• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mae Leusa a Meri yn cymeriadau gwbwl gwahanol.

Extracts from this document...

Introduction

William Jones Mae Leusa a Meri yn cymeriadau gwbwl gwahanol. Mae ffilm william jones yn dechrau efo cerddoriaeth hamddenol, efo sgrin niwlog, ac mae leusa yn dod I mewn. Argraff Leusa, gwraig perffaith. Mae william yn dihuno I wraig anwyl yn tinclan cloch. Ond mae'r tinclan cloch yn troi I swn cloc larwm, breiddwyd oedd yr holl beth. Mae leusa go iawn yn cwbwl gwahannol I breiddwyd William, mae Leusa heb codi eto, mae'n chwyrnu, ac y mae hi'n diog. Mae cymeriad Leusa yncymeriad twp, nid ydyn becso am ei wr o gwbwl. Mae william yn codi'n hwyr am ei waith, hefyd ar ben hynnu mae angen iddo gwneud bwys I'w hun. Yn yr adeg hon roedd gan y wragedd dyletswydd I paratoi bywd ae ei wr ai dihino yn y bore ar amser. Mae Leusa yn hoffi ffys, mae'n dweud bod ganddi galon wan. Pan mae William yn cyraedd ei waith mae Mr Owen yn dweud dylse derbynu ar ei wraig I gael ei ddihino a'r amser. Mae Leusa yn snob mae hi'n byw uwch ei stad, mae dwy olygfa amser cinio:- William yn bwyta bara sych yn ei waith gyda'r dynion eraill I gyd yn 'hut' bach, ac yna Leusa by bwyta bynen hufen, mewn bwyty crand. ...read more.

Middle

Nid yw Leusa yn credu bod William yn mynd I adael, oherwydd mae o wedi bod yn 'pushover' hefyd oherwydd mae Leusa yn cymryd bywyd yn ysgafn. Pan roedd William yn gadael am De Cymru, nid oedd Leusa yn bylon I William cymrhyd arian ei hun. I fynnu yn y Gogledd mae'r cerddoriaeth llawer mwy hapisach, pan mae William yn cyraedd ty ei chwaer mae Meri yn y gegin yn coginio, (byddwch byth yn gweld Leua yn gwneu hwn). Er gweitha'r tlodi mae Meri dal yn llwyddo rhoi bwyd ar y ford. Mae hwn yn cyferbynnu a Leusa. Mae William yn cayfadde I Crad (gwr Meri) bod Leusa'n dda I ddim, nid oes unrhyw symud, 'byth adre, cicio'I sodlau yn Nghnaerarfon bob dydd, pictwrs bob wythnos, byth yn gwneud bwyd iddo, byth yn gwneud ei dyletswydd fel wraig. Mae Meri yn codi'n gynnar I dori glo, byddyn byth yn gweld leusa'n gwneud hynnu yn y De mae mwy o golau yn y ty, mae bywyd William yn hapus. Nol lan yn y Gogledd mael Leusa yn dweud celwydd wrth ei frawd, dweud dim ond crafu byw oedd hi, bod yn dramatic oedd hi. ...read more.

Conclusion

Lawr yn y De mae William yn cael llawer mwy o hwyl, mae pawb yn chwerthin, neb yn cwyno gwen ar bob gwyneb cerddoriaeth yn cwbwl gwahanol. Ar ol tipym mae Crad yn cwymon dost ac gallwm gweld faint o gariad sydd rhwng Meri a Crad, hi sydd yn edrych ar ei ol ac yn gwneud yn siwr bod Crad yn cael digon o orfwys, ond os taw William oedd yn sal ni fydd Leusa yn gofalu amdano o gwbwl. Pan mae William mewn sioe Radio, ac mae Leusa yn ei chlywed mae hi'n ydmygu William am y tro cyntaf erioed ac hefy y tro cyntaf yn yr holl ffilm mae Leusa yn parchu William. Pan mae merch hynaf Crad a Meri yn dechrau caru, ac yn rhedeg I ffwrdd mae pawb yn becso, ond gallwn gweld taw Meri yw'r esgyrn cefn yr holl teulu hi ywr un cadarn, on gallwn hefyd gweld ni gall ymdopi. Dyna'r gwahaniaeth rhwng Meri a Leusa, yn y de mae pawb yn helpu pawb maer holl teulu yn siarad, a.y.y.b, ond mae Leusa ym meddwl am hi eu hun yn unig. Angharad Rhian Burns Cymraeg Miss M Jones William Jones Ysgol Gyfun Ystalyfera 1 Rhif Canolfan:68885 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  yr ystafell aros, gan ddarparu teganau ar gyfer y plant i chwarae a chadw nhw'n dywel a chadw calonogi nhw gyda gwybodaeth a chymorth trwy'r proses. Gall y lleoliad wneud yn siwr bod y teulu yn teimlo'n gyffyrddus yn eistedd.

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  cyfrinachedd a bod pob aelod o staff yn cadw barnau eu hunain, a ddim yn trafod unrhyw ddigwyddiadau gydag unrhyw aelodau o staff arall. Mae angen parchu eu crefydd, lliw, dewisiadau ac iaith gan dangos diddordeb a chyfathrebu sydd yn gallu gwneud perthynas rhwng y meddyg, mamgu a'r teulu a

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Nid ydi hi'n haeddu cael enw hyd yn oed. Nid oes gan y bachgen unrhyw barch at ei fam, mae hyn yn amlwg, Er fod ei gasineb tuag at ei fam mor gryf, rydym yn dal i weld ei fod yn sgrechian am fwythau ganddi o'r tu mewn, wedi'r cyfan tydi'r bachgen dim ond deg oed.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Yn 1965 wnaeth Tom Jones fynd ar y soie "The Ed Sullivan Show" ac wrth cael y teimlad o teledu yr oedd o eisau mwy ac felly wnaeth dechrau rhaglen ei hun rhwng 1969-1971 a oedd yn cael ei alw yn y "This Is Tom Jones!"

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae David Egan yn esbonio sut bu'r ymosodiad datblygu yn fwy treisiol ac yn ddifrifol iawn, " yn ystod dinistrio y tollty a'r tollborth yno, llofruddiwyd ceidwad y tollbyrth, hen wraig 75 mlwydd oed, Sara Davies" Mae'r dystiolaeth yma yn dangos ei bod y terfysg wedi mynd yn 'rhy bell' ac mas o bob rheolaeth.

 2. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Roedd Gerallt Lloyd Owen yn fardd enwog iawn yn y cyfnod, a defnyddiodd ei grefft i lleisio'u farn i boblogaeth Cymru. Ffigwr arall o safbwynt uchel a oedd yn erbyn yr arwisgiad oedd Saunders Lewis. Roedd Saunders Lewis wedi dod yn enwog yng Nghymru gan ei fod ef wedi darlledu

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work