• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Waltz Welsh Coursework

Extracts from this document...

Introduction

Mari Thomas Gwaith Cartref Waltz Dechreuodd y waltz fel dawns i gwplau. Roedd yn boblogaith iawn yn yr Almaen ac Awstria. Yn yr Almaen roedd yn cael ei galw yn Dreher, l�ndler neu Deutscher. Roedd y dawns yma yn dangos beth roedd pobl o'r cyfnod eisiau ac yn dymuno sef heddwch, 'passion' a rhyddid. Daeth yn boblogaith yn 1787 yn Vienna, cyrhaeddodd y llwyfan operatig. Roedd yn boblogaith oherwydd ei ffyrnigrwydd a'i cyflymder. Cafodd ei gario dros y m(r i Ffrainc yn 1804. Roedd y ffrencwyr wedi cwympo yn angerddol mewn cariad gyda'r Waltz. "A waltz, another Waltz!!" Roedd pobl yn galw yn y dawnsfeydd, doedd y ffrencwyr ddim yn gallu cael digon o'r dawns yma. ...read more.

Middle

Wedyn daeth Viennese waltz kings, wedi ei mynegi mwyaf gyda'r teulu Strauss. Mae'r waltz mewn amser o 3/4 sef 3 crotchet mewn bar. Mae'r curiad cyntaf yn gryf ac mae ganddo gyriadol byrbwyll ac yna maen't yn cael eu dilyn a dau curiad "cam" tawel. Mae'r trydydd fel petai yn gwthio n(l i'r curiad cyntaf (... three ONE two three ONE two ...) Roedd y waltsiau yn cael eu chwarae a perfformio gyda cerddorfa, neu piano. Cafodd Frydereyk Franciszek Chopin ei geni ar y pedwerydd o Fawrth 1810. Cafodd ei eni yn y pentref o Zelazowa Wola yn agos i Sochaczew , sydd yn agos i Mazovia. Roedd ganddo Dad Ffraneg a Mam Polish. Dechreuodd Chopin ddysgu sut i chwarae'r piano pan oedd yn bedwar mlwydd oed a pan oedd yn wyth mlwydd oed fe fu yn chwarae yng nghyngerdd preifat yn Warsaw. ...read more.

Conclusion

Cafodd ei nursio yn well yn Majorca yn yr ynysoedd Belearic a Ffrainc. Roedd ei gweithgareddau cerddorol yn brin yn 1842 oherwydd ei salwch. Fe fu farw yn Paris ar yr 17 o Hydref 1849 o'r Pla Gwyn (tuberculosis). Mae bron pob cyfansoddiad gan Chopin ar gyfer y piano. Roedd Chopin yn agos i'w cartref ac mae hyn yn dangos yn ei gerddoriaeth. Mae'r dylanwad o'r cyfansoddwr opera eidaleg Vincenzo Bellini yn gallu cael ei clywed yn yr alawon. Roedd Chopin wedi dylanwadu ar nifer o gyfansoddwyr eraill e.e y cyfansoddwr a'r pianydd Hungarian Franz Lizt a'r cyfansoddwr ffraneg Claude Debussy. Mae eu waith yn cynnwys 55 Mazurka, 27 etudes, 24 preludes, 19 nocturnes, 13 polonaises a 3 sonata i'r piano. Ymhlith ei waith mae concerto yn E lleiaf a F lleiaf, y ddau i'r piano ar cerddorfa ac yn dangos dylanwad mawr gan Johann Nepomuk Hummel. ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Derbyniodd y wraig y cynnig yn ddiolchgar. Bob tro y byddai Mam yn danfon ei neges iddi at ei drws, ni fyddai Jini byth yn ei gwahodd i mewn. Ond roedd Jini bob amser yn ddiolchgar dros ben ac yn mynnu rhoi rhywbeth bach i mam am ei thrafferth a'i charedigrwydd.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  i fynd allan a ymladd a'r menywod i'w adael nhw fynd ac i helpu cynhyrchu nwyddau fel arfau. Roedd posteri fel yn y ffynhonnell (4a) yn trio hybu ysbryd y pobl i guro'r Almaen, roedd rhain yn apelio at bobl angerddol dros y wlad.

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Mae'r ffynhonnell dall yn ddefnyddiol oherwydd fydd y digwyddiad wedi ei recordio gan yr heddlu neu gan papuron newydd o'r ddau ochor, felly gallen ni ymchwilio i mewn i'r digwyddiad. Yn ddiweddar daeth gwybodaeth ir arwyneb ynglyn a cynllyn bomio arall yn gysylltiedig a'r arwisgiad wnaeth byth digydd er fod y cynllyniadau'n ddrylwyr amdano.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Erbyn diwedd y Rhyfel roedd dillad, petrol ac ddwr yn ael ei ddogni. Mae Ffynhonnell B2 yn profi bod sefyllfa bwyd ym Mhrydain yn mynd yna nobeithiol. Mae'n amlwg nad oedd digon o fwyd ar gyfer pawb, ac nad oedd neb yn ymddiried yn ei gilydd.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Boddwyd deuddeg fferm ac effeithiwyd ar diroedd pedair fferm arall. Enw'r Tir Sawl Erw a collwyd/efeithiwyd Perchennog 1 Tyucha a Thyddyn Bychan 3 D. Jones 2 Hafod Fadog 7 D. Jones 3 Garnedd Lwyd (rhan o Goed-y-Mynach) 45 J. W.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae'r ffynhonell yn ddibynadwy oherwydd ysgrifennwyd yr erthygl yn y cyfnod. Ond, ar y llaw arall mae erthyglau papur newydd yn tueddu plygu'r gwir fel bod eu safbwynt nhw'n medru cael ei profi, au pwynt yn cael ei cymryd i'r eithaf.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Efallai mae'r ffynhonnell yma yn ogwydd i'r llywodraeth oherwydd mae o wedi cael ei ysgrifennu ganddyn nhw. Ond ar y llaw arall mae'r ffynhonnell yma yn cael ei gefnogi gan ffynonellau arall sydd hefyd yn s�n am ymosodiad ac arswn.

 2. Welsh coursework - speaking assessment on Wales

  Mae hi?n helpu gyda sain, goleuadau a?r cedeiriau sy?n bwysig iawn. Mae Mr George yn agor yr eisteddfod am chwarter i wedi naw i wedyn mae eisteddfor yn dechrau.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work