• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Roedd cyrraedd Poultney, Vermont, fel cyrraedd Cymru i'r pedwar athro o Gymru a oedd newydd dreulio rhai dyddiau yn ninas wallgo Efrog Newydd.

Extracts from this document...

Introduction

Mynydd glas Roedd cyrraedd Poultney, Vermont, fel cyrraedd Cymru i'r pedwar athro o Gymru a oedd newydd dreulio rhai dyddiau yn ninas wallgo Efrog Newydd. Y wlad yn y lle cyntaf: gwlad fryniog, a'r golygfeydd yn ymestyn yn bell; tomen ambell chwarel lechi'n dringo'r llechweddau uchwben y llynnoedd llonydd... Y prif wahaniaeth yn y wlad oedd diffyg cloddiau, a mwy o goed. A phentref Poultney ei hun: er ei fod yn bentref tawel, braf, yn nodweddiadol o bentrefi hyfryd LLoegr Newydd, roedd yma ddigon o olion bywyd Cymraeg byrlymus blynyddoedd a fu. Roedd y Ddraig Goch yn chwifio o flaen ambell dy, llechi Cymreig eu golwg ar do ambell dy, capeli Cymreig yma a thraw, ambell un o'r hen drigolion yn dal i siarad Cymraeg, a'r mynwentydd yn llawn o feddau rhai a anwyd yng ngogledd Cymru. Nid cyd-ddigwyddiad oedd hyn oll, wrth gwrs. ...read more.

Middle

Ymunodd tri athro o America a hwy - Marta Weingartner-Diaz o Indianapolis, Paul Birt o Ottawa, ac Alun Hughes o Ontario. Trefnwyd rhaglen lawn o ddysgu - rhyw 4.5 awr y dydd, gan ddechrau am hanner awr wedi wyth y bore. Trefnwyd y dysgwyr yn chwe lefel, o ddechreuwyr i rai rhugl. Wedi'r dysgu, cynhaliwyd bob prynhawn nifer o weithgareddau, gan gynnwys cor, dosbarth canu gwerin, dawnsio gwerin, dosbarthiadau darllen, a phapur y cwrs. Cafwyd rhaglen lawn fin nos hefyd, gan gynnwys Twmpath, Cymanfa Ganu, Noson Ganu mewn tafarn, Darlith ar Gymry'r ardal, a gwelwyd ffilm 'Hedd Wyn'. Roeddem yn ffodus fod Jack Lewis, llywydd Cymdeithas Cymanfa Ganu Genedlaethol Gymreig UDA, yno i arwain y Gymanfa yn ei ddull hwyliog a brwd ei hun. Gorffennwyd yr wythnos gyda Noson Lawen ac Eisteddfod hwyliog. Roedd ochr anffurfiol i'r gweithgareddau hefyd, a'r ochr hon yn dueddol o fynd ymlaen yn hwyr i'r nos. ...read more.

Conclusion

Heb y rhain, ni fyddai cwrs, ac ni ellir ond rhyfeddu at y gwaith aruthrol a wneir gan y rhain ac eraill yn wirfoddol i sicrhau bod cyfle i bobl yn yr Unol Daleithiau dreulio wythnos yn dysgu'r Gymraeg, a chael hwyl yr un pryd. Mae gan lawer o'r mynychwyr awydd (a threfniadau pendant) i ddod i Gymru yn ystod y flwyddyn, ac ni allwn ond gobeithio na chant eu siomi ar ol treulio wythnos wefreddiol yn dysgu'r iaith. Yn sicr, fe gafodd yr athrawon eu hysbrydoli gan ymroddiad y dysgwyr, a chan y diddordeb newydd yn y Gymraeg sydd fel pe bai'n ailgynnau yn yr Unol Daleithiau. Cenedl heb iaith, cenedl heb galon. Mae'r syniad o Gymru erioed wedi bod yn gysylltiedig wrth yr iaith. Er y gellir parhau ymdeimlad cenedlaethol heb yr iaith, collir hanfod Cymreictod. Mae'n sicr bod llawer o gymdeithasau Cymreig ledled America'n cyfrannu at yr ymdeimlad cenedlaethol, ond mae rhaid edmygu'n arbennig ymdrechion Cymdeithas Madog sydd yn trefnu'r cwrs iaith hwn mewn modd mor broffesiynol. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond un bore, yn ol ei harfer, aeth i gnocio ar y drws. Er y gallai glywed y ci yn cyfarth, ni ddaeth neb i'w ateb. Roedd y fam yn gwybod bod rhywbeth o'i le. 'Bu'n poeni am y diwrnod hwn ers tro'.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Cafodd c�r chwarelwyr Bethesda ei seflydlu er mwyn casglu arian ar gyfer bobl Bethesda. Yn ogystal fe gyfranodd papurau newydd Llundain �5600 gyda Undebau Llafur Prydain yn casglu �33000 a bobl Bethesda Green yn Llundain yn cyfranu �300 i'r gronfa.

 1. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  Mae defodau tyfiant yr Iddewon yn ymarferol iawn ar gyfer cymunedau Iddewig, ac yn berthnasol yw ffyrdd hwy o fyw. Ond a oes llawer o bwrpas i Iddewon yn y wlad hon i dderbyn cyfrifoldebau oedolyn o fewn eu crefydd, os nad ydynt yn cael eu hystyried yn oedolion gan y wladwriaeth.

 2. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  weld safbwynt Gerallt Lloyd Owen a darllenwyr "Tafod y Ddraig" ohoni mae llawer o rhagfarn efo'r ffynhonnell, er hyn, rydym yn cymryd y ffynhonnell fel un sydd yn ddilys am y rhesymau uchod er nad yw'n dangos agwedd pob un person yng Nghymru.

 1. Hanes-Gwaith Cwrs.

  Mae lluniau yn ffynonellau arferchog os mae ganddoch y ffeithiau, mae llun yn ffordd dda i ddangos yn syml tymer y foment, fedrwch weld y bobl a'i gwisgoedd, mae'r lyriciau can roc yn debyg i lun, fedrwch weld tymor y bobl, ac mae pa mor llwyddiannus mae can yn fesur o ba mor ddibynadwy mae'r lyriciau.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Fe ddaeth y Beatles i Caerdydd yn y 60au ar y 07/11/64 ac ar y 12/12/65. Roedd y Beatles wedi newid cerddoriaeth am byth ac hefyd roeddent yn wneud ffilmiau fel ei ffilm cyntaf "A Hard Day's Night ar y 06/07/1964, Help!

 1. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  Helpir hyn gan y dannedd, sy?n troi?r bwyd a?r ensymau yn gyson drwy?r ceg. Gwneir y broses yn agos iawn at pH niwtral, pH7, oherwydd fod yr ensym a enwir yn flaenorol yn gweithio ar y optimwm o dan yr amodau hyn.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Rwyf am dderbyn plentyn, mab, etifedd! Mor felys yw meddwl fy mod wedi trechu holl felltithion fy mam ar ôl brwydro am mor hir. Gwrthododd roi enw i mi ond cefais enw. Gosododd dynged na chawn i fyth arfau ond rwyf yn sefyll yma â chleddyf yn fy ngwain.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work