• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Roedd cyrraedd Poultney, Vermont, fel cyrraedd Cymru i'r pedwar athro o Gymru a oedd newydd dreulio rhai dyddiau yn ninas wallgo Efrog Newydd.

Extracts from this document...

Introduction

Mynydd glas Roedd cyrraedd Poultney, Vermont, fel cyrraedd Cymru i'r pedwar athro o Gymru a oedd newydd dreulio rhai dyddiau yn ninas wallgo Efrog Newydd. Y wlad yn y lle cyntaf: gwlad fryniog, a'r golygfeydd yn ymestyn yn bell; tomen ambell chwarel lechi'n dringo'r llechweddau uchwben y llynnoedd llonydd... Y prif wahaniaeth yn y wlad oedd diffyg cloddiau, a mwy o goed. A phentref Poultney ei hun: er ei fod yn bentref tawel, braf, yn nodweddiadol o bentrefi hyfryd LLoegr Newydd, roedd yma ddigon o olion bywyd Cymraeg byrlymus blynyddoedd a fu. Roedd y Ddraig Goch yn chwifio o flaen ambell dy, llechi Cymreig eu golwg ar do ambell dy, capeli Cymreig yma a thraw, ambell un o'r hen drigolion yn dal i siarad Cymraeg, a'r mynwentydd yn llawn o feddau rhai a anwyd yng ngogledd Cymru. Nid cyd-ddigwyddiad oedd hyn oll, wrth gwrs. ...read more.

Middle

Ymunodd tri athro o America a hwy - Marta Weingartner-Diaz o Indianapolis, Paul Birt o Ottawa, ac Alun Hughes o Ontario. Trefnwyd rhaglen lawn o ddysgu - rhyw 4.5 awr y dydd, gan ddechrau am hanner awr wedi wyth y bore. Trefnwyd y dysgwyr yn chwe lefel, o ddechreuwyr i rai rhugl. Wedi'r dysgu, cynhaliwyd bob prynhawn nifer o weithgareddau, gan gynnwys cor, dosbarth canu gwerin, dawnsio gwerin, dosbarthiadau darllen, a phapur y cwrs. Cafwyd rhaglen lawn fin nos hefyd, gan gynnwys Twmpath, Cymanfa Ganu, Noson Ganu mewn tafarn, Darlith ar Gymry'r ardal, a gwelwyd ffilm 'Hedd Wyn'. Roeddem yn ffodus fod Jack Lewis, llywydd Cymdeithas Cymanfa Ganu Genedlaethol Gymreig UDA, yno i arwain y Gymanfa yn ei ddull hwyliog a brwd ei hun. Gorffennwyd yr wythnos gyda Noson Lawen ac Eisteddfod hwyliog. Roedd ochr anffurfiol i'r gweithgareddau hefyd, a'r ochr hon yn dueddol o fynd ymlaen yn hwyr i'r nos. ...read more.

Conclusion

Heb y rhain, ni fyddai cwrs, ac ni ellir ond rhyfeddu at y gwaith aruthrol a wneir gan y rhain ac eraill yn wirfoddol i sicrhau bod cyfle i bobl yn yr Unol Daleithiau dreulio wythnos yn dysgu'r Gymraeg, a chael hwyl yr un pryd. Mae gan lawer o'r mynychwyr awydd (a threfniadau pendant) i ddod i Gymru yn ystod y flwyddyn, ac ni allwn ond gobeithio na chant eu siomi ar ol treulio wythnos wefreddiol yn dysgu'r iaith. Yn sicr, fe gafodd yr athrawon eu hysbrydoli gan ymroddiad y dysgwyr, a chan y diddordeb newydd yn y Gymraeg sydd fel pe bai'n ailgynnau yn yr Unol Daleithiau. Cenedl heb iaith, cenedl heb galon. Mae'r syniad o Gymru erioed wedi bod yn gysylltiedig wrth yr iaith. Er y gellir parhau ymdeimlad cenedlaethol heb yr iaith, collir hanfod Cymreictod. Mae'n sicr bod llawer o gymdeithasau Cymreig ledled America'n cyfrannu at yr ymdeimlad cenedlaethol, ond mae rhaid edmygu'n arbennig ymdrechion Cymdeithas Madog sydd yn trefnu'r cwrs iaith hwn mewn modd mor broffesiynol. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Hanes-Gwaith Cwrs.

  Dengys llun 'A4 iii' chwyldro arall a ddigwyddodd, roedd yr ifanc yn dod yn ymwybodol o iechyd y ddaear, roeddent yn gwisgo dillad llifog, daeth bwydlysyddiaeth yn boblogaidd ac ymunwyd yn llawer o brotestiadau. Rhai cofiadwy yng Nghymru oedd protestiadau 'Cymdeithas yr Iaith', a chafodd ei sefydlu yn gynnar yn

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Tydi o ddim fel fy mod yn mynd i ffonio pawb a dweud wrthyn nhw ei bod yn feichiog, hyd yn oed os na ddoe clywodd hi dylai hi dal wedi dweud wrthyf. Pam na fedrai fy merch ateb un cwestiwn syml a dweud wrthyf ydi fy wyres am gadw'r

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Nid oes ganddi ffrindiau na theulu o gwbl, does ganddi neb, heblaw,am ei chi. Cyfrinachau sydd yn gwneud Jini yn rhyfedd ac yn unig, mae Jini yn cuddio y tu ol i lawer o gyfrinach ddirgel. Yn wahanol i'r ferch yn'Y Rhif Anghywir' mae Jini yn dewis bod ar ei phen ei hyn, er bod llawer un yn gyfeillgar wrthi.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ac mae'r llythyr yn dweud, os oedd yr chwarelwyr ddim yn hapus, roeddant yn gorfod gadael y chwarel. Roedd y llythyr yma'n gwneud y chwarelwyr yn flin iawn gyda'r Arglwydd newydd.

 1. Dadl yr iaith gymraeg

  A i ddweud y gwir mae prysiau tai y dyddiau yma yn barbaraidd! Ond mae'r Saeson yn credu bod prysiau y tai yng Nghymru yn rhesymol tu hwnt. Mae hyn yn gallu denu lot o bobl yn enwedig Saeson i'r ardal.

 2. Hanes Cymru. Ar ddechrau'r cyfnod roedd rhai rhannau o Gymru

  Dywedir i Godfrey Haroldson gymryd dwy fil o gaethion o Ynys Môn yn 987, a thalodd brenin Gwynedd, Maredudd ab Owain, swm mawr i'r Daniaid i brynu ei bobl yn ôl o gaethiwed.

 1. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  Ni wneir dim iddynt yn y stumog; dim ond prodinau caiff eu treulio yma. Mae hyn oherwydd ei fod yn rhy asidig yno, oherywdd presenoldeb asid hydroclorig (HCl (aq)), i ffafrio gwaith yr ensym carbohydras fel sydd i?w gael yn y ceg; yn wir, oherwydd yr amodau hyn, yr unig

 2. Welsh poems - THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD

  Llwydda i gyfleu?r oerfel drwy ddefnyddio?r gytsain galed ?r? yn y llinellau sydd bron yn onomatopeia i geisio cyfleu rhywun yn crynu am eu bod mor oer. Berfau / berfenwau: ?yna bloeddiodd y baban A thoddi?r gaeafddydd A chwalu?r distawrwydd...? Wedi i?r holl gyfarfod coffa fod yn un trwm a

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work