• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwerthfawrogiad o'r coed

Extracts from this document...

Introduction

Gwerthfawrogiad o gerdd Thema : Rhyfel a thraes Teitl: Y coed Bardd : David James Jones (gwenallt) Cynnwys y gerdd : Mae'r gerdd yn Rhigwm sef cyfres o gwpledi odledig Credaf fod y gerdd wedi ei rannu mewn i ddau ran; o gwpledi 1- 5 ag 6 i 14 Egyr y rhan 1af wrth i'r bardd s�n am 'chwe miliwn o goed' sydd yn cyfeirio at y chwe miliwn o goed a plannwyd yng Nghaersalem sydd ddim yn bell o'r m�r marw. Plannwyd y Chwe miliwn o goed hyn i gofio am y'r holl Iddewon a marwodd yn yr holocaust. Dywed y bardd 'Y lludw sydd wedi mynd ar goll, heb fynwent na bedd na wrn.' ...read more.

Middle

Yna mae llinell unigol yn s�n am y bomiau niwclear yn Hiroshima a Nagosaki. Yna dywed y bardd taw yr ugeinfed ganrif yw'r mwyaf barbaraidd o'r holl ganrifoedd. Yna mae'r bardd yn ein rhybuddio ni am yr un nesaf, gallen ni ddweud sydd ei bod wedi bod ar Medi'r unfed ar ddeg yn yr Amerig, ac yn dweud ei bydd yn waeth y tro nesaf oherwydd bod nwyon yn cael ei darganfod mewn sawl labordi, 'A bydd y nesaf yn waeth am fod y bomiau a'r rhocedi yn fwy, A dyfeisir mewn labordai diogel sawl math o nwy. Ma yna'n parhau i'n rhybuddio.' Ni ellir rhifo'r lladdedigion llosg, na rhifo ychwaith y coed' mae'n ein rhybuddio na bydd hi'n bosib cyfrifo faint sydd wedi marw oherwydd bydd siwd gymaint ohonym wedi marw. ...read more.

Conclusion

Mae'r cwpled olaf ond un yn golygu hyd yn oed bod y coed mynd i fod yn newid ei liw a'i siap, mae arwyddoc�d y coed yn mynd i aros yr un peth. Ac yna yn y cwpled olaf mae'n s�n am sut bydd cenhedloedd i ddod yn mynd i weld y pethau gwnaethom ni, a pa mor barbaraidd yr oedden nhw go iawn. Cloir y gerdd wrth i'r bardd ein hatcoffa bod pobl eraill yn mynd i'n gweld ni mewn cenhedloedd i ddod ein bod yn genhedlaeth gwael ac yn ein gwenud i'n teimlo'n euog a gobeithio na bydd rhyfel arall byth yn datblygu. Mae'n dweud wrthym bod y coed yn ddi- werth ac yn ddi bwrpas pan gallen arbed y bywydau meant yn golygu. ?? ?? ?? ?? Rhun llewelyn Cynnwys cerdd y coed ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Y mae ffynhonnell C2 yn tynnu ein sylw at amgylchiadau menywod yn y rhyfel.Mae'n tynnu sylw at newidiadau positif fel y rhyfel yn gyfle I rhai menywod I fod yn yn fwy annibynnol.Ac hefyd manteisio ar y cyfle I dderbyn hyfforddiant mewn swyddi medrus,tra dderbyniodd eraill gyflogau uwch am eu

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'r ansoddeiriau a'r disgrifiad hyn yn effeithiol i gyferbynnu rhwng Mandy a'r fam. Mae'r bachgen yn gwybod na ddaw ei dad fyth yn ol ato, ac mae hyn yn gwneud iddo deimlo'n ofandwy o drist. Mae'n teimlo'n unig hebddo. Mae'r bachgen yn aros allan trwy'r dydd, o ben borau tan

 1. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Mae'r pwysau sydd ar ddynion Iddewig yn glir o fewn Iddewiaeth, mae'r Talmud yn dweud fod dyn yn meddwl am pechod trwy'r amser os nad oes ganddo gwraig. Dylai'r pwyslais fod ar dod o hyd i'r gwraig gorau i'r gwr, nid y gwraig gorau Iddewig.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Daeth awyrenau'n rhan hanfodol i'r rhyfel ar ol "Brwydr Prydain". Ar ol hyn newidodd Hitler ei dactegau i bomio lleffydd fel porthladdoedd neu ffatrioedd yn lle awyrennau arall. Wnaeth hyn i lladd pobl a'g i tanseilio moral. Bu cyfnod erchyll o bomio rhwng 7fed o Medi i'r 2ai o Dachwedd,

 1. Y chwedegau yng Nghymru.

  Roedd lluoedd o fobl yn barod i sefyll lan dros eu hiaith, ddim yn barod i dderbyn llythyron a arwyddion ffyrdd yn Saesneg. Mae ffynhonnell C2, sef dyfyniad o araith 'Tynged yr iaith' gan Saunders Lewis 1962, yn dangos ei gofynion yn glir, '..papurau treth yny Gymraeg..', '..na thelir trwyddedau

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  yn 1965 ac Magical Mystery Tour yn 1967 roedd y Beatles yr oes newydd o cerddoriaeth fe newidion pobl yn cymdeithasol. Ar yr 26/10/1965 fe ddaeth y Beatles yn aelodau o'r M.B.E. Fe ddaeth Brian Epstein yn rhelwr ar y Beatles yn 10/12/1961 ond dim ond llai na 6 mlynedd

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  roedd yr arlunwyr wedi dod i Gymru ac mae'r llun yn beth roeddynt yn meddwl oedd yn digwydd. Felly mae'r ffynhonnell yma yn un wan. Mae'r erthyglau o'r 'Carmarthen Journal', papur newydd, yn esbonio y faith roedd y bobl gyffredin yn ofni y terfysgwyr.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Ond, ar y llaw arall, nid y teledu oedd unrhyw gyfrwng adloniant yn y chwechdegau. Mae ganddo ychydig o safbwynt oherwydd fod Gareth Elwyn Jones yn arbennigwr hanesyddol Cymraeg, a'i bwnc arbenigol yw Cymraeg a Chymreictod. Mae'n amlwg fod gan yr awdur safbwynt - yn erbyn y saeson - oherwydd

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work