• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Wrth Defnyddio Gwahanol Crynodiadau O Hcl, Cawn Canlyniadau Gwahanol.

Extracts from this document...

Introduction

Wrth defnyddio gwahanol crynodiadau o HCl, cawn canlyniadau gwahanol. Gan defnyddio asid cymharol crynodedig (1.5M) cawn 32cm o H mewn 55 eiliad. Wrth defnyddio asid cymharol gwanedig (0.25M) ...read more.

Middle

Mae fy nghanlyniadau wedi cytuno gyda fy nhamcaniaeth gwreiddiol. Wrth edrych ar fy tablau, gwelwn beth rydw i wedi rhagfynegi yn wir. Fe wnes i ragfynegi hyn oherwydd mae'r adwaith yn ecsothermig a felly yn rhyddhau gwres. ...read more.

Conclusion

Y rheswm pam nad oes llawer o hydrogen wedi ei gynhyrchu yw oherwydd ni ddigwyddodd digon o wrthdrawiadau llwyddiannus yn yr amser a rhoddwyd. Wnaethon ni'n siwr, trwy gydol yr abrawf ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Aimee Parker ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  fu mam yn cwyno fy mod i ddim yn trio coginio neu helpu yn y ty ar ferch isio mynd i rw barti yn rhywle neu'i gilydd i chwilio am hogyn newydd maswr. Dyddiadur Ferch : Dwi ddim yn gwybod be syn bod efo Nain these days, ma hi'n meddwl bod hin gwybod the lot pan dydi hi ddim.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Weithiau fyddai neb yn gweld Jini am wythnosau bwygilydd'. Er yn bur anaml yr a'i Jini Blackburn-Jones yn bell o'i chartref, gwelodd Mr a Mrs Edwards, Jini un tro ar ei gwyliau yn ffrainc. Roedd hi'n cerdded tuag atynt gyda'i chi.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work