• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Welsh poems - THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD

Extracts from this document...

Introduction

THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD 11.12.82 gan Iwan Llwyd MESUR – Cerdd Rydd Er nad oes patrwm sefydlog gwelir rhai nodweddion sefydlog: 1. odl fewnol rhwng yr ail a’r drydedd llinell ym mhob pennill Cilmeri, diferu oesau, gymylau… 1. Nid yw nifer y sillafau’n gyson ond mae curiad pendant 2. Tair llinell i bob pennill oni bai am y pennill olaf sydd â phedair 3. Dim cynghanedd CYNNWYS Cynhaliwyd cyfarfod coffa ar Ragfyr 11eg, 1282 wrth y gofeb yng Nghilmeri i gofio’r saith can mlynedd ers marwolaeth Llywelyn ein Llyw Olaf. Llywelyn ap Gruffydd oedd tywysog olaf Cymru. Fin nos ger Pont Irfon lladdwyd ef gan filwyr Edward I, brenin Lloegr, saith can mlynedd ynghynt. Gwaedodd Llywelyn i farwolaeth a danfonwyd ei ben i Lundain i’w chario ar bicell o gwmpas y ddinas. Dechreua’r pennill cyntaf trwy ddweud bod “saith canrif” wedi bod ers marwolaeth Llywelyn. ...read more.

Middle

Ac mae’r llinellau yn y pumed pennill sy’n dweud bod yr “awel ar rewi llif Irfon” yn awgrymu ei hi bron ar ben arnom ni ac mai prin yw’r amser sydd gennym i newid ein hamgylchiadau. Ceir newid yn y gerdd yn y pennill olaf. Yng nghanol distawrwydd y cyfarfod “bloeddiodd y baban” ac mae’n llwyddo i “toddi’r gaeafddydd a chwalu’r distawrwydd”. Mae’r bardd yn defnyddio’r babi fel symbol o “her canrif newydd” a’r neges yw mai’r to ifanc yw ein dyfodol a’r gobaith yw y byddant hwy yn codi eu lleisiau i newid y drefn. ARDDULL Ail-adrodd: “saith canrif “ Mae’r cymal “saith canrif” yn cael ei ail-adrodd ar ddechrau pob pennill (oni bai am yr olaf). Pwysleisia hyn faint o amser sydd wedi mynd heibio ers marwolaeth Llywelyn ein Llyw Olaf a’r cyfnod mae Cymru wedi bod yn ddi-arweiniad. Mae hefyd yn pwysleisio’r rheswm pam fod pawb yng Nghilmeri y diwrnod hwnnw – i goffáu rhywbeth a ddigwyddodd saith canrif yn ôl. ...read more.

Conclusion

Mae’r berfau yn rhai cadarnhaol i adlewyrchu sŵn yn hytrach na distawrwydd, a gwres yn hytrach nac oerni. Mae cytseiniaid caled yn y berfau er mwyn adlewyrchu’r modd clywedol y tarfodd y baban ar y cyfarfod coffa. AGWEDD Y BARDD / NEGES Y GERDD Mawr oedd y galar ar ôl colli’r Tywysog Llywelyn. Roedd y golled yn enfawr a galarodd y beirdd yn yr oes honno. Ysbrydolwyd y bardd Iwan Llwyd i ysgrifennu’r gerdd oherwydd y diwrnod i gofio Llywelyn saith canrif ar ôl ei farwolaeth. Disgrifia pa mor oer a chymylog oedd hi yn ystod y diwrnod o gofio Llywelyn, a defnyddiodd natur mewn ffordd gelfydd i gydymdeimlo gyda’r Cymry. Ond cawn obaith ar y diwedd pan glywn floedd y baban bach sy’n dangos dyfodol i’r Cymry a Chymru. Mae angen gweithredu yn hytrach nag eistedd nôl yn ddistaw a thawel. Mae’r dyfodol yn ein dwylo ni – Rhaid ymladd dros ein gwlad a’i thraddodiadau. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y chwedegau yng Nghymru.

  gwneud gwahaniaeth wnaeth pobl dechrau cefnogi y blaid, ac enillodd Gwynfor Evans sedd gyntaf Plaid Cymru y Caerfyrddin ar yr 14eg o Orffennaf 1966. Welodd pobl Plaid yn ennill am y tro gyntaf, cododd hwn fwy o hyder yn y Cymry Cymreig fod yna obaith i Plaid ennill mwy o seddi ar draws Cymru.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ffrind cogio-bach ydi Jo, mae'r bachgen yn treulio amser gyda Jo gan nad oes unrhywun arall yn fodlon bod yn ffrindiau gydag ef. Tra mae e allan gyda Jo, mae o'n ei weld o. Bachgen bach tua tair mlwydd oed yn trio tynnu sylw ei fam yn y ciw yn

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ond gallai'r 'Cambrian News' fod yn anibynadwy am ei fod yn bapur i'r ceidwadwyr a fyddai o blaid yr Arglwydd Penrhyn.

 2. Traddodiadau Cymru: "hual am ein traed"?

  ni'n ei wneud yn anghywir: mae;r bardd yn amlwg yn teimlo'n euog ei fod e dim yn gwneud digon dros y wlad a'r iaith ac yn ceisio cymryd yr agwedd bod dim otd ganddo ac mai bai'r wlad yw e beth bynnag.

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  ffynhonnell A1(i), ac eraill gan ysgrifennu caneuon a barddoniaeth er cof y digwyddiad a'r tywysog. Dengys darn enwog gan Gerallt Lloyd Owen er cof Llywelyn ap Gruffydd yn ffynhonnell A1(ii). Er dywedir rhai fod arwisgiad Siarl yn symudiad bositif tuag at unibynniaeth, roedd llawer iawn o bobl yn erbyn y coroniad.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd hyn yn rhoi fwy o hyder i'r fenywod ac roedd ei dyfodol yn edrych i fod yn un bositif. 'Fe fyddai wedi body n gwbl amhosibl I ni ymladd Rhyfel llwyddiannus hebsgilisu, brwdfrydedd o gwaith dyfal merched y wlad hon', David Lloyd George 1918.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Fe ddaeth y Beatles i Caerdydd yn y 60au ar y 07/11/64 ac ar y 12/12/65. Roedd y Beatles wedi newid cerddoriaeth am byth ac hefyd roeddent yn wneud ffilmiau fel ei ffilm cyntaf "A Hard Day's Night ar y 06/07/1964, Help!

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Cefnogir y wybodaeth yma wrth i ffynhonell A3 s�n am newid cymdeithasol. Mae'n ffynhonell cryf oherwydd fod yr awduron eto wedi gorfod gwneud ymchwil. Ond, ar y llaw arall, mae'n ffynhonell wan oherwydd nid yw'n s�n am pawb, a nid yw'r ffeithau'n llawn oherwydd arolwg yw hi.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work