• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Welsh coursework - speaking assessment on Wales

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith cwrs Hylo, shwmae. Lauren ydy f?enw i ac rydw i?n un deg pump oed ac bydda i un deg chwech oed ar dau deg pump yn yr mis ionawr. Rydw i?n mynd i?r ysgol gyfun Pencoed ac rydw i?n yn mlwyddyn unarddeg. Fy hobiau ydy pel-rwyd, darllen llyfr, cymdeithasu ac dysgu pethau newydd. Heddiw, rydw i wedi dewis siarad am Cymru! Rydw i wedi dewis siarad am y testun yma achos rydw wrth fy modd yn byw yng Nghmru ac rydw i?n fach i fod yn Gymraes! Yn fy marn i mae Cymru yn fendigedig achos mae llawer o bethau rhyfeddol yma. Rydw wrth fy modd yn siarad yr iath Gymraeg ac siarad yn Gymraeg ond does dim llawer o gyfle i ymarfer cymraeg heblau ond yn yr ysgol. ...read more.

Middle

Mae Caerdydd yn ddinas iawn ac mae Bae Caerdydd yn bwysig iawn achos prifddinas Cymru ydy Caerdydd. Prif Weinidog Cymru ydy Carwyn Jones, mae e?n dod o Benybont. Mae Cymru yn enwog am gantorion talentog iawn fel Dame Shirley Bassey ac Sir Tom Jones. Mae Shirley Bassey yn arwes gerddoriaeth! Mae llawer o draddodiadau diddorol yn gysyllfiedig a Chymru! Mae Eisteddfod yn hwyl iawn! Mae?r Eisteddfor Genedlaethol yn enwog iawn ac mae pobl yn dod o bob men i?r eisteddfod. Mae?r Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei gynnal bob blwyddyn i ddathlu ein cymreictod ym mhob eisteddfod mae pobl yn cystadlu mewn cystadleuthau canu, llefaru, drama ac dawnsio. Mae?r eisteddfod yn dangos ein traddodiadau. Eleni mae?r Eisteddfod genedlaethol yn dod i?r fro. Bydd yr Eisteddfod yn fro ym mis Awst 2012. ...read more.

Conclusion

Uchafbwynt y flwyddyn!! Mae pawb yn gynhyfrus ac yn edrych ymlaen yr eisteddfod. Mae llawer o bethau gwahanol e.e plant y canu, dawnsio disgo a dawnsio gwerin ac actio. Mae pawb yn gynhyfrus ac mae cystadly yn ffyrnig. Mae Tai yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, Ty Llewelyn, Ty Owain, Ty Gwenllian a Ty Branwen. Mae eisteddfod genedlaethol yr Urdd yn un a wyliau celfyddydol ieuenctid mwyaf Ewrop sy?n atynu miloedd a gystadleuwyr ac ymwelwyr bob blwyddyn. Un o draddodiadau Xymru ydy?r eisteddfod. Mae?r eisteddfod genedlaethol yn dathlu ein hanes a diwylliant yng Nghymru. Mae?r eisteddfod yn mynd dros Gymru bob blwyddyn. Cynhaliwyd yr eisteddfod cyntaf yn 1176. Mae?r eisteddfod wedi digwydd bob blwyddyn ers 1880, heblaw am 1914 a 1940. Mae eisteddfod yn Urdd yn bwysig hefyd. Yn eisteddfod yr Urdd yn Eryn yng Ngogledd Cymru Eleni. Eleni roedd yr eisteddfod genedlaethol yn y fro. Diolch am gwrando. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y chwedegau yng Nghymru.

  Roedd lluoedd o fobl yn barod i sefyll lan dros eu hiaith, ddim yn barod i dderbyn llythyron a arwyddion ffyrdd yn Saesneg. Mae ffynhonnell C2, sef dyfyniad o araith 'Tynged yr iaith' gan Saunders Lewis 1962, yn dangos ei gofynion yn glir, '..papurau treth yny Gymraeg..', '..na thelir trwyddedau

 2. Ymson Shirley Valentine.

  Wy a chips dydd Llun, Steak ar ddydd Iau. I ddweud y gwir nid wyf yn difaru ddim mynd ar yr awyren yn �l i Gymru. Bach o amrywiaeth, bach o antur. Hoffwn weld ei wyneb pan nad wyf yn dod n�l. Tybed a fydd e'n poeni am danaf.

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  I wonder os d nain yn gwybod be mai'n son am hanner yr amser yn dweud rhaid priodi i gael plant, asif! Mae hi'n neud gymaint o ffwdan gan fy mod i yn canlyn Duncan, tydi o ddim yn end of the world, jelous ydi hi maswr!

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hyn yn effeithiol iawn gan ei fod yn gwneud i ni feddwl ac ystyried beth ddigwyddodd go iawn. Mae'r tro annisgwyl i'r stori yn effeithiol gan ei fod yn chwarae ar ei'n hemosiynau.. Agoriad uniongyrchol sydd i'r stori fer hon ac rydym yn cael darlun cryf a clir iawn o fywyd yr hogyn bach yn syth ar ddechrae'r stori.

 1. Dadl yr iaith gymraeg

  Trawsgoed, y pentref lle yr rwyf i yn byw, mae ffarm Iger yn cai lawr, ac ar yr un amser mae llawer o pobl wedi cael ei wneud yn ddi-waith yn barod. Roedd rhai o'r gweithwyr a bu'n rhentu ty ar y ffarm, yn rhaid symud allan.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  J. Edwards 15 Penbryn Bach a Dolfawr 65 I. Parry 16 Tyncerrig 42 I. Roberts Cyfanswm yr erw 770 Pasiwyd Mesur Boddi Cwm Treweryn gan y Senedd ar 1af o Awst 1957. Mesur preifat ydoedd a noddwyd gan gyngor Dinas Lerpwl ac a basiwyd gan lywodraeth Geidwadol Harold Macmillan a'i Weinidog dros faterion Cymreig, Henry Brooke.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae'r gyd o'r dystiolaeth yma yn cefnogi ei gilydd yn y ffordd maen nhw'n dangos sut mae'r trais y terfysgoedd wedi cynyddu a mynd yn fwy difrifol. Mae'r ffaith roeddynt wedi llofruddio rhywun yn dangos bod y terfysgoedd Rebecca wedi gwaethygu gormod.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  clefyd crafu,ac roeddynt yn gwynto'n ofnadwy.Roedd dillad rhai mor wael fel rhaid oedd eu llosgi. Mae ffynonellau B2 a B3 yn cytuno ac yn anghytuno.Mae'r ddau yn cytuno am rhai rhesymau.Yn ffynhonnell B2 mae'n ddweud fod: "hylendid personol nifer o'r ifaciwis yn anghymdeithasol",tra fod ffynhonell B3 yn ddangos plant fach(ifaciwis)

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work