• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

Extracts from this document...

Introduction

Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwy?r system dreulio Disgrifiad o?r broses treuliad sy?n digwydd i foleciwl o garbohydrad, yn dechrau o?r ceg hyd at y coluddyn fach, drwy?r corff a sut y defnyddir cynnyrch y broses hynny ar gyfer prosesu eraill yn y corff. Mae starts, neu carbohydradau cymhleth, yn hanfodol yn y corff gan eu bod yn gallu rhoi egni sydyn drwy resbiradaeth pan y treulir yn briodol. I ddechrau, y cam gyntaf yw pan y bwytir y carbohydrad cymhleth ar ffurf starts gan yr organeb. Ceir yr rhain o fwydydd megis bananas, barli, ffa, reis brown, bara brown, ceirch, tatws ayb.. Mae gan y sylweddau yma?r fformiwla gyffredinol Cm(H2O)n lle y gallai m fod yn wahanol oddi wrth n, a dangosir enghraifft o?u strwythr i?r dde. Oherwydd y strwythr a?r fformiwla yma, buasai?n hawdd eu disgrifio yn fras fel hydradau o garbon ? mewn un ffordd, mae hynny?n wir ond i fod yn fwy dechnegol gywir disgrifir hwy fel aldehydau a chetonau polyhydrocsi (polyhydroxy ketones). Pan y cant eu bwyta, yn y ceg mae?r ensymau carbohydras a geir yn yr amalas poer, a ddaw o?r poer o?r prif glandiau parotid, sublingual, a submandibular yn dechrau gweithio ...read more.

Middle

newid moleciwl mawr anhydawdd, sef y starts, i rai llai, sydd yn gwbl hydawdd sydd a?r modd i gael eu hamsugno yn y coluddyn fach i fewn i?r llif gwaed ? a dyna yn union sydd yn digwydd nesaf. Yn wir ? wedi?r molecylau llai gael eu creu yn y coluddyn fach, amsugnwyd hwy gan y filws, sydd wedi eu lleoli ar draws ochr wal y goluddyn, i fewn i?r llif gwaed. Mae?r filws wedi datblygu er cynnig yr arwyneb arwynebedd fwyaf y gallai ? mae hyn yn ei alluogi i amsugno mwy o folecylau bychain, megis y glwcos a ddisgrifir yn flaenorol, gyda pob e.e cm3 o?i arwyneb. Gallent hefyd amsugno bwyd yn effeithiol oherwydd fod ganddynt lawer o gapilariau ynddynt, sy?n golygu fod yna llif gwaed da iawn, yn ogystal a?r ffaith fod y rhan allanol sy?n cyffwrdd y bwyd wedi?i dreulio ddim ond yn un gell o ddrwchder ? gweler y diagram ar y chwith. Mae rhai pobl yn dioddef o afiechyd Coeliac, sy?n golygu fod glwten yn effeithio arnynt yn negyddol gan ddinistrio rhannau o?r filws hyn, yn eu nadu rhag gallu amsugno rhannau hanfodol o?u bwyd megis y startsiau yma mor effeithiol? i?w helpu, mae sawl cynnyrch ar gael nad ydynt yn cynnwys glwten, sef ?Gluten-free flour?, reis ayb.. ...read more.

