• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Llythyr at awdur Straeon Bob Lliw.

Extracts from this document...

Introduction

Richard Roberts Llythyr at awdur Straeon Bob Lliw. Richard Roberts, Cae Pant, Llangristiolus, Bodorgan, Sir F�n, LL625RD. 9fed o Ebrill 2003 Annwyl Eleri Llewelyn Morris, Rwyf newydd orffen darllen llyfr Straeon Bob Lliw y gyfrol o ryddiaith gennych chi. ...read more.

Middle

Mae'r stori yma yn dweud wrthom faint yr oedd Joe Rees yn eich caru. Ni wnes fwynhau y stori Anrheg Nadolig oherwydd roedd yn stori ddiflas ofnadwy. Dywedaf hyn oherwydd nid oedd cynnwrf yn y stori o gwbwl. ...read more.

Conclusion

Rwyf yn credu bod ddaru Joe Rees ddisgyn mewn cariad gyda chi oherwydd mai chi oedd y person cyntaf i siarad gyd ahi ers yn hir. Rwyf yn ddiolchgar iddych am ysgrifennur llyfr hwn, edrychaf ymlaen i ddarllen eich llyfr nesaf Cofion Gorau Richard Arthur Roberts ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work