• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Traethawd 'Pam Fi Duw'

Extracts from this document...

Introduction

Traethawd 'Pam Fi Duw' Mae'r gyfres 'Pam Fi Duw?' ar y teledu yn wahanol i'r gyfres llyfrau 'Pam Fi Duw, Pam Fi?' Er bod y ddau yn canolbwyntio ar fywyd bachgen o'r enw Rhys. Mae Rhys yn byw yn y Rhondda ac yn aelod o ysgol Gymraeg Glynrhedyn. Mae e'n byw yn amser pan mae nifer o broblemau yn y gymuned. Er enghraifft diwethdra, yfed a cholli iaith. Er mae'r nofel ar ffurf dyddiadur mae'r teledu yn dangos rhywbeth fel hyn. Maen nhw'n dangos Rhys yn ei ystafell wely yn siarad a'r drych. Rwy'n credu bod y problemau a oedd yn digwydd yn ei fywyd yn digwydd ym mywydau llawer o bobl ifanc. Dyna pam mae'r nofel/gyfres yn apelio at bobl ifanc. Mae llawer o gymeriadau yn y nofel a'r gyfres teledu. Er mae'r gyfres teledu yn newid pethau sy'n digwydd ym mywydau'r cymeriadau. Mae'r prif gymeriad Rhys yn eithaf hapus. Mae e'n aelod o mewn teulu dosbarth gweithiol. Mae ei dad efo cefndir cymraeg ond dyw ddim yn gallu siarad yr iaith. Rydych chi'n gallu gweld hyn yn yr iaith maen nhw'n siarad adref. ...read more.

Middle

Mae Tad Rhys yn ddoniol iawn am fod ei iaith yn gymysg o gymraeg a saesneg. Mae e'n ceisio siarad cymraeg ond yn methu. Mae perthynas dda rhwng yr holl teulu yn enwedig hefo cymeriad or enw Gu. Mae Gu yn llawn hiwmor, mae hi'n Gymraes ac yn addoli Rhys. Mae hi hefyd yn gristion ac yn dwli poeni tad Rhys. Yn ysgol mae'r plant hefo llysenwau i'r athrawon er enghraifft 'soffocol�s' ac 'Andrew Pecladur.' Rydw i'n credu mae'r cymeriadau yn apelio at bobl ifanc oherwydd mae bron pob chymeriad i gael yn eich ysgol neu eich teulu. Mae llawer o ddigwyddiadau arbennig yn yr rhaglen. Rwy'n credu roedd yr daith penwythnos yn ddoniol iawn oherwydd roedd awyrgylch hapus iawn ynddo. Rwy'n credu bod y gyfres yn realistig oherwydd mae e'n dangos dau fath o fywyd, Drwg a da. Er enghraifft Da - Pawb gyda'i gilydd yn yr eisteddfod. Drwg - Sharon yn colli ei babi. Yn y rhaglen mae llawer o themau fel ysgol, yfed, rhyw, llencyndod, cyfeillgarwch ac a oes Duw? Problemau cymdeithas. Mae'r problemau hyn yn digwydd yn mywyd pob berson ifanc. Maen nhw'n mynd i'r ysgol ac yn cael problemau hefo gwaith cwrs, TGAU ac athrawon. ...read more.

