• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Welsh coursework - speaking assessment on Wales

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith cwrs Hylo, shwmae. Lauren ydy f?enw i ac rydw i?n un deg pump oed ac bydda i un deg chwech oed ar dau deg pump yn yr mis ionawr. Rydw i?n mynd i?r ysgol gyfun Pencoed ac rydw i?n yn mlwyddyn unarddeg. Fy hobiau ydy pel-rwyd, darllen llyfr, cymdeithasu ac dysgu pethau newydd. Heddiw, rydw i wedi dewis siarad am Cymru! Rydw i wedi dewis siarad am y testun yma achos rydw wrth fy modd yn byw yng Nghmru ac rydw i?n fach i fod yn Gymraes! Yn fy marn i mae Cymru yn fendigedig achos mae llawer o bethau rhyfeddol yma. Rydw wrth fy modd yn siarad yr iath Gymraeg ac siarad yn Gymraeg ond does dim llawer o gyfle i ymarfer cymraeg heblau ond yn yr ysgol. ...read more.

Middle

Mae Caerdydd yn ddinas iawn ac mae Bae Caerdydd yn bwysig iawn achos prifddinas Cymru ydy Caerdydd. Prif Weinidog Cymru ydy Carwyn Jones, mae e?n dod o Benybont. Mae Cymru yn enwog am gantorion talentog iawn fel Dame Shirley Bassey ac Sir Tom Jones. Mae Shirley Bassey yn arwes gerddoriaeth! Mae llawer o draddodiadau diddorol yn gysyllfiedig a Chymru! Mae Eisteddfod yn hwyl iawn! Mae?r Eisteddfor Genedlaethol yn enwog iawn ac mae pobl yn dod o bob men i?r eisteddfod. Mae?r Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei gynnal bob blwyddyn i ddathlu ein cymreictod ym mhob eisteddfod mae pobl yn cystadlu mewn cystadleuthau canu, llefaru, drama ac dawnsio. Mae?r eisteddfod yn dangos ein traddodiadau. Eleni mae?r Eisteddfod genedlaethol yn dod i?r fro. Bydd yr Eisteddfod yn fro ym mis Awst 2012. ...read more.

Conclusion

Uchafbwynt y flwyddyn!! Mae pawb yn gynhyfrus ac yn edrych ymlaen yr eisteddfod. Mae llawer o bethau gwahanol e.e plant y canu, dawnsio disgo a dawnsio gwerin ac actio. Mae pawb yn gynhyfrus ac mae cystadly yn ffyrnig. Mae Tai yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, Ty Llewelyn, Ty Owain, Ty Gwenllian a Ty Branwen. Mae eisteddfod genedlaethol yr Urdd yn un a wyliau celfyddydol ieuenctid mwyaf Ewrop sy?n atynu miloedd a gystadleuwyr ac ymwelwyr bob blwyddyn. Un o draddodiadau Xymru ydy?r eisteddfod. Mae?r eisteddfod genedlaethol yn dathlu ein hanes a diwylliant yng Nghymru. Mae?r eisteddfod yn mynd dros Gymru bob blwyddyn. Cynhaliwyd yr eisteddfod cyntaf yn 1176. Mae?r eisteddfod wedi digwydd bob blwyddyn ers 1880, heblaw am 1914 a 1940. Mae eisteddfod yn Urdd yn bwysig hefyd. Yn eisteddfod yr Urdd yn Eryn yng Ngogledd Cymru Eleni. Eleni roedd yr eisteddfod genedlaethol yn y fro. Diolch am gwrando. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae Jini yn cael ei disgrifio yn drwynsur, gyda hwyneb caled a llygaid caled. Ond yn y bon, mae hi bob amser yn gwrtais ac yn ddigon caredig, er ei bod hi'n enbyd o swil. Mae llawer o bethau rhyfedd yngylch Jini, yn un, does neb yn cofio o ble y death.

 2. Traddodiadau Cymru: "hual am ein traed"?

  cywilydd ar ein cyndadau - drwy adael i'r wlad a'r iaith a'n hetifeddiaeth farw - ein cyndadau oedd y cymru hynny oedd wedi brwydro gyda Llywelyn yn erbyn y saeson er mwyn sicrhau bod gwlad gyda chi a fi i dtifeddu.

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  mae'n dangos safbwynt MAC - roedden't yn credu'n gryf ac yn dreisiol yn erbyn yr achos. Ar y llaw arall, mae teitl y llyfr gymerwyd y ffynhonnell yma ohoni "To Dream Of Freedom" yn awgrymmu rhagfarn mawr tuag at y gwleidyddwyr a felly safbwynt gan yr awdur, felly ddim mor ddilys oherwydd hyn.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Yn y llun olaf mae'n bosibl weld newid sylweddol. Mae pob aelod or teulu nawr yn gwisgo'r gwisg rhyfel, hyd yn oed y bachgen bach. Mae'r mam yn gweini, roeddynt yn teimlo'n hyderus bod y Rhyfel am orffen yn y llun gyntaf, ond yn y llun olaf mae ei morale

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Yn 1965 wnaeth Cymru newid yn diwyliannol gan fod pentref Capel Chelyn a Chwn Treweryn, Y Bala, Meirionnydd er mwyn cyflenwi dwr i ddinas Lerpwl. Boddwyd tua 800erw o dir, ac hefyd yr ysgol, y llyfrgell, y capel a'r fynwent er mwyn creu cronfa ddwr Llyn Celyn.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Er hyn i gyd, roedd rhai traddodiadau dal i bara, fel yr eisteddfod. Mae yna s�n am lwyddiant yr eisteddfod yn 1964 yn ffynhonell A1. mae'n son am y niferoedd o bobl a wnaeth troi i fynu a cymryd rhan, yn glynnu at traddodiad ac yn cael hwyl yn y mwd a'r glaw.

 1. Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

  Hefyd darganfyddais fanteision o gael melinau gwynt er engraifft egni glan, adnewyddol ac hefyd nid ydynt yn creu unrhyw fath o lygredd ir amgylchedd. Data Cynradd Ddarum gasgly data mewn dwy wahanol ffordd. Y ffordd cyntaf o hel y gwybodaeth oedd drwy wneud asesiad amgylcheddol o'r melinau gwynt ac o Wylfa.

 2. Waltz Welsh Coursework

  Ar (l 1831 fe symudodd i fyw yn Paris. Yn Paris roedd yn cael ei adnabod fel pianydd, athro a chyfansoddwr. Fe ffurfiodd berthynas agos yn 1837 gyda'r esgrifenwr ffraneg George Sand. Yn anffodus yn 1838 dechreuodd Chopin dioddef o'r Pla Gwyn.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work