• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

"We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd y rhyfel byd cyntaf ar y 1af o Fedi 1939 pan wnaeth yr Almaen o dan Adolf Hitler ymosodiad ar Pwyl

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith Cwrs Y seithfed ar hugain o Hydref Traethawd 1 "Beth oedd effaith yr ail rhyfel byd ar fywyd cartref yng Nghymru a Lloegr" "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd y rhyfel byd cyntaf ar y 1af o Fedi 1939 pan wnaeth yr Almaen o dan Adolf Hitler ymosodiad ar Pwyl. Achos cytundeb rhwng gwelydd a cafodd ei greu ar ol y rhyfel byd cyntaf, gan gynnwys Prydain a'r Almaen o dim rhyfela, daeth Prydain fewn i'r ymladd i drio atal yr Almaen cyrraedd ei nod o ennill mwy o thir a bwer. Or dyddiad hyn ymlaen roedd Prydain wedi ymuno a'r rhyfel a felly o ganlyniad bu newidiadau i fywyd cartref y Cymry a'r Saeson. Roedd hyn yn rhyfel llwyr h.y pawb yn ymuno mewn, y cyfoethog, y dlawd, yr hen a'r ifanc, i gyd yn helpu mewn rhyw ffordd. Mewn rhyfel llwyr yr unig ffordd o ennill oedd i'r wlad gyfan helpu. Dim ond diwrnod ar ol i ryfel cael ei ddatgan dechreuodd y llywodraeth y system ymgilio. O Medi'r 4ydd ymlaen bu plant y dinasoedd, yn enwedig Llundain a Birmingham ei ymgilio oddi wrth eu rhieni a'i tai allan i'r cefn wlad, llefydd fel Cymru. ...read more.

Middle

gan Glyndwr Jones yn ddefnyddiol achos mae'n cofio nol i'r cyrchoeddd a rhoi gwybodaeth iddyn am yr amgylchiadau, mae o'n dod o'r cyfnod a nid oes unrhyw rheswm pam ddylai Glyndwr dweud celwyddau achos nid oes unrhyw rhagfarn na pwynt i brofi ganddo. Ond eto gellir ddweud nad yw'n ddefnyddiol achos roedd Glyndwr mewn Caerphili a felly nid dan cymaint o fygythiad a oedd pobl yn Llundain a efallai mae o'n lliwio'r stori lan a trio wneud iddo swnio'n waeth nag oedd o. Mae'r ffynhonnell olaf sef (2ch) yn dangos y sensoriaeth a propaganda roedd y llywodraeth yn defnyddio, llun o bobl yn oresi yn hybu'r pobl a chodi'i hysbryd. Petai bo'r pobl ddim yn y llun ni bydde'r llywodraeth yn caniatau iddo gael ei cyhoeddi rhag ofn digalonni'r pobl. Yn ogystal a'r system ymgilio roedd y system dogni hefyd yn effeithio a bywydau'r Cymry a'r Saeson. Yn Ionawr 1940 cyflwynodd y llywodraeth cynllun dogni bwyd. gewWnaethant hyn achos bod yr Almaen wedi targedu llongau masnach Prydain i trio llwgu Prydain mewn i ildio, defnyddiodd byddin Hitler llongau tanfor i suddo'r longau ac erbyn Ebrill 1941 suddwyd dros 700,000 dunnel o longau Prydain. ...read more.

