• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

Extracts from this document...

Introduction

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau'r pobl gartref? Pan gyhoeddodd fod Prydain am fynd I Rhyfel yn erbyn yr Almaen, roedd gan pawb syniadau wahanol o beth o edd y dyfodol am edrych amdanynt. Roedd pawb yn credu bydde'r Rhyfel yn dod i ben erbyn Nadolig 1914, ond nid oedd am ddigwydd. Roeddent yn credu na allai neb wrthsefyll yr Ymerodraeth Brydeinig a'i cynghreiriaid Ffrainc, Gwlad Belg a Rwsia. Rhyfel y Crimea 1845 - 56 1075 Rhyfel Ffrainc a Rwsia 1899 - 1902 876 Rhyfel y Boeriaid 1899 - 1902 10 Rhyfel y Balcanau 1912 - 13 1914 Y Rhyfel Mawr 1914 - 1918 5509 Nifer y dynion a laddwyd bob dydd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a ryfeloedd blaenorol. O Purnell, History of the Twentieth Century 1968. Cymru a Phrydain 1906 - 51. O'r ffynhonnell yma gallaf weld y gwahaniaeth mawr oedd yn marw i gymharu gyda'r Rhyfel Mawr. Mae'n amlwg bod y Rhyfel Mawr oedd yr un fwyaf ddifrifol, i gymharu gyda Rhyfel Y Boeriaid lle oedd ond 10 o bobl yn cael ei ladd pob dydd i gymharu gyda 5509 yn ystod y Rhyfel Mawr. Mae'n amlwg gyda'r niferoedd fawr yma'n marw bob dydd nag oedd digon o ddynion yn ymrestru yn gwyrgoddol felly yr unig beth gallent ei wneud oedd ceisio denu milwyr newydd trwy ddefnyddio propaganda ac consgripsiwn. Mae ffynhonnell A1 (1) yn poster tebygol gan y Llywodraeth i ceisio denu ddynion i'w ymrestru. Troedd propagandayn cael ei ddefnyddio'n llawer yn ystod y Rhyfel. Roedd yn ffordd hawdd ac effeithiol o denu sylw pobl. ...read more.

Middle

Ar Gorffennaf 1915, fe aeth 30,000 o fenywod ar orymdaith brotest iLundain, gyda Mrs Emmeline Pankhurst yn ei arwain gyda chefnogaeth Lloyd George yn mynnu'r 'Hawl I Wasanaethu'. Wrth gwrs nid oedd Lloyd George am ddweud na I'r fenywod , pwy fydde'n gweithio mewn y ffatrioedd tra oedd y dynion i ffwrdd? Mae ffynhonnel C2 yn dweud y byddai y menywod yn derbyn cyflog teg. Doedd Lloyd George ddim yn cadw at ei air bob tro gan nad oedd yn rhoi'r un cyflog I'r menwyod a rhoddir I'r dynion, syth ar ol i'r ddynion ddod nol o'r Rhyfel, doedd y llywodraeth ddim angen i'r menwyod gweithio iddynt rhagor felly roedd rhiad ' gadael iddynt fynd'.Oherwydd roedd y menywod am weithio roedd ei statws yn y wlad n codi. Roedd gweithio yn enwedig i fenywod y dosbarth canol ac fenywod gyfoethogyn beth newydd iddymt roedd y gwaiht a popeth a ddaeth gyda fey n profi I fod yn beth dda i'r menywod gan ei fod llawer fwy annibynol heb ei gwr/ cariad. Mae'r ffynhonnell yn ddefnyddiol gan fod llawer ohoni yn cynnwys ffeithiau. Mae'n dangos newid rol y merched yn ystod y Rhyfel ac beth oedd y Llywodraeth yn meddwl amdanynt. Rwy'n credo beth wnaethLLoyd George ar gyfer y fwnywod yn ystod y Rhyfel wedi cael effaith barhaol ar y fenywod. Roedd Lloyd George wedi cymryd y cam cyntaf trwy ddangos ei fod yn barod i ymddiried yn y fenwyod ac i'w ddrin yn hafal. Ar ol y Rhyfel gafodd fenywod dros 30 yr hawl i fleidleisio. ...read more.

