• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Welsh Conversation

Extracts from this document...

Introduction

Mock Orals C: Wyt ti'n ysmygu? L: Nag ydw. Rydw I'n meddwl bod I ysmygu yn ofnadwy L: Hoffet ti geisio ysmygu? E: Na hoffwn dim o gwbl. Mae ysmygu yn beryglus. E: Beth ydy dy farn di am ysmygu? C: Yn fy marn I mae pobl ifanc sy'n ysmygu. C: Oes gormod o bobl ifanc yn ysmygu? L: Oes achos maen nhw eisiau bod un o'r dorf. L: Ydy ysmygu yn beryglus? E: Ydy! Mae ysmygu yn gallu achosi canser. E: Ddylen nhw wahardd ysmygu mewn rhai lleoedd? C: Ddylen nhw. Mae'n syniad da iawn achos mae ysmygu goddefol yn gallu lladd. C: Beth wyt ti'n meddwl am yfed alcohol? ...read more.

Middle

C: Beth ydy peyglon goryfed? L: Y peryglon goryfed ydy bod alcohol yn gallu achosi iselder. Mae'n gallu achosi problemau gyda'r heddlu a mae'n ddrwg I chi. L: Pam mae pobl ifanc yn dechrau yfed alcohol? E: Mae pobl ifanc yn dechrau yfed alcohol achos mae nhw eisiau bod un o'r giang, does dim byd arall I wneud ond yn bennaf maen nhw eisiau edrych yn 'cwl' ac yn 'aeddfed'. E: Beth ydy'r gyfraith? C: Mae'n anghfreithlon I werthu alcohol I bobl dan 18 oed a mae'n iawn I yfed mewn tafarn gyda bwyd os ydych chi dros 16 oed. C: Beth wyt ti'n feddwl o bobl ifanc yn cymryd cyffuriau? ...read more.

Conclusion

E: Oes rhai cyffuriau yn ddiogel? C: Oes, I leddfu poen ond mae 45% o bobl sy'n cymryd cyffuriau yn mawr o'r effaith. C: Oes tensiwn yn y teulu? L: Oes weithiau. Rydw I'n dod ymlaen gyda Mam a Dad, ond mae fy chwaer yn mynd ar fy nerfau. L: Wyt ti'n hoffi dy frawd neu dy chwaer? E: Nag ydw. Mae fy chwaer am I fi roi dillad iddi hi trwy'r amser. Mae fy mrawd am I fi roi arian iddo fe. Mae e'n niwsans. E: Beth wyt ti'n feddwl ydy'r problem gwaethaf mae pobl ifanc? C: Yn bersonal, rydw I'n meddwl cymryd cyffuriau ydy'r problem gwaethad, ere u bod ddim yn effeithio ar pobl ifanc yn unig. C: Wyt ti'n cytuno? L: Rydw I'n anghytuno yn llwyr. Rydw I'n meddwl dylai pobl ifanc trio popeth unwaith. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond ni dderbyniodd Mrs Edwards mo hynnu, roedd hi'n bendant ei bod hi heb wneud camgymeriad. Ac yn ddigon rhyfedd, ni allai neb gofio gweld Jini yr wythnos honno o gwbl tra roedd Mr a Mrs Edwards ar ei gwyliau.

 2. Welsh Conversation about Tanni Grey Thompson

  Mae hi wedi bod yn "role-model" ardderchog I bobl ifanc ac mae hi'n dalentog iawn. Dydy hi ddim wedi rhoi gorau ac mae hi wedi cael gyrfa ardderchog yn chwaraeon. Beth ydy dy uchelgais di ar gyfer a dyfodol? Fy uchelgais I ydy I fod yn ffisioney meddyg I tim pel-droed neu tim rygbi.

 1. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  Mae ei rhieni'n ddoctoriaid ac yn agored a hi. Mae hi'n alluog a phert yn y nofel ond yn eithaf salw yn y gyfres deledu. Mae un o ffrindiau gorau Rhys o'r enw Sharon yn ddoniol iawn. Mae llawer o broblemau hefo hi. Mae hi yn gaeth i'w chefndir ond dyna'r ffordd mae hi'n dewis bod.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd y pobl yn meddwl fod y streicwyr yn mynd yn erbyn beth oeddent yn credu ynddo ac nid oeddynt yn haeddu byw, ond heb y streicwyr ni fydd neb yn gwneud yr arfau. Mae'r ffynhonnell yn ddefnyddiol gan ei fod yn cynnwys barn person.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work