• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

Extracts from this document...

Introduction

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau'r pobl gartref? Pan gyhoeddodd fod Prydain am fynd I Rhyfel yn erbyn yr Almaen, roedd gan pawb syniadau wahanol o beth o edd y dyfodol am edrych amdanynt. Roedd pawb yn credu bydde'r Rhyfel yn dod i ben erbyn Nadolig 1914, ond nid oedd am ddigwydd. Roeddent yn credu na allai neb wrthsefyll yr Ymerodraeth Brydeinig a'i cynghreiriaid Ffrainc, Gwlad Belg a Rwsia. Rhyfel y Crimea 1845 - 56 1075 Rhyfel Ffrainc a Rwsia 1899 - 1902 876 Rhyfel y Boeriaid 1899 - 1902 10 Rhyfel y Balcanau 1912 - 13 1914 Y Rhyfel Mawr 1914 - 1918 5509 Nifer y dynion a laddwyd bob dydd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a ryfeloedd blaenorol. O Purnell, History of the Twentieth Century 1968. Cymru a Phrydain 1906 - 51. O'r ffynhonnell yma gallaf weld y gwahaniaeth mawr oedd yn marw i gymharu gyda'r Rhyfel Mawr. Mae'n amlwg bod y Rhyfel Mawr oedd yr un fwyaf ddifrifol, i gymharu gyda Rhyfel Y Boeriaid lle oedd ond 10 o bobl yn cael ei ladd pob dydd i gymharu gyda 5509 yn ystod y Rhyfel Mawr. Mae'n amlwg gyda'r niferoedd fawr yma'n marw bob dydd nag oedd digon o ddynion yn ymrestru yn gwyrgoddol felly yr unig beth gallent ei wneud oedd ceisio denu milwyr newydd trwy ddefnyddio propaganda ac consgripsiwn. Mae ffynhonnell A1 (1) yn poster tebygol gan y Llywodraeth i ceisio denu ddynion i'w ymrestru. Troedd propagandayn cael ei ddefnyddio'n llawer yn ystod y Rhyfel. Roedd yn ffordd hawdd ac effeithiol o denu sylw pobl. ...read more.

Middle

Ar Gorffennaf 1915, fe aeth 30,000 o fenywod ar orymdaith brotest iLundain, gyda Mrs Emmeline Pankhurst yn ei arwain gyda chefnogaeth Lloyd George yn mynnu'r 'Hawl I Wasanaethu'. Wrth gwrs nid oedd Lloyd George am ddweud na I'r fenywod , pwy fydde'n gweithio mewn y ffatrioedd tra oedd y dynion i ffwrdd? Mae ffynhonnel C2 yn dweud y byddai y menywod yn derbyn cyflog teg. Doedd Lloyd George ddim yn cadw at ei air bob tro gan nad oedd yn rhoi'r un cyflog I'r menwyod a rhoddir I'r dynion, syth ar ol i'r ddynion ddod nol o'r Rhyfel, doedd y llywodraeth ddim angen i'r menwyod gweithio iddynt rhagor felly roedd rhiad ' gadael iddynt fynd'.Oherwydd roedd y menywod am weithio roedd ei statws yn y wlad n codi. Roedd gweithio yn enwedig i fenywod y dosbarth canol ac fenywod gyfoethogyn beth newydd iddymt roedd y gwaiht a popeth a ddaeth gyda fey n profi I fod yn beth dda i'r menywod gan ei fod llawer fwy annibynol heb ei gwr/ cariad. Mae'r ffynhonnell yn ddefnyddiol gan fod llawer ohoni yn cynnwys ffeithiau. Mae'n dangos newid rol y merched yn ystod y Rhyfel ac beth oedd y Llywodraeth yn meddwl amdanynt. Rwy'n credo beth wnaethLLoyd George ar gyfer y fwnywod yn ystod y Rhyfel wedi cael effaith barhaol ar y fenywod. Roedd Lloyd George wedi cymryd y cam cyntaf trwy ddangos ei fod yn barod i ymddiried yn y fenwyod ac i'w ddrin yn hafal. Ar ol y Rhyfel gafodd fenywod dros 30 yr hawl i fleidleisio. ...read more.

