• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

RHYFEL a’r ymosodiad a’r Irac.

Extracts from this document...

Introduction

RHYFEL a'r ymosodiad a'r Irac Mae rhyfel yn rhywbeth sy'n digwydd o gwmpas y byd trwy'r amser. Heddi mae rhyfel yn Irac, Serbia, Algeria a Gogledd Iwerddon. Rydym yn gallu gweld o'r lluniau ar y newyddion ac ystedegau bod milonydd o pobl yn cael ei lladd mewn pob rhyfel. Felly pam mae rhyfel yn ddechrau? Y rhesymau mwyaf cyffredin am rhyfel yw'r faith bod gwledydd yn cwympo mas oherwydd bod nhw'n dilyn crefydd gwahanol neu bydd pobl y gwledydd yn cael lliw croen wahanol. Engrhaifft o hyn roedd y traferth yn De Affrica yn yr 1960'au rhwng yr pobl gwyn a pobl du. Roedd rhaid i'r pobl du mynd i siopiau wahanol i'r gwyn a roedd rhaid i nhw teithio ar bysiau arbennig am pobl du. Roedd y pobl du ddim yn hapus efo'r ffordd roeddynt yn cael ei trin a roedd hyn wedi arwain at brwydro. Y rhyfelau mwyaf enwog mewn hanes yr Byd, oedd yr rhyfel Byd cyntaf ag ail. Bu milwnau o pobl yn cael ei lladd, mwy na'r poblogaidd Cymru. Rydym yn gyflym i ddweud roedd Adolf Hitler yn dyn creulon dros ben yn lladd milwnau o iddewon diniwed, ond efallai rydyn yn gallu cymharu yr arweinydd Tony Blair a George Bush fel Hitler oherwydd mewn y rhyfel diweddaraf yn yr Irac roedden nhw hefyd wedi lladd milionydd o pobl diniwed. ...read more.

Middle

Ond mewn pleidlais arbennig, fe benderfynodd y rhan fwyaf o aelodau seneddol gefnogi dadl y Prif Weinidog bod angen mynd i ryfel. Roedd America wedi rhoi dewis i Saddam Hussein adael ei wlad neu wynebu ymosodiad. Gydag Arlywydd Irac yn gwrthod gwneud hynny, doedd dim amdani ond ymosod. Nos Fercher, Mawrth 19, 2003, fe ddechreuodd y rhyfel yn erbyn Irac. Fe gafodd rhannau o'r brifddinas, Baghdad, eu bomio dros nos, ond doedd yr ymosodiad cyntaf ddim mor fawr ag roedd llawer wedi'i ddisgwyl. Ar ddydd Mercher, Ebrill 9, cafodd lluniau anhygoel eu dangos ar y newyddion. Roedd pobl Irac, gyda help milwyr America, wedi tynnu cerflun anferth o Saddam Hussein i lawr. Roedd miloedd yn dathlu ar y strydoedd. Roedd hi'n edrych yn debyg bod Saddam Hussein a'i swyddogion wedi colli'u gafael ar y wlad, ond doedd y rhyfel ddim drosodd eto. Ar �l misoedd o brwydro a ladd fe cipiwyd y filwyr Prydain a America Sadam Hussein ond dydu'r rhyfel dal dim drosodd. Erbyn hyn mae tua 4,000 o pobl cyffredin Irac wedi cael ei lladd a tua 8,000 wedi cael ei brifo. Mae 300 o filwyr Prydain a America wedi cael ei lladd a dros 20 o newyddiadurwr. ...read more.

