• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mynegi Barn : Llafur Plant

Extracts from this document...

Introduction

Ceri Wyn Ellis 10s Mynegi Barn : Llafur Plant 'Nid yw'r plant sydd yn gweithio mewn ffatrioedd yng Nghambodia yn mwynhau'r gwaith oherwydd maen't yn gweithio oriau hir' Teimlaf bod hynny'n anheg iawn. Os nad yw'r plentyn yn mwynhau'r gwaith, pam rhaid iddynt gario ymlaen i weithio fel caethweision? Ond, ar y naill law mae'r plant yma'n teimlo bod hi'n ddyletswydd arnynt hwy i fynd i weithio er mwyn casglu arian i'w teuluoedd sydd yn byw milltiroedd i ffwrdd o'r ffatrioedd brwnt yma. Wedi gwylio rhaglen deledu 'Panorama' , gwelaf mai rhai o'r engreifftiau gwaethaf o gwmniau sy'n derbyn llafur plant yw Gap a Nike. Un datganiad gan Nike yw bod neb ieuengach na 14 mlwydd oed yn cael gweithio yn eu ffathrioedd. Teimlaf er bod y ffatrioedd yn gwrthod cyfaddef bod plant iau na 14 mlwydd oed yn gweithio iddynt, maen't yn dweud celwyddau. Mae hi'n erbyn y gyfraith i gwmniau fel rhain gyflogi plant dan oed. ...read more.

Middle

Nid yw'n wir. Ond, ar y naill law, nid yw'r cyflogwyr yn y ffatrioedd hyn bob amser yn gwybod oed cywir y plant. Teimlaf dylid cael system effeithiol i brofi oedran y plant. Erbyn hyn, mae Gap wedi ceisio gwella'r sefyllfa trwy cael gweld 'Family Book' pob un o'i gweithwyr. Mae'r llyfr yma yn dangos dyddiad geni cywir y plant ac yn profi eu bod o oedran addas i weithio yn y ffatri. Credaf bod y system yma yn un gwael oherwydd gall rhieni'r plentyn newid eu dyddiad geni yn y llyfr fel eu bod yn cael swydd. Mae canran eithaf o'r genethod yn edrych ddigon hen i weithio felly mae'n anodd iawn. Ond, nid hyn yw'r broblem. Teimlaf mai'r broblem fwyaf yw'r ffordd mae'r cyflogwyr yn mynd o'i chwmpas hi wedi dod o hyd i wir oedran y plentyn. Maen't yn gadael i blentyn dan oed weithio'n y ffatri, er eu bod yn gwybod ei fod yn anghywir. ...read more.

Conclusion

Os yw merch yn disgyn yn feichiog, mae'n rhaid iddi beidio a dweud neu mae yna beryg iddi golli ei swydd am byth. Felly, mae merch beichiog yn gweithio mewn amodau gwael, yn gorfod sefyll trwy'r adeg ac yn cael ei tharo os yw hi'n eistedd i lawr. Ond eto, ni fedraf fod yn erbyn llafur plant yn gyfan gwbl oherwydd mae yna rywfaint o fai ar y plant eu hunain, neu hyd yn oed eu rhieni. Nid yw'r cyflogwyr yn gwybod os yw merch yn feichiog, felly nid oes bai arnyn nhw. Rydw i wedi dod i'r casgliad bod yna fai ar Gap, Nike a cwmniau felly, mwy na sydd ar y gweithwyr. Ond, wedi dweud hyn, mae yna fai ar rieni'r plant sydd yn gweithio yn y ffatrioedd hynny. Teimlaf ei bod hi'n hawdd iawn i gwmniau fel Gap a Nike roi datganiadau allan sy'n dweud eu bod nhw ddim am gyflogi plant o dan 14 mlwydd ond mae'n anoddach cadw at y dataganiadau. Ydi, mae'r gweithwyr yn dweud celwyddau ond dylai'r cyflogwyr wybod yn well a ceisio'n galetach i ddod o hyd i wir oedran a cyflwr eu gweithwyr. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Brecwast ydi cic yn fy nhin, coffi parod llwyd wedi ei daro'n wlyb wrrth ymyl fy ngwely, ei llais Hi yn fy nghlust'. Mae hyn yn agoriad cryf a pendant iawn i'r stori sydd yn effeithiol gan ei fod yn rhoi naws trist ac naws o anobaith i'r stori.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  the Senators", fe cafodd Tom Jones ei spotio gan Gordon Mills a oedd yn chwaraer harmonica ac fe ddaeth yn ei rheolwr ac gyda fo llofnododd Tom Jones gyda Decca Records. Ar Mai 1af 1965 fe wnaeth Tom Jones rhyddhau ei sengl cyntaf a oedd yn flop fe wnaeth Tom

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae yna ddau olygydd, felly gall y ffynhonell innau fod yn fwy neu'n llai rhagfarnllyd. Ond, mae'r ddau ohonyn nhw'n Cymru Chymraeg, ac yn arbenigo yn eu pwnc, felly mae 'na awgrym eu fod nhw'n rhagfarnllyd o blaid Cymru. Mae'r ffynhonell yn s�n am ieuenctid yn glynnu at eu harferion

 2. Gwaith Cwrs: Mynegi barn

  Felly gallwn gweld bod pobl yn ymdrechu i ddatrus y problem yma, ond ydy digon yn cael ei wneud? Yn fy marn i wedwn na, mae'r llywodraeth yn berchen milynau a miliynau o bunnoedd ac mae'r rhan fwyaf or arian yna yn cael ei wastraffu ar pethau sydd dim yn eisiau yr arian sut gymynt.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Roedd rhaid wneud gwaith anodd iawn ac nid roeddynt yn cael ei thalu llawer o gwbl. Mae'r ymosodiad yn erbyn yr Wyrcws yn fath arall o drais. Mae'r dystiolaeth o'r bwrdd gwarchodwyr yn s�n am y faith ei bod y llywodraeth yn apwyntio cwnstabl arbennig.

 2. Datganiad O'r Broblem A Dadansoddiad

  System Hysbysebu Mae'r perchennog yn hysbysebu trwy cyflogi arlunydd i creu'r hysbyseb ac wedyn ffotocop�o'r hysbyseb ac ei rhoi lan yn y siop neu ei postio i aelodau. Mae'r perchennog hefyd yn hysbysebu yn y papur newydd lleol, mae'n talu'r papur newydd i creu'r hysbyseb iddo ac i rhoi yn y papur newydd.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work