• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Traethawd 'Pam Fi Duw'

Extracts from this document...

Introduction

Traethawd 'Pam Fi Duw' Mae'r gyfres 'Pam Fi Duw?' ar y teledu yn wahanol i'r gyfres llyfrau 'Pam Fi Duw, Pam Fi?' Er bod y ddau yn canolbwyntio ar fywyd bachgen o'r enw Rhys. Mae Rhys yn byw yn y Rhondda ac yn aelod o ysgol Gymraeg Glynrhedyn. Mae e'n byw yn amser pan mae nifer o broblemau yn y gymuned. Er enghraifft diwethdra, yfed a cholli iaith. Er mae'r nofel ar ffurf dyddiadur mae'r teledu yn dangos rhywbeth fel hyn. Maen nhw'n dangos Rhys yn ei ystafell wely yn siarad a'r drych. Rwy'n credu bod y problemau a oedd yn digwydd yn ei fywyd yn digwydd ym mywydau llawer o bobl ifanc. Dyna pam mae'r nofel/gyfres yn apelio at bobl ifanc. Mae llawer o gymeriadau yn y nofel a'r gyfres teledu. Er mae'r gyfres teledu yn newid pethau sy'n digwydd ym mywydau'r cymeriadau. Mae'r prif gymeriad Rhys yn eithaf hapus. Mae e'n aelod o mewn teulu dosbarth gweithiol. Mae ei dad efo cefndir cymraeg ond dyw ddim yn gallu siarad yr iaith. Rydych chi'n gallu gweld hyn yn yr iaith maen nhw'n siarad adref. ...read more.

Middle

Mae Tad Rhys yn ddoniol iawn am fod ei iaith yn gymysg o gymraeg a saesneg. Mae e'n ceisio siarad cymraeg ond yn methu. Mae perthynas dda rhwng yr holl teulu yn enwedig hefo cymeriad or enw Gu. Mae Gu yn llawn hiwmor, mae hi'n Gymraes ac yn addoli Rhys. Mae hi hefyd yn gristion ac yn dwli poeni tad Rhys. Yn ysgol mae'r plant hefo llysenwau i'r athrawon er enghraifft 'soffocol�s' ac 'Andrew Pecladur.' Rydw i'n credu mae'r cymeriadau yn apelio at bobl ifanc oherwydd mae bron pob chymeriad i gael yn eich ysgol neu eich teulu. Mae llawer o ddigwyddiadau arbennig yn yr rhaglen. Rwy'n credu roedd yr daith penwythnos yn ddoniol iawn oherwydd roedd awyrgylch hapus iawn ynddo. Rwy'n credu bod y gyfres yn realistig oherwydd mae e'n dangos dau fath o fywyd, Drwg a da. Er enghraifft Da - Pawb gyda'i gilydd yn yr eisteddfod. Drwg - Sharon yn colli ei babi. Yn y rhaglen mae llawer o themau fel ysgol, yfed, rhyw, llencyndod, cyfeillgarwch ac a oes Duw? Problemau cymdeithas. Mae'r problemau hyn yn digwydd yn mywyd pob berson ifanc. Maen nhw'n mynd i'r ysgol ac yn cael problemau hefo gwaith cwrs, TGAU ac athrawon. ...read more.

