• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol a newid cymdeithasol?

Extracts from this document...

Introduction

Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol a newid cymdeithasol? Bu'r chwechdegau yn degawd llawn newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol ar draws y byd. Gelwir yn 'Degawd llawn anfodlonrwydd' oherwydd yr holl derfysgion, fel y rhai yn erbyn Vietnam. Gelwir hefyd yn 'Degawd o heddwch, cariad a cynghanedd' oherwydd mudiadau heddwch a ymddangosiad "plant y blodau",a newidiadau yn ffasiwn hefyd. Digwyddodd llawer o newidiadau cymdeithasol yn y chwechdegau, fel cynydd ym mhoblogrwydd y teledu. Newidiodd cerddoriaeth yn dramatig iawn - roedd negeseuon pwerys yn nhelyneg rhai caneuon, a roedd yr ifanc yn cael ei argraffu gan y geiriau pwerus a ganir gan caneuwyr rhywiol a phoblogaeth. Fe ddaeth eitemau ffasiynol o ddillad fel y 'mini skirt' a 'hot pants' allan a fe gynyddodd hwn blas yr ifanc i wrthrhyfela. Digwyddod campiau fel dyn yn cyrraedd y lleuad am y tro cyntaf, a trychinebau fel llofruddiaeth J.F.Kennedy a Martin Luther King. Yn wleidyddol, roedd pobl yn gwrthrhyfela yn erbyn rhyfel Vietnam, a thegwch a hawliau i'r pobl du. Hefyd roedd panig enfawr wrth i America a Rwssia cymryd rhan yn y "Rhyfel Oer". Cafodd Cymru ei effeithio'n wleidyddol wrth i digwyddiadau fel boddiad Cwm Tryweryn, ac wrth gwrs, Mudiad yr iaith. Yn gymdeithasol, fe gafodd llawer o ieuenctid Cymru eu argraffu gan telyneg caneuwyr fel Bob Dylan a Dafydd Iwan wrth iddynt geisio ennill cefnogaeth am eu mudiadau hwy. Mae'n eithaf ddiogel i ddweud bu'r chwechdegau yn un o'r cyfnodau fwyaf unieuthol efo newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol erioed. Cafodd y teledu ei gyflwyno yn y 40au i'r byd, ond roedd hi'n adeg rhyfel ac roedd pobl methu fforddio eu brynu oherwydd eu bod nhw'n ceisio arbed pob ceiniog a oedd ganddynt. ...read more.

Middle

Efallai cymerwyd yr arolwg barn mewn lle uwch neu is-raddol, neu yn ymyl prifysgol lle roedd y myfyrwyr yn fodlon gweithio. Nid yw'r ffynhonellau yn gryf oherwydd arolwg barn ydyw, ond mae 'na fwriad iddo sef i ddarganfod rhai ffeithiau. Doedd dim pawb yn cymryd cyffuriau, ymuno a'r mudiad yr hipis, neu addoli caneuwyr roc a roll. Nid oedd pob agwedd wedi newid, nid oedd pob person wedi newid, ond fe neidodd rhai pethau'n ddramatig iawn. Yn Ogystal a'r newidiadau cymdeithasol a ddigwyddoddd yng Nghymru yn y chwechdegau, fe ddigwyddodd llawer o ddigwyddiadau i achosi newidiadau gwleidyddol: boddiad Cwn Tryweryn yw un esiampl. Canlyniad y ddigwyddiad o foddi cwm tryweryn oedd protest. Adeiladodd llawer o gasineb, a ddaeth cariad at cenedligrwydd yn arf beryglus iawn. Hanes cwm tryweryn oedd fod y dinas diwidiannol Lerpwl wedi dewis Cwm Tryweryn fel lleoliad ar gyfer adeiladu cronfa dwr. Nid y ffaith fod y lleoliad yng Nghymru oedd problem pob protestwr, ond y ffaith fod Lerpwl wedi "anghofio" gofyn os oeddent yn cael caniatad i foddi'r cwm. Fe gododd llawer iawn o wrthwynebiad yn erbyn dewisiad cyngor lerpwl, ond bwriad Lerpwl oedd i gael cyflenwad ychwanegol o ddwr i fwydo'r diwydiant cyfoes a oedd yna. Ymladdodd llawer yn erbyn hyn oherwydd dywedir y Western Mail fod gan Tryweryn y potensial i ddenu diwydiant eu hyn yn y dyfodol. Hefyd, roedd 'ne ddigon o ddwr i'w gael yng nghronfeudd fel Derwenwater, Grasmere, Windermere a Haweswater. Os fu lerpwl yn cael ei ffordd buasai 8000 o fywydau "livestock" yn cael eu trywannu, fforestri yn cael eu diwygio a tiroedd ffermio yn cael eu golli. Fedrwn ymddiried yn y ffeithiau yma oherwydd fe ddaethon nhw o erthygl Western Mail o 1956. ...read more.

