• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

RHYFEL a’r ymosodiad a’r Irac.

Extracts from this document...

Introduction

RHYFEL a'r ymosodiad a'r Irac Mae rhyfel yn rhywbeth sy'n digwydd o gwmpas y byd trwy'r amser. Heddi mae rhyfel yn Irac, Serbia, Algeria a Gogledd Iwerddon. Rydym yn gallu gweld o'r lluniau ar y newyddion ac ystedegau bod milonydd o pobl yn cael ei lladd mewn pob rhyfel. Felly pam mae rhyfel yn ddechrau? Y rhesymau mwyaf cyffredin am rhyfel yw'r faith bod gwledydd yn cwympo mas oherwydd bod nhw'n dilyn crefydd gwahanol neu bydd pobl y gwledydd yn cael lliw croen wahanol. Engrhaifft o hyn roedd y traferth yn De Affrica yn yr 1960'au rhwng yr pobl gwyn a pobl du. Roedd rhaid i'r pobl du mynd i siopiau wahanol i'r gwyn a roedd rhaid i nhw teithio ar bysiau arbennig am pobl du. Roedd y pobl du ddim yn hapus efo'r ffordd roeddynt yn cael ei trin a roedd hyn wedi arwain at brwydro. Y rhyfelau mwyaf enwog mewn hanes yr Byd, oedd yr rhyfel Byd cyntaf ag ail. Bu milwnau o pobl yn cael ei lladd, mwy na'r poblogaidd Cymru. Rydym yn gyflym i ddweud roedd Adolf Hitler yn dyn creulon dros ben yn lladd milwnau o iddewon diniwed, ond efallai rydyn yn gallu cymharu yr arweinydd Tony Blair a George Bush fel Hitler oherwydd mewn y rhyfel diweddaraf yn yr Irac roedden nhw hefyd wedi lladd milionydd o pobl diniwed. ...read more.

Middle

Ond mewn pleidlais arbennig, fe benderfynodd y rhan fwyaf o aelodau seneddol gefnogi dadl y Prif Weinidog bod angen mynd i ryfel. Roedd America wedi rhoi dewis i Saddam Hussein adael ei wlad neu wynebu ymosodiad. Gydag Arlywydd Irac yn gwrthod gwneud hynny, doedd dim amdani ond ymosod. Nos Fercher, Mawrth 19, 2003, fe ddechreuodd y rhyfel yn erbyn Irac. Fe gafodd rhannau o'r brifddinas, Baghdad, eu bomio dros nos, ond doedd yr ymosodiad cyntaf ddim mor fawr ag roedd llawer wedi'i ddisgwyl. Ar ddydd Mercher, Ebrill 9, cafodd lluniau anhygoel eu dangos ar y newyddion. Roedd pobl Irac, gyda help milwyr America, wedi tynnu cerflun anferth o Saddam Hussein i lawr. Roedd miloedd yn dathlu ar y strydoedd. Roedd hi'n edrych yn debyg bod Saddam Hussein a'i swyddogion wedi colli'u gafael ar y wlad, ond doedd y rhyfel ddim drosodd eto. Ar �l misoedd o brwydro a ladd fe cipiwyd y filwyr Prydain a America Sadam Hussein ond dydu'r rhyfel dal dim drosodd. Erbyn hyn mae tua 4,000 o pobl cyffredin Irac wedi cael ei lladd a tua 8,000 wedi cael ei brifo. Mae 300 o filwyr Prydain a America wedi cael ei lladd a dros 20 o newyddiadurwr. ...read more.

