• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mynegi Barn : Llafur Plant

Extracts from this document...

Introduction

Ceri Wyn Ellis 10s Mynegi Barn : Llafur Plant 'Nid yw'r plant sydd yn gweithio mewn ffatrioedd yng Nghambodia yn mwynhau'r gwaith oherwydd maen't yn gweithio oriau hir' Teimlaf bod hynny'n anheg iawn. Os nad yw'r plentyn yn mwynhau'r gwaith, pam rhaid iddynt gario ymlaen i weithio fel caethweision? Ond, ar y naill law mae'r plant yma'n teimlo bod hi'n ddyletswydd arnynt hwy i fynd i weithio er mwyn casglu arian i'w teuluoedd sydd yn byw milltiroedd i ffwrdd o'r ffatrioedd brwnt yma. Wedi gwylio rhaglen deledu 'Panorama' , gwelaf mai rhai o'r engreifftiau gwaethaf o gwmniau sy'n derbyn llafur plant yw Gap a Nike. Un datganiad gan Nike yw bod neb ieuengach na 14 mlwydd oed yn cael gweithio yn eu ffathrioedd. Teimlaf er bod y ffatrioedd yn gwrthod cyfaddef bod plant iau na 14 mlwydd oed yn gweithio iddynt, maen't yn dweud celwyddau. Mae hi'n erbyn y gyfraith i gwmniau fel rhain gyflogi plant dan oed. ...read more.

Middle

Nid yw'n wir. Ond, ar y naill law, nid yw'r cyflogwyr yn y ffatrioedd hyn bob amser yn gwybod oed cywir y plant. Teimlaf dylid cael system effeithiol i brofi oedran y plant. Erbyn hyn, mae Gap wedi ceisio gwella'r sefyllfa trwy cael gweld 'Family Book' pob un o'i gweithwyr. Mae'r llyfr yma yn dangos dyddiad geni cywir y plant ac yn profi eu bod o oedran addas i weithio yn y ffatri. Credaf bod y system yma yn un gwael oherwydd gall rhieni'r plentyn newid eu dyddiad geni yn y llyfr fel eu bod yn cael swydd. Mae canran eithaf o'r genethod yn edrych ddigon hen i weithio felly mae'n anodd iawn. Ond, nid hyn yw'r broblem. Teimlaf mai'r broblem fwyaf yw'r ffordd mae'r cyflogwyr yn mynd o'i chwmpas hi wedi dod o hyd i wir oedran y plentyn. Maen't yn gadael i blentyn dan oed weithio'n y ffatri, er eu bod yn gwybod ei fod yn anghywir. ...read more.

Conclusion

Os yw merch yn disgyn yn feichiog, mae'n rhaid iddi beidio a dweud neu mae yna beryg iddi golli ei swydd am byth. Felly, mae merch beichiog yn gweithio mewn amodau gwael, yn gorfod sefyll trwy'r adeg ac yn cael ei tharo os yw hi'n eistedd i lawr. Ond eto, ni fedraf fod yn erbyn llafur plant yn gyfan gwbl oherwydd mae yna rywfaint o fai ar y plant eu hunain, neu hyd yn oed eu rhieni. Nid yw'r cyflogwyr yn gwybod os yw merch yn feichiog, felly nid oes bai arnyn nhw. Rydw i wedi dod i'r casgliad bod yna fai ar Gap, Nike a cwmniau felly, mwy na sydd ar y gweithwyr. Ond, wedi dweud hyn, mae yna fai ar rieni'r plant sydd yn gweithio yn y ffatrioedd hynny. Teimlaf ei bod hi'n hawdd iawn i gwmniau fel Gap a Nike roi datganiadau allan sy'n dweud eu bod nhw ddim am gyflogi plant o dan 14 mlwydd ond mae'n anoddach cadw at y dataganiadau. Ydi, mae'r gweithwyr yn dweud celwyddau ond dylai'r cyflogwyr wybod yn well a ceisio'n galetach i ddod o hyd i wir oedran a cyflwr eu gweithwyr. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  y siop, ond mae hi'n rhu brysur yn siarad hefo'r ddynes drws nesa'. Mae'r bachgen yn gwybod yn iawn sut mae e'n teimlo, yn gwybod sut deimlad ydi o i gael ei anwybyddu. 'Dwi'n gwybod sut ti'n teimlo, was, gwybod yn iawn..'

 2. Gwaith Cwrs: Mynegi barn

  Felly gallwn gweld bod pobl yn ymdrechu i ddatrus y problem yma, ond ydy digon yn cael ei wneud? Yn fy marn i wedwn na, mae'r llywodraeth yn berchen milynau a miliynau o bunnoedd ac mae'r rhan fwyaf or arian yna yn cael ei wastraffu ar pethau sydd dim yn eisiau yr arian sut gymynt.

 1. Y chwedegau yng Nghymru.

  blynyddol oddieithr eu cael yn Gymraeg', '..papur etholiad a phob ffurflen swyddogol yn ymwneud ag etholiadau lleol neu seneddol yn Gymraeg' a 'Codi'r Gymraeg yn brif fater gweinyddol y dosbarth a'r sir...' Roedd protest cyntaf 'Cymdeithas yr Iaith' ar f�nt 'Tre-fechan' yn Aberystwyth yn 1963, lle ataliwyd ceir rhag croesi,

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Fe aeth y Beatles i agor siop o'r enw Apple Boutique yn 94 Baker Street, Llundain ar yr 31/1/1968. Hefyd roedd Tom Jones yn bwysig i Cerddoriaeth Cymro yn y 60au ond ar y ddechrau yr oedd o fewn band a oedd yn cael ei alw yn "Tommy Scott and

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae'r ddwy ffynhonnell yma yn ddibynnol oherwydd ei bod yn ei gefnogi eu gilydd. Rydym hefyd yn gallu gweld o'r adroddiad Daniel Williams ei bod trais yn erbyn pobl yn cael ei wneud. Nid oedd llawer o barch gan y werin pobl tuag at yr awdurdodau oherwydd nid roeddynt yn cael ei drin yn deg.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae yna ddau olygydd, felly gall y ffynhonell innau fod yn fwy neu'n llai rhagfarnllyd. Ond, mae'r ddau ohonyn nhw'n Cymru Chymraeg, ac yn arbenigo yn eu pwnc, felly mae 'na awgrym eu fod nhw'n rhagfarnllyd o blaid Cymru. Mae'r ffynhonell yn s�n am ieuenctid yn glynnu at eu harferion

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work