• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Y chwedegau yng Nghymru.

Extracts from this document...

Introduction

Y chwedegau yng Nghymru Y peth cyntaf sydd rhaid gofyn yw a oedd yna newidiad mawr yn fywyd yr ifanc yn y chwedegau? Yn �l ffynhonnell A1, sef dyfyniad o bapur newydd y 'Western Mail', fedrwn feddwl bod Cymru a'u pobl dal yn credu yn hen draddodiadau a diwylliant y wlad. Bod yr eisteddfod yr un mor boblogaidd yn nawr ac yr oedd deng mlynedd yn �l. Cyn darllen y dyfyniad fedrwn weld y darlun mae'n ei beintio, y teitl yw "Gwlad y Gan ac Offerynnau". Er bod y 'Western Mail' yn bapur cydnabyddedig nid oes rhaid i'r darlun mae'n ei bortreadu fod yn wir, byddai'r 'Western Mail' eisiau plesio ei darllenwyr, y mwyafrif o'i darllenwyr fyddai'r Cymry dosbarth canol, ac y rheini fyddai'r bobl oedd eisiau Cymru aros fel yr oedd, gwlad dawel draddodiadol, byddai'r 'Western Mail' ddim ond yn ceisio cadarnhau y ddelwedd yma yn eu meddyliau. Mae ffynhonnell A2, sef dyfyniad allan o lyfr 'Pobl, Protest a Gwleidyddiaeth' gan Gareth Elwyn Jones a gyhoeddwyd yn 1988 gyda darlun hollol wahanol, pan bod ffynhonnell A1 yn cyfleu Cymru fel gwlad gryf, nad yw dan fygythiad a heb profi gweddnewidiad yn fywyd yr ifanc, mae hwn yn cyfleu Cymru fel gwlad gwan, sydd dan fygythiad cryf o'r cyfrwng newydd, sef teledu. ...read more.

Middle

Rwy'n credu bod yr erthygl yma yn ddibynadwy iawn, mae'n cynnwys ffeithiau nid barn, fel a ddywedwyd yn gynharach mae y 'Western Mail' yn bapur gwrth cenedlaetholwyr, a ddywedwyd yn glir bod hwn ddim yn fater o genedlaethyddiaeth, '...which has nothing to do with nationalism.', felly ni fyddai y papur gyda barn ddrwg o'r Saeson cyn dechrau, mae erthygl gritigol �r saeson mewn papur tebyg i'r 'Western Mail' yn profi heb amheuaeth bod yna wrthwynebiad cryf. Wnaeth Tryweryn cynhyrfu llawer �r Cymraeg ynglyn ag agwedd y Saeson, wnaeth pobl dechrau gwrthryfela yn erbyn gormes yr iaith Saesneg. Mae ffynhonnell C1 yn dangos ffigurau o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru o'r flwyddyn 1901 i 1981. Mae'r ffigur yn gostwng yn raddol, o bron hanner, 49.5%, yn 1901 i ffigur bychan iawn o 18.9% yn 1981. Er bod y ffigurau yma yn sicr yn gywir ac yn cynrychioli Cymru i gyd, nid ydynt yn hollol ddefnyddiol i'n defnydd ni, efallai fod poblogaeth Cymru yn cynyddu, gyda phobl yn symud mewn iddo o wledydd eraill, gallai fod y nifer o fobl yn siarad Cymraeg yn aros yn gyson, neu hyd unoed cynyddu, does dim modd dweud gyda'r ffigurau yma. Effaith y chwildro yng Nghymru oedd mwy o ryddid i mynegi eich hun, cynyddodd y nifer o brotestiadau, gan roedd nawr mudiad oedd yna i amddiffyn yr iaith Gymraeg, sef 'Cymdeithas yr Iaith', a sefydlwyd yn y chwedegau cynnar. ...read more.