Conclusion

Yn y flwyddyn ddiweddarol pasiwyd y "Welsh Language Act", sef adroddiad Hughes-Parry yn dweud fod statws y Gymraeg cyfreithiol yn bwysig iawn, a ddylai unrhywbeth sydd wedi ei wneud neu'i ysgrifennu yn y Gymraeg cael yr un rheolau cyfreithiol cael yr un grym os fydd ef wedi ei ysgrifennu yn saesneg. Ond, ysgrifennwyd John Davies fod y gefnogaeth i Blaid Cymru ar drai erbyn diwedd y chwechdegau. Dywedwyd hefyd fod Cledwyn Hughes o'r ysgrifenyddiaeth yn 1968 a phenodwyd George Thomas yn ei le, felly yn rhoi awgrym fod y llywodraeth wedi rhoi'r gorau i gymodi a chenedlaetholdeb. Felly, ar y cyfan, mae John Davies yn dweud wrthom ni yn ffynhonnell C9 fod y bobl wedi cael budduoliaethau, ond unwaith roedd y buddugoliaethau yna wedi setlo, a'r pobl yn arferi efo'r ffyrdd newydd, roedd y cefnogaeth wedi marw i lawr. Dangosir yr holl wybodaeth yma fod newidiadau mawr wedi digwedd i agwedd yr iaith yng Nghymru, ond ni newidiodd ymhob man. Dim ond son am Aberystwyth a Sir Caerfyrddin sydd yma, dyw'r wybodaeth ddim yn uniaethu efo Cymru i gyd. Cymerwn fod newidiadau mawr cymdeithasol a gwleidyddol wedi digwydd yng Nhymru, ond cymerwn hefyd fod dim pob agwedd cymdeithasol a gwleidyddol wedi newid. Mae rhai or newidiadau dal i fodoli heddiw, mae Plaid Cymru ddal i fod yn barti cryf a mae ganddo llawer iawn o gefnogwyr, ac mae rhai o ieuenctid Cymru yn parhau i wrthryfela yn erbyn traddodiadau eu rhieni, a rhai ohonynt yn gwneud hyn trwy gwrando ar gerddoriaeth dylanwadol. Mae'n rhaid i ni dderbyn y ffaith fod ddim popeth yn newid, mae rhai arferion yma i aros. Leah Khalil 11 Dafydd Mr Thomas Hanes TGAU Ysgol Gyfun Rhydfelen 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hi eisau ei gyfarfod ac yn anwybyddu'r ffaith nad ydi hi'n ei adnabod gan ei fod hi eisau cwmni gymaint. Am hanner awr wedi saith mae e wedi cyrraedd y fflat. 'Am 7:35 daw'r gnoc ar ddrws y fflat...'

 2. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  ond os roedd yr arbrawf yn gweithio neu beidio, oherwydd roedd yr arbrawf ddim yn hydoddiant safonol a doedd dim angen maint cywir. Wnes i wneud dau fath sef ionau carbonad ac ionau sylffad. I gadw manwl gywirdeb defnyddia'r maint cywir ar y sbatwla a defnyddio'r offer yn gywir pob tro E.E.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  ffynhonnell A1.Mae N.Lowe yn siarad am nifer o ardaloedd ym Mhrydain tra fod A1 ag A3 yn son am Gymru yn unig. Y mae ffynhonnell A1,sef tlodi yn ne Cymru yn dangos I ni nad oedd un ardal yng Nghymru wedi'u paratoi'n dda ar gyfer rhyfel.Cyfeiria'r ffynhonnell at profiad Mrs

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Astudiaeth a'r stori am ddatblygiad unigolyn, Trafodaeth ar ddylanwadau cynhenid natur/magwraeth. Rydw i'n mynd i drafod y stori "Nature vs Nurture: we've moved on, but the debate's not over" Rydw i'n mynd i drafod y ddadl nature magwraeth trwy ddefnyddio'r astudiaeth yma o'r story.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Pennant Lloyd, fel y'i gelwid, o'r flwyddyn 1874, i ddod i ben ar ddiwedd y mis presennol hwn yn y chwarel'. Roedd hyn yn ergyd fawr i'r chwarelwyr. Bydd y chwarelwyr hefyd wedi ei siomi gan fod yr Arglwydd newydd yn gweud newidiadau, fel dod a rheolwr newydd i mewn

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Ond gellir dweud nad yw'n ddefnyddiol i weld sut roedd pobl Cymru gorfod wneud mewn cyrch achos nid oedd Cymru'n cael ei targedu'n aml, a cyfarwyddiadau i llefydd sydd yn targed aml yw rhain. Mae'r ffynhonnell yma sef (2b) yn dangos pa mor llym a hir oedd cyfnodau'r "blackout", mae'r amserau yn amrywio a mor specifig i'r munud e.e.

 1. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Roedd y cyfathrebu hefyd yn llwyddiannus oherwydd wnes i siarad yn glir ac yn uchel ac roedd pawb yn gallu clywed ac ymateb yn gywir. Wnes I egluro'r neges trwy ailadrodd i wneud yn siwr mae'r pethau pwysig wedi cael eu clywed ac wedi cael eu defnyddio tu fewn y cyfathrebiad.

 2. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn ...

  Llwyddodd y ddrama chwyldroadol hon ennyn dipyn o sylw ac enillodd 'Drama Academi Brydeinig' ym 1983. Dywedodd Beasdale ei hun "It is my belief that at least 90% of those who are out of work, want to work." Cydymdeimlodd �'i gymeriadau fel y cydymdeimlodd �'r gymdeithas yr oedd yn byw ynddi.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work