• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

Extracts from this document...

Introduction

Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwy?r system dreulio Disgrifiad o?r broses treuliad sy?n digwydd i foleciwl o garbohydrad, yn dechrau o?r ceg hyd at y coluddyn fach, drwy?r corff a sut y defnyddir cynnyrch y broses hynny ar gyfer prosesu eraill yn y corff. Mae starts, neu carbohydradau cymhleth, yn hanfodol yn y corff gan eu bod yn gallu rhoi egni sydyn drwy resbiradaeth pan y treulir yn briodol. I ddechrau, y cam gyntaf yw pan y bwytir y carbohydrad cymhleth ar ffurf starts gan yr organeb. Ceir yr rhain o fwydydd megis bananas, barli, ffa, reis brown, bara brown, ceirch, tatws ayb.. Mae gan y sylweddau yma?r fformiwla gyffredinol Cm(H2O)n lle y gallai m fod yn wahanol oddi wrth n, a dangosir enghraifft o?u strwythr i?r dde. Oherwydd y strwythr a?r fformiwla yma, buasai?n hawdd eu disgrifio yn fras fel hydradau o garbon ? mewn un ffordd, mae hynny?n wir ond i fod yn fwy dechnegol gywir disgrifir hwy fel aldehydau a chetonau polyhydrocsi (polyhydroxy ketones). Pan y cant eu bwyta, yn y ceg mae?r ensymau carbohydras a geir yn yr amalas poer, a ddaw o?r poer o?r prif glandiau parotid, sublingual, a submandibular yn dechrau gweithio ...read more.

Middle

newid moleciwl mawr anhydawdd, sef y starts, i rai llai, sydd yn gwbl hydawdd sydd a?r modd i gael eu hamsugno yn y coluddyn fach i fewn i?r llif gwaed ? a dyna yn union sydd yn digwydd nesaf. Yn wir ? wedi?r molecylau llai gael eu creu yn y coluddyn fach, amsugnwyd hwy gan y filws, sydd wedi eu lleoli ar draws ochr wal y goluddyn, i fewn i?r llif gwaed. Mae?r filws wedi datblygu er cynnig yr arwyneb arwynebedd fwyaf y gallai ? mae hyn yn ei alluogi i amsugno mwy o folecylau bychain, megis y glwcos a ddisgrifir yn flaenorol, gyda pob e.e cm3 o?i arwyneb. Gallent hefyd amsugno bwyd yn effeithiol oherwydd fod ganddynt lawer o gapilariau ynddynt, sy?n golygu fod yna llif gwaed da iawn, yn ogystal a?r ffaith fod y rhan allanol sy?n cyffwrdd y bwyd wedi?i dreulio ddim ond yn un gell o ddrwchder ? gweler y diagram ar y chwith. Mae rhai pobl yn dioddef o afiechyd Coeliac, sy?n golygu fod glwten yn effeithio arnynt yn negyddol gan ddinistrio rhannau o?r filws hyn, yn eu nadu rhag gallu amsugno rhannau hanfodol o?u bwyd megis y startsiau yma mor effeithiol? i?w helpu, mae sawl cynnyrch ar gael nad ydynt yn cynnwys glwten, sef ?Gluten-free flour?, reis ayb.. ...read more.