Conclusion

Cefais y dyfyniad uchod o ffynhonnell C8, sef darn o lyfr Gwynfor Evans, sef fel a ddywedwyd uchod, enillwr sedd cyntaf Plaid Cymru. Erbyn diwedd y chwedegau mae ffynhonnell C9, sef dyfyniad eto o lyfr yr hanesydd John Davies yn dangos bod Prydain wedi mynd y n�l i fod yn fwy Ceidwadol, does ddim rheswm pam, un awgrym y oherwydd bod yna newid yn yr economi. Ond erbyn diwedd y chwedegau aeth 'Cymdeithas yr iaith' a 'Plaid Cymru' yn llai a llai poblogaidd, roedd pobl yn anghytuno yn gryf a ffyrdd treisgar 'Byddin rhyddid Cymru', roedd pobl yn credu mewn heddwch a rhyddid i bawb, doedd setio bomiau ddim yn apelio at brotestwyr gwrth fom. Wnaeth gweithgareddau drwg y fyddin, a oedd yn cael i'w cyflawni gan nifer bychan iawn o fobl eithafol adlewyrch yn ddrwg ar 'Cymdeithas yr Iaith' a 'Phlaid Cymru'. Yn 1968 cafodd Cymru sianel annibynnol ei hun, HTV, er efallai nad oedd yn Gymraeg fedrai nawr cynrychioli Cymru, gan ddangos ein diwylliant ar deledu, roedd hyn yn feddiant mawr i 'Cymdeithas yr Iaith' er nad oedd yn mynd digon pell. Pan roddwyd y tocynnau bychan yma i'r Cymry, a rhoddwyd llawer mwy o sylw iddo yn y senedd dechreuodd pobl fynd yn fodlon eto, dechreuwyd mynd y n�l fyw bywyd hapus, heb eisiau ffys. Gwaith cwrs hanes Aled Jones ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Unigrwydd yw prif themau'r stori ac mae hyn yn amlwg drwy gydol y stori. Does dim llawer o nodweddion arddull yn y stori fer hon, mae'r arddull yn foel iawn. Mae hyn yn symboleiddio pa mor ddiflas a phlaen yw'r ddynes yn y stori, rydym yn gallu gweld ri bod hi'n ddynes ddi-gyffro ac syml iawn.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  A3 yn son yn unig am dlodi yn Nghymru,ac mae hyn yn anghytuno a A2 oherwydd mae A2 yn son yn fwy cyffredinol am Brydain ar y cyfan,ac felly yn unig Cymru fel A1.Mae ffynhonnell A2 felly yn mwy defnyddiol I'r hanesydd sydd eisiau darganfod am Brydain yn yr 1930'au.

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  yn effaithiol iawn, ond trwy ddarllen cylchgronau a'r erthyglau papur newydd rydw i wedi penderfynu bod magwraeth yw'r mwyaf, oherwydd mae yna fwy o ffactorau ac angen fwy o ddylanwad a fwy o ddewisiadau yn eu bywyd ac yn wneud i'r person teimlo'n rhan o'i bywyd eu hunain yn tyfu lan, E.e addysg, ffrindiau.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Yn barnu o'r ffotograff, rydym yn gweld ei bod nhw'n edrych yn eithaf ddeallus ac wedi cael addusg o'r capel. Maent yn edrych yn ddifrifol ac yn drefnus hefyd. Gwelaf W.J. Parry yn y llun sy'n arweinydd un o arweinwyr undeb chwarelwyr gogledd Cymru, sy'n dangos fod cefnogaeth yr undeb a'i aelodau ganddynt.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Nad yw'n defnyddiol achos nid yw Neil McDonald sy'n ei hysgrifennu ddim yn gwybod digon amdan ymgilo achos mae e'n rhoi dau safbwynt wahanol ar ymgilo hyd yn oed yn y teitl a felly nad yw e'n glir ar peth mae'n dweud.

 2. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  Oherwydd y sefyllfa economaidd yr oeddynt yn sownd ynddi roedd dros 3 miliwn o bobl yn ddiwaith, gellir deall felly sut ei bod wedi bod yn gyfres mor ddylanwadol. Disgrifir symboliaeth fel "the practice of representation by symbols"2 sef "a mark or sign or something other than itself, especially of

 1. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  bobl cael eu ymgilio felly mae'n siwr eu bod nhw wedi anghofio cryn dipyn gan iddynt fod mor ifanc yn ystod cyfnod yr ymgiliad. Bydd angen astudio ffynhonnellau o lygaid tystion cafodd eu gwneud yn ystod yr ymgiliad i gael dealltwriaeth well.

 2. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  Mae rhieni Rhys yn hollol wahanol i rhieni Llinos su'n hollol wahanol i fam Sharon.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work