• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Rwyn cytuno ac anghytuno ar y mater

Extracts from this document...

Introduction

Rwyn cytuno ac anghytuno ar y mater 'Ni ddylai iddewon byth briodi cenedl~ddynion.' Cytunaf a hyn oherwydd gallai priodi person sydd ddim yn iddewig achosi lawer o broblemau. Mae problemau yn codi pan maent yn cael plant. Mae yna anghytuno mawr ar sut I ddwyn y plant I fyny ee pa grefydd maent am ei ddilyn. ...read more.

Middle

Buasai y gegin kosher yn cael ei golli gan ei fod yn ormod o drafferth ir partner aniddewig ei ddefnyddio. Buasai gwyliau pwysig yn cael ei anghofio erenghraifft Yom Kippur ac Rosh Hashana, felly ni buasent yn cael ei cario ymlaen o genhedlaeth I genhedlaeth. ...read more.

Conclusion

Mewn pentrefi bach yn Gymru os rydych yn Iddew mae mwy o siawns I chi briodi partner syn aniddewig. Ni ellir atal iddew rhag disgyn mewn cariad ag eraill. Mewn priodas gymysg mae yna lawer o werthoedd a ellir y ddau ei dysgu ac hefyd gellir y plant ddysgu pa mor bwysig ywr ddwy grefydd. Y dyddiau yma mae crefydd llawer llai pwysig yn enwedig ir ifanc. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'r troad hyn yn rhoi diwedd annisgwyl iawn i'r darllenwr. Mae'n effeithiol iawn, rydwi'n ei hoffi gan ei fod yn rhoi sioc i ni ac yn gwenud i ni feddwl ar y diwedd, pwy oedd Jini Blackburn-Jones? Cafodd yr heddlu ei galw i geisio dod o hyd i unrhywun a oedd yn gwybod pwy oedd 'Jini Blackburn-Jones'.

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Heb priodasau hollol Iddewig bydd y crefydd yn marw allan, ac felly ni fydd unrhyw Iddewon 'pur' ar ´┐Żl. Ar y llaw arall, ydy traddodiadau a chrefydd yn dod cyn wir hapusrwydd a chariad? Er fod hi'n pwysig i Iddewig cadw'r crefydd yn fyw ydy hi'n deg i briodi rhywun i gadw traddodiad yn unig?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work