• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Welsh coursework - speaking assessment on Wales

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith cwrs Hylo, shwmae. Lauren ydy f?enw i ac rydw i?n un deg pump oed ac bydda i un deg chwech oed ar dau deg pump yn yr mis ionawr. Rydw i?n mynd i?r ysgol gyfun Pencoed ac rydw i?n yn mlwyddyn unarddeg. Fy hobiau ydy pel-rwyd, darllen llyfr, cymdeithasu ac dysgu pethau newydd. Heddiw, rydw i wedi dewis siarad am Cymru! Rydw i wedi dewis siarad am y testun yma achos rydw wrth fy modd yn byw yng Nghmru ac rydw i?n fach i fod yn Gymraes! Yn fy marn i mae Cymru yn fendigedig achos mae llawer o bethau rhyfeddol yma. Rydw wrth fy modd yn siarad yr iath Gymraeg ac siarad yn Gymraeg ond does dim llawer o gyfle i ymarfer cymraeg heblau ond yn yr ysgol. ...read more.

Middle

Mae Caerdydd yn ddinas iawn ac mae Bae Caerdydd yn bwysig iawn achos prifddinas Cymru ydy Caerdydd. Prif Weinidog Cymru ydy Carwyn Jones, mae e?n dod o Benybont. Mae Cymru yn enwog am gantorion talentog iawn fel Dame Shirley Bassey ac Sir Tom Jones. Mae Shirley Bassey yn arwes gerddoriaeth! Mae llawer o draddodiadau diddorol yn gysyllfiedig a Chymru! Mae Eisteddfod yn hwyl iawn! Mae?r Eisteddfor Genedlaethol yn enwog iawn ac mae pobl yn dod o bob men i?r eisteddfod. Mae?r Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei gynnal bob blwyddyn i ddathlu ein cymreictod ym mhob eisteddfod mae pobl yn cystadlu mewn cystadleuthau canu, llefaru, drama ac dawnsio. Mae?r eisteddfod yn dangos ein traddodiadau. Eleni mae?r Eisteddfod genedlaethol yn dod i?r fro. Bydd yr Eisteddfod yn fro ym mis Awst 2012. ...read more.

Conclusion

Uchafbwynt y flwyddyn!! Mae pawb yn gynhyfrus ac yn edrych ymlaen yr eisteddfod. Mae llawer o bethau gwahanol e.e plant y canu, dawnsio disgo a dawnsio gwerin ac actio. Mae pawb yn gynhyfrus ac mae cystadly yn ffyrnig. Mae Tai yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, Ty Llewelyn, Ty Owain, Ty Gwenllian a Ty Branwen. Mae eisteddfod genedlaethol yr Urdd yn un a wyliau celfyddydol ieuenctid mwyaf Ewrop sy?n atynu miloedd a gystadleuwyr ac ymwelwyr bob blwyddyn. Un o draddodiadau Xymru ydy?r eisteddfod. Mae?r eisteddfod genedlaethol yn dathlu ein hanes a diwylliant yng Nghymru. Mae?r eisteddfod yn mynd dros Gymru bob blwyddyn. Cynhaliwyd yr eisteddfod cyntaf yn 1176. Mae?r eisteddfod wedi digwydd bob blwyddyn ers 1880, heblaw am 1914 a 1940. Mae eisteddfod yn Urdd yn bwysig hefyd. Yn eisteddfod yr Urdd yn Eryn yng Ngogledd Cymru Eleni. Eleni roedd yr eisteddfod genedlaethol yn y fro. Diolch am gwrando. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Ymson Shirley Valentine.

  Wy a chips dydd Llun, Steak ar ddydd Iau. I ddweud y gwir nid wyf yn difaru ddim mynd ar yr awyren yn �l i Gymru. Bach o amrywiaeth, bach o antur. Hoffwn weld ei wyneb pan nad wyf yn dod n�l. Tybed a fydd e'n poeni am danaf.

 2. Hanes-Gwaith Cwrs.

  y chwedegau, roedd protest cyntaf 'Cymdeithas yr Iaith' ar f�nt 'Tre-fechan' yn Aberystwyth yn 1963, lle ataliwyd ceir rhag croesi, hwn oedd y briffordd rhwng De a Gogledd Cymru ar y pryd, a phrif wyth�en trafnidiaeth a chyfathrebu y dref, yn amlwg cafodd hyn effaith fawr ar gweithredaeth y dref,

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Dyna ddigon o gwyno am heddiw. Buasai'n well mi'w throi hi, cyn i'r hogan ma ddechrau cwyno yn fwy fyth. Dyddiadur Mam : Hen bryd i'r ddau arall yna aeddfedu, maen nhw fatha plant bach yn cega o hyd am ddim rheswm.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hyn yn rhoi naws ddramatig iawn ac trist ar ddiwedd y stori. Mae'r stori'n cloi yn ben-agored iawn gyda Jo yn gofyn cwestiwn, '"Be' wnawn ni rwan ta?.."oedd cestiwn ola' Jo' Rydym ni yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd, ac mae'r awdur yn gwneud i ni ddychmygu yr holl sefyllfa erchyll ei'n hunain.

 1. Dadl yr iaith gymraeg

  Trawsgoed, y pentref lle yr rwyf i yn byw, mae ffarm Iger yn cai lawr, ac ar yr un amser mae llawer o pobl wedi cael ei wneud yn ddi-waith yn barod. Roedd rhai o'r gweithwyr a bu'n rhentu ty ar y ffarm, yn rhaid symud allan.

 2. Y chwedegau yng Nghymru.

  i'w ffrindiau am ffasiwn y dydd, doedd pethau nawr ddim yn dilyn patrwm pendant ei cyndeidiau, gyda bygythiad rhyfel ar eu pennau. Roedd y chwedegau yn amser o newid mawr yn fyd eang, roedd yna chwyldro yn fywyd yr ifanc yn America, Lloegr a gweddill Ewrop.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  45 J. W. Evans 4 Caefadog a Choedymynach 52.5 D. Roberts 5 Gelli Uchaf 51.5 Gth Evans 6 Gwerndelwau 46 J. Rowlands 7 Hafodwen 8.5 J. A. Jones 8 Ty Nant 2 R. E. Jones 9 Craigyronw, Weirglodd Ddu, Moelfyrn a Chaerwernog 80.5 M.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae'r gyd o'r dystiolaeth yma yn cefnogi ei gilydd yn y ffordd maen nhw'n dangos sut mae'r trais y terfysgoedd wedi cynyddu a mynd yn fwy difrifol. Mae'r ffaith roeddynt wedi llofruddio rhywun yn dangos bod y terfysgoedd Rebecca wedi gwaethygu gormod.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work