• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Penderfynnais gywain gwybodaeth am alcohol gan ei fod yn un o problemau mawr ein hoes. Wrth astudio’r gwahanol fynonellau gwelais ei fod yn posibl iw rhannu I is bennawdau.

Extracts from this document...

Introduction

Cymraeg. Penderfynnais gywain gwybodaeth am alcohol gan ei fod yn un o problemau mawr ein hoes. Wrth astudio'r gwahanol fynonellau gwelais ei fod yn posibl iw rhannu I is bennawdau. 1. Beth yw Alcohol? Alcohol yw un or cyffuriau rau hunaf y gwyddon ni amdanun nhw dywedodd Hybu Iechyd Cymru. Mae Testunau trafod CA4 yn dweud bod alcohol yn dawelydd sy'n arafur ymennydd. Felly mae'n gallu amharu ar farn pobol, ei hunan rheolaeth ac ar ei gallu i yrru neu drin peiriannau. Achos bod alcohol yn gyffyr mae'n rhaid I bobol fod yn parchus ato. 2. Beth yw Effeithiau Alcohol?. Mae'n bosibl rhannu effeithiau alcohol I ddau: - 1.) effeithiau tymor byr, 2.) effeithiau tmor hir. 1.) Effeithiau tymor byr alcohol yw pethau fel; * Ymateb yn fwy araf * Ymddwyn yn ymosodol * Methu a sefyll * Gweld dau o bopeth * Teimlon sal neu'n drist iawn * Dioddef syched, cur pen a stumog gwael y diwrnod wedyn. 2.) Effeithiau alcohol tymor hir; * Sirosis yr afu * Canser yr ceg neur stumog * Niwed ir ymennedd * Pwysedd gwaed uchel, a nifer o afiechydon eraill. ...read more.

Middle

yfed * Pwysau'r unigolyn 1 botel maint cyffredin o win = 8 uned 1 botel litr o win = 10 uned 1 botel o sieri = 12 uned 1/2 botel o wirod = 15 uned 1 botel o wirod = 30 uned. Mae'n cymryd tua awr I lefel yr alcohol gyrraedd ei uchafbwynt (gan ddibynnu, e.e. a yw'r stumog yn wag ai peidio. Mae bwyd yn arafu'r broses). Wedi I'r alcohol gyrraedd ei uchafbwynt, mae'r iau/afu yn ei dreulio ar gyflymder o 15mg yr awr. Mae Cyngor ar Alcoholiaeth Clwyd yn rhoi engrheiftiau o pethau I'w hosgoi gyda alcohol ar tudalen 19 fy pamffled, pethau fel; Yfed ar stumog wag Yfed amser cinio Ail-llenwir gwydr cyn ei wagu Yfed ar eich pen eich hun Ac Yfed I ymlacio. Effaith ar bobol. Mae alcohol gallu cael effathiau mawr ar yr berson sy gydar problem ac ei theili. Bydd alcohol gallu troi e.e. gwr yn erbyn ei wraig a'I phlentyn. Mae na siawns bod e gallu bod yn gwyllt ac bwrw mas at nhw. ...read more.

Conclusion

Bydd pethau fel 'Hooch' yn cael ei hysbysebu fwy na unrhyw fath o alcohol achos mae'n apelio at pobol fy oedran gyda ei blas 'hyfryd'. Gyrry ac Yfed. Fel ydych chi siwr a gwybod mae gyrry ac yfed yn trosedd mawr dyddiau hyn, mae hon yn trosedd mae NEB eisiau torri. Mae neb yn credu bod rhoi di bywyd chi a pobyn arall ar yr hewl mewn risg yn glyfar neu'n caled. Unrhywle byddwch yn mynd ble mae alcohol ar gael bydd chi'n gweld un neu ddwy berson yn grwp yn sefyll yn sobr I gyrru cartref. Bydd cwmni tacsi yn wneud llawer o arian dros yr pythefnos achos o pobol yn cael ei meddwi ac mae nhw filli gyrru nol iw cartrefi. Yr unig problem gyda hyn yw mae'n costi ac bydd rhai bobol mor deit a'i arian bydd nhw'n rhoi ei fywyd ar y llinell, hollolgwallgofrwydd!!! Dyle Cyngor Sir Caerfyrddin adeuladu 'gwmni tacsi rhydd' yn fy marn I I weld os bydd na llai damwain car achos o alcohol-llai damwainiau yn cyfartal llai o marwolaeth. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  hyn oherwydd gall rhai ohonyn nhw deimlo'n anghyffyrddus o drafod gwahanol fathau o broblemau personol. Defnyddio geiriau penodol a promptio i helpu annog y bobl i siarad fwy amdan eu hun a beth sydd yn mynd ymlaen yn eu bywyd a beth ydyn nhw'n meddwl am wahanol bethau e.e hmm, ie.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae llawer o ddeialog yn y stori hon, sef y sgyrsiau ffon mae'r ddynes yn ei gael gyda'r dyn. Mae'r stori yn digwydd yn ystod y sgyrsiau ffon hyn ac rydym yn cael rhan fwyaf o'r wybodaeth trwy'r deialog.. Mae sawl themau wedi ei gysylltu gyda'r stori fer hon, mae

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  hyn nid yw'r ffynhonnell yn dangos I ni pob dim am amgylchiadau menywod .Nid yw'n dangos bod hefyd ochr negyddol iawn I menywod yn y rhyfel,nid yw'n dangos bod y rhyfel hefyd yn amser negyddol ag unig I fenywod yn fagu teulu,gweithio ac edrych ar ol y ty.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  person yn siarad gallwn i rhoi adborth yn ol i'r person i dangos nhw rwyn canolbwyntio, (hmm, ie). Wnes I fod yn amddynegfar a gadael i bawb i gael tro o ymateb. Roedd y cyfathrebiad yn llwyddiannus oherwydd wnes i ddim gorfod defnyddio cwestiynau caeedig ac roedd y cyfathrebiad yn

 1. Traddodiadau Cymru: "hual am ein traed"?

  delweddau brwydro o'r oesoedd canol - fel arydd o fel dylai cryfder ein gorffennol ein hydbrydoli ni nawr Y Gwpled - yma mae'n dod i gasgliad ac yn crynhoi ei deimladau: mae'n annog ni i gyd i frwydro dros ein hiaith a'n hetifeddiaeth fel ein bod ni ddim yn codi

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Gall cymorth technegol cael eu defnyddio trwy gael peiriannau i drosglwyddo'r neges yn lle'r ymgynghorydd i wneud g�n fwy clir ac yn fwy haws I Mr Donelly eu deall beth sydd yn cael eu trafod. Mae dulliau Gaeleg yn haws oherwydd roedd gan Mr Donelly yr hyder i ofyn am

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd y menwyod yn llwyddiannus ac yn ddibynnol heb unrhyw cyngor or ddynion roedd rol y merched yn ystod y 4 mlynedd o Ryfel wedi profi beth oedd y Suffragettes yn ceisio profi am 50 mlynedd.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  drwy?r broses o drylediad ? diffiniad hon yw symudiad gronynnau, yn yr achos yma molecylau gymharol fychain a hydawdd megis glwcos, o ardal o grynodiad uchel i ardal o grynodiad is. Felly, oherwydd fod yna llawer o glwcos yn ardal y coluddyn fach, a chyn lleied yn y llif gwaed,

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work