• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Heddiw rwyf mynd I siarad am Ray Gravell.

Extracts from this document...

Introduction

Heddiw rwyf mynd I siarad am Ray Gravell. Cafodd Ray ei eni yn Kidwely yn 1951, Cafodd o addysg yn Burry Port Secondary Modern School and Carmarthen Grammar School yn de Cymru. Am chi sydd ddim yn gwybod pwy oedd ray gravel, Wnaith o chwarae I gymru yn y 70au ac ar ol hyn wnaith o mynd ymlaen I action a sylwebu gemau rygbi ar S4C For those of you that don't know who Gravell was he was a legendary welsh rugby player and later on in his life he went on to act and commentate for Welsh rugby matches as well as being the Grand Sword Bearer at the national Eisteddfod. ...read more.

Middle

Dechhreuodd Gravell ei Gyrfa Rhyngwladol yn 1975 yn erbyn Ffrainc ac enillodd o 23 Cap ,2 Grandslam ac roedd aelod o'r un o timau gorau mae cymru erioed wedi gael hefyd wnaith enill 4 cap I'r llewod yn 1980. Wnaith Gravell cyhoeddi ei ymddeoliad o rygbi rhyngwladol yn 1982 a charaeodd o ei gem olaf I'r Sgarlets yn 1985 arr ol sgorio 120 o geisiau iddyn nhw. Yn yr un flwyddyn wnaith oymuno efo'r BBC ac wnaith actio yn y Ffilmau 'Bonner', 'Filipina Dreamgirls' wnaith hwn arwain at bod yn rhan o'r cast 'Damage' yn 1992. ...read more.

Conclusion

Yn anfodus doedd ray ddim yn gallu cario ymlaen gyda cario y cledd yn yr eisteddfod ond wnaith mynd ar sioe Max boyce lle wnaith dangos ei goes I bawb a ddangosodd y ddraig wnaith cael ei carfio I mewn iddo yn arbennig. 6 mis ar ol ei lawdrinieath wnaeth Ray Marw o trawiad ar y galon ar y 31fed o hydref 2007 yn 56 mlwydd oed ar ei wylliau yn sbain efo'I teulu. Roedd Ray Gravell yn yn arlywydd yr Llanelli Scarlets tan ei marwolaeth yn 2007. Diolch am wrando. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work