• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru a Lloegr?

Extracts from this document...

Introduction

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru a Lloegr? Wedi astudio ffynonellau A1-A6 mae modd dadlau fod pobl Cymru a Lloegr wedi'u paratoi'n wael ar gyfer rhyfel. Yn fynhonnell A1 sef "Tlodi yn Ne Cymru" Mae Wal Hannington wedi ysgrifennu adroddiad ar un o'r cymunedau mwyaf dlawd yn Mhrydian yn yr 1930'au.Mae'r ffynhonnell yma yn son am Mrs E.M.W o Pont y pwl yn sir Fynwy. Y mae'r adroddiad yma yn tynnu ein sylw at effeithiau tlodi ym Ne Cymru.Er hyn mae'r ffynhonell ddim ond yn son am un fan yn Cymru, sydd ddim yn rhoi argraff clir iawn ar Brydain I gyd. Yn Ffynhonnell A2: "Diweithdra yn yr 1930'au" gan N.Lowe,mae'n rhoi argraff mwy cyson I'r darllenydd.Mae'r fynhonnell hyn yn cynwys wybodaeth am Brydain, gan gwrthgyferbynnu fynhonnel A1,sydd dim ond yn son am un ardal yng Nghymru.Mae'r fynhonnell hyn yn ddweud "dim ond yn rhai mannau yn Mhrydain sydd wedi cael ei effeithio gan diweithdra".Mae N.Lowe yn ysgrifennwr well nag Wal Hannington oherwydd hanesydd ydy o.Mae hanesydd yn astudio ffynonellau fel adroddiadau,a papurau newydd,gan cymharu ag ymchwilydd,sydd dim ond yn cyfweld uniogolion dethol.Mae ffynhonnell A2 yn well nag A1,oherwydd mae'r tystiolaeth yn well I darganfod os oedd Cymru a Lloegr wedi'u paratoi'n wael ar gyfer rhyfel. ...read more.

Middle

yn cael ei archwilio am llau,sydd yn yr un pwnc a hylendid personol.Mae ffynhonell B2 hefyd yn ddweud fod: "Rhai plant yn ei chael yn anodd I setlo",ac yn Ffynhonnell B3,mae'r ffotograff yn ddangos y plant bach yn edrych yn drist iawn.Er hyn mae'r ddau ffynhonell hefyd yn anghytuno.Mae ffynhonnell B2 yn ddweud fod: "Mae'r ifaciwis yn dod o wahanol ddosbathiadau cymdeithasol",ond yn ffynhonnell B3,mae'r plant I gyd yn yr un fathau o wisg,ac maent I gyd yn edrych yr un fath,ac o'r un fath o ddosbarth cymdeithasol. Rwy'n credu bod ffynhonnell B2 yr un well ar gyfer astudio'r ifaciwis,oherwydd mae B2 wedi dod o Ffynhonnell mwyaf dibynnol na ffynhonnell B3.Hefyd mae B2 yn well oherwydd mae'n cynnwys llawer mwy o wybodaeth gan cymharu a B3,sydd ddim ond yn ddangos un ochr or ifaciwis.Hefyd dydy ffotograff byth yn dibynnol iawn,oherwydd dydy o ddim yn dangos y stori yn llawn. Wedi edrych ar ffynonellau C1-C5,gwelwn fod y rhyfel wedi effeithio ar cyfleoedd gweithwyr. MaeFfynhonnell C1 sef: "Cyfartaledd y gweithwyr yng ngwahanol ddiwydiannau a oedd yn fenywod" yn ddangos bod y rhyfel wedi rhoi mwy o waith I'r fenywod yn y diwydiannau fel,ffermio,a gwneud ceir a awyrennau. Mae ffynhonnell C2 sef: "Effeithiau'r ymgyrch rhyfel ar fenywod" yn ddechrau trwy dweud: "Roedd y rhyfel yn gyfle I rhai menywod I fod yn fwy annibynnol".mae'r ...read more.