Conclusion

Yn ystod y Rhyfel sylweddolodd y dynion fod yna llawer fwy o bethau yn bwysicach na iaith ee gweithio er mwyn cynnal ei deuluoedd, roedd y dynion yn gweld y Capeli yn ei yrru i farwolaeth. Roedd mynd I'r Capel I bobl Cymraeg oedd addysg, cymdeithasu ac I ymarfer y iaith, felly roedd y dewis i beidio mynd ir Capel yn dewis fawr gan y Capel oedd y ganolbwynt yn ei fywydau. Mae'n ffynhonnell eilaidd. Mae'n ddefynddiol ac yn ddibynadwy gan ei fod yr hanesydd yn arbenigwr ar Gymry, ac mae'n amlwg ei fod yn ymchwilio llawer i fewn i'r pwnc. Mae ffynhonnell CH5 yn profi bod safonau bywyd pobl tlawd yn gwella. Roedd eu amodau byw yn gwella hefyd, oherwydd roedd yn bosib i'r bobl tlawd cadw swydd am gyfnod hir roedd yn bosibl i'r pobl tlawd prynu bwyd ac dillad oedd angen arnynt, roedd dogni yn sicrhau ei fod yn cael yr un nifer o fwyd fel pawb arall. Oherwydd fod y mam yn cael bwyd iachus roedd y babi yn cael bywydau well yn golygu bod llai ohonynt yn marw. Gyda'r dynion i ffwrdd ac rheolau llym ynglyn ag yfed yn golygu bod yna fwy o arian ar gyfer bwyd ac er mwyn creu safonau gwell. Roedd y menywod yn gweithio yn ystod y Rhyfel yn golygu bod fwy o arian ac roedd y fenywod yn gwybod beth oedd angen prynu ar gyfer y teulu. Mae'n amlwg bod y Rhyfel wedi effeithio llawer o bobl. Roedd ffactorau fel dogni, DORA, newid mewn safonau merched a'r dynion yn mynd i ffwrdd ymladd wedi newid y pobl ac ein wlad. ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Aseiniad 1 Tanith Lapit 11 Teilo 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Yn wir, mae'r tri prif gymeriad yr ydwyf yn ei hastudio yn hollol wahanol i'w gilydd, ond mae gan y tri rhywbeth yn gyffredin, sef eu unigrwydd. Gan nad oes unrhyw gyffro i weld ym mywyd y ferch, pan mae sefyllfa wahanol a chyffrous yn codi, mae hi'n ymddwyn ychydig yn wirion.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Ar ol edrych ar ffynonellau A1-A3,rydw I'n credu bod Prydain wedi paratoi'n wael ar gyfer rhyfel.Roedd Prydain yn dod ar draws fel gwlad tlawd iawn ar y pryd.Rydw I'n credu bod ffynhonnell A2 yn ddefnyddiol iawn oherwydd mae'r awdur yn rhoi fwy o wybodaeth perthnasol yn well nar awdur yn

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Mae rhai yn dweud " Psychologists now belive that personality can be devided into dimensions" mae hyn yn golygu mae yna gwahanol fathau o bersonoliaeth sydd yn cael eu rhannu mewn i un, Mae hyn yn gallu dod o dan y ddau sef natur a magwraeth oherwydd gall natur wneud

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  undeb i lawr yn 1885, sydd i weld yn A4, nid oedd y chwarelwyr yn hapus am hyn. Mae ffynhonell A5 hefyd yn dangos fod perthynas ddrwg rhwng ddwy ochr ac mae hefyd yn dnagos fod y ddwy ochr yn styfnig iawn.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Os oedd angenion arbennig arnyn roedd o'n llai tebygol o deuluoedd eu cymryd felly roedd hyn yn amser annodd i'r plant oedd efo e.e. nits, impetigo neu scabies. Mae'r ffynhonnell yma, (1b) hefyd yn dogfen sywddogol, mae hyn yn dangos grwp o bechgyn mewn bath.

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Wnes I gadw'n broffesiynol ac wedi ymddangos yn emosiynol i'r bobl oedd yn uset ac wedi darparu lawer o gymorth i helpu. Wnes I siarad yn glir ac yn araf ac wedi defnyddio geiriau bach i drafod yn fwy haws i wneud pobl i deall y ystadegau pwysig sydd yn cael eu trafod .

 1. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Rheswm arall fod y gymuned Iddewig yn cynghori Iddewon i briodi o fewn y crefydd yw'r traddodiadau a rheolau Iddewig. Bydd rhai yn barnu rhai draddodiadau Iddewig i fod yn dianghenraid neu'n creulon, megis y brit milah. Mae Iddewon yn credu fod rhaid cael priodas cytgord, sef shalom bayit.

 2. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  Lluniodd y llwyodraeth cynllun manwl ymlaen llaw oedd yn trefnu'r manylion lleiaf yn ofalus. Mae ffynhonnell A5 yn ategu hyn. Mae'n poster neu'n daflen swyddogol gan y llywodraeth i ddweud beth oedd angen ar ymgilwyr ar gyfer eu taith e.e.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work