• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore Williams, a cafodd ei gyflwyno gan gwmni Arad Goch

Extracts from this document...

Introduction

Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore Williams, a cafodd ei gyflwyno gan gwmni Arad Goch. Fe digwyddodd y perfformiad yn neuadd yr ysgol ar Fawrth y nawfed 2005. Roedd dau o'r actorion yn cyn-disgyblion o'r ysgol sef Dafydd Evans a Rhiannon Morgan. Roedd yr actor arall o'r gogledd sef Rhys Ap Trefor. Roeddwn yn hoff iawn o'r set. Roedd pwrpas i bob peth ac roedd yn gael ei ddefyddio yn dda. Cafodd y set ei gynllunio gan Andy Freeman, ac heb weld ei waith o blaen ac mae wedi rhoi argraff da arnaf. Roedd y set yn un minimalistaidd, doedd dim llawer o bethau yn cael ei defnyddio. Roedd y llwyfan wedi cael ei rhoi ar lefel yn uwch i'r gynudlleidfa allu gweld a chlywed popeth oedd oedd yn mynd ymlaen. Nid oedd llawer o oleuadau gwahanol yn cael eu defnyddio yn y set gan bod y neuadd yn fach roedd digon o golau i'w gael. ...read more.

Middle

Ond fel arfer cafodd ei dal allan. Roedd y bachgen dal yn ei charu hi ond wedi ei gadael er mwyn iddi mynd ymlaen efo'i haddysg i gael swydd dda. Fe ddechreuodd y ddrama yn nhy un o ffrindiau Wez, roedd Wez a Elin wedi crasio allan yna am y nos gan eu bod nhw'n feddw. Dechreuodd pethau waethygu o hynny 'mlan. Fe daeth y noson wyllt o'r disgo. Dim ond golygfa byr ond un mwyaf pwysig yn fy marn i. Cwympodd Elin a Wez allan ac aeth Elin am daith i ben mynydd. Roedd hi'n sefyll ar ben creigiau pan oedd hi wedi ffonio Rhys (ei ffrind orau) i ddod i ol hi. Ond doedd Rhys yn methu gyrru. Yna daeth Wez (ei sboner) a oedd yn ceisio ei pherswadio hi i neidio efo fo drost yr ymyl. Ar ol perswadio Wez bod dim angen neidio cerddodd Elin gatre a cyfadde popeth i'w rhieni a popeth arall oedd wedi mynd ymlaen. ...read more.

Conclusion

Roedd Elin angen bywyd cyffroes, ac wrth chwarae bywyd yn dansierus roedd ganddi ffordd dda o greu cyffro yn ei bywyd. Roedd Rhiannon Morgan a oedd yn chwarae rhan Elin yn amlwg wedi mwynhau. Roedd ei llais yn glir ac yn gryf ac roeddwn yn gallu clywed a deall pob air. Roedd rhaid i Rhiannon chwarae lot o rhannau emosiynol. Roedd yn rhoi y emosiwn iawn i lle oedd ei angen. Nid dyma yw'r tro cyntaf i Rhiannon action efo'r cwmni, mae wedi bod gyda'r cwmni rhai blynyddoedd. Rhiannon oedd fy hoff actors yn y cynhyrchiad yma. Dafydd Evans oedd yn chwarae rhan Wez, y bachgen mewn trwbwl. Roedd ei lais yn gryf iawn ac yn newid efo'i dymer. Roedd o'n gwisgo cot hir du efo gwallt rownd y cynfon. Roedd yn gorfod action rhannau emosiynol iawn, roedd wedi llwyddo i gwneud yn dda. Roedd yn amlwg bod Dafydd wedi edrych i mewn i'w cymeriad. Roeddwn yn hoffi y ddrama yn fawr iawn ac gobeithio fe gewn ni weld perfformiad gan y theatr yma eto. ?? ?? ?? ?? Nadene Evans 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  gosod bom i ffwydro safle'r blaid a oedd o blaid y dewisiad o foddi'r cwm. Gall y ffynhonell yma gael ei gredu, ond ar y llaw arall mae teitl ei lyfr yn awgrymu safbwynt cryf iawn yn erbyn y saeson a 'u cynllyniadau.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond mae hi'n dechrau sylweddoli nad ydi hi'n adnabod y dyn o gwbl. Nid yw hi hyd yn oed yn gwybod ei enw, na faint oed yw e. Ond ar ol sbel, mae hi'n diawlio'i hyn am wastraffu amser, ac yn cael ei hyn yn barod.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  A credaf fod Alexander E. Young wedi gwaethygu'r achos gan ei fod yn deall dim am y chwarel ac dim ond yn poeni am wneud elw. Roedd yr Argwydd Penrhyn yn gweud newididau i'r chwarel a oedd yn gwylltio'r chwarelwyr fel, dod a rheolwyr newydd i mewn a cael gwared o'r undeb.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Cafodd hyn effaith da ar iechyd y pobl achos bod nhw'n bwyta'n mwy iachus, roedd pobly slymiau Llundain yn gael mwy o bwyd nag arfer achos dogni! Roedd menywod oedd yn feichiog, dynion oedd yn gweithio'n corfforol a teuluoedd a plant bach yn cael blaenoriaeth h.y.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Roedd y Beatles yn dod o Lerpwl ac yn cynnwys George Harrison, John Lennon, Paul McCartney ac Ringo Starr yn y band. Ar Chwefror y 9fed wnaeth y Beatles mynd ar yr "Ed Sullivan Show" ac wnaeth 74 miliwn gwylio fo ac roedd yn yr cynylleidfa mwyaf yn hanes y teledu.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae o'n dweud roedd torf o bobl wedi eu dieithrio yn dilyn y ceffyl ac nid oedd y cwnstabliaid yn atal y dorf. Does dim tystiolaeth arall yn cefnogi y ffynhonnell yma. Felly efallai fod hyn ffynhonnell wael. Ond ar y llaw arall rydym yn gwybod roedd y bobl yn grac a roedd yn enghraifft o drais arall.

 1. Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn ...

  Y plot odd bod tramp yn eistedd ar y platffor fel arfer ac yn adrodd storiau'r cymeriadau eraill. Mae'r dau meny yn cwrdd efo'I gilydd yn yr orsaf ac yn dechrau siarad am rhyw fachgen ond nid ydyn nhw'n sylwi fod yr un bachgen yw o.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Yn alltud ar y tir rwy?n cerdded arno. Heb wreiddiau i?m angoru rwyf fel deilen yn y gwynt heb fai am beth wnaf na ble?r af i. Man hyn yn fy ofni. Pam? Nawr rwy?n rhydd, yn rhydd i ddawnsio ymysg peraroglau?r blodau, i redeg i?r pedwar gwynt, i gysgu wrth y coed sy?n fy nghysgodi o?r glaw.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work