• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore Williams, a cafodd ei gyflwyno gan gwmni Arad Goch

Extracts from this document...

Introduction

Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore Williams, a cafodd ei gyflwyno gan gwmni Arad Goch. Fe digwyddodd y perfformiad yn neuadd yr ysgol ar Fawrth y nawfed 2005. Roedd dau o'r actorion yn cyn-disgyblion o'r ysgol sef Dafydd Evans a Rhiannon Morgan. Roedd yr actor arall o'r gogledd sef Rhys Ap Trefor. Roeddwn yn hoff iawn o'r set. Roedd pwrpas i bob peth ac roedd yn gael ei ddefyddio yn dda. Cafodd y set ei gynllunio gan Andy Freeman, ac heb weld ei waith o blaen ac mae wedi rhoi argraff da arnaf. Roedd y set yn un minimalistaidd, doedd dim llawer o bethau yn cael ei defnyddio. Roedd y llwyfan wedi cael ei rhoi ar lefel yn uwch i'r gynudlleidfa allu gweld a chlywed popeth oedd oedd yn mynd ymlaen. Nid oedd llawer o oleuadau gwahanol yn cael eu defnyddio yn y set gan bod y neuadd yn fach roedd digon o golau i'w gael. ...read more.

Middle

Ond fel arfer cafodd ei dal allan. Roedd y bachgen dal yn ei charu hi ond wedi ei gadael er mwyn iddi mynd ymlaen efo'i haddysg i gael swydd dda. Fe ddechreuodd y ddrama yn nhy un o ffrindiau Wez, roedd Wez a Elin wedi crasio allan yna am y nos gan eu bod nhw'n feddw. Dechreuodd pethau waethygu o hynny 'mlan. Fe daeth y noson wyllt o'r disgo. Dim ond golygfa byr ond un mwyaf pwysig yn fy marn i. Cwympodd Elin a Wez allan ac aeth Elin am daith i ben mynydd. Roedd hi'n sefyll ar ben creigiau pan oedd hi wedi ffonio Rhys (ei ffrind orau) i ddod i ol hi. Ond doedd Rhys yn methu gyrru. Yna daeth Wez (ei sboner) a oedd yn ceisio ei pherswadio hi i neidio efo fo drost yr ymyl. Ar ol perswadio Wez bod dim angen neidio cerddodd Elin gatre a cyfadde popeth i'w rhieni a popeth arall oedd wedi mynd ymlaen. ...read more.

Conclusion

Roedd Elin angen bywyd cyffroes, ac wrth chwarae bywyd yn dansierus roedd ganddi ffordd dda o greu cyffro yn ei bywyd. Roedd Rhiannon Morgan a oedd yn chwarae rhan Elin yn amlwg wedi mwynhau. Roedd ei llais yn glir ac yn gryf ac roeddwn yn gallu clywed a deall pob air. Roedd rhaid i Rhiannon chwarae lot o rhannau emosiynol. Roedd yn rhoi y emosiwn iawn i lle oedd ei angen. Nid dyma yw'r tro cyntaf i Rhiannon action efo'r cwmni, mae wedi bod gyda'r cwmni rhai blynyddoedd. Rhiannon oedd fy hoff actors yn y cynhyrchiad yma. Dafydd Evans oedd yn chwarae rhan Wez, y bachgen mewn trwbwl. Roedd ei lais yn gryf iawn ac yn newid efo'i dymer. Roedd o'n gwisgo cot hir du efo gwallt rownd y cynfon. Roedd yn gorfod action rhannau emosiynol iawn, roedd wedi llwyddo i gwneud yn dda. Roedd yn amlwg bod Dafydd wedi edrych i mewn i'w cymeriad. Roeddwn yn hoffi y ddrama yn fawr iawn ac gobeithio fe gewn ni weld perfformiad gan y theatr yma eto. ?? ?? ?? ?? Nadene Evans 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Cafodd hyn effaith da ar iechyd y pobl achos bod nhw'n bwyta'n mwy iachus, roedd pobly slymiau Llundain yn gael mwy o bwyd nag arfer achos dogni! Roedd menywod oedd yn feichiog, dynion oedd yn gweithio'n corfforol a teuluoedd a plant bach yn cael blaenoriaeth h.y.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Fe aeth y Beatles i agor siop o'r enw Apple Boutique yn 94 Baker Street, Llundain ar yr 31/1/1968. Hefyd roedd Tom Jones yn bwysig i Cerddoriaeth Cymro yn y 60au ond ar y ddechrau yr oedd o fewn band a oedd yn cael ei alw yn "Tommy Scott and

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae tystiolaeth sydd yn dod o gyfweliad o'r bwrdd gwarchodwyr Narbeth yn s�n am yr ymosiad gan y bobl yn erbyn yr Wyrcws. Roedd y bobl ac nad oedd gan swydd ac y bobl oedd yn dlawd iawn yn cael gorfodi mynd i'r wyrcws oherwydd y ddeddf diwygio deddf y tlawd.

 2. Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn ...

  Daeth I'r amser pan roedd rhaid dechrau symud y golygfeydd. Cyn dechrau dechreuom darllen y script llawer o weithiau I dod yn gyfarwydd ar drama a beth sy'n dod pryd.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae'n amlwg fod gan yr awdur safbwynt - yn erbyn y saeson - oherwydd mae ef/hi yn beio rhaglennu saesneg am dadfeiliad yr iaith Gymraeg. Mae'r ffynhonell a gymerir y wybodeath yma, A2, yn ddefnyddiol oherwydd fod awdur y llyfr - Gareth Elwyn Jones - wedi ymchwilio'n ddwfn i fewn

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Bore dydd mercher a does neb wedi meddwl canslo'r archeb papur newydd'. O beth yr ydym ni'n ei weld, does neb i weld yn colli'r fenyw, na hyd yn oed sylwi ei bod hi wedi marw. Mae'r prif bennawd papur newydd mewn llythrennau bras, 'Sixth woman slain: When will it end?'

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Cafodd c�r chwarelwyr Bethesda ei seflydlu er mwyn casglu arian ar gyfer bobl Bethesda. Yn ogystal fe gyfranodd papurau newydd Llundain �5600 gyda Undebau Llafur Prydain yn casglu �33000 a bobl Bethesda Green yn Llundain yn cyfranu �300 i'r gronfa.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ond ni fydda i fyth yn rhydd tra bod croen a gwaed yn gadwyn amdanaf. Dieithryn heb gynefin ydwyf yn ofni fy rhyddid. A ddylwn deimlo hiraeth? Hiraeth am y gwr a gysagu wrth fy ochr, hiraeth am y gwr y’m gorfodwyd i’w garu hiraeth am y gwr a’m crëwyd fel arf yn erbyn ei dynged?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work