• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hanes-Gwaith Cwrs.

Extracts from this document...

Introduction

Hanes-Gwaith Cwrs 1. Yn �l ffynhonnell A1, sef dyfyniad o bapur newydd y 'Western Mail', fedrwn feddwl bod Cymru a'u pobl dal yn credu yn hen draddodiadau a diwylliant y wlad. Bod yr eisteddfod yr un mor boblogaidd yn nawr ac yr oedd deng mlynedd yn �l. Cyn darllen y dyfyniad fedrwn weld y darlun mae'n ei beintio, y teitl yw "Gwlad y Gan ac Offerynnau". Er bod y 'Western Mail' yn bapur cydnabyddedig nid oes rhaid i'r darlun mae'n ei bortreadu fod yn wir, byddai'r 'Western Mail' eisiau plesio ei darllenwyr, y mwyafrif o'i darllenwyr fyddai'r Cymry dosbarth canol, ac y rheini fyddai'r bobl oedd eisiau Cymru aros fel yr oedd, gwlad dawel draddodiadol, byddai'r 'Western Mail' ddim ond yn ceisio cadarnhau y ddelwedd yma yn eu meddyliau. 2. Mae ffynhonnell A2, sef dyfyniad allan o lyfr 'Pobl, Protest a Gwleidyddiaeth' gan Gareth Elwyn Jones a gyhoeddwyd yn 1988 gyda darlun hollol wahanol, pan bod ffynhonnell A1 yn cyfleu Cymru fel gwlad gryf, nad yw dan fygythiad mae hwn yn cyfleu Cymru fel gwlad gwan, sydd dan fygythiad cryf o'r cyfrwng newydd, sef teledu. Yn y ffynhonnell disgrifir teledu "bygythiad difrifol i'r Gymraeg a Chymreictod", credu'r hyn oherwydd mae un grwp bychan oedd yn ei rheoli, a Saeson cyfoethog o Lundain ar hynny, doedd dim modd i nhw wybod ddim byd ar arferion a diwylliant Cymru, ...read more.

Middle

4. Dydy ffynhonnell A4, sef llun o'r 'Beatles' a ffynhonnell A6 sef ystadegau ddim yn cytuno � ffynhonnell A3, sef dyfyniad o lyfr 'Post war Wales', er ni fyddent yn meddwl lot o ohono, efallai fod golwg y 'Beatles' yn chwyldroadol yn y dyddiau yna, neu efallai mae eu lyriciau oedd yn chwyldroadol, felly er i ni nid yw'n cytuno, iddyn nhw efallai ei fod. Fel ddywedais uchod mae ystadegau yn hawdd i'w I'ch siwtio chi, does dim rhaid iddynt fod yn hollwyr. 5. Wrth ffynhonnell A1, sef dyfyniad o bapur newydd y 'Western Mail', fedrwn feddwl bod y Cymry dal yn credu yn hen draddodiadau a diwylliant y wlad, ac nad oedd yna chwyldro yn fywyd yr ifanc. O c�f pobl dwy'n adnabod gwyddaf fod hyn ddim yn wyr, roedd yna newid mawr yn fywyd yr ifanc. Mae ffynhonnell A2, sef dyfyniad o lyfr 'Pobl, Protest a Gwleidyddiaeth' gan Gareth Elwyn Jones a gyhoeddwyd yn 1988 yn cytuno a fy nghasgliad i, roedd yna newid mawr, er nid yw'n cytuno ei fod yn beth da. Mae ffynhonnell A2 yn dilyn y llinell bod y newid yma yn beth negatif e.e.'bygythiad difrifol'. Roedd gan yr ifanc lawer fwy o ryddid I wneud a gwisgo a gwrando ar beth a mynnant, dengys hyn yn ffynhonnell 'A4 ii', mae'n dangos merched ifanc yn gwisgo sgertiau mini, peth ni welwyd fyth or blaen. ...read more.