Conclusion

Felly rydyn ni y pobl o Phrydain yn talu arian sydd yn mynd at arfau sydd yn lladd pobl diniwed Irac. Ond rydym yn gwybod mae nifer yn credu ei bod y arian yn fynd i rhoi dyfydol i'r pobl Irac. Bydd well gen i weld y arian yma mynd at adeiladu ysbytai neu ysgolion. Bydd yr arian yma yn gallu helpu pobl ond yn lle credaf fod rydym yn lladd pobl. Credaf fod rhyfel yn wastraff amser, gwastraff arian ac yn fwyaf pwysig bywydau. Mae rhaid i'r arweinydd y byd sylweddoli dydy ryfel ddim yn ffordd o atal problem.Heddiw dydy heddwch ddim yn bodoli yn fyd oherwydd y ffaith rydyn ni fel pobl yn tyfu lan i gas�u pobl sydd yn wahanol i ni. Rydw i'n meddwl bydd y nifer o ryfel yn y byd yn cynyddu oherwydd dydy'r arweinydd y byd y dyddiau yma ddim yn barod i siarad ei phroblemau. Yn fy marn i dydy ryfel ddim yn ffordd o atal problem a thrwy ddechrau rhyfeloedd rydyn yn dinistrio ei'n byd. Mae rhyfel yn dinistrio gwleddoedd mae rhyfel yn dinistrio bywydau, ond mae ennill rhyfel yn dangos pwer, ac y dyddiau yma mae bron pob gwlad eisiau bod yn fwy pwerus ac yn fwy cyfoethog na pawb arall. Simon Boss Johnson Gwaith Cwrs 2004 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen i'r lleoliad wneud yn siwr bod pob meddyg a nyrs wedi cael eu hyfforddi yn gywir ac wedi mynd ar gyrsiau, gan ddarparu rhywbeth i adnabod nhw(identification) i roi fwy o ddibyniaeth i'r teulu a gwneud yn siwr bod nhw'n hapus er mwyn gweithio gyda'r fam-gu.

 2. Y chwedegau yng Nghymru.

  Soniwyd ffynhonnell C7 am hyn, sef darn o lyfr John Davies, 'Hanes Cymru' a gyhoeddwyd yn 1990. Mae John Davies yn hanesydd proffesiynol, ac mae'n dangos golwg gwrthrychol ffeithiol o ddigwyddiadau y cyfnod, heb adael i'w gredo ddod yn ffordd ei ysgrifen.

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  yn ford rydym yn etifeddu o'r rheini e.e. si�p, lliw croen, lliw llygaid yn rhan fiolegol oherwydd mae'n dibynnu ar eu genynnau beth sydd gennym ni ac mae genynnau yn dod o dan fiolegol. Yn fy marn I, mae'r pethau da am hyn ydy mai'n gwneud pawb yn wahanol o'r edrychiad.

 2. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  Nid oedd y llywodraeth am i brisiau codi yn rhy sydyn nac i unrhywun llwgu. Mae fynhonnell B1 yn dangos y rhesymau dros gyflwyno dogni mewn poster gan y llywodraeth. Mae'n ddibynadwy oherwydd ei fod yn tystiolaeth swyddogol. Mae'n dangos paratoadau'r llywodraeth a'u bod yn sylweddoli bod angen mynd i fanylder.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  atgasedd yn cael ei anelu at y llywodraeth o Ddwyrain Llundain,ond ar y cyfan roedd y cyhoedd wedi ymateb yn eithriadol o dda.Roedd hyn wedi synnu newyddiaduron a America.Roedd y ffynhonnell hyn wedi cael ei ysgrifennu gan Norman Lowe ar gyfer gwerslyfr lefel A.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Mae hi'n troi arnai, Y sloban dew uffar.' Rydym yn gwybod fod ei dad wedi ei adael am ddynes arall o'r enw Mandy. 'Mae'r hen Go wedi shacio i fyny hefo'i lefran newydd, Mandy'. Mae'r ffordd y mae'n disgrifio Mandy yn hollol wahanol i'r ffordd y mae'n disgrifio ei fam.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ni chafodd y chwarelwyr ddim byd o'r streic gan fod yr Arglwydd Penrhyn yn rhy gyfoethog ac ddim angen cadw'r chwarel ar agor. Roedd y geiriau 'ymosodiadau o greulondeb a bygythiadau' yn cyferirio at y ffrae rhwng y contractwyr a'r gweithwyr, ac oherwydd hyn mae'n cau'r ffactri am 14 diwrnod.

 2. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  Y prif ddadl yw, � yw system yr Iddewon, o dderbyn plant yn eu harddegau yn oedolion, yn ymarferol ac yn berthnasol i gymuned ym Mhrydain? Credaf yn gryf taw deunaw mlwydd oed yw'r oedran y dylid ystyried unhryw un yn oedolyn cyfreithiol.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work