• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
 • Word count: 5351

Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

Extracts from this document...

Introduction

Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ei'n cyfrol Mae'r ffurf stori fer yn ffordd effeithiol iawn o drafod pobl unig a rhyfedd oherwydd ei bod hi'n ffordd dda o ddod i adnabod cymeriad yn syth ac yn gyflym heb orfod darllen am ei cefndir. Mae'r awdur yn canolbwyntio ar un cymeriad mewn stori fer fel arfer, ac felly rydym yn dod i'w hadnabod yn well ac weithiau mae'n rhoi siawns i ni edrych o dan yr wyneb ac edrych ar ochr arall y stori. mewn geiriau eraill, mae'n edrych ar brofiad neu ddigwyddiad mewn ffordd arbennig. Mae stori fer yn llwyddo i ddweud llawer am gymeriad mewn ychydig o eiriau. Weithiau, mewn stori fer, mae tro ar y diwedd sy'n creu ymateb ynddom, ac yn agor yn uningyrchol. Tewi nid gorffen mae stori fer, fel arfer, mae'n gorffen yn ben agored, mae hyn yn effeithiol i wneud i ni feddwl. Mae stori fer yn effeithiol ac yn chwarae ar ein hemosiynau. Mae llawer o wahanol fathau o bobl ryfedd ac unig, gall person fod yn unig oherwydd nad oes ganddynt deulu na ffrindiau, neu efallai oherwydd profedigaeth neu unrhyw newid yn ei bywyd. Mewn rhai sefyllfaoedd, mae pobl unig yn dewis bod yn unig, gall fod oherwydd cyfrinach. Tra mae eraill yn ysu am gael cwmni. Mae llawer o bethau yn gallu gwneud person yn rhyfedd, os ydynt yn edrych neu'n ymddwyn yn wahanol i bawb arall, mae pobl yn tueddu i feddwl ei bod nhw'n rhyfedd. Gall gefndir rhywun, neu eu hamgylchiadau eu gwneud yn rhyfedd neu hyd yn oed profiad y maent wedi bod drwyddo. Mae nifer o gymeriadau rhyfedd yn y straeon yr wyf wedi bod yn eu hastudio. Cychwynaf drwy s�n am 'Y Rhif Anghywir' Nid ydym yn cael gwybod enw'r prif gymeriad yn y stori hon, mae hyn yn awgrymu nad yw'r cymeriad yn ddigon pwysig i haeddu enw hyd yn oed. ...read more.

Middle

Yna mae rhywbeth yn dweud wrtho am afael yn ei law o, a mynd a fo hefo fo. 'Gafael yn ei law o. Dos a fo hefo chdi. Wneith hi ddim sylwi, mwy nag y gwnaeth y ddynas 'na yn y siop degana pan wnest di ddwyn y ceadur bach plastig 'na gynna'. Mae'r bachgen yn trin yr hogyn bach fel tegan sydd mewn siop y mae'n gallu jest ei gymrud. Mae wedi hen arfer gyda dwyn teganau o siopau heb i neb sylwi, fel ei fod yn gallu dwyn yr hogyn bach heb i neb sylwi hefyd. Tydi o ddim wedi meddwl fod beth y mae o'n ei wneud yn ddrwg. Ar ol ychydig, mae Jo yn dechrau poeni ac yn sylweddoli ei bod nhw wedi mynd yn rhy bell y tro yma. Yn y diwedd mae'r ddau yn penderfynnu mynd a'r bychan i lawr at yr rheilffordd. 'Ac fel rhyw fonstar swnllyd hefo tri pen a chwe choes rydan ni'n baglu ac yn llithro ei'n ffordd i lawr at y lein yn y llwyd dywyll.' Yma mae'r bachgen yn disgrifio'i hyn fel anghenfil mawr, ac yn fy marn i, mae hyn yn ansoddair berffaith i ddisgrifio'r bachgen a Jo i feddwl beth mae'n nhw'n mynd i wneud i'r bachgen bach. Mae'n effeithiol ofnadwy. Mae'r ddau ohonynt yn anghenfilod yn lladd y bachgen bach diniwad. '"Be' wnawn ni rwan ta?..." ydi cwestiwn ola' Jo. Mae ychydig o is-gymeriadau yn y stori hon, ond rwyf am ganolbwyntio ar y fam. Nid yw perthynas y fam a'i fachgen yn dda iawn o gwbl. Rydym yn gweld hyn yn syth o'r dechrau'r stori. Mae'r ffordd y mae'r bachgen deg oed yn disgrifio ei fam yn ofnadwy, mae e yn amlwg yn ei chasau. 'Mae hi'n troi arnai, y sloban dew uffar'. Rydym yn sylwi hefyd fod y bachgen yn cyfeirio at ei fam fel 'Hi'. Mae hyn yn gwneud i ni feddwl nad ydi hi'n haeddu cael ei galw yn fam gan ei bod hi'n trin ei phlentyn mor wael. ...read more.