Conclusion

Tryweryn Un o'r prif ddigwyddiadau wnaeth sbardino sefydliad y 'Cymdeithas yr iaith' oedd Tryweryn lle foddwyd ddyffryn am ddwr i Lerpwl. Mae ffynhonnell B1, sef erthygl o'r 'Western Mail' ar yr 17ed o Fedi 1956, yn awgrymu mae nid yn uniongyrchol oherwydd y cynlluniau ar gyfer boddi Tryweryn oedd wedi poeni y Cymry, ond agwedd y pobl oedd am wneud e, e.e. 'Liverpool Corporation's high-handedness'. Hefyd mae'n fl�n iawn ar fwriadau Lerpwl, sydd am werthu y dwr ymlaen. Rwyn credu bod yr erthygl yma yn ddibynadwy iawn, mae'n cynnwys ffeithiau nid barn, fel a ddywedwyd yn gynharach mae y 'Western Mail' yn bapur gwrth cenedlaetholwyr, ac ddywedwyd yn gl�r bod hwn ddim yn fater o genedlaethyddiaeth, '...which has nothing to do with nationalism.', felly ni fyddai y papur gyda barn drwg o'r Saeson cyn dechrau, mae erthygl critigol or saeson mewn papur tebyg i'r 'Western Mail' yn profi heb amheuaeth bod yna gwrthwynebiad cryf. Wnaeth Tryweryn cynyrfu llawer or Cymraeg ynglyn ag agwedd y Saeson, wnaeth pobl dechrau gwrthryfela yn erbyn gormes yr iaith Saesneg. Erbyn y chwedegau ar�l Tryweryn daeth y teledu yn boblogaedd, roedd mwyafrif os nad gyd o'r teledu yn Saesneg, felly achoswyd hydyn oed fwy o ofn fod saesneg yn mynd I hollol ladd ein iaith a diwylliant. Dyma sbardin mwyaf, yn fy marn I, chwyldro rhyddid y chwedegau yng Nghymru. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y chwedegau yng Nghymru.

  byd, doedd plant y trefi bychan Cymru ddim yn unig, yn gwybod dim am y newidiadau ym myd cerddoriaeth a masnach y byd. Roedd pobl ifanc Cymru y nawr medru fod yn ddarn �r symudiad byd-eang tuag at ryddid. Roedd plant yn gwylio'r teledu talu am setiau radio a siarad

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Os ydy'r Duncan yn meddwl gadael Sylvia druan a dod yma i fyw wel dwi am symud allan a mynd i chwilio am dy yn bell oddi wrthyn nhw. Tybed os yw fy wyres yn colli ei cho' yn gofyn imi fynd i wrando ar hen arferion Cefn Gwlad ar y weirles!

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Manteision ydy gall cael lawer o adnoddau a phethau sydd yn gallu helpu dod ardraws cyfathrebiad a bwydo Mr Soloman sef cael rhywun i helpu mas gyda'r sefyllfa rhywun o'r gwasanaethau ofal.

 2. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  Er hyn, rwy'n hoff iawn o'r symboliaeth o law George ar y garreg fedd fel petai'n law ar ysgwydd ei fab. Ceir ddefnydd gwych o symboliaeth yn sawl darn o'r bennod hon er enghraifft, rhai syml fel George yn methu gorffen ei swp wrth y bwrdd swper sy'n dangos pa

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Iaith Estron: 'Fifth woman slain- man held' Mae'r geiriau saesneg yn y darn yn pwysleisio estroniaeth y sefyllfa ym mywyd y ferch. Nid yw'r ferch erioed wedi delio gyda sefyllfa yn debyg u hyn or blaen, does dim byd fel hyn eioed wedi digwydd iddi, mae'r iaith estron yn dangos hyn yn effeithiol.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Mae ffynhonell A5 yn dangos rhan o ddyddiadur un o'r gweithwyr, Jeremiah Thomas yn dweud fod y gweithwyr i gyd yn mynd i streicio. Roedd llawer o streiciau bychain yn digwydd yr adeg hono. Roedd yr Arglwydd yn gwahardd gweithwyr o'r gwaith heb ddim rheswm. A credaf fod Alexander E.

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  O, fy Blodeuwedd! Wrth gwrs! Fe wnaf yn awr beth bynnag a ddymuna di! Adroddaf y stori fil o weithiau os dyna yr hoffet oherwydd y nawr mae fy nghwpan yn llawn. Ymson Rhagnell (Act 4) Rydwyf i wedi bod mor ffôl!

 2. Welsh poems - THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD

  fel petaem yn aros a disgwyl i rywun ddod i achub ein cenedl a?n gwlad.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work