• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Marilyn Monroe.

Extracts from this document...

Introduction

Marilyn Monroe Ganwyd Marilyn Monroe ar Fehefin y cyntaf, 1926, yn Los Angeles. Ei enw pan gafodd ei eni oedd Norma Jean Mortenson. Nid oedd ei mam wedi priodi, ac ni wyddodd ei thad erioed. Roedd gan ei mam, Gladys, broblemau meddyliol, ac mi oedd mewn a mas o ysbytai trwy blentyndod Norma. Pan roedd Norma Jean yn chwech mis oed, rhoddwyd mewn cartref plant, a fuodd yn byw efo now teulu dros dro trwy gydol el blentyndod. Un o'r teuluoedd yna oedd Albert ac Ida Bolender, lle fuodd am saith mlynedd. Fe wedodd eu fod nhw'n llym lawn, ond nid oedden nhw'n rhieni ddrwg. Yn 1933 aeth I fyw efo'i mam, ond fe gaffodd Gladys broblemau meddyliol eto ac yn 1934 cafodd ei rhoi i ysbyti gorffwys yn Santa Monica. Fe aeth Norma Jean I fyw efo ffrind ei mam, Grace McKee. ...read more.

Middle

Fe ddaeth yn model enfawr yn y pumdegau a'r chwechdegau, yn ystumio i cylchgronnau dynion yn bennaf. Newidiodd el enw yn 1947 I Marilyn Monroe, pan gafodd cytundeb actio efo 20th Century Fox. Cafodd ei ran bach cyntaf yn 1948, a parhaodd I gael rhannau bach tan gafodd ei rhan pwysig cyntaf yn yr 'Asphalt Jungle' yn 1950. Fe gofodd ei brif rhan cyntaf yn 1952, yn 'Don't Bother to Knock'. Trwy gydol ei fywyd actio, buodd yn perfformio rhannau 'dumb blondes', er nad oedd lliw ei wallt wir yn felyn. I ffwrdd o byd y ffilmiau, wedwyd nad oedd ganddi llawer o hyder ynddi hyn, ac nid oedd yn credu ei fod yn actores dda iawn, ac felly dechreuodd cael gwersi ddrama gan Lee Strasberg. ...read more.

Conclusion

Efallal taw dyma oedd y rheswm iddi el briodi fo, gan bod ffrindiau I Marilyn wedi ddweud fod ganddi atyniod I ddynion hyn gan ei fod yn chwylio am ffurf tadol trwy gydol ei fywyd. Ennillodd llawer o wobrau am ei actio trwy gydol ei yrfa fel actores, yn cynnwys dau 'Golden Globe Award'. Er ei holl llwyddlant, arion ac enwogrwydd, fe ddaeth Marilyn Monroe yn alcoholig, oc fe defnyddlodd cyffuriau yn gyson. Fe gafodd el chysylltu efo aelodau o'r maffia, a fu wybod el fod hi wedi bod yn gweld (a chysgu) efo arlwydd America, John.F.Kennedy, a'i frawd Robert Kennedy yn yr un cyfnod o amser. Bu farw ar ol cymryd gormesur o dabledi cysgu yn 1962. Beiwyd el hunan-laddiad ar pwysau'r byd ffilm. Mi roedd hi ond yn 36 mlwydd oed. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Wrth i bwyd dechrau dod yn brin dechreuwyd dogni bwydydd fel cig, wyau, menyn a siwgr, nid oedd llysiau na tatws yn gael eu ddogni achos gall pobl tyfu rhai eu hun, cymron nhw than mawr mewn diet y pobl felly.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  dweud wrthym am yr ymosodiadau cyntaf ar y tollbyrth ac wedyn beth a ddilynodd. Mae'r darlun o 'The Illustrated London News' yn dangos y terfysgwyr yn ymosod ar bobl yn y strydoedd efo ffoniau pren. Mae'r faith bod y darlun wedi dod allan o newyddion Llundain yn efallai golygu nid

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Er hyn,mae'r ddau ffynhonnell yn cytuno wrth son am: "nad oedd fawr iawn o'r bobl yn cwyno am y sefyllfa."Mae'n ddweud hyn yn B4 ac yn B5.Mae'r ddau ffynhonnell yn defnyddiol ond gwendid B5 yw ei bod dim ond son am un yn unig sef Coventry, yn y ffynonellau.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae yna ddau olygydd, felly gall y ffynhonell innau fod yn fwy neu'n llai rhagfarnllyd. Ond, mae'r ddau ohonyn nhw'n Cymru Chymraeg, ac yn arbenigo yn eu pwnc, felly mae 'na awgrym eu fod nhw'n rhagfarnllyd o blaid Cymru. Mae'r ffynhonell yn s�n am ieuenctid yn glynnu at eu harferion

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd dros 40% o fwyd Ewrop yn cael ei fewnforio. Oherwydd bod y Kaiser yn suddo'r llongau i gyd doedd dim digon o fwyd yn cyrraedd Ewrop. Roedd rhia i'r llywodraeth ymateb yn gyflym. Roedd y llywodraeth am ddefnyddio dogni, system o lle roedd pobl yn gallu cyfnewid tocynnau ac arian am nifer arbennig o fwyd.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Roedd hi'n gwisgo ei gwn nos ac roedd ei gwallt gwyn yn hongian i lawr. Roedd Jini wedi bod yn sal yn y nos. Dyma'r tro cyntaf i Mam gael ei gwahodd i mewn i'r ty. Doedd gan ei thy hi ddim personoliaeth o gwbl, roedd fel pin mewn papur.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work