• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Roedd y cyfathrebu ddim yn llwyddianus oherwydd roedd Mrs Singh yn teimlon pendantrwydd oherwydd roedd y nyrs yn gadae

Extracts from this document...

Introduction

Ymddygiad - agwedd pendantrwydd ymosodedd, iaith y corf Pam roedd y cyfathrebu ddim yn llwyddiant? Roedd y cyfathrebu ddim yn llwyddianus oherwydd roedd Mrs Singh yn teimlo'n pendantrwydd oherwydd roedd y nyrs yn gadael I Mrs Singh I lawr gan dangos bod roedd hi ddim yn talu sylw neu canol bwyntio yn y sefyllfa ac wedi cyflymu y cyfarfod ac ddim wedi ofyn cwestiwnau I'r ddau I wneud yn siwr roedd Mrs Singh yn hapus gyda'r gwasanaeth roeddwn I wedi derbyn o'r staff yn y ysbytu.Roedd y cyfathrebu hefyd ddim yn llwyddianus oherwydd roedd y nyrs wedi ymddangos ...read more.

Middle

Dydy Mrs Singh ai gwr hefyd ddim yn deall y sefyllfa ac yn rhi ofnus I siarad, Mae yna iaith y corf yn cael eu defnyddio gan y ddau e.e nodio pen oherwydd mae nhw'n mewn sioc oherwydd y gwasanaeth a ymdrech y nyrs yn ddim yn helpu yn y sefyllfa. Sut ydych yn gallu gwella y sefyllfa? Gall gwella y sefyllfa trwy'r nyrs yn carmio lawr cyn dechrau y cyfarfod I osgoi unrhyw problemau cyfathrebu. Hefyd mae angen I Mrs Singh gofyn cwestiwnau os rydyn hi ddim yn deall beth sydd yn cael eu trafod neu ofyn am ...read more.

Conclusion

y sefyllfa am wneud Mrs Singh yn gwell.Mae angen I'r staff ymddwyn yn proffesiynol gyda'r claff a ofyn cwestiwnau addas I adeiladu perthynas a hyder oddi wrth y ddau I wneud y cyfathrebu yn hawsach I datblygu.Mae angen I'r ddau defnyddio iaith y corff adddas I dangos mae nhw'n person cyfeillgar sydd yn hapus I gweithio gyda nhw ac yn canol bwyntio ar iechyd Mrs Singh. Mae angen I'r ners dangos mae hi'n gwybod beth mae hin delio gyda trwy rhoi gwybodaeth yn positif ac mewn termiau sydd yn addas ar gyfer Mrs Singh a eu gwr I ddeall. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Gall cymorth technegol helpu'r sefyllfa gan wylio CCTV oherwydd gwylio hyn yn gallu dangos beth sydd wedi digwydd ac os roedd y bag wedi cael eu dwyn neu beidio. Mae dulliau galluogi i gyfathrebu yn anodd oherwydd mae hunain barch Mrs Bernstein yn odyn risg o bobl eraill oherwydd mae

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Dyma engraifft dda sy'n ddangos pa mor rhyfedd yr oedd Miss Blackburn-Jones, ac mae'n amlwg fod ganddi gyfrinachau yn cuddio o dan yr wyneb. Tua diwedd ei hoes, mi roedd hi'n hen a mysgrell iawn. Un diwrnod gwelodd Mam, Jini yn ymlwybro i nol ei neges, a cynigiodd i fynd i gael ei neges drosti.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work