• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mae Leusa a Meri yn cymeriadau gwbwl gwahanol.

Extracts from this document...

Introduction

William Jones Mae Leusa a Meri yn cymeriadau gwbwl gwahanol. Mae ffilm william jones yn dechrau efo cerddoriaeth hamddenol, efo sgrin niwlog, ac mae leusa yn dod I mewn. Argraff Leusa, gwraig perffaith. Mae william yn dihuno I wraig anwyl yn tinclan cloch. Ond mae'r tinclan cloch yn troi I swn cloc larwm, breiddwyd oedd yr holl beth. Mae leusa go iawn yn cwbwl gwahannol I breiddwyd William, mae Leusa heb codi eto, mae'n chwyrnu, ac y mae hi'n diog. Mae cymeriad Leusa yncymeriad twp, nid ydyn becso am ei wr o gwbwl. Mae william yn codi'n hwyr am ei waith, hefyd ar ben hynnu mae angen iddo gwneud bwys I'w hun. Yn yr adeg hon roedd gan y wragedd dyletswydd I paratoi bywd ae ei wr ai dihino yn y bore ar amser. Mae Leusa yn hoffi ffys, mae'n dweud bod ganddi galon wan. Pan mae William yn cyraedd ei waith mae Mr Owen yn dweud dylse derbynu ar ei wraig I gael ei ddihino a'r amser. Mae Leusa yn snob mae hi'n byw uwch ei stad, mae dwy olygfa amser cinio:- William yn bwyta bara sych yn ei waith gyda'r dynion eraill I gyd yn 'hut' bach, ac yna Leusa by bwyta bynen hufen, mewn bwyty crand. ...read more.

Middle

Nid yw Leusa yn credu bod William yn mynd I adael, oherwydd mae o wedi bod yn 'pushover' hefyd oherwydd mae Leusa yn cymryd bywyd yn ysgafn. Pan roedd William yn gadael am De Cymru, nid oedd Leusa yn bylon I William cymrhyd arian ei hun. I fynnu yn y Gogledd mae'r cerddoriaeth llawer mwy hapisach, pan mae William yn cyraedd ty ei chwaer mae Meri yn y gegin yn coginio, (byddwch byth yn gweld Leua yn gwneu hwn). Er gweitha'r tlodi mae Meri dal yn llwyddo rhoi bwyd ar y ford. Mae hwn yn cyferbynnu a Leusa. Mae William yn cayfadde I Crad (gwr Meri) bod Leusa'n dda I ddim, nid oes unrhyw symud, 'byth adre, cicio'I sodlau yn Nghnaerarfon bob dydd, pictwrs bob wythnos, byth yn gwneud bwyd iddo, byth yn gwneud ei dyletswydd fel wraig. Mae Meri yn codi'n gynnar I dori glo, byddyn byth yn gweld leusa'n gwneud hynnu yn y De mae mwy o golau yn y ty, mae bywyd William yn hapus. Nol lan yn y Gogledd mael Leusa yn dweud celwydd wrth ei frawd, dweud dim ond crafu byw oedd hi, bod yn dramatic oedd hi. ...read more.

Conclusion

Lawr yn y De mae William yn cael llawer mwy o hwyl, mae pawb yn chwerthin, neb yn cwyno gwen ar bob gwyneb cerddoriaeth yn cwbwl gwahanol. Ar ol tipym mae Crad yn cwymon dost ac gallwm gweld faint o gariad sydd rhwng Meri a Crad, hi sydd yn edrych ar ei ol ac yn gwneud yn siwr bod Crad yn cael digon o orfwys, ond os taw William oedd yn sal ni fydd Leusa yn gofalu amdano o gwbwl. Pan mae William mewn sioe Radio, ac mae Leusa yn ei chlywed mae hi'n ydmygu William am y tro cyntaf erioed ac hefy y tro cyntaf yn yr holl ffilm mae Leusa yn parchu William. Pan mae merch hynaf Crad a Meri yn dechrau caru, ac yn rhedeg I ffwrdd mae pawb yn becso, ond gallwn gweld taw Meri yw'r esgyrn cefn yr holl teulu hi ywr un cadarn, on gallwn hefyd gweld ni gall ymdopi. Dyna'r gwahaniaeth rhwng Meri a Leusa, yn y de mae pawb yn helpu pawb maer holl teulu yn siarad, a.y.y.b, ond mae Leusa ym meddwl am hi eu hun yn unig. Angharad Rhian Burns Cymraeg Miss M Jones William Jones Ysgol Gyfun Ystalyfera 1 Rhif Canolfan:68885 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  yr ystafell aros, gan ddarparu teganau ar gyfer y plant i chwarae a chadw nhw'n dywel a chadw calonogi nhw gyda gwybodaeth a chymorth trwy'r proses. Gall y lleoliad wneud yn siwr bod y teulu yn teimlo'n gyffyrddus yn eistedd.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Rydym yn tueddu i feddwl ei fod y bachgen yn y stori hon yn llawer hun na deg oherwydd ei iaith. Mae'r iaith y mae'n ei ddefnyddio i ddisgrifio'i fam, a Mandy, yn awgrymu ei fod yn tua 15. Iaith lafar, anffurfiol iawn sydd yn y darn yma, gan mai meddyliau bachgen deg mlwydd oed ydyw.

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Mae'r ffynhonnell yma'n dilys i rhyw raddau. Mae'n ddilys oherwydd mae'n dod o rhaglen newyddio, ond rhaid cofio roedd Rwsia yng nghanol y rhyfel oer ar y pryd, felly efaillai roedd y KBG wedi cynllunio hyn i greu trafferth yn y gorllewin.

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Gofyn cwestiynau ar sut ydy'r diet cytbwys, elyrgedd, bwydydd ddim yn hoffi neu ddiet arbennig e.e. ddim bwyta cig, caws neu laeth, i wneud yn siwr mae eu hanghenion yn cael eu cwrdd. Gall aelodau o staff cynnig paned o de tra bod yr aelodau o'r teulu yn aros yn

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Yn 1965 wnaeth Tom Jones fynd ar y soie "The Ed Sullivan Show" ac wrth cael y teimlad o teledu yr oedd o eisau mwy ac felly wnaeth dechrau rhaglen ei hun rhwng 1969-1971 a oedd yn cael ei alw yn y "This Is Tom Jones!"

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Roeddent yn prynu setiau radio, gramaff´┐Żnau, a thocynnau mynediad er mwyn annog y gweddnewidiad. Cawn enghraifft o lun y "Beatles" a welwn fod enghraifft o ffasiwn yn newid. Roedd ganddyn nhw wallt hir - anarferol i ddynion, a fe wisgo'n nhw cotiau heb coleri, eto'n anarferol o draddodiadau ffasiwn.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Roedd y terfysgwyr yn cosbi'r bobl a oedd yn rhoi gwybodaeth i'r heddlu. Dylai hyn bod yn ffynhonnell gryf oherwydd mae o'n adroddiad gan cwnstabl, ond ar y llaw arall roedd y'r cwnstabliaid yn gweithio i'r llywodraeth ac nid roedd y terfysgwyr yn boblogaidd gan y llywodraeth.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Rwyf wedi brwydro fy holl fywyd yn ei herbyn ac o?r diwedd caf i heddwch. Dyma beth na fydd Blodeuwedd byth yn deall. Mi wn yn fy nghalon yr oedd Blodeuwedd yn ysu i mi ddweud y mai hi oedd fy nigon ond ni allaf ddweud celwydd wrthi.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work