• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwerthfawrogiad o'r coed

Extracts from this document...

Introduction

Gwerthfawrogiad o gerdd Thema : Rhyfel a thraes Teitl: Y coed Bardd : David James Jones (gwenallt) Cynnwys y gerdd : Mae'r gerdd yn Rhigwm sef cyfres o gwpledi odledig Credaf fod y gerdd wedi ei rannu mewn i ddau ran; o gwpledi 1- 5 ag 6 i 14 Egyr y rhan 1af wrth i'r bardd s�n am 'chwe miliwn o goed' sydd yn cyfeirio at y chwe miliwn o goed a plannwyd yng Nghaersalem sydd ddim yn bell o'r m�r marw. Plannwyd y Chwe miliwn o goed hyn i gofio am y'r holl Iddewon a marwodd yn yr holocaust. Dywed y bardd 'Y lludw sydd wedi mynd ar goll, heb fynwent na bedd na wrn.' ...read more.

Middle

Yna mae llinell unigol yn s�n am y bomiau niwclear yn Hiroshima a Nagosaki. Yna dywed y bardd taw yr ugeinfed ganrif yw'r mwyaf barbaraidd o'r holl ganrifoedd. Yna mae'r bardd yn ein rhybuddio ni am yr un nesaf, gallen ni ddweud sydd ei bod wedi bod ar Medi'r unfed ar ddeg yn yr Amerig, ac yn dweud ei bydd yn waeth y tro nesaf oherwydd bod nwyon yn cael ei darganfod mewn sawl labordi, 'A bydd y nesaf yn waeth am fod y bomiau a'r rhocedi yn fwy, A dyfeisir mewn labordai diogel sawl math o nwy. Ma yna'n parhau i'n rhybuddio.' Ni ellir rhifo'r lladdedigion llosg, na rhifo ychwaith y coed' mae'n ein rhybuddio na bydd hi'n bosib cyfrifo faint sydd wedi marw oherwydd bydd siwd gymaint ohonym wedi marw. ...read more.

Conclusion

Mae'r cwpled olaf ond un yn golygu hyd yn oed bod y coed mynd i fod yn newid ei liw a'i siap, mae arwyddoc�d y coed yn mynd i aros yr un peth. Ac yna yn y cwpled olaf mae'n s�n am sut bydd cenhedloedd i ddod yn mynd i weld y pethau gwnaethom ni, a pa mor barbaraidd yr oedden nhw go iawn. Cloir y gerdd wrth i'r bardd ein hatcoffa bod pobl eraill yn mynd i'n gweld ni mewn cenhedloedd i ddod ein bod yn genhedlaeth gwael ac yn ein gwenud i'n teimlo'n euog a gobeithio na bydd rhyfel arall byth yn datblygu. Mae'n dweud wrthym bod y coed yn ddi- werth ac yn ddi bwrpas pan gallen arbed y bywydau meant yn golygu. ?? ?? ?? ?? Rhun llewelyn Cynnwys cerdd y coed ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ffrind cogio-bach ydi Jo, mae'r bachgen yn treulio amser gyda Jo gan nad oes unrhywun arall yn fodlon bod yn ffrindiau gydag ef. Tra mae e allan gyda Jo, mae o'n ei weld o. Bachgen bach tua tair mlwydd oed yn trio tynnu sylw ei fam yn y ciw yn

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Rheswm arall fod y gymuned Iddewig yn cynghori Iddewon i briodi o fewn y crefydd yw'r traddodiadau a rheolau Iddewig. Bydd rhai yn barnu rhai draddodiadau Iddewig i fod yn dianghenraid neu'n creulon, megis y brit milah. Mae Iddewon yn credu fod rhaid cael priodas cytgord, sef shalom bayit.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  galwayd hwm cyfnod "Y Blitz", yn yr amser yma gollyngwyd 13,00 dunnell o fomiau mewn 57 cyrch. Erbyn Rhagfyr newidodd y Lufftwaffe id do i ymosod yn y nos, fel ni gall Prydain ei weld yn dod. Er mwyn wneud ei hun yn targed annodd wnaeth pobly Prydain sicrhau "Blackout" cyn bod cyrch h.y dim golau.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  the Senators", fe cafodd Tom Jones ei spotio gan Gordon Mills a oedd yn chwaraer harmonica ac fe ddaeth yn ei rheolwr ac gyda fo llofnododd Tom Jones gyda Decca Records. Ar Mai 1af 1965 fe wnaeth Tom Jones rhyddhau ei sengl cyntaf a oedd yn flop fe wnaeth Tom

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  "Dychrynwyd pobl Aberteifi ar nos Wener gan Rebecca a'i ferched a gasglodd wrth Tollborth Pensarn...Roeddynt yn cario gyniau," Mewn ffordd roedd Y terfysgwyr wedi dechrau mas yn terfysgio am y bobl gyffredin ond mae'r dystiolaeth yma yn dangos ei bod roeddynt yn troseddu yn erbyn pobl gyffredin ddiniwed.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  E.M.W o Bont-Y-Pwl yn sir Fynwy.Mae'r ffynhonnell yn son am y dlodi enbyd.Mae'r ffynhonnell yn dangos nad oes llawer o incwm yn dod I fewn I'r ty,mae'n hefyd ddweud y mae pedwar bachgen yn cysgu mewn un gwely dwbl,tra dau fachgen sy'n cysgu yn y gwely sengl.Y mae'n dangos I

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  i'r pwnc, a gall ef cael ei gosbi os ydyn nhw'n cyhoeddi unrhywbeth heb dystiolaeth i gefni eu llyfr/erthygl. Er nad oedd y ffynhonell wedi ei ysgrifennu yn y chwechdegau, ac ei fod yn ffynhonell eilaidd, mae'n parhau i fod yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy oherwydd nid oedd yr awdur wedi gadael unrhyw ffeithiu allan.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  of World War 1 by David Taylor Roedd bwyd Ewrop yn cael ei fewnforio or UDA, roedd y Kaiser yn gwybod hyn, er mwyn ceisio llwgu Ewrop a gwneud iidynt ildil. Roedd y Kaiser yn ddefyddio llongau tanfor yr Almaen i suddo'r llongau masnach oedd yn mynd i Ewrop.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work