Conclusion

Felly rydyn ni y pobl o Phrydain yn talu arian sydd yn mynd at arfau sydd yn lladd pobl diniwed Irac. Ond rydym yn gwybod mae nifer yn credu ei bod y arian yn fynd i rhoi dyfydol i'r pobl Irac. Bydd well gen i weld y arian yma mynd at adeiladu ysbytai neu ysgolion. Bydd yr arian yma yn gallu helpu pobl ond yn lle credaf fod rydym yn lladd pobl. Credaf fod rhyfel yn wastraff amser, gwastraff arian ac yn fwyaf pwysig bywydau. Mae rhaid i'r arweinydd y byd sylweddoli dydy ryfel ddim yn ffordd o atal problem.Heddiw dydy heddwch ddim yn bodoli yn fyd oherwydd y ffaith rydyn ni fel pobl yn tyfu lan i gas�u pobl sydd yn wahanol i ni. Rydw i'n meddwl bydd y nifer o ryfel yn y byd yn cynyddu oherwydd dydy'r arweinydd y byd y dyddiau yma ddim yn barod i siarad ei phroblemau. Yn fy marn i dydy ryfel ddim yn ffordd o atal problem a thrwy ddechrau rhyfeloedd rydyn yn dinistrio ei'n byd. Mae rhyfel yn dinistrio gwleddoedd mae rhyfel yn dinistrio bywydau, ond mae ennill rhyfel yn dangos pwer, ac y dyddiau yma mae bron pob gwlad eisiau bod yn fwy pwerus ac yn fwy cyfoethog na pawb arall. Simon Boss Johnson Gwaith Cwrs 2004 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen i'r lleoliad wneud yn siwr bod pob meddyg a nyrs wedi cael eu hyfforddi yn gywir ac wedi mynd ar gyrsiau, gan ddarparu rhywbeth i adnabod nhw(identification) i roi fwy o ddibyniaeth i'r teulu a gwneud yn siwr bod nhw'n hapus er mwyn gweithio gyda'r fam-gu.

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen i'r lleoliad wneud yn siwr bod pob meddyg a nyrs wedi cael eu hyfforddi yn gywir ac wedi mynd ar gyrsiau, gan ddarparu rhywbeth i adnabod nhw(identification) i roi fwy o ddibyniaeth i'r teulu a gwneud yn siwr bod nhw'n hapus er mwyn gweithio gyda'r fam-gu.

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  yn ford rydym yn etifeddu o'r rheini e.e. si�p, lliw croen, lliw llygaid yn rhan fiolegol oherwydd mae'n dibynnu ar eu genynnau beth sydd gennym ni ac mae genynnau yn dod o dan fiolegol. Yn fy marn I, mae'r pethau da am hyn ydy mai'n gwneud pawb yn wahanol o'r edrychiad.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Y stori nesaf rwyf am ei thrafod yw 'Pam?'. Mae'r stori fer hon wedi cael ei selio ar stori wir a ddigwyddodd yn Lerpwl yn 1992. Ond yn y stori hon, mae'r awdur yn canolbwyntio ar ochr y bachgen a laddodd James Bulger ac yn ceisio gwneud i ni weld

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Cafodd c�r chwarelwyr Bethesda ei seflydlu er mwyn casglu arian ar gyfer bobl Bethesda. Yn ogystal fe gyfranodd papurau newydd Llundain �5600 gyda Undebau Llafur Prydain yn casglu �33000 a bobl Bethesda Green yn Llundain yn cyfranu �300 i'r gronfa.

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Mae stopio rhywun arall rhag priodi pwy mae nhw eisiau yn tarfu ar hawliau nhw. Mae priodasau rhwng Iddewon a hil-ddynion yn wynebu llawer o anhawsterau. Mae pethau symyl o fewn perthynas Iddewig neu anniddewig yn troi'n cymhleth. Un enghraifft arall o hwn yw effaith y deddfau kosher ar yr unigolion o fewn y priodas.

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  babi yma neu ddim, mae gen i hawl gwybod y pethau yma?! Sut gallai fy wyres gysgu gyda'r nos hefo'r babi, mi fydd hi wedi gorflino ei hun?! Ifanc ydi hi a maswr does ganddi ddim clem sut i edrych ar �l babi yn iawn.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Os oedd angenion arbennig arnyn roedd o'n llai tebygol o deuluoedd eu cymryd felly roedd hyn yn amser annodd i'r plant oedd efo e.e. nits, impetigo neu scabies. Mae'r ffynhonnell yma, (1b) hefyd yn dogfen sywddogol, mae hyn yn dangos grwp o bechgyn mewn bath.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work