• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hanes-Gwaith Cwrs.

Extracts from this document...

Introduction

Hanes-Gwaith Cwrs 1. Yn �l ffynhonnell A1, sef dyfyniad o bapur newydd y 'Western Mail', fedrwn feddwl bod Cymru a'u pobl dal yn credu yn hen draddodiadau a diwylliant y wlad. Bod yr eisteddfod yr un mor boblogaidd yn nawr ac yr oedd deng mlynedd yn �l. Cyn darllen y dyfyniad fedrwn weld y darlun mae'n ei beintio, y teitl yw "Gwlad y Gan ac Offerynnau". Er bod y 'Western Mail' yn bapur cydnabyddedig nid oes rhaid i'r darlun mae'n ei bortreadu fod yn wir, byddai'r 'Western Mail' eisiau plesio ei darllenwyr, y mwyafrif o'i darllenwyr fyddai'r Cymry dosbarth canol, ac y rheini fyddai'r bobl oedd eisiau Cymru aros fel yr oedd, gwlad dawel draddodiadol, byddai'r 'Western Mail' ddim ond yn ceisio cadarnhau y ddelwedd yma yn eu meddyliau. 2. Mae ffynhonnell A2, sef dyfyniad allan o lyfr 'Pobl, Protest a Gwleidyddiaeth' gan Gareth Elwyn Jones a gyhoeddwyd yn 1988 gyda darlun hollol wahanol, pan bod ffynhonnell A1 yn cyfleu Cymru fel gwlad gryf, nad yw dan fygythiad mae hwn yn cyfleu Cymru fel gwlad gwan, sydd dan fygythiad cryf o'r cyfrwng newydd, sef teledu. Yn y ffynhonnell disgrifir teledu "bygythiad difrifol i'r Gymraeg a Chymreictod", credu'r hyn oherwydd mae un grwp bychan oedd yn ei rheoli, a Saeson cyfoethog o Lundain ar hynny, doedd dim modd i nhw wybod ddim byd ar arferion a diwylliant Cymru, ...read more.

Middle

4. Dydy ffynhonnell A4, sef llun o'r 'Beatles' a ffynhonnell A6 sef ystadegau ddim yn cytuno � ffynhonnell A3, sef dyfyniad o lyfr 'Post war Wales', er ni fyddent yn meddwl lot o ohono, efallai fod golwg y 'Beatles' yn chwyldroadol yn y dyddiau yna, neu efallai mae eu lyriciau oedd yn chwyldroadol, felly er i ni nid yw'n cytuno, iddyn nhw efallai ei fod. Fel ddywedais uchod mae ystadegau yn hawdd i'w I'ch siwtio chi, does dim rhaid iddynt fod yn hollwyr. 5. Wrth ffynhonnell A1, sef dyfyniad o bapur newydd y 'Western Mail', fedrwn feddwl bod y Cymry dal yn credu yn hen draddodiadau a diwylliant y wlad, ac nad oedd yna chwyldro yn fywyd yr ifanc. O c�f pobl dwy'n adnabod gwyddaf fod hyn ddim yn wyr, roedd yna newid mawr yn fywyd yr ifanc. Mae ffynhonnell A2, sef dyfyniad o lyfr 'Pobl, Protest a Gwleidyddiaeth' gan Gareth Elwyn Jones a gyhoeddwyd yn 1988 yn cytuno a fy nghasgliad i, roedd yna newid mawr, er nid yw'n cytuno ei fod yn beth da. Mae ffynhonnell A2 yn dilyn y llinell bod y newid yma yn beth negatif e.e.'bygythiad difrifol'. Roedd gan yr ifanc lawer fwy o ryddid I wneud a gwisgo a gwrando ar beth a mynnant, dengys hyn yn ffynhonnell 'A4 ii', mae'n dangos merched ifanc yn gwisgo sgertiau mini, peth ni welwyd fyth or blaen. ...read more.