Conclusion

Yn ystod y Rhyfel sylweddolodd y dynion fod yna llawer fwy o bethau yn bwysicach na iaith ee gweithio er mwyn cynnal ei deuluoedd, roedd y dynion yn gweld y Capeli yn ei yrru i farwolaeth. Roedd mynd I'r Capel I bobl Cymraeg oedd addysg, cymdeithasu ac I ymarfer y iaith, felly roedd y dewis i beidio mynd ir Capel yn dewis fawr gan y Capel oedd y ganolbwynt yn ei fywydau. Mae'n ffynhonnell eilaidd. Mae'n ddefynddiol ac yn ddibynadwy gan ei fod yr hanesydd yn arbenigwr ar Gymry, ac mae'n amlwg ei fod yn ymchwilio llawer i fewn i'r pwnc. Mae ffynhonnell CH5 yn profi bod safonau bywyd pobl tlawd yn gwella. Roedd eu amodau byw yn gwella hefyd, oherwydd roedd yn bosib i'r bobl tlawd cadw swydd am gyfnod hir roedd yn bosibl i'r pobl tlawd prynu bwyd ac dillad oedd angen arnynt, roedd dogni yn sicrhau ei fod yn cael yr un nifer o fwyd fel pawb arall. Oherwydd fod y mam yn cael bwyd iachus roedd y babi yn cael bywydau well yn golygu bod llai ohonynt yn marw. Gyda'r dynion i ffwrdd ac rheolau llym ynglyn ag yfed yn golygu bod yna fwy o arian ar gyfer bwyd ac er mwyn creu safonau gwell. Roedd y menywod yn gweithio yn ystod y Rhyfel yn golygu bod fwy o arian ac roedd y fenywod yn gwybod beth oedd angen prynu ar gyfer y teulu. Mae'n amlwg bod y Rhyfel wedi effeithio llawer o bobl. Roedd ffactorau fel dogni, DORA, newid mewn safonau merched a'r dynion yn mynd i ffwrdd ymladd wedi newid y pobl ac ein wlad. ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Aseiniad 1 Tanith Lapit 11 Teilo 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  dwi ddim yn deall beth yw'r holl ffwdan am ysgrifennu llythyr iddo. Dwi ddim yn deall pam mae fy merch wedi mynd hefo'r Dyncan yna, siawns y buasai wedi deall sut fywyd cefais i gyda'i thad. Dwi wedi cael digon o fod yn sengl, buaswn yn gwneud rhywbeth i gael cariad newydd.

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae angen i'r aelodau o staff cadw cyfrinachedd a thrin mam-gu yn gyfartal ac yr un peth a phobl arall. Mae'r staff y lleoliad angen gwneud yn siwr bod eu problemau personol ddim yn effeithio ar eu gwaith a chadw'n amddinegfa gyda mam-gu oherwydd mae hi'n hen ac yn araf.

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Mae rhai yn dweud " Psychologists now belive that personality can be devided into dimensions" mae hyn yn golygu mae yna gwahanol fathau o bersonoliaeth sydd yn cael eu rhannu mewn i un, Mae hyn yn gallu dod o dan y ddau sef natur a magwraeth oherwydd gall natur wneud

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  effeithiol ac wedi cael eu trafod am barnau iechyd e.e cymryd cyffuriau, ysmygu, alcohol yn effeithiol gan ddefnyddio lawer o farnau, ystadegau a rhifau. Roedd pawb wedi cwrdd � phobl newydd ac wedi adeiladu perthynas gyda gilydd ac wedi ateb i bob cwestiwn.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Hefyd mae Mrs Bernstein wedi cael eu dioddef o orddryswch a ddim yn gallu cofio beth sydd wedi digwydd. Mae sefyllfa yma wedi gwneud i Mrs Bernstein yn upset ac yn meindio'n anodd delio gyda'r sefyllfa ar eu pen eu hunain.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hi'n wahanol iawn i Jini. Mae Jini yn wraig sydd yn falch o fod ar ei phen ei hyn ac yn cadw draw o bobl gan fod ganddi'r gyfrinach. Mae Jini a'r ferch yn 'Y Rhif Anhywir' yn hollol wahanol i'w gilydd, ond eto mae rhywbeth yn debyg yn y ddwy.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Pennant Lloyd, fel y'i gelwid, o'r flwyddyn 1874, i ddod i ben ar ddiwedd y mis presennol hwn yn y chwarel'. Roedd hyn yn ergyd fawr i'r chwarelwyr. Bydd y chwarelwyr hefyd wedi ei siomi gan fod yr Arglwydd newydd yn gweud newidiadau, fel dod a rheolwr newydd i mewn

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Rhaid i mi ddarganfod pwy sy?n canu?r corn hela. Mi allwn garu heliwr. Ymson Gronw Pebr (Act 2) Gyda phob carlam a wna fy ngheffyl i ffwrdd o Blodeuwedd mae fy nghalon yn fy mrifo ychydig yn fwy. Y boen dros yr hiraeth sydd yn llenwi fy nghorff am Blodeuwedd a?r dyddiau a fu.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work