Conclusion

Falle cafodd y iaeth Cymraig ei effeithio a'i weld yn ddi-bwysig achos nid oedd y blant a deithwyd o Lloegr i Gymru medru siarad y iaeth. I rhai roedd hefyd effaith hir dymor iddyn yn seicolegol, y rhai a chafodd eu chamdrin oedd nhw. Wedi'r rhyfel death pethau da a pethau drwg. Y pethau positif oedd, slymiau Llundain yn cael eu dinistrio a diogelwch a bwyd yn cael eu sicrhau. Yn ogystal a hyn roedd agwedd positif, balchder a teimlad o fuddugoliaeth i pawb, roedd pawb yn falch am y canlyniad am eu holl ymdrechion h.y fuddigolaeth dros yr Almaen. Er hyn y pethau roedd pethau negitif. Yr un mwyaf i rhan fwyaf oedd y colled o berthnasau a eiddo. Hefyd roedd y llywodraeth wedi sensori llawer o'r gwir a felly roedd pawb dan dylanwad o gelwyddau, roedd cyfngiadau ar hawliau sifil a roedd agwedd unbenniaethol efo'r llywodraeth yn enwedig Winston Churchill. Yn fy marn i roedd y rhyfel yn amser annodd iawn, roedd y brwydro ffyrnig a problemau'r pobl yn cyfrannu i roi amser amhosib i'r pobl Cymru a Lloegr. Credwn i bod y pobl wedi delio a'r pethau'n arbennig a dod a fuddigoliaeth rydyn ni dal yn dathlu heddiw. Rhys Downes 11 owain ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Dwi ddim yn gweld pam bod mam yn dweud wrthyf stopio bod yn gas fo nain, hi sydd yn cychwyn o i gyd yn meddwl ei bod yn gwybod the lot. Mae hi mor childish yn ignorio fi pan dwi'n deud sori iddi, siarad drwy ei thin, na cwbl main neud.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  E.M.W o Bont-Y-Pwl yn sir Fynwy.Mae'r ffynhonnell yn son am y dlodi enbyd.Mae'r ffynhonnell yn dangos nad oes llawer o incwm yn dod I fewn I'r ty,mae'n hefyd ddweud y mae pedwar bachgen yn cysgu mewn un gwely dwbl,tra dau fachgen sy'n cysgu yn y gwely sengl.Y mae'n dangos I

 1. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  Canlyniadau Ionau Negatif Ionau Adwaith gydag arian nitrad Cl- Gwaddod gwyn anhydawdd Mr- Gwaddod melyn anhydawdd I- Gwaddod melyn anhydawdd Defnyddiais i:- Sbatwla Asid Nitrig gwanedig Hydoddiant bariwm clorid Brofdiwb Asid Hydroclorig Dwr Calch Doedd dim angen cael manwl cywirdeb yn yr arbrawf yma hefyd doedd dim angen mesur faint penodol oherwydd roedd ´┐Żn dweud yn y cyfarwyddiadau (TUA)

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Pwysigrwydd cydnabod amrywiaeth(diffrence) wrth gefnogi'r fam-gu ydy Mai gwahanol bobl yn cael anghenion gwahanol , er enghraifft, os yw'r nyrs neu feddyg yn paratoi'r bwyd i'r fam-gu, mae'n helpu i wybod os yw'r person wedi cyfyngiad yn erbyn y bwyd penodol o ganlyniad oherwydd eu credoau crefyddol neu arall (llysieuwyr ac ati).

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  i'r baban oherwydd gall bod yn beryglus iawn i'r fam ysmygu ac yfed yn eu beichiogrwydd, Ond os mae'r ysmygu ac yfed ddim cael eu hetifeddu gan eu mam trwy ffactorau geneteg wedyn gall magwraeth bod yn fwy effeithiol oherwydd gall y person cael eu magu i ysmygu ac yfed

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ond nid dyna y dymuna hi. Mae arni ofn, ofn pob dieithryn. Nid wyf yn deall pam, ond rhoddwn fy mywyd i allu bod yno i’w chysuro, i’w dal yn fy mreichiau a’i chusanu’n addfwyn. Fel hedyn y bûm ar dir caregog heb siawns o ddŵr i leddfu fy syched.

 1. Hanes Cymru. Ar ddechrau'r cyfnod roedd rhai rhannau o Gymru

  Pan fu ef farw yn 950 gallodd ei feibion ddal eu gafael ar Ddeheubarth, ond adfeddiannwyd Gwynedd gan y frenhinlin draddodiadol. Erbyn hyn roedd y Llychlynwyr yn ymosod at Gymru, yn enwedig y Daniaid yn y cyfnod rhwng 950 a 1000.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  Helpir hyn gan y dannedd, sy?n troi?r bwyd a?r ensymau yn gyson drwy?r ceg. Gwneir y broses yn agos iawn at pH niwtral, pH7, oherwydd fod yr ensym a enwir yn flaenorol yn gweithio ar y optimwm o dan yr amodau hyn.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work