Conclusion

Yn y coluddyn mawr, fodd bynnag, gall bacteria, yn rannol, ddiraddio ychydig o?r cellwlos gan arwain at eplesu o'r cellobios a rhyddhawyd. Ni allwn ei dreulio felly yn gyffredinol, ond gall ein bacteria cydymaith wneud weithiau yn dibynnu ar argaeledd deunyddiau eraill. Wedi hyn, mae unrhyw wastraff yna?n teithio ar hyd y coluddyn fawr, sy?n echdynnu llawer o ddwr ohono nes ei fod yn soled; caiff ei basio yna i?r rectwm, lle y ceir ei gasglu a cywasgu at ei gilydd a?i storio dros dro, cyn iddo basio i?r anws a gael ei allgarthu allan o?r corff. Isod, gweler crynodeb o?r broses; 1. Rectwm ag anws ? Gwastraff soled yn cael ei gasglu, ei storio dros dro a?i ysgarthu allan o?r corff 1. Stumog ? Dim treulio yn digwydd yma ar gyfer carbohydradau oherwydd pH rhy uchel 1. Osoffogws ? Cysylltu?r ceg gyda?r stumog 1. Ceg ? caiff y bwyd ei safnio i?r corff a dechrau treulio syml gan carbohydras 1. Coluddyn mawr ? Unrhyw wastraff anrheuliadwy yn cael y dwr wedi tynnu ohono a?i wneud yn fwy soled 2. Celloedd y corff ? Resbiradaeth yn digwydd, drwy adweithiad y glwcos gyda ocsigen y geir drwy anadlu 3. Coluddyn bach ? Treuliad carbohydradau yn cael ei gwblhau, a?r molecylau llai yn cael eu hamsugno i?r llif gwaed ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  hyn oherwydd gall rhai ohonyn nhw deimlo'n anghyffyrddus o drafod gwahanol fathau o broblemau personol. Defnyddio geiriau penodol a promptio i helpu annog y bobl i siarad fwy amdan eu hun a beth sydd yn mynd ymlaen yn eu bywyd a beth ydyn nhw'n meddwl am wahanol bethau e.e hmm, ie.

 2. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  Dyma pryd yr un nifer dwr yn symud mewn a m�s o'r gell-nodd. Mae'r diagram ar y tudalen nesaf yn ddangos y pwynt ecwilibriwm, pryd un nufer o dwr yn symud mewn neu m�s o'r gell-nodd. Ffactorau Newidyn Mewnbwn (ffactorau annibynnol)

 1. Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel

  Carbon Deuocsid solid a hylifau Cryogenig Wrth gludo Carbon deuocsid solid mae rhaid bod yna ffordd i nwy carbon deuocsid ddianc yn hawdd o'r deunydd pacio. Gan fod os nad ydi nwy yn dianc gall cyfeintiau mawr achosi ffrwydrad. Mae hefyd rhaid gwneud yn siwr bod nad oes yna gyfeintiau

 2. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  Profion fflam i adnabod ionau metelaidd Pa fflam i adnabod catiau Sampl Lliw Fflam Cation A Coch Ca2 B Gwyrdd Cu+ C Lelog K+ CH Melyn Na+ D Coch Li+ Ionau Positif

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  A1 - Lluniwch werthusiad o'r dadl natur magwraeth wedi seilio ar y drafodaeth uchod Cytunaf gyda'r ddadl natur magwraeth yn dweud "Hadnabod yn hir bod y nodweddion corfforol penodol yn cael eu rhoi o dan y category biolegol" oherwydd mae'r nodweddion corfforol e.e.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Wnes I ddefnyddio sgiliau cyfathrebu addas oherwydd wnes i gadw'n broffesiynol trwy'r cyfarfod ac wedi cadw canolbwyntio ar bawb a thrin pawb gyda'r un agwedd, hefyd gan ddefnyddio promptio i dangos rydym wedi deall a thalu sylw bod rydw i'n gwrando ar y person sydd yn siarad e.e os mae'r

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Yn ogystal, mae'r ffynhonell Ch4 yn cefnogi'r ffaith mai bai yr Arglwydd Penrhyn oedd y streic ac mae'r ffynhonell hon yn ddefnyddio gan ei fod yn cefnodi ffynhonell W.J. Parry. Yn y ffynhonell hon rydym yn cael dehongliad hanesydd modern, Geraint H.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Gwydion sydd gennyf i ddiolch am hyn i gyd. Y mae ef wedi bod fel tad i mi dros y blynyddoedd. Y fe a?m helpodd i guro fy nhynged. Ac y nawr y caf fi'r siawns i fod yn dad ac mi fydd Blodeuwedd yn fam. Mi fyddaf yn dad da a chariadus.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work