• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Penderfynnais gywain gwybodaeth am alcohol gan ei fod yn un o problemau mawr ein hoes. Wrth astudio’r gwahanol fynonellau gwelais ei fod yn posibl iw rhannu I is bennawdau.

Extracts from this document...

Introduction

Cymraeg. Penderfynnais gywain gwybodaeth am alcohol gan ei fod yn un o problemau mawr ein hoes. Wrth astudio'r gwahanol fynonellau gwelais ei fod yn posibl iw rhannu I is bennawdau. 1. Beth yw Alcohol? Alcohol yw un or cyffuriau rau hunaf y gwyddon ni amdanun nhw dywedodd Hybu Iechyd Cymru. Mae Testunau trafod CA4 yn dweud bod alcohol yn dawelydd sy'n arafur ymennydd. Felly mae'n gallu amharu ar farn pobol, ei hunan rheolaeth ac ar ei gallu i yrru neu drin peiriannau. Achos bod alcohol yn gyffyr mae'n rhaid I bobol fod yn parchus ato. 2. Beth yw Effeithiau Alcohol?. Mae'n bosibl rhannu effeithiau alcohol I ddau: - 1.) effeithiau tymor byr, 2.) effeithiau tmor hir. 1.) Effeithiau tymor byr alcohol yw pethau fel; * Ymateb yn fwy araf * Ymddwyn yn ymosodol * Methu a sefyll * Gweld dau o bopeth * Teimlon sal neu'n drist iawn * Dioddef syched, cur pen a stumog gwael y diwrnod wedyn. 2.) Effeithiau alcohol tymor hir; * Sirosis yr afu * Canser yr ceg neur stumog * Niwed ir ymennedd * Pwysedd gwaed uchel, a nifer o afiechydon eraill. ...read more.

Middle

yfed * Pwysau'r unigolyn 1 botel maint cyffredin o win = 8 uned 1 botel litr o win = 10 uned 1 botel o sieri = 12 uned 1/2 botel o wirod = 15 uned 1 botel o wirod = 30 uned. Mae'n cymryd tua awr I lefel yr alcohol gyrraedd ei uchafbwynt (gan ddibynnu, e.e. a yw'r stumog yn wag ai peidio. Mae bwyd yn arafu'r broses). Wedi I'r alcohol gyrraedd ei uchafbwynt, mae'r iau/afu yn ei dreulio ar gyflymder o 15mg yr awr. Mae Cyngor ar Alcoholiaeth Clwyd yn rhoi engrheiftiau o pethau I'w hosgoi gyda alcohol ar tudalen 19 fy pamffled, pethau fel; Yfed ar stumog wag Yfed amser cinio Ail-llenwir gwydr cyn ei wagu Yfed ar eich pen eich hun Ac Yfed I ymlacio. Effaith ar bobol. Mae alcohol gallu cael effathiau mawr ar yr berson sy gydar problem ac ei theili. Bydd alcohol gallu troi e.e. gwr yn erbyn ei wraig a'I phlentyn. Mae na siawns bod e gallu bod yn gwyllt ac bwrw mas at nhw. ...read more.

Conclusion

Bydd pethau fel 'Hooch' yn cael ei hysbysebu fwy na unrhyw fath o alcohol achos mae'n apelio at pobol fy oedran gyda ei blas 'hyfryd'. Gyrry ac Yfed. Fel ydych chi siwr a gwybod mae gyrry ac yfed yn trosedd mawr dyddiau hyn, mae hon yn trosedd mae NEB eisiau torri. Mae neb yn credu bod rhoi di bywyd chi a pobyn arall ar yr hewl mewn risg yn glyfar neu'n caled. Unrhywle byddwch yn mynd ble mae alcohol ar gael bydd chi'n gweld un neu ddwy berson yn grwp yn sefyll yn sobr I gyrru cartref. Bydd cwmni tacsi yn wneud llawer o arian dros yr pythefnos achos o pobol yn cael ei meddwi ac mae nhw filli gyrru nol iw cartrefi. Yr unig problem gyda hyn yw mae'n costi ac bydd rhai bobol mor deit a'i arian bydd nhw'n rhoi ei fywyd ar y llinell, hollolgwallgofrwydd!!! Dyle Cyngor Sir Caerfyrddin adeuladu 'gwmni tacsi rhydd' yn fy marn I I weld os bydd na llai damwain car achos o alcohol-llai damwainiau yn cyfartal llai o marwolaeth. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  hyn nid yw'r ffynhonnell yn dangos I ni pob dim am amgylchiadau menywod .Nid yw'n dangos bod hefyd ochr negyddol iawn I menywod yn y rhyfel,nid yw'n dangos bod y rhyfel hefyd yn amser negyddol ag unig I fenywod yn fagu teulu,gweithio ac edrych ar ol y ty.

 2. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  a gallu cael eu helpu i bawb i gael blas o beth mae pobl eraill yn feddwl, bydd hyn yn anodd i wneud oherwydd gallwn i dweud y peth anghywir ac gall wneud y person teimlo'n upset neu'n unig. Wnes I helpu adeiladu perthynas gyda'r bobl cyn gofyn cwestiwnau fel

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Manteision ydy gall cael lawer o adnoddau a phethau sydd yn gallu helpu dod ardraws cyfathrebiad a bwydo Mr Soloman sef cael rhywun i helpu mas gyda'r sefyllfa rhywun o'r gwasanaethau ofal.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  wedi symud yma o siana a doedd dim cyffeithydd ar gael i gyfieithu beth oedd wedi cael eu trafod ac roedd hynny wedi gwneud y sefyllfa yn anoddach i ddelio gyda. Doeddwn I ddim wedi gofyn cwestiynau amdano'r person cyn dechrau'r cyfarfod, Wnes i ofyn cwestiynau am beth oedd y

 1. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  Er hyn, rwy'n hoff iawn o'r symboliaeth o law George ar y garreg fedd fel petai'n law ar ysgwydd ei fab. Ceir ddefnydd gwych o symboliaeth yn sawl darn o'r bennod hon er enghraifft, rhai syml fel George yn methu gorffen ei swp wrth y bwrdd swper sy'n dangos pa

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Rydym yn cael gwybod yn fan hyn fod y ddynes wedi cael ei lladd gan y llofrydd. Er nad ydi'r awdur wedi dweud wrthym yn union beth sydd wedi digwydd i'r ddynes, maen amlwg i ni beth sydd wedi digwydd iddi ac mae'n creu tensiwn.

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Pan welais Blodeuwedd am y tro cyntaf roeddwn wedi fy swyno. Roedd ei chroen fel eira heb ei gyffwrdd, heb ddim nam. Cerddodd â’r fath osgeiddigrwydd a’i gwallt fel sidan aur yn y gwynt y tu ôl iddi. Roeddwn yn ysu i’w chofleidio hi.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  coluddyn fach, ni dreuliwyd hwy yn sylweddol yn bellach ? nid oes gennym yr ensym cellwlas i ddiraddio bondiau beta 1,4 cellwlos.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work