• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Welsh poems - THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD

Extracts from this document...

Introduction

THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD 11.12.82 gan Iwan Llwyd MESUR – Cerdd Rydd Er nad oes patrwm sefydlog gwelir rhai nodweddion sefydlog: 1. odl fewnol rhwng yr ail a’r drydedd llinell ym mhob pennill Cilmeri, diferu oesau, gymylau… 1. Nid yw nifer y sillafau’n gyson ond mae curiad pendant 2. Tair llinell i bob pennill oni bai am y pennill olaf sydd â phedair 3. Dim cynghanedd CYNNWYS Cynhaliwyd cyfarfod coffa ar Ragfyr 11eg, 1282 wrth y gofeb yng Nghilmeri i gofio’r saith can mlynedd ers marwolaeth Llywelyn ein Llyw Olaf. Llywelyn ap Gruffydd oedd tywysog olaf Cymru. Fin nos ger Pont Irfon lladdwyd ef gan filwyr Edward I, brenin Lloegr, saith can mlynedd ynghynt. Gwaedodd Llywelyn i farwolaeth a danfonwyd ei ben i Lundain i’w chario ar bicell o gwmpas y ddinas. Dechreua’r pennill cyntaf trwy ddweud bod “saith canrif” wedi bod ers marwolaeth Llywelyn. ...read more.

Middle

Ac mae’r llinellau yn y pumed pennill sy’n dweud bod yr “awel ar rewi llif Irfon” yn awgrymu ei hi bron ar ben arnom ni ac mai prin yw’r amser sydd gennym i newid ein hamgylchiadau. Ceir newid yn y gerdd yn y pennill olaf. Yng nghanol distawrwydd y cyfarfod “bloeddiodd y baban” ac mae’n llwyddo i “toddi’r gaeafddydd a chwalu’r distawrwydd”. Mae’r bardd yn defnyddio’r babi fel symbol o “her canrif newydd” a’r neges yw mai’r to ifanc yw ein dyfodol a’r gobaith yw y byddant hwy yn codi eu lleisiau i newid y drefn. ARDDULL Ail-adrodd: “saith canrif “ Mae’r cymal “saith canrif” yn cael ei ail-adrodd ar ddechrau pob pennill (oni bai am yr olaf). Pwysleisia hyn faint o amser sydd wedi mynd heibio ers marwolaeth Llywelyn ein Llyw Olaf a’r cyfnod mae Cymru wedi bod yn ddi-arweiniad. Mae hefyd yn pwysleisio’r rheswm pam fod pawb yng Nghilmeri y diwrnod hwnnw – i goffáu rhywbeth a ddigwyddodd saith canrif yn ôl. ...read more.

Conclusion

Mae’r berfau yn rhai cadarnhaol i adlewyrchu sŵn yn hytrach na distawrwydd, a gwres yn hytrach nac oerni. Mae cytseiniaid caled yn y berfau er mwyn adlewyrchu’r modd clywedol y tarfodd y baban ar y cyfarfod coffa. AGWEDD Y BARDD / NEGES Y GERDD Mawr oedd y galar ar ôl colli’r Tywysog Llywelyn. Roedd y golled yn enfawr a galarodd y beirdd yn yr oes honno. Ysbrydolwyd y bardd Iwan Llwyd i ysgrifennu’r gerdd oherwydd y diwrnod i gofio Llywelyn saith canrif ar ôl ei farwolaeth. Disgrifia pa mor oer a chymylog oedd hi yn ystod y diwrnod o gofio Llywelyn, a defnyddiodd natur mewn ffordd gelfydd i gydymdeimlo gyda’r Cymry. Ond cawn obaith ar y diwedd pan glywn floedd y baban bach sy’n dangos dyfodol i’r Cymry a Chymru. Mae angen gweithredu yn hytrach nag eistedd nôl yn ddistaw a thawel. Mae’r dyfodol yn ein dwylo ni – Rhaid ymladd dros ein gwlad a’i thraddodiadau. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Brawddegau byr sydd yn y darn ar y cyfan, mae hyn yn effeithiol i gyfleu pa mor ddiflas yw'r ddynes ac ei bywyd. 'Dydd sadwrn. Mae hi newydd godi'n hwyr. Aiff i nol y papur newydd oddi ar y mat o flaen drws y fflat.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ni chafodd y chwarelwyr ddim byd o'r streic gan fod yr Arglwydd Penrhyn yn rhy gyfoethog ac ddim angen cadw'r chwarel ar agor. Roedd y geiriau 'ymosodiadau o greulondeb a bygythiadau' yn cyferirio at y ffrae rhwng y contractwyr a'r gweithwyr, ac oherwydd hyn mae'n cau'r ffactri am 14 diwrnod.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Ac eto rhaid cofio bod y llywodraeth yn cuddio pethau rhag y pobl a dim ond dweud pethau da am ddogni er mwyn wneud i'r pobl cefnogi nhw. Mae'r ffynhonnell yma,(2b) yn cefnogi'r ffaith, er bod dogni'n amser annodd ni wnaeth neb llwgu.

 2. Y chwedegau yng Nghymru.

  Roedd yr ifanc yn gwisgo dillad byrrach, gwrando ar gerddoriaeth newydd bandiau roc fel y 'Beatles' ac 'The Rolling Stones'. Mae ffynhonnell A3, sydd eto o law Gareth Elwyn Jones a ysgrifennwyd yn 1995, yn cadarnhau fy marn i, roedd yna newidiad mawr, ac y rheswm am hyn oedd gormes

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  yn 1965 ac Magical Mystery Tour yn 1967 roedd y Beatles yr oes newydd o cerddoriaeth fe newidion pobl yn cymdeithasol. Ar yr 26/10/1965 fe ddaeth y Beatles yn aelodau o'r M.B.E. Fe ddaeth Brian Epstein yn rhelwr ar y Beatles yn 10/12/1961 ond dim ond llai na 6 mlynedd

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Yn olaf, mae'r digwyddiad arall yn dangos faint mor eang roedd y trais wedi dod. Mae tystiolaeth yn profi ei bod roedd y terfysgwyr wedi ymosod ar yr Wyrcws " Gwthiodd cannoedd o derfysgwyr mewn i'r wyrcws lle ymosodwyd ar y matron, Mrs Evans."

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Mae'r ffynhonnell yma'n ddilys oherwydd roedd yr hanesydd, K.O. Morgan, wedi gorfod ymchwilio i mewn i'w bwnc, a gan mai llyfr saesneg yw hi does dim safbwynt na rhagfarn gymreid ganddo. Er hyn, mae rhai wedi geisio cofio Llywelyn ap Gruffydd gan godi garreg goffa yng Nghilmeri fel dangosir yn

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  i'r pwnc, a gall ef cael ei gosbi os ydyn nhw'n cyhoeddi unrhywbeth heb dystiolaeth i gefni eu llyfr/erthygl. Er nad oedd y ffynhonell wedi ei ysgrifennu yn y chwechdegau, ac ei fod yn ffynhonell eilaidd, mae'n parhau i fod yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy oherwydd nid oedd yr awdur wedi gadael unrhyw ffeithiu allan.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work