• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Waltz Welsh Coursework

Extracts from this document...

Introduction

Mari Thomas Gwaith Cartref Waltz Dechreuodd y waltz fel dawns i gwplau. Roedd yn boblogaith iawn yn yr Almaen ac Awstria. Yn yr Almaen roedd yn cael ei galw yn Dreher, l´┐Żndler neu Deutscher. Roedd y dawns yma yn dangos beth roedd pobl o'r cyfnod eisiau ac yn dymuno sef heddwch, 'passion' a rhyddid. Daeth yn boblogaith yn 1787 yn Vienna, cyrhaeddodd y llwyfan operatig. Roedd yn boblogaith oherwydd ei ffyrnigrwydd a'i cyflymder. Cafodd ei gario dros y m(r i Ffrainc yn 1804. Roedd y ffrencwyr wedi cwympo yn angerddol mewn cariad gyda'r Waltz. "A waltz, another Waltz!!" Roedd pobl yn galw yn y dawnsfeydd, doedd y ffrencwyr ddim yn gallu cael digon o'r dawns yma. ...read more.

Middle

Wedyn daeth Viennese waltz kings, wedi ei mynegi mwyaf gyda'r teulu Strauss. Mae'r waltz mewn amser o 3/4 sef 3 crotchet mewn bar. Mae'r curiad cyntaf yn gryf ac mae ganddo gyriadol byrbwyll ac yna maen't yn cael eu dilyn a dau curiad "cam" tawel. Mae'r trydydd fel petai yn gwthio n(l i'r curiad cyntaf (... three ONE two three ONE two ...) Roedd y waltsiau yn cael eu chwarae a perfformio gyda cerddorfa, neu piano. Cafodd Frydereyk Franciszek Chopin ei geni ar y pedwerydd o Fawrth 1810. Cafodd ei eni yn y pentref o Zelazowa Wola yn agos i Sochaczew , sydd yn agos i Mazovia. Roedd ganddo Dad Ffraneg a Mam Polish. Dechreuodd Chopin ddysgu sut i chwarae'r piano pan oedd yn bedwar mlwydd oed a pan oedd yn wyth mlwydd oed fe fu yn chwarae yng nghyngerdd preifat yn Warsaw. ...read more.

Conclusion

Cafodd ei nursio yn well yn Majorca yn yr ynysoedd Belearic a Ffrainc. Roedd ei gweithgareddau cerddorol yn brin yn 1842 oherwydd ei salwch. Fe fu farw yn Paris ar yr 17 o Hydref 1849 o'r Pla Gwyn (tuberculosis). Mae bron pob cyfansoddiad gan Chopin ar gyfer y piano. Roedd Chopin yn agos i'w cartref ac mae hyn yn dangos yn ei gerddoriaeth. Mae'r dylanwad o'r cyfansoddwr opera eidaleg Vincenzo Bellini yn gallu cael ei clywed yn yr alawon. Roedd Chopin wedi dylanwadu ar nifer o gyfansoddwyr eraill e.e y cyfansoddwr a'r pianydd Hungarian Franz Lizt a'r cyfansoddwr ffraneg Claude Debussy. Mae eu waith yn cynnwys 55 Mazurka, 27 etudes, 24 preludes, 19 nocturnes, 13 polonaises a 3 sonata i'r piano. Ymhlith ei waith mae concerto yn E lleiaf a F lleiaf, y ddau i'r piano ar cerddorfa ac yn dangos dylanwad mawr gan Johann Nepomuk Hummel. ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae ei iaith yn llawn rhegfeudd gyda llawer o ddefnydd o eiriau saesneg a bratiaith. Tafodiaeth ogleddol ydyw. 'Pam fod rhaid i betha' fod mor uffernol i boring. Y 'rhen jo?'. Mae llawer o gymreigio geiriau yn digwydd yn y stori hon hefyd fel, 'Y bont relwe', 'Bar med' Mi

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Mae ffynhonnell (1ch) hefyd yn defnyddiol wrth ystyried sut roedd ymgilo i'r plant. Mae'r rhestr o "Beth i gymryd" yn dda i weld sut math o amgylchiadau oedd ar y daith i'r cefn wlad, ond gellir bod yn anefnyddiol achos nad oedd gan llawer o'r plant y pethau yna i gymryd felly nid yw'n dangos eu hamgylchiadau nhw.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Boddwyd deuddeg fferm ac effeithiwyd ar diroedd pedair fferm arall. Enw'r Tir Sawl Erw a collwyd/efeithiwyd Perchennog 1 Tyucha a Thyddyn Bychan 3 D. Jones 2 Hafod Fadog 7 D. Jones 3 Garnedd Lwyd (rhan o Goed-y-Mynach) 45 J. W.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Roedd y terfysgwyr yn cosbi'r bobl a oedd yn rhoi gwybodaeth i'r heddlu. Dylai hyn bod yn ffynhonnell gryf oherwydd mae o'n adroddiad gan cwnstabl, ond ar y llaw arall roedd y'r cwnstabliaid yn gweithio i'r llywodraeth ac nid roedd y terfysgwyr yn boblogaidd gan y llywodraeth.

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  weld safbwynt Gerallt Lloyd Owen a darllenwyr "Tafod y Ddraig" ohoni mae llawer o rhagfarn efo'r ffynhonnell, er hyn, rydym yn cymryd y ffynhonnell fel un sydd yn ddilys am y rhesymau uchod er nad yw'n dangos agwedd pob un person yng Nghymru.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  hefyd yn dangos ymladd yn erbyn tueddiadau traddodiad. Mae'r 'hipis' neu plant y blodau wedi casglu yn Hyde Park i ganu, dawnsio, a protestio'n di-drais dros pethau fel rhyfel Vietnam a hawliau merched a pobl du. Roedd pethau syml fel geiriau caneuon yn gallu gwneud dylanwad enfawr ar ieuenctid.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Gafodd Dedf Amdiffyn y wladwriaeth 1914 ei gyhoeddi oedd yn gwneud ym siwr bod gan y Llywodraeth bwer dros popeth yn cynnwys propaganda, papurau newydd ac dros y pobl. Y syniad oedd i beidio gadael pobl Prydain gwybod fodllawer o'i milwyr ynmarw ac felly roeddent yn ceisios amddiffyn y pobl

 2. Welsh coursework - speaking assessment on Wales

  Mae hi?n helpu gyda sain, goleuadau a?r cedeiriau sy?n bwysig iawn. Mae Mr George yn agor yr eisteddfod am chwarter i wedi naw i wedyn mae eisteddfor yn dechrau.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work