• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

"We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd y rhyfel byd cyntaf ar y 1af o Fedi 1939 pan wnaeth yr Almaen o dan Adolf Hitler ymosodiad ar Pwyl

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith Cwrs Y seithfed ar hugain o Hydref Traethawd 1 "Beth oedd effaith yr ail rhyfel byd ar fywyd cartref yng Nghymru a Lloegr" "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd y rhyfel byd cyntaf ar y 1af o Fedi 1939 pan wnaeth yr Almaen o dan Adolf Hitler ymosodiad ar Pwyl. Achos cytundeb rhwng gwelydd a cafodd ei greu ar ol y rhyfel byd cyntaf, gan gynnwys Prydain a'r Almaen o dim rhyfela, daeth Prydain fewn i'r ymladd i drio atal yr Almaen cyrraedd ei nod o ennill mwy o thir a bwer. Or dyddiad hyn ymlaen roedd Prydain wedi ymuno a'r rhyfel a felly o ganlyniad bu newidiadau i fywyd cartref y Cymry a'r Saeson. Roedd hyn yn rhyfel llwyr h.y pawb yn ymuno mewn, y cyfoethog, y dlawd, yr hen a'r ifanc, i gyd yn helpu mewn rhyw ffordd. Mewn rhyfel llwyr yr unig ffordd o ennill oedd i'r wlad gyfan helpu. Dim ond diwrnod ar ol i ryfel cael ei ddatgan dechreuodd y llywodraeth y system ymgilio. O Medi'r 4ydd ymlaen bu plant y dinasoedd, yn enwedig Llundain a Birmingham ei ymgilio oddi wrth eu rhieni a'i tai allan i'r cefn wlad, llefydd fel Cymru. ...read more.

Middle

gan Glyndwr Jones yn ddefnyddiol achos mae'n cofio nol i'r cyrchoeddd a rhoi gwybodaeth iddyn am yr amgylchiadau, mae o'n dod o'r cyfnod a nid oes unrhyw rheswm pam ddylai Glyndwr dweud celwyddau achos nid oes unrhyw rhagfarn na pwynt i brofi ganddo. Ond eto gellir ddweud nad yw'n ddefnyddiol achos roedd Glyndwr mewn Caerphili a felly nid dan cymaint o fygythiad a oedd pobl yn Llundain a efallai mae o'n lliwio'r stori lan a trio wneud iddo swnio'n waeth nag oedd o. Mae'r ffynhonnell olaf sef (2ch) yn dangos y sensoriaeth a propaganda roedd y llywodraeth yn defnyddio, llun o bobl yn oresi yn hybu'r pobl a chodi'i hysbryd. Petai bo'r pobl ddim yn y llun ni bydde'r llywodraeth yn caniatau iddo gael ei cyhoeddi rhag ofn digalonni'r pobl. Yn ogystal a'r system ymgilio roedd y system dogni hefyd yn effeithio a bywydau'r Cymry a'r Saeson. Yn Ionawr 1940 cyflwynodd y llywodraeth cynllun dogni bwyd. gewWnaethant hyn achos bod yr Almaen wedi targedu llongau masnach Prydain i trio llwgu Prydain mewn i ildio, defnyddiodd byddin Hitler llongau tanfor i suddo'r longau ac erbyn Ebrill 1941 suddwyd dros 700,000 dunnel o longau Prydain. ...read more.