Conclusion

Yn y coluddyn mawr, fodd bynnag, gall bacteria, yn rannol, ddiraddio ychydig o?r cellwlos gan arwain at eplesu o'r cellobios a rhyddhawyd. Ni allwn ei dreulio felly yn gyffredinol, ond gall ein bacteria cydymaith wneud weithiau yn dibynnu ar argaeledd deunyddiau eraill. Wedi hyn, mae unrhyw wastraff yna?n teithio ar hyd y coluddyn fawr, sy?n echdynnu llawer o ddwr ohono nes ei fod yn soled; caiff ei basio yna i?r rectwm, lle y ceir ei gasglu a cywasgu at ei gilydd a?i storio dros dro, cyn iddo basio i?r anws a gael ei allgarthu allan o?r corff. Isod, gweler crynodeb o?r broses; 1. Rectwm ag anws ? Gwastraff soled yn cael ei gasglu, ei storio dros dro a?i ysgarthu allan o?r corff 1. Stumog ? Dim treulio yn digwydd yma ar gyfer carbohydradau oherwydd pH rhy uchel 1. Osoffogws ? Cysylltu?r ceg gyda?r stumog 1. Ceg ? caiff y bwyd ei safnio i?r corff a dechrau treulio syml gan carbohydras 1. Coluddyn mawr ? Unrhyw wastraff anrheuliadwy yn cael y dwr wedi tynnu ohono a?i wneud yn fwy soled 2. Celloedd y corff ? Resbiradaeth yn digwydd, drwy adweithiad y glwcos gyda ocsigen y geir drwy anadlu 3. Coluddyn bach ? Treuliad carbohydradau yn cael ei gwblhau, a?r molecylau llai yn cael eu hamsugno i?r llif gwaed ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  a gallu cael eu helpu i bawb i gael blas o beth mae pobl eraill yn feddwl, bydd hyn yn anodd i wneud oherwydd gallwn i dweud y peth anghywir ac gall wneud y person teimlo'n upset neu'n unig. Wnes I helpu adeiladu perthynas gyda'r bobl cyn gofyn cwestiwnau fel

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond mae o'n llwyddo i ddwyn gwybodaeth ganddi hi yn slei iawn heb iddi wybod. 'Eglura hithau'n gryno ble yn union mae ei fflat'. Ond nid yw hi hyd yn oed yn cael gwybod ei enw ef, na faint oed ydi o.

 1. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  Profion fflam i adnabod ionau metelaidd Pa fflam i adnabod catiau Sampl Lliw Fflam Cation A Coch Ca2 B Gwyrdd Cu+ C Lelog K+ CH Melyn Na+ D Coch Li+ Ionau Positif

 2. Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel

  mawr o solid carbon deuocsid yn y cerbyd er mwyn diogelwch y gyrrwr gan fod cyfeintiau mawr o nwy carbon deuocsid hefyd yn gallu bod yn beryglus i iechyd. Felly mae'n bwysig bod gan y gyrrwr cyflenwad cyson o aer glan a bod solidau Carbon deuocsid yn cael ei chadw ar wahani'r gyrrwr.

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Hefyd yn y cyfathrebiad wnes i ddefnyddio posteri ac arwyddion a gwneud gemau bach i wneud i'r bobl dysgu pethau newydd am y ffordd rydyn nhw'n byw, eu agweddau tuag at y sefyllfa. Roedd pawb yn ymddangos yn emosiynol ac wedi meddwl am bethau yn fawr ac yn fanwl.

 2. Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

  Dyma pob dim y fyddai'n defnyddio yn ystod yr arbrawf hon a mesuriadau pob un ohonynt. Tabl canlyniadau Cyfaint sodiwm thiosylffad cm� Cyfaint Y Dwr cm� Arbrawf 1 (mewn eiliadau) Arbrawf 2 (mewn eiliadau) Arbrawf 3 (mewn eiliadau) Cyfartaledd (eiliadau)

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  yn isel, nid ydynt yn edrych yn hapus iawn gan fod y Rhyfel wedi para mor hir, nid oedd neb yn disgwyl iddo para 4 mlynedd.Nid oes lawer o fwyd ac mae'n bosib weld tocynnau dogni. Mae'r ffynhonnell yn un gwreiddiol.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Bydd ceisio esbonio fy nheimladau fel ceisio newid lliw yr awyr a?r haul a chwerthin yn fy nhristwch. Mae Rhagnell yn ceisio fy nghysuro ond ofer yw ei geiriau caredig. Ofer yw fy hiraeth am y bywyd a gollais. Teimlaf yn y gwynt fod storm ar fin ein cyrraedd .

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work