• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Traddodiadau Cymru: "hual am ein traed"?

Extracts from this document...

Introduction

Traddodiadau Cymru: "hual am ein traed"? Cymhariaeth o farddoniaeth gwlatgar cymraeg. 'Cymru' gan D. Gwenallt Jones, Soned Pedwarawd 1 - mae'r testun wedi cael ei gyflwyno yn nheitl y gerdd hon - mae'r pedwarawd cyntaf yn personali cymru: mae'r bardd yn beio'r wlad am roi'r fath bwyso arno fel cymro: mae'n dweud bod yr iaith a'r etifeddiaeth yn "... poen fel pwysau plwm ar gnawd a gwaed": rydym yn gallu clywed ton cas a chyhuddgar ganddo: mae'n dweud bod ein traddodiadau fel "hual" am ein traed yn ein caethiwio ac yn dal ni nol. Pedwarawd 2 - mae'n parhau i dwweud mwy am y testun - yma mae'n troi oddi wrth ei ymateb personol ef ac yn troi i edrych ar ystad gyffredinol y wlad: mae'n gweld bod diwydiant fel "cancr yn crino dy holl liw a'th lun" h.y. ...read more.

Middle

Pedwarwd 3 - dyma lee mae'r VOLTA yn digwydd: mae ton y bardd yn newid yn lwyr: mae'n fwy tawel ac yn dangos mwy o gydymdeimlad: erbyn hyn mae ei deimladau wedi tawelu, fel pe bai wedi cael gwared ar ei dymer a'i euogrwydd: ma mae'n mynegi ei wir deimladau "er hyn,ni allwn d'adael yn y baw, yn sbort a chrechwen i'r genhedlaeth hon," meddai - does dim gwahanieath beth yw'r sefyllfa, dyw e ddim yn gallu droi ei gefn ar ei wlad a'r hyn mae'n golygu iddo; dym e ddim eisiau gwled y genhedlaeth ifanc yn dangos diffyg parch i'w hetifeddiaeth - mae'n troi nol i'r gorffennol ac yn cyferio at gyfnod pan roedd cymru'n wlad rhydd ac yn wlad gref dan arweinad pobl fel Llywelyn ein Llyw Olaf - cyfnod pan oedd y Cymry yn garod i ymladd dros eu gwlad: yma ac yn y gwpled mae'n defnyddio ...read more.

Conclusion

EFFEITHIOL? Mae'n dangos y 'tro' nnodweddiadol sydd i fod gyda'r VOLTA. Amrywio ton i - ' paham y rhoddaist inni'r tristwch hwn,' greu effaith neu 'er hyn ni allwn d'adael yn y baw' mae'r soned wedi ' paham y rhoddaist inni'r tristwch hwn?' ei hysgifennu yn 'Dy iaith ar ein ysgwyddau megis pwn a'th yr ail berson unigol: 'ti' draddodiadau'n hual am ein traed' ' mae'r cancr yn crino dy holl liw a'th lun...' arddull gyfarchol: fel EFFEITHIOL? pe bai'n sgwrs 'ti' fyddwn ni'n defnyddio i siarad a ffrind danllyd gyda rhywyn mae'n awgrymu felly ei fod yn temlo'n agos iawn at y wlad: mae'n awgrymu agosatrwydd. Personoli mae'n personoli'r wlad ac yn siarad a hi fel pe bai'n siarad a ffrind y mae'n cael dadl difrifol ag e. dechrau'r gerdd drwy EFFEITHIOL?: ydy, oherwydd gall pawb boeri cwestiynau uniaethu a salwch personol: mae hefyd yn profi (cwestiynau rhethregol) mai peth BYW yw iaith a chenedl a'i fod mewn perygl o farw delwedd rhyfel y canol oesoedd ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Brawddegau byr sydd yn y darn ar y cyfan, mae hyn yn effeithiol i gyfleu pa mor ddiflas yw'r ddynes ac ei bywyd. 'Dydd sadwrn. Mae hi newydd godi'n hwyr. Aiff i nol y papur newydd oddi ar y mat o flaen drws y fflat.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ac 'pwy ond yr A.P. a wnai'r fath beth?' Mae'r ffynhonell hon yn ddefnyddiol oherwydd ei fod yn dangos safbwynt yr undeb a'r gweithwyr am y streic. Mae'n dweud fod yr Arglwydd Penrhyn yn twyllo'r bobl ac yn ceisio ei breibio yn ol i'r gwaith gyda sofren aur.

 1. Dadl yr iaith gymraeg

  Pobl Saesneg sydd wedi symud yn �l mewn i'r tai hynny. Mae hyn yn ffordd o boddi'r Cymry a'r iaith Cymraeg. Gwarthus yn fy marn i! Mae yna hefyd ddyn o Loegr wedi prynnu dwy dae enfawr yma ac yn cynllunio ei ail-osod gyda rhagor o dai.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Felly newidiodd ffasiwn y merched. Cafodd y sgert mini ei chreu gan Mary Quant ac felly am y tro cyntaf roedd coesau merched arddangos ac hefyd roeddent yn gwisgo bwts i'r penglyn. Roedd y bechgyn yn y 1960au yn gwisgo festiau lledr gyda brest noeth, crysau T a jeans gyda 'flare' ar y penglyn oedd y ffasiwn.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Dyma ddarn o dystiolaeth sydd wedi cael ei ysgrifennu gan 'The Carmarthen Journal' ym 1843. Credaf fod y ffynhonnell yma yn ddibynnol oherwydd mae'n enghraifft arall o drais difrifol. Hefyd rydym yn gwybod bod y bobl yn cas�u yr wyrcws oherwydd yr amodau llym.

 2. Adolygiad Drama o 'Perthyn'.

  Golygfa arall a gyddiodd im cof fel gwenyn i fel, oedd ar ddiwedd y drama pryd mae'r tad yn ddweud wrth ei deulu eu fod o'n fynd allan, ond pryd mae o'n ymadael y llwyfan mae swn car yn dechrau yn y cefndir ac doeddwn i ddim wedi deall hyn

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  wnaeth ysgrifennu'r cwpled, a gyhoeddwyd y llun ar cwpled yn "Tafod y Ddraig" sef papur newydd y gwleidyddwyr. Ystyr y geiriau yw fydd Llywelyn yn crio gwaed os fydd ef yn gweld arwisgiad Siarl, ac arwisgiad /tywysog Seisneg. Medrwn ni cymryd y ffynhonnell yma fel un dilys oherwydd gallen ni

 2. Welsh poems - THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD

  Creda’r bardd fod byd natur yn cydymdeimlo (pathetic falacy) gyda’r bobl a felly creda fod y dail yn colli dagrau o hiraeth am y gŵr a laddwyd yma saith canrif yn ôl. Cyflythrennu: “...ger carreg Cilmeri A’r awel ar rewi llif Irfon” Ceisia’r bardd gyfleu oerfel y tywydd y bore hwnnw o Ragfyr a hefyd oerni teimladau’r bobl wrth iddynt deimlo’n ddi-obaith.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work