• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

Extracts from this document...

Introduction

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau'r pobl gartref? Pan gyhoeddodd fod Prydain am fynd I Rhyfel yn erbyn yr Almaen, roedd gan pawb syniadau wahanol o beth o edd y dyfodol am edrych amdanynt. Roedd pawb yn credu bydde'r Rhyfel yn dod i ben erbyn Nadolig 1914, ond nid oedd am ddigwydd. Roeddent yn credu na allai neb wrthsefyll yr Ymerodraeth Brydeinig a'i cynghreiriaid Ffrainc, Gwlad Belg a Rwsia. Rhyfel y Crimea 1845 - 56 1075 Rhyfel Ffrainc a Rwsia 1899 - 1902 876 Rhyfel y Boeriaid 1899 - 1902 10 Rhyfel y Balcanau 1912 - 13 1914 Y Rhyfel Mawr 1914 - 1918 5509 Nifer y dynion a laddwyd bob dydd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a ryfeloedd blaenorol. O Purnell, History of the Twentieth Century 1968. Cymru a Phrydain 1906 - 51. O'r ffynhonnell yma gallaf weld y gwahaniaeth mawr oedd yn marw i gymharu gyda'r Rhyfel Mawr. Mae'n amlwg bod y Rhyfel Mawr oedd yr un fwyaf ddifrifol, i gymharu gyda Rhyfel Y Boeriaid lle oedd ond 10 o bobl yn cael ei ladd pob dydd i gymharu gyda 5509 yn ystod y Rhyfel Mawr. Mae'n amlwg gyda'r niferoedd fawr yma'n marw bob dydd nag oedd digon o ddynion yn ymrestru yn gwyrgoddol felly yr unig beth gallent ei wneud oedd ceisio denu milwyr newydd trwy ddefnyddio propaganda ac consgripsiwn. Mae ffynhonnell A1 (1) yn poster tebygol gan y Llywodraeth i ceisio denu ddynion i'w ymrestru. Troedd propagandayn cael ei ddefnyddio'n llawer yn ystod y Rhyfel. Roedd yn ffordd hawdd ac effeithiol o denu sylw pobl. ...read more.

Middle

Ar Gorffennaf 1915, fe aeth 30,000 o fenywod ar orymdaith brotest iLundain, gyda Mrs Emmeline Pankhurst yn ei arwain gyda chefnogaeth Lloyd George yn mynnu'r 'Hawl I Wasanaethu'. Wrth gwrs nid oedd Lloyd George am ddweud na I'r fenywod , pwy fydde'n gweithio mewn y ffatrioedd tra oedd y dynion i ffwrdd? Mae ffynhonnel C2 yn dweud y byddai y menywod yn derbyn cyflog teg. Doedd Lloyd George ddim yn cadw at ei air bob tro gan nad oedd yn rhoi'r un cyflog I'r menwyod a rhoddir I'r dynion, syth ar ol i'r ddynion ddod nol o'r Rhyfel, doedd y llywodraeth ddim angen i'r menwyod gweithio iddynt rhagor felly roedd rhiad ' gadael iddynt fynd'.Oherwydd roedd y menywod am weithio roedd ei statws yn y wlad n codi. Roedd gweithio yn enwedig i fenywod y dosbarth canol ac fenywod gyfoethogyn beth newydd iddymt roedd y gwaiht a popeth a ddaeth gyda fey n profi I fod yn beth dda i'r menywod gan ei fod llawer fwy annibynol heb ei gwr/ cariad. Mae'r ffynhonnell yn ddefnyddiol gan fod llawer ohoni yn cynnwys ffeithiau. Mae'n dangos newid rol y merched yn ystod y Rhyfel ac beth oedd y Llywodraeth yn meddwl amdanynt. Rwy'n credo beth wnaethLLoyd George ar gyfer y fwnywod yn ystod y Rhyfel wedi cael effaith barhaol ar y fenywod. Roedd Lloyd George wedi cymryd y cam cyntaf trwy ddangos ei fod yn barod i ymddiried yn y fenwyod ac i'w ddrin yn hafal. Ar ol y Rhyfel gafodd fenywod dros 30 yr hawl i fleidleisio. ...read more.