Conclusion

Falle cafodd y iaeth Cymraig ei effeithio a'i weld yn ddi-bwysig achos nid oedd y blant a deithwyd o Lloegr i Gymru medru siarad y iaeth. I rhai roedd hefyd effaith hir dymor iddyn yn seicolegol, y rhai a chafodd eu chamdrin oedd nhw. Wedi'r rhyfel death pethau da a pethau drwg. Y pethau positif oedd, slymiau Llundain yn cael eu dinistrio a diogelwch a bwyd yn cael eu sicrhau. Yn ogystal a hyn roedd agwedd positif, balchder a teimlad o fuddugoliaeth i pawb, roedd pawb yn falch am y canlyniad am eu holl ymdrechion h.y fuddigolaeth dros yr Almaen. Er hyn y pethau roedd pethau negitif. Yr un mwyaf i rhan fwyaf oedd y colled o berthnasau a eiddo. Hefyd roedd y llywodraeth wedi sensori llawer o'r gwir a felly roedd pawb dan dylanwad o gelwyddau, roedd cyfngiadau ar hawliau sifil a roedd agwedd unbenniaethol efo'r llywodraeth yn enwedig Winston Churchill. Yn fy marn i roedd y rhyfel yn amser annodd iawn, roedd y brwydro ffyrnig a problemau'r pobl yn cyfrannu i roi amser amhosib i'r pobl Cymru a Lloegr. Credwn i bod y pobl wedi delio a'r pethau'n arbennig a dod a fuddigoliaeth rydyn ni dal yn dathlu heddiw. Rhys Downes 11 owain ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond mae hi'n dechrau sylweddoli nad ydi hi'n adnabod y dyn o gwbl. Nid yw hi hyd yn oed yn gwybod ei enw, na faint oed yw e. Ond ar ol sbel, mae hi'n diawlio'i hyn am wastraffu amser, ac yn cael ei hyn yn barod.

 2. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  Canlyniadau Ionau Negatif Ionau Adwaith gydag arian nitrad Cl- Gwaddod gwyn anhydawdd Mr- Gwaddod melyn anhydawdd I- Gwaddod melyn anhydawdd Defnyddiais i:- Sbatwla Asid Nitrig gwanedig Hydoddiant bariwm clorid Brofdiwb Asid Hydroclorig Dwr Calch Doedd dim angen cael manwl cywirdeb yn yr arbrawf yma hefyd doedd dim angen mesur faint penodol oherwydd roedd ´┐Żn dweud yn y cyfarwyddiadau (TUA)

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  E.M.W o Bont-Y-Pwl yn sir Fynwy.Mae'r ffynhonnell yn son am y dlodi enbyd.Mae'r ffynhonnell yn dangos nad oes llawer o incwm yn dod I fewn I'r ty,mae'n hefyd ddweud y mae pedwar bachgen yn cysgu mewn un gwely dwbl,tra dau fachgen sy'n cysgu yn y gwely sengl.Y mae'n dangos I

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Mae'r rheini fi wedi cefnogi i drwy'r bywyd ac oedd eisiau i fi wneud y gorau fedra i. Pan roeddwn i'n babi wnes fy mam a thad wedi gwahanu ond doedd hynna ddim wedi effeithio'r fagwraeth oherwydd doeddwn i ddim yn gwybod y dyn yma.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ac mae'r llythyr yn dweud, os oedd yr chwarelwyr ddim yn hapus, roeddant yn gorfod gadael y chwarel. Roedd y llythyr yma'n gwneud y chwarelwyr yn flin iawn gyda'r Arglwydd newydd.

 2. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  some transcendent reality."3 Defnyddir symboliaeth yn gyson drwy gydol y gyfres arbennig hon, a chan ganolbwyntio ar y bennod olaf, sef 'George's Last Ride' rwyf am drafod sut gall gor-ddefnydd o symboliaeth dynnu oddi ar brif neges y ddrama a rhediad naturiol y llinyn storiol.

 1. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  Dywedodd yr erthygl bod pamffledi wedi cael eu dosbarthu o amgylch y tai ac yn dweud, "We must prepare in good time against the possibility of war, however remote that possibility may be," sy'n dangos paratoadau cynnar y llywodraeth. Awdur y ffynhonnell yw Keith Macdonald.

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  fyr yna bydd y gwrthiant yn fach a bydd y cerrynt yn fawr a bydd y tymheredd godi gan effeithio ar fy nghanlyniadau. Byddaf yn ailwneud yr arbrawf tair gwaith oherwydd wrth edrych ar y gwaith rhagarweiniol gallaf weld bod y gwerthoedd wedi bod yn agos at ei gilydd ac

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work