• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Traddodiadau Cymru: "hual am ein traed"?

Extracts from this document...

Introduction

Traddodiadau Cymru: "hual am ein traed"? Cymhariaeth o farddoniaeth gwlatgar cymraeg. 'Cymru' gan D. Gwenallt Jones, Soned Pedwarawd 1 - mae'r testun wedi cael ei gyflwyno yn nheitl y gerdd hon - mae'r pedwarawd cyntaf yn personali cymru: mae'r bardd yn beio'r wlad am roi'r fath bwyso arno fel cymro: mae'n dweud bod yr iaith a'r etifeddiaeth yn "... poen fel pwysau plwm ar gnawd a gwaed": rydym yn gallu clywed ton cas a chyhuddgar ganddo: mae'n dweud bod ein traddodiadau fel "hual" am ein traed yn ein caethiwio ac yn dal ni nol. Pedwarawd 2 - mae'n parhau i dwweud mwy am y testun - yma mae'n troi oddi wrth ei ymateb personol ef ac yn troi i edrych ar ystad gyffredinol y wlad: mae'n gweld bod diwydiant fel "cancr yn crino dy holl liw a'th lun" h.y. ...read more.

Middle

Pedwarwd 3 - dyma lee mae'r VOLTA yn digwydd: mae ton y bardd yn newid yn lwyr: mae'n fwy tawel ac yn dangos mwy o gydymdeimlad: erbyn hyn mae ei deimladau wedi tawelu, fel pe bai wedi cael gwared ar ei dymer a'i euogrwydd: ma mae'n mynegi ei wir deimladau "er hyn,ni allwn d'adael yn y baw, yn sbort a chrechwen i'r genhedlaeth hon," meddai - does dim gwahanieath beth yw'r sefyllfa, dyw e ddim yn gallu droi ei gefn ar ei wlad a'r hyn mae'n golygu iddo; dym e ddim eisiau gwled y genhedlaeth ifanc yn dangos diffyg parch i'w hetifeddiaeth - mae'n troi nol i'r gorffennol ac yn cyferio at gyfnod pan roedd cymru'n wlad rhydd ac yn wlad gref dan arweinad pobl fel Llywelyn ein Llyw Olaf - cyfnod pan oedd y Cymry yn garod i ymladd dros eu gwlad: yma ac yn y gwpled mae'n defnyddio ...read more.

Conclusion

EFFEITHIOL? Mae'n dangos y 'tro' nnodweddiadol sydd i fod gyda'r VOLTA. Amrywio ton i - ' paham y rhoddaist inni'r tristwch hwn,' greu effaith neu 'er hyn ni allwn d'adael yn y baw' mae'r soned wedi ' paham y rhoddaist inni'r tristwch hwn?' ei hysgifennu yn 'Dy iaith ar ein ysgwyddau megis pwn a'th yr ail berson unigol: 'ti' draddodiadau'n hual am ein traed' ' mae'r cancr yn crino dy holl liw a'th lun...' arddull gyfarchol: fel EFFEITHIOL? pe bai'n sgwrs 'ti' fyddwn ni'n defnyddio i siarad a ffrind danllyd gyda rhywyn mae'n awgrymu felly ei fod yn temlo'n agos iawn at y wlad: mae'n awgrymu agosatrwydd. Personoli mae'n personoli'r wlad ac yn siarad a hi fel pe bai'n siarad a ffrind y mae'n cael dadl difrifol ag e. dechrau'r gerdd drwy EFFEITHIOL?: ydy, oherwydd gall pawb boeri cwestiynau uniaethu a salwch personol: mae hefyd yn profi (cwestiynau rhethregol) mai peth BYW yw iaith a chenedl a'i fod mewn perygl o farw delwedd rhyfel y canol oesoedd ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  hwyr yn y nos, mae hyn yn gwneud i ni feddwl efallai ei fod yn gwneud hyn gan nad yw e eisau bod adref gyda'i fam ar ei ben ei hyn, oherwydd fod ganddo ofn iddi weiddi arno neu ei gamdrin.

 2. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Yn ´┐Żl y ffynhonnell roedden nhw wedi cynllynio bomb gelignite ai osod yn swyddfa'r llywodraeth ond fe lladdwyd hwy pan aeth y bomb i ffwrdd cyn disgwylir iddo ai lladd nhw. Medrwn ni dibynnu yn ddilysrwydd y ffynhonnell yma oherwydd gallen ni ymchwilio i mewn os ddigwyddodd y damwain ac

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  rhyddfreinio', dyfyniad o araith gan Mrs Pankhurst yn 1914, er mwyn helpu ennill y Rhyfel ac efallai ei deuluoedd', efallai y bydd y sieliau mae'r marched yn eu gwneud yn arbed bywydau eugwyr', oedd propaganda oedd yn ceisio gwneud i'r fenywod gweithio'n galetach.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Hefyd fe newidiodd ffasiwn llawer yn y 1960au. Yn y 1950au, y ffasiwn a merched oedd sgyrtiau hir ac bwts bach. Roedd y bechgyn yn y 1960au y gwisgo siwtiau smart, crysau ty a jeans. Fe neidiodd hyn llawer yn y 1960au pan daeth pobl yn mwy rhywiol ac eisau fforio ei rhywoldeb. Felly newidiodd ffasiwn y merched.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae'r llun o'r dorf yn dangos fod y "beatles" yn boblogaidd er does ganddyn ni ddim tystiolaeth i ddangos y "beatles" yw achos yr holl cynhyrf. Gwelwn sefyllfa'r ffotograffydd yma, fe welwn ni beth mae'r ffotograffyd eisiau ni i weld.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  dweud wrthym am yr ymosodiadau cyntaf ar y tollbyrth ac wedyn beth a ddilynodd. Mae'r darlun o 'The Illustrated London News' yn dangos y terfysgwyr yn ymosod ar bobl yn y strydoedd efo ffoniau pren. Mae'r faith bod y darlun wedi dod allan o newyddion Llundain yn efallai golygu nid

 1. Adolygiad Drama o 'Perthyn'.

  ferch chwarae gem o 'orfwys',- yng gyntaf doeddwn i ddim yn siwr beth oedd ei thad yn gofyn iddi wneud ond wedyn sylweddolais i. Pryd sylweddolais i cefais i ias lawr ft asgwrn cefn. Roedd hyn yn anodd ond rwy'n siwr cafodd o dylanwad mawr ar y gynulleidfa.

 2. Welsh poems - THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD

  Dywedir yn y trydydd pennill ein bod wedi “sefyll ar erchwyn y dibyn” am saith canrif, h.y. ein bod ni mewn perygl o golli ein hiaith, ein hunaniaeth a’n diwylliant. Mae hi mor oer o gwmpas y garreg goffa nes bod y gynulleidfa â’u “traed bron fferru’n eu hunfan”.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work