Conclusion

Mae Rhys yn gorfod mynd i'r gwely naillai cyn neu'r un pryd �'i rhieni. Ond mae mam Llinos yn dweud wrthi i troi'r golau bant pan mae hi'n mynd i gwely. Sy'n rhoi'r enghraifft bod Llinos yn gallu mynd i'r gwely prun bynnag mae hi eisiau. Mae mam Sharon byth adre felly byddai hi ddim yn gwybod pryd mae Sharon yn mynd i'r gwely. Mae llawer o gyfosod golygfeydd yn y gyfres fel plant yn yr eisteddfod yn chwerthin yn hapus a Sharon ar ei phen ei hun. Mae hwn yn dangos emosiynau gwahanol, ac yn creu tensiwn. Mae'r saethiadau yn bwysig iawn. Agos - yn dangos wynebau cymeriadau i ddangos au teimliadau. Bell - Golygfeydd o'r cwm a luniodd eu bywydau. Grwp - i ddangos cyfeillgarwch rhwng ffrindiau. Rwy'n credu mae 'Pam Fi Duw?' yn apelio at bobl ifanc oherwydd mae'r problemau cymdeithas yn y gyfres yn digwydd yn bywydau pobl ifanc, fellu mae nhw gallu teimlo hefo'r chymeriadau. Er enghraifft mae llawer o yfed dan oed yn digwydd trwy'r holl gwlad ac mae llawer o phroblemau cymdithasol yn affectio llawer o plant. Rwyn credu mae 'Pam Fi Duw' yn apelio at bobl ifanc oherwydd hyn. Mair Wadley ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  bob un o'r straeon byrion yr ydym wedi bod yn ei hastudio i wneud gyda'r themau unigrwydd a bobl ryfedd, ond mae pob stori yn unigryw ac yn delio gyda sefyllfaoedd gwahanol iawn. Mae 'Y Rhif Anghywir' yn delio gyda marwolaeth a llofruddiaeth sydd yn rhoi naws ddramatig i'r stori, yn enwedig gan nad ydym yn gweld hyn yn digwydd.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Mae'r ffynhonell yn ddefnydddiol iawn gan ei fod yn dangos ymateb yr uchelwyr i'r streic. Ond ar y llaw arall niallaf ddibynnu'n hollol ar C5 gan fod W.W. Vivian yn ffrindiau a'r Argwlydd Penrhyn ac felly eisau ei annog i beidio a gadael i'r chwarelwyr ennill a cael eu ffordd eu hunain.

 1. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  Nid wyf yn cytuno a'r grefydd Iddewig bod plant yn eiddfedu yn ddigon cyflym i dderbyn cyfrifoldebau oedolyn o fewn eu crefydd. Nid pawb sydd wedi eiddfedu ddigon cyflum erbyn 12 neu 13, ac Nid pob un all dderbyn y faech a'r cyfrifoldebau am eu pechodau a holl weithredoedd.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Hefyd arol amser bydd Billy yn gwybod beth sydd yn mynd ymlaen a thyfu lan. Gwendidau ydy bydd Billy yn yset am y tro ond gall wneud eu hunain yn s�l ac ym mhoen eisiau eu mam. Oherwydd mae g�n fach dydy Billy ddim yn gwybod neu sylweddoli bod y fam ddim ond yn mynd i'r gwaith.

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Roedd y cynllyn wedi ei alw yn "Operation Edding" ac oedd y cynllyniadau'n dweud eu bod nhw am chwythu pont mis cyn yr arwisgo a rhoi'r bai ar y BSS (British Security Services). Roedd y cynllwyniadau wedi cael ei rhoi i'r MI5 gan dyn Rwsieg o'r enw Vasil Mitrokhin yn 1992.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Fe ddaeth y pobl tlawd allan yn well yn y diwedd. Mae ffynhonnell Ch1 yn dweud cyn y hyfel roedd llawer o bobl yn siarad gymraeg ac felly roedd y papur newydd yn y iaith Gymraeg er mwyn sicrhau llwyddiant y papur.

 1. Hanes-Gwaith Cwrs.

  Heblaw ei fod yn ystadegaeth gwlad llawn, yn cynnwys pawb, neu bawb or grwp pobl benodol ni fedrwch ddibynnu y sicr arno.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  beth a dreuliwyd yn y stumog yw prodinau, gan yr ensym proteas, i asidau amino. Felly, ar ol gwario amser yn y stumog heb wneud dim yn gemegol, mae?r molecylau nawr yn teithio drwy?r dwodenwm, sy?n cysylltu?r stumog i?r goluddyn bach, er cyrraedd y diweddaraf.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work