• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gwerthfawrogiad o'r coed

Extracts from this document...

Introduction

Gwerthfawrogiad o gerdd Thema : Rhyfel a thraes Teitl: Y coed Bardd : David James Jones (gwenallt) Cynnwys y gerdd : Mae'r gerdd yn Rhigwm sef cyfres o gwpledi odledig Credaf fod y gerdd wedi ei rannu mewn i ddau ran; o gwpledi 1- 5 ag 6 i 14 Egyr y rhan 1af wrth i'r bardd s�n am 'chwe miliwn o goed' sydd yn cyfeirio at y chwe miliwn o goed a plannwyd yng Nghaersalem sydd ddim yn bell o'r m�r marw. Plannwyd y Chwe miliwn o goed hyn i gofio am y'r holl Iddewon a marwodd yn yr holocaust. Dywed y bardd 'Y lludw sydd wedi mynd ar goll, heb fynwent na bedd na wrn.' ...read more.

Middle

Yna mae llinell unigol yn s�n am y bomiau niwclear yn Hiroshima a Nagosaki. Yna dywed y bardd taw yr ugeinfed ganrif yw'r mwyaf barbaraidd o'r holl ganrifoedd. Yna mae'r bardd yn ein rhybuddio ni am yr un nesaf, gallen ni ddweud sydd ei bod wedi bod ar Medi'r unfed ar ddeg yn yr Amerig, ac yn dweud ei bydd yn waeth y tro nesaf oherwydd bod nwyon yn cael ei darganfod mewn sawl labordi, 'A bydd y nesaf yn waeth am fod y bomiau a'r rhocedi yn fwy, A dyfeisir mewn labordai diogel sawl math o nwy. Ma yna'n parhau i'n rhybuddio.' Ni ellir rhifo'r lladdedigion llosg, na rhifo ychwaith y coed' mae'n ein rhybuddio na bydd hi'n bosib cyfrifo faint sydd wedi marw oherwydd bydd siwd gymaint ohonym wedi marw. ...read more.

Conclusion

Mae'r cwpled olaf ond un yn golygu hyd yn oed bod y coed mynd i fod yn newid ei liw a'i siap, mae arwyddoc�d y coed yn mynd i aros yr un peth. Ac yna yn y cwpled olaf mae'n s�n am sut bydd cenhedloedd i ddod yn mynd i weld y pethau gwnaethom ni, a pa mor barbaraidd yr oedden nhw go iawn. Cloir y gerdd wrth i'r bardd ein hatcoffa bod pobl eraill yn mynd i'n gweld ni mewn cenhedloedd i ddod ein bod yn genhedlaeth gwael ac yn ein gwenud i'n teimlo'n euog a gobeithio na bydd rhyfel arall byth yn datblygu. Mae'n dweud wrthym bod y coed yn ddi- werth ac yn ddi bwrpas pan gallen arbed y bywydau meant yn golygu. ?? ?? ?? ?? Rhun llewelyn Cynnwys cerdd y coed ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hyn yn rhoi naws ddramatig iawn ac trist ar ddiwedd y stori. Mae'r stori'n cloi yn ben-agored iawn gyda Jo yn gofyn cwestiwn, '"Be' wnawn ni rwan ta?.."oedd cestiwn ola' Jo' Rydym ni yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd, ac mae'r awdur yn gwneud i ni ddychmygu yr holl sefyllfa erchyll ei'n hunain.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Y mae ffynhonnell C2 yn tynnu ein sylw at amgylchiadau menywod yn y rhyfel.Mae'n tynnu sylw at newidiadau positif fel y rhyfel yn gyfle I rhai menywod I fod yn yn fwy annibynnol.Ac hefyd manteisio ar y cyfle I dderbyn hyfforddiant mewn swyddi medrus,tra dderbyniodd eraill gyflogau uwch am eu

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  i drio atal pobl arall rhag wneud, fel spotio pobl lledaunu straeon maleisus a gall effeithio ysbryd u pobl e.e y ffynhonnell (4c). Mae hyn yn defnyddiol achos mae'n dod o'r cyfnod ac yn dangos i ni y gwybodaeth roedd y pobl yn darllen o'r cyfnod, nid yw'n defnyddiol achos

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Mae 66% o Iddewon yn prydio ar Yom Kippur, lle mae dim ond 26% o Iddewon sydd wedi priodi tu allan o'r crefydd yn prydio. Yr ystadegyn fwyaf dychrynllyd yw fod 59% o gyplau Iddewig yn rhan o synagog, i gymharu � 15% o Iddewon sydd wedi priodi tu allan i'r crefydd.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd y pobl yn meddwl fod y streicwyr yn mynd yn erbyn beth oeddent yn credu ynddo ac nid oeddynt yn haeddu byw, ond heb y streicwyr ni fydd neb yn gwneud yr arfau. Mae'r ffynhonnell yn ddefnyddiol gan ei fod yn cynnwys barn person.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  ar ol hynnu wnaeth Brian Epstein marw o cymrud overdose damweiniol o cyffuriau. Hyd yn oed ar ol i Brian Epstein marw dal aeth y Beatles ymlaen i cofio Brian ac dweudodd Paul McCartney "M.B.E stands for Mister Brian Epstein...".

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Cefnogir y wybodaeth yma wrth i ffynhonell A3 s�n am newid cymdeithasol. Mae'n ffynhonell cryf oherwydd fod yr awduron eto wedi gorfod gwneud ymchwil. Ond, ar y llaw arall, mae'n ffynhonell wan oherwydd nid yw'n s�n am pawb, a nid yw'r ffeithau'n llawn oherwydd arolwg yw hi.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae hyn yn adlewyrchiad o'r lefelau o drais a welwyd. Rydym yn gwybod fod trais wedi bodoli yng Ngorllewin Cymru cyn 1893, ond wedyn fe waethygodd yn ystod y terfysgoedd Rebecca. Mae'r adroddiad gan y lluoedd cwnstabliaid yn ddefnyddiol oherwydd ei fod yn amlinellu fod mwy o weithgaredd trwy geffyl pren.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work