Conclusion

Tryweryn Un o'r prif ddigwyddiadau wnaeth sbardino sefydliad y 'Cymdeithas yr iaith' oedd Tryweryn lle foddwyd ddyffryn am ddwr i Lerpwl. Mae ffynhonnell B1, sef erthygl o'r 'Western Mail' ar yr 17ed o Fedi 1956, yn awgrymu mae nid yn uniongyrchol oherwydd y cynlluniau ar gyfer boddi Tryweryn oedd wedi poeni y Cymry, ond agwedd y pobl oedd am wneud e, e.e. 'Liverpool Corporation's high-handedness'. Hefyd mae'n fl�n iawn ar fwriadau Lerpwl, sydd am werthu y dwr ymlaen. Rwyn credu bod yr erthygl yma yn ddibynadwy iawn, mae'n cynnwys ffeithiau nid barn, fel a ddywedwyd yn gynharach mae y 'Western Mail' yn bapur gwrth cenedlaetholwyr, ac ddywedwyd yn gl�r bod hwn ddim yn fater o genedlaethyddiaeth, '...which has nothing to do with nationalism.', felly ni fyddai y papur gyda barn drwg o'r Saeson cyn dechrau, mae erthygl critigol or saeson mewn papur tebyg i'r 'Western Mail' yn profi heb amheuaeth bod yna gwrthwynebiad cryf. Wnaeth Tryweryn cynyrfu llawer or Cymraeg ynglyn ag agwedd y Saeson, wnaeth pobl dechrau gwrthryfela yn erbyn gormes yr iaith Saesneg. Erbyn y chwedegau ar�l Tryweryn daeth y teledu yn boblogaedd, roedd mwyafrif os nad gyd o'r teledu yn Saesneg, felly achoswyd hydyn oed fwy o ofn fod saesneg yn mynd I hollol ladd ein iaith a diwylliant. Dyma sbardin mwyaf, yn fy marn I, chwyldro rhyddid y chwedegau yng Nghymru. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'r ansoddeiriau a'r disgrifiad hyn yn effeithiol i gyferbynnu rhwng Mandy a'r fam. Mae'r bachgen yn gwybod na ddaw ei dad fyth yn ol ato, ac mae hyn yn gwneud iddo deimlo'n ofandwy o drist. Mae'n teimlo'n unig hebddo. Mae'r bachgen yn aros allan trwy'r dydd, o ben borau tan

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  ffynhonnell yn mynd ymlaen I ddweud: "Aeth rhai menywod I ffwrdd o gartref am y tro cyntaf erioed a manteisiant ar y rhyddid a death I'w meddiant."Er hyn y llinell trawiadol sy'n dangos effeithiau positif y rhyfel ar fenywod yw: "Cyn y rhyfel yr unig gyfle a gai miloedd o

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Dywedaf hyn gan ei fod yn rhoi'r streic o safbwynt y gweithwyr. Roedd Bethesda yn cael ei disgrifio fel lle diffaith iawn gan fod y bobl wedi gorfod gadael Bethesda i drafeilio ar hyd Prydain i chwilio am waith a chasglu arian er mwyn eu bywoliaeth, felly doedd dim llawer o bobl ar ol yno.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Cyn bob cyrch bu siren yn canu a pawb yn diffodd pob golau, os nid oedd unrhywun yn cadw at hyn byddan yn cael eu dirwyio gan yr ARP wardens. Roedd y cyrchoedd awyr yn difrifol iawn, yn lladd llawer a dinistrio llawer ond mae rhaid cofi roedd ein milwyr ni yn wneud yr un peth draw yn yr Almaen.

 1. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  Ceir seibiant cyn y gair 'heaven' sy'n awgrymu nad yw Chrissie yn credu yn y nefoedd a chwala hyn y ddarlun crefyddol sy'n cael ei greu yn yr eglwys ac yng nghartref y teulu. Ceir siotiau di-ddiwedd o'r forwyn fair, y groes, canhwyllau ond gellir dadlau mai rhagrith yw

 2. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  Mae'n dangos plant yn mwynhau ond yr ydwyf yn amheus iawn ohono oherwydd ffotograff y gafodd ei cyhoeddi gan y llywodraeth yw hi. Mae'n bosib y gafodd ei cyhoeddi i blesio rhieni a'u gwneud yn llai pryderus. Felly nid yw'r ffynhonell yn ddefnyddiol iawn.

 1. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  Bydd y rabbi yn cynNig arweiNiad a chymorth, ac yn eu dysgu i ddefnyddio'r Yad i ddarllen yn drwYadl o'r Torah. Bydd merched fel arfer yn darllen o lyfrau sanctaidd eraill, yn hytrach na'r Torah. Yn ystod y misoedd sydd yn arwain at Bar mitzvah, bydd oriau o baratoi, ac

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  angen therapyddion iaith neu symbolau ac arwyddion i helpu a bydd hyn yn gwario fwy o amser. Hefyd bydd y claf yn meindio mas problemau clyw neu weledol pan fydd y neges yn cael eu trosglwyddo a bydd hun yn gallu effeithio Mr Donelly yn emosiynol iawn.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work