Conclusion

Yn ystod y Rhyfel sylweddolodd y dynion fod yna llawer fwy o bethau yn bwysicach na iaith ee gweithio er mwyn cynnal ei deuluoedd, roedd y dynion yn gweld y Capeli yn ei yrru i farwolaeth. Roedd mynd I'r Capel I bobl Cymraeg oedd addysg, cymdeithasu ac I ymarfer y iaith, felly roedd y dewis i beidio mynd ir Capel yn dewis fawr gan y Capel oedd y ganolbwynt yn ei fywydau. Mae'n ffynhonnell eilaidd. Mae'n ddefynddiol ac yn ddibynadwy gan ei fod yr hanesydd yn arbenigwr ar Gymry, ac mae'n amlwg ei fod yn ymchwilio llawer i fewn i'r pwnc. Mae ffynhonnell CH5 yn profi bod safonau bywyd pobl tlawd yn gwella. Roedd eu amodau byw yn gwella hefyd, oherwydd roedd yn bosib i'r bobl tlawd cadw swydd am gyfnod hir roedd yn bosibl i'r pobl tlawd prynu bwyd ac dillad oedd angen arnynt, roedd dogni yn sicrhau ei fod yn cael yr un nifer o fwyd fel pawb arall. Oherwydd fod y mam yn cael bwyd iachus roedd y babi yn cael bywydau well yn golygu bod llai ohonynt yn marw. Gyda'r dynion i ffwrdd ac rheolau llym ynglyn ag yfed yn golygu bod yna fwy o arian ar gyfer bwyd ac er mwyn creu safonau gwell. Roedd y menywod yn gweithio yn ystod y Rhyfel yn golygu bod fwy o arian ac roedd y fenywod yn gwybod beth oedd angen prynu ar gyfer y teulu. Mae'n amlwg bod y Rhyfel wedi effeithio llawer o bobl. Roedd ffactorau fel dogni, DORA, newid mewn safonau merched a'r dynion yn mynd i ffwrdd ymladd wedi newid y pobl ac ein wlad. ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Aseiniad 1 Tanith Lapit 11 Teilo 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  oherwydd y fi sydd yn dod allan waethaf yn diwedd, rwyn teimlo fel canolbwynt I'r ddwy ohonyn nhw! Rwyf yn cael fy nhynu bob ffordd a methu plesio neb yn y diwedd. Dwi eisiau fy merch dyfu yn hyn a chanlyn rwy'n sydd yn ei charu a mynd i aros hefo hi am byth.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Ar ol edrych ar ffynonellau A1-A3,rydw I'n credu bod Prydain wedi paratoi'n wael ar gyfer rhyfel.Roedd Prydain yn dod ar draws fel gwlad tlawd iawn ar y pryd.Rydw I'n credu bod ffynhonnell A2 yn ddefnyddiol iawn oherwydd mae'r awdur yn rhoi fwy o wybodaeth perthnasol yn well nar awdur yn

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen i'r lleoliad wneud yn siwr bod pob meddyg a nyrs wedi cael eu hyfforddi yn gywir ac wedi mynd ar gyrsiau, gan ddarparu rhywbeth i adnabod nhw(identification) i roi fwy o ddibyniaeth i'r teulu a gwneud yn siwr bod nhw'n hapus er mwyn gweithio gyda'r fam-gu.

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Astudiaeth a'r stori am ddatblygiad unigolyn, Trafodaeth ar ddylanwadau cynhenid natur/magwraeth. Rydw i'n mynd i drafod y stori "Nature vs Nurture: we've moved on, but the debate's not over" Rydw i'n mynd i drafod y ddadl nature magwraeth trwy ddefnyddio'r astudiaeth yma o'r story.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Hefyd bod Mrs Bernstein yn gallu dibynnu ar eu mab i ddelio gyda sefyllfa yn lle ac wedi gallu meindio mas beth oedd wedi digwydd. Mae'r anfanteision ydy mai Mrs Bernstein wedi dibynnu ar y staff gyda gwybodaeth bersonol ac maen nhw wedi gadael iddi lawr.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  person yn siarad gallwn i rhoi adborth yn ol i'r person i dangos nhw rwyn canolbwyntio, (hmm, ie). Wnes I fod yn amddynegfar a gadael i bawb i gael tro o ymateb. Roedd y cyfathrebiad yn llwyddiannus oherwydd wnes i ddim gorfod defnyddio cwestiynau caeedig ac roedd y cyfathrebiad yn

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hi'n wahanol iawn i Jini. Mae Jini yn wraig sydd yn falch o fod ar ei phen ei hyn ac yn cadw draw o bobl gan fod ganddi'r gyfrinach. Mae Jini a'r ferch yn 'Y Rhif Anhywir' yn hollol wahanol i'w gilydd, ond eto mae rhywbeth yn debyg yn y ddwy.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Rhaid i mi ddarganfod pwy sy?n canu?r corn hela. Mi allwn garu heliwr. Ymson Gronw Pebr (Act 2) Gyda phob carlam a wna fy ngheffyl i ffwrdd o Blodeuwedd mae fy nghalon yn fy mrifo ychydig yn fwy. Y boen dros yr hiraeth sydd yn llenwi fy nghorff am Blodeuwedd a?r dyddiau a fu.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work