• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Roeddwn i ar fy mhen fy hun.

Extracts from this document...

Introduction

Hannah Louise Davies Yr unfed ar ddeg o Fedi 2002 Roeddwn i ar fy mhen fy hun. Ar ol edrych yn ol ar fy mywyd mae'n anodd credu fod wir i chi, teimlais ar fy mhen fy hun. Fy enw i yw Mathew, ac mae gen i anabledd sy'n gwneud i'n gwahanol i chi. Cefais fyng magi gyda anabledd sy'n cael ei achosi gan dim digon o ocsigen yn mynd i fyng ymenydd. Er cefais mywyd llawn roedd momentau anodd ac anhapus yn fyng orffenol. Cofia'n yn ol at yr ysgol gynradd a chofio yr enwau roedd y plant yn ngalw i, gall plant fod yn gas iawn yn ynwedig tuag plant fel fi. Roedd rhaid i mi eistedd yn nghornel y ddosbarth gyda athrawes anabledd pwy oedd yn helpu fi gyda fyng nharllen ac ysgrifenu tra bod yr athrawes yn cario mlan i ddysgu gweddill y plant yn y ddosbarth. ...read more.

Middle

yma i'n nhysuro i a gwneud i'n teimlon well, "Mathew, dwyt ti ddim yn od, rwyt ti'n fachgen golygys, caredid a hyd yn oed cariadus. Cymerwch dim sylw mohonyn nhw, mae beth sydd mewn dy galon sy'n bwysig." Yn wir i chi roedd mam yn yr unig ffrind chefais i. Ond, wrth i'r flynyddoedd fynd heibio gwnes i ffrind or enw Steff, hi oedd fyng ffrind orau hyd at y ddiwrnod. Nid oedd Steff yn ffitio i mewn chwaith, chofian nhol at flwyddyn deg noson calon geaf, roedd y ddau mohonyn ni tu fas i'r ty yn gwylio'r tan gwylllt pan fe rhoddwyd i fyng nghusan cyntaf i Steff. O'r noson hynnu mae'r ddau ohonon ni medru fod ar wahan. Roedd plant yn yr ysgol yn gwneud hwyl amdanyn ni gan fod y ddau ohonyn ni medri cwmpo mewn cariad fel pawb arall. ...read more.

Conclusion

Sut all unrhywun mynd trwy bywyd heb y pethau 'ma? Gwnes i adduned y nadolig yna, i gwneud rhywbeth gyda fy mywyd. Beth bynnag fydd y gost, roedd rhaid i mi llwyddo dim yn unig i mi, ond i mam a Steff. Gwariais mwyafrif o fyng arddegau mewn catref plant. Arhosais mewn fyng 'stafell welu rhan fwyaf or amser yn astudio bioleg, ac unrhyw bet hi ymwneud gyda'r corf ddynol. Gwnes i fyng lefeloedd A, chefais i tri A* pedwar B ac un C (mewn maths!). Yr unig peth a oedd yn stopio i mynd ymlaen mewn bywyd oedd fyng anabledd, ond gan feddwl am mam a chofio fyng adduned roedd dim byd yn rhwystro i dim ond fi. Chefais fyng nherbyn i Goleg Meddygol Caerdydd o hyn ymlaen nid oedd unrhywbeth yn sefyll yn fy ffordd. Heddiw, rydw i'n gweithio fel arbenigwr mewn cancr. Nes ymlaen mewn fy mywyd gobeithiwn cwrdd a fenyw a chael teulu o fy hun. 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. nigolyn un ar un cyfarfod am unigolyn gyda phroblemau a symptomau clefyd y galon.

  Mae angen darparu teganau i'r plenty sydd yn pedwar mlwydd oed, er mwyn i'r plentyn i chwarae tra bod y cyfathrebiad yn cael eu trafod, Os bydd y tegannau yn cael eu rhoi bydd y plenty yn stopio crio ac bydd eu fam yn gallu cyfathrebu yn haws.

 2. Gronw Cerddaf fy ngham cyntaf a chollaf fy anadl. Mor ...

  Dywedaf " dianc gyda mi'r bore hwn. I fy nghastell draw." Ond mae'n edrych arnafyn syn, fel ei bod yn methu credu'r geiriau sydd yn rhedeg allan o fy ngheg.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Jo a'i fam, yn wahanol iawn i'r ferch yn 'Y Rhif Anghywir' a 'Jini' sydd wir ar ei pennau ei hunain,, mae'n dal i fod yn ofnadwy o unig, gan fod neb yn ei garu go iawn. Rydym yn gallu gweld yn syth fod y bachgen yn cael ei gam

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Yr awdur a ysgrifennodd ffynhonell C5 oedd W.W. Vivian, cafodd ei ysgrifennu ar Fai 22, 1903. Mae'n ysgrifennu'r llythyr at grwp or enw 'Cynghrair er Amddiffyn Rhyddid ac Eiddo'. Mae'n son ei fod yn edmygu dyfalbarhad yr Arglwydd Penrhyn i beidio rhoi i mewn i'r chwarelwyr, mae'n credu ddylsai bobl

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  galwayd hwm cyfnod "Y Blitz", yn yr amser yma gollyngwyd 13,00 dunnell o fomiau mewn 57 cyrch. Erbyn Rhagfyr newidodd y Lufftwaffe id do i ymosod yn y nos, fel ni gall Prydain ei weld yn dod. Er mwyn wneud ei hun yn targed annodd wnaeth pobly Prydain sicrhau "Blackout" cyn bod cyrch h.y dim golau.

 2. Adroddiad prac fy nghrwp.

  Dechreuon ni ysgrifennu'r sgript efo'n gilydd ac roeddent wedi ysgrifennu monologau y pedwar ferch ac hefyd darnau y gohebydd newyddion sef Kelly. Ar ol spel o darllen dros ein sgript- roedden ni fel grwp wedi darganfod ei bod ni fel grwp heb weithio gydai'n gilydd yn y darn ac yna

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Erbyn diwedd y Rhyfel roedd dillad, petrol ac ddwr yn ael ei ddogni. Mae Ffynhonnell B2 yn profi bod sefyllfa bwyd ym Mhrydain yn mynd yna nobeithiol. Mae'n amlwg nad oedd digon o fwyd ar gyfer pawb, ac nad oedd neb yn ymddiried yn ei gilydd.

 2. Golau’r Stryd

  Affrica, Cheina, a nawr yn blydy Palestein....a'r Sudan....gad i ni anghofio'r Sudan am nawr. Am byth gobeithio. Beth wnes i yn yr uffernol llefydd na, pethau fel hyn yn gwylio'r golau'r stryd. Yn belize, gweithio yn y 'jungle', gwaith annodd iawn.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work