Conclusion

Mae e hefyd yn pwysleisio pa mor rhyfedd oedd Jini Blackburn Jones, ac na allwch chi ragweld beth sydd yn mynd i ddigwydd nesaf. Mae'r iaith yn y stori fer hon yn ffurfiol ar y cyfan ac yn defnyddio tafodiaeth ddeheuol. 'Nac yn cynnig dishgled o de iddi'. Mae llawer o nodweddion arddul yn y stori sydd yn ei gwneud yn fwy diddorol, er engraifft, 'Darlun plentyn o dy' Trosiad yw'r nodwedd arddull yma, ond mae'n effeithiol iawn gan ei fod hefyd yn eironig. Mae ty Jini yn cael ei droi yn ddarlun plentyn o dy, ty syml iawn, 'Ty sgwar, drws yn y canol, pedair ffenestr, llwybr syth at y drws, lawnt bob ochr'. Mae ei thy hi'n syml iawn, ond mae Jini ei hyn yn gymleth ofnadwy, mae ganddi bob math o gyfrinachau ac mae hi'n ddynes ryfedd iawn, anodd ei deall. Dyma pam ei bod hi mor unig. Yn fy marn i mae'r stori hon yn dda iawn gan ei fod yn gwneud i chi feddwl llawer, ac mae'r tro ar y diwedd yn effeithiol iawn ac yn creu ymateb ynddom. Roeddwni yn hoffi'r stori hon gan ei bod hi'n wahanol, ac roedd ychydig o hiwmor ynddi hefyd. Y stori fer orau, yn fy marn i oedd 'Pam' oherwydd roeddwni'n hoffi'r ffordd roedd yr awdur wedi edrych ar y stori o ochr arall ac wedi mynd yn ddwfn i mewn i'r cymeriad. Hefyd roeddwni i'n meddwl fod y ffordd wnaeth yr awdur gloi'r stori yn benagored yn effeithiol ac yn ddramatig iawn. Mi wnaeth y stori hon chwarae ar fy emosiynnau i, a gwneud i mi deimlo'n drist iawn. Roeddwn i yn cydymdeimlo gyda'r bachgen, er ei fod wedi lladd James Bulger. Llwyddodd yr awdur i gael y darllenydd i gydymdeimlo ar bachgen ar ol gweld sut roedd yn cael ei drin gan ei fam, ac ar ol gweld sut fath o fywyd oedd ganddo. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore ...

  Roedd hi'n dweud celwyddau wrtho am ei thad, yn dweud ei bod e'n ei bwrw hi er mwyn iddo ef gredu bod hi'n mynd trwy'r un peth a fe.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  ir faciwis."Mae'r ffynhonnell yn son am y sioc yr oedd nifer o deuluoedd dosbarth canol yn teimlo ym mis Medi 1939,wrth dderbyn dros miliwn o ifaciwis,y mwyafrif yn plant bach a'u mamau.Roedd y rhan fwyaf o'r ifaciwis o ardaloedd mwyaf tlawd,yn dinasoedd mwyaf Prydain.Roedd gan nifer o'r ifaciwis llau,impetigo a'r

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Yn y dyfodol mae angen gwneud ychydig o newidiadau er mwyn wella'r cyfathrebiad trwy ddefnyddio llaes diddorol ac yn hwyl. Mae'n bosib gwneud y newidiadau yma trwy drefnu a ofyn cwestiynau cyn dechrau'r cyfarfod i helpu'r neges cael eu trafod gan darparu holidaur cyn dechrau i wneud yn siwr mae popeth yn iawn.

 2. Gronw Cerddaf fy ngham cyntaf a chollaf fy anadl. Mor ...

  hi fyth yn i yfed y gwin eto nes y byddai hi wir wedi cwympo mewn gariad. A dyma fi. Mae hi yn fy ngharu. Teimlaf fy nghalon ysig. Mae ei henaid fel y gwanwyn yma i blannu ei hadau newydd , mae fy nghariad wedi deffro o'icharchar.

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Bydd ceisio esbonio fy nheimladau fel ceisio newid lliw yr awyr a?r haul a chwerthin yn fy nhristwch. Mae Rhagnell yn ceisio fy nghysuro ond ofer yw ei geiriau caredig. Ofer yw fy hiraeth am y bywyd a gollais. Teimlaf yn y gwynt fod storm ar fin ein cyrraedd .

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  3V V I R V1 V2 V3 Vc I1 I2 I3 Ic R1 R2 R3 Rc 3.04 3.04 3.05 3.04 0.3 0.3 0.3 0.3 10.1 10.1 10.2 10.1 O edrych ar y gwerthoedd gwrthiant a gyfrifais, gallaf weld mae dim ond amrywiad o 0.4 ohm sydd.

 1. Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

  Pan mae?r ddau riant yn cludo?r genyn diffygiol mae gan pob plenty siwans o 1 mewn 4 o gael Ffibrosis Codennog, siwns 2 mewn 4 o fod yn gludwr a siawns o 1 mwen 4 o beidio achel y genyn diffygiol.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  Yno, gorffenir y broses o dreulio carbohydradau, eto gan yr ensymau carbohydras - dechreuir drwy treulio?r cadwyni mawr a wneir ychydig yn llai yn y ceg gan yr ensymau math carbohydras yn yr amylas pancreatig i maltos, sy'n cael ei dreulio gan maltas i glwcos.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work