Conclusion

Mae ffynonellau CH2 a CH3 yn cytuno ac yn anghytuno.Mae ffynhonnellau CH2 a CH3 yn cytuno oherwydd mae'r ddau yn son am ffyrddau wahanol o pobl uwch ac pobl isel yn gael fwydych yn ystod y rhyfel.Mae'r dau yn anghytuno oherwydd mae un ffynhonnell yn son am pobl yn gorfodi I tyfu bwyd,a pobl eraill yn cael y siawns I prynnu bwyd. Rydw I'n credu bod ffynhonnell CH3 yn mwyaf defnyddiol oherwydd mae wedi ysgrifennu gan y spiwyr.Hefyd rheswm arall pam mae ffynhonnell CH3 yn fwyaf dibynol nag CH2 ydy bod psteri byth yn ddweud y gwir I gyd.Er hyn pwrpas poster yw annog ymddygiad y bobl. Enghraifft arall o sut roedd y llywodraeth yn ceisio rheoli bywydau pobl a gawn yn ffynhonnell CH5.Y mae CH5 yn dangos I mi bod y llywodraeth wedi ceisio sensori'r wasg.Esiamplau o hyn ydy: "Os oedd unrhyw bapur newydd yn dueddol o brintio unrhywbethh a oedd yn mynd I negyddu'r llywodraeth,roedd yr hawl gan y llywodraeth I'w cau lawr." Hefyd bygythiodd y llywodraeth hefyd cau lawr y Daily Mirror yn ystod y rhyfel am feiddio a chyhoeddi erthyglau a oedd yn barnu prifweinidog Prydain,Winston Churchill.Mae ffynhonnell hyn yn enghraifft o beth oedd y llywodraeth eisiau I bobl I credu. Ruth Fowler,Caron 11,Gwaith Cwrs Hanes TGAU. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Mae angen trio promptio heb dorri ardraws y cyfathrebiad. Paid � defnyddio promptio am reswm i ddim i wrando ar y grwp trafodaeth mae angen dangos bod yna cyswllt ac mae rhywyn yma i helpu, hefyd gallyn nhw mynd i doctor i pigo lan pamffledu, ffonio llinell help am ffeindio mas gwybodaeth ychwanegol.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae naws trist iawn i'r cymeriad hyn. Nid ydwi'n meddwl ei bod hi eisau bod ar ei phen ei hun, mae'r ddynes hon yn ysu am gwmni, ac dyma pam y mae hi'n cynhyrfu gymaint pan mae'r dyn dierth yn dangos diddordeb ynddi ac yn ei ffonio hi'n aml.

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Does gen i ddim salwch ond wedi colli pwysau trwy ddiet da a trwy wneud ymarfer corff ond roeddwn i wedi etifeddu'r maint fel mam "You'l be exactally like you'r mother when you'r older Beth" ond weithiau mae magwraeth yn gallu effeithio'r natur.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ac mae'r llythyr yn dweud, os oedd yr chwarelwyr ddim yn hapus, roeddant yn gorfod gadael y chwarel. Roedd y llythyr yma'n gwneud y chwarelwyr yn flin iawn gyda'r Arglwydd newydd.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Maent i gyd yn hapus wrth gwenu a felly wrth rhoi hyn allan roedd y llywodraeth yn trio dangos i'r rhieni bod eu plant yn well bant wedi gael eu ymgilo. Mae hyn yn ddefnyddiol i weld y math o bropaganda roedd y llywodraeth yn defnyddio achos bod e'n wreiddiol

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  wedi symud yma o siana a doedd dim cyffeithydd ar gael i gyfieithu beth oedd wedi cael eu trafod ac roedd hynny wedi gwneud y sefyllfa yn anoddach i ddelio gyda. Doeddwn I ddim wedi gofyn cwestiynau amdano'r person cyn dechrau'r cyfarfod, Wnes i ofyn cwestiynau am beth oedd y

 1. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  hyn oll oherwydd y ffordd mae Chrissie yn ymddwyn yn yr eglwys. Dywed, "I don't care what his name was known by all mighty God!" pan alwodd yr Offeiriad George yn 'Patrick Malone' oherwydd mai dyna'r enw y cafodd ei fedyddio.

 2. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  Awdur y ffynhonnell yw Keith Macdonald. Mae'r ffynhonnell yn ddibynadwyl i ryw raddau oherwydd mae'n llawn ffeithiau ac mae'n amlwg bod y gohebydd wedi caglu llawer o wybodaeth am y peth. Ond ar y llaw arall, mae'r cyfweliadau gyda'r ymgilwyr sy'n cael eu cynnwys yn yr erthygl wedi cael eu cynnal blynyddoedd maith ar �l i'r

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work