Conclusion

Mae Rhys yn gorfod mynd i'r gwely naillai cyn neu'r un pryd �'i rhieni. Ond mae mam Llinos yn dweud wrthi i troi'r golau bant pan mae hi'n mynd i gwely. Sy'n rhoi'r enghraifft bod Llinos yn gallu mynd i'r gwely prun bynnag mae hi eisiau. Mae mam Sharon byth adre felly byddai hi ddim yn gwybod pryd mae Sharon yn mynd i'r gwely. Mae llawer o gyfosod golygfeydd yn y gyfres fel plant yn yr eisteddfod yn chwerthin yn hapus a Sharon ar ei phen ei hun. Mae hwn yn dangos emosiynau gwahanol, ac yn creu tensiwn. Mae'r saethiadau yn bwysig iawn. Agos - yn dangos wynebau cymeriadau i ddangos au teimliadau. Bell - Golygfeydd o'r cwm a luniodd eu bywydau. Grwp - i ddangos cyfeillgarwch rhwng ffrindiau. Rwy'n credu mae 'Pam Fi Duw?' yn apelio at bobl ifanc oherwydd mae'r problemau cymdeithas yn y gyfres yn digwydd yn bywydau pobl ifanc, fellu mae nhw gallu teimlo hefo'r chymeriadau. Er enghraifft mae llawer o yfed dan oed yn digwydd trwy'r holl gwlad ac mae llawer o phroblemau cymdithasol yn affectio llawer o plant. Rwyn credu mae 'Pam Fi Duw' yn apelio at bobl ifanc oherwydd hyn. Mair Wadley ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Dydw I ddim eisiau iddi droi allan fel dwi a mam wedi, yn unig heb wyr.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'r stori yn ddigalon iawn ond mae'n cynnig neges amlwg i ni. Nid ydym yn cael gwybod enw'r is-gymeriad, mae hyn yn effeithiol i bwysleisio'r ffaith nad ydi'r ddynes yn adnabod y dyn o gwbl, mai dieithryn yw e. Mae'n ddyn slei ofnadwy, nid yw'n rhoi unrhyw gwybodaeth amdano iddi hi.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Rydym yn gweld fod y gweithwyr yn galw eu hunain yn 'uwchraddol' ac yn edrych i lawr ar y contractwyr. Roedd y chwarelwyr yn cael llai o arian a dechreuodd ffrae rhyngddynt. Yn fy marn i mae'n disgrifio sut ddechreuodd y streic yn ddefnyddiol iawn.

 2. Dadl yr iaith gymraeg

  Yn sicr rwyn credu fe wneith unrhyw ffarmwr sydd yn ein mlhith ni heno, cytuno gyda mi yn awr, tydi ffermio ddim mor rhwydd a beth yr ydyn nhw'n ei feddwl. Mae rhai bobl yn symud i Gymru oherwydd bod prysiau tai mor drud.

 1. Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

  Rhowch 45cm3 o asid yn y fflasg gonigl. Wrth mesur cofiwch fod dwr yn gorwedd mewn si�p bwa cofiwch i ddarllen o waelod y bwa. 3. Torrwch 4cm o fagnesiwm gyda siswrn ar �l fesur gyda phren mesur. 4. Rhowch y magnesiwm i fewn i'r fflasg gonigl. Yn syth ar �l i chi rhoi'r magnesiwm i fewn, rhowch

 2. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  Doedd hi ddim wedi croesi fy meddwl bod dringo mewn esgidiau gyda sawdl o 3 modfedd yn beryglus. Wrth edrych o gwmpas i weld nad oedd neb yn gwylio fe ddechreiais i ddringo. Ni gyrrhaeddais i'r top. Fe gollais fy ngydbwysedd rhyw hanner ffordd lan a chwympo syth i'r llawr.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Hefyd fe newidiodd ffasiwn llawer yn y 1960au. Yn y 1950au, y ffasiwn a merched oedd sgyrtiau hir ac bwts bach. Roedd y bechgyn yn y 1960au y gwisgo siwtiau smart, crysau ty a jeans. Fe neidiodd hyn llawer yn y 1960au pan daeth pobl yn mwy rhywiol ac eisau fforio ei rhywoldeb. Felly newidiodd ffasiwn y merched.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  Yna, pan y mae wedi cyrraedd y gell, mae?r broses o gymathiad yn digwydd ? y defnydd a wneir o?r bwyd hydawdd yn y corff. Yn achos glwcos, mae?n adweithydd yn y broses o resbiradaeth aerobig. Hon yw adwaith gemegol lle fod glwcos yn cael ei adweithio gydag ocsigen sydd

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work