• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol a newid cymdeithasol?

Extracts from this document...

Introduction

Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol a newid cymdeithasol? Bu'r chwechdegau yn degawd llawn newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol ar draws y byd. Gelwir yn 'Degawd llawn anfodlonrwydd' oherwydd yr holl derfysgion, fel y rhai yn erbyn Vietnam. Gelwir hefyd yn 'Degawd o heddwch, cariad a cynghanedd' oherwydd mudiadau heddwch a ymddangosiad "plant y blodau",a newidiadau yn ffasiwn hefyd. Digwyddodd llawer o newidiadau cymdeithasol yn y chwechdegau, fel cynydd ym mhoblogrwydd y teledu. Newidiodd cerddoriaeth yn dramatig iawn - roedd negeseuon pwerys yn nhelyneg rhai caneuon, a roedd yr ifanc yn cael ei argraffu gan y geiriau pwerus a ganir gan caneuwyr rhywiol a phoblogaeth. Fe ddaeth eitemau ffasiynol o ddillad fel y 'mini skirt' a 'hot pants' allan a fe gynyddodd hwn blas yr ifanc i wrthrhyfela. Digwyddod campiau fel dyn yn cyrraedd y lleuad am y tro cyntaf, a trychinebau fel llofruddiaeth J.F.Kennedy a Martin Luther King. Yn wleidyddol, roedd pobl yn gwrthrhyfela yn erbyn rhyfel Vietnam, a thegwch a hawliau i'r pobl du. Hefyd roedd panig enfawr wrth i America a Rwssia cymryd rhan yn y "Rhyfel Oer". Cafodd Cymru ei effeithio'n wleidyddol wrth i digwyddiadau fel boddiad Cwm Tryweryn, ac wrth gwrs, Mudiad yr iaith. Yn gymdeithasol, fe gafodd llawer o ieuenctid Cymru eu argraffu gan telyneg caneuwyr fel Bob Dylan a Dafydd Iwan wrth iddynt geisio ennill cefnogaeth am eu mudiadau hwy. Mae'n eithaf ddiogel i ddweud bu'r chwechdegau yn un o'r cyfnodau fwyaf unieuthol efo newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol erioed. Cafodd y teledu ei gyflwyno yn y 40au i'r byd, ond roedd hi'n adeg rhyfel ac roedd pobl methu fforddio eu brynu oherwydd eu bod nhw'n ceisio arbed pob ceiniog a oedd ganddynt. ...read more.

Middle

Efallai cymerwyd yr arolwg barn mewn lle uwch neu is-raddol, neu yn ymyl prifysgol lle roedd y myfyrwyr yn fodlon gweithio. Nid yw'r ffynhonellau yn gryf oherwydd arolwg barn ydyw, ond mae 'na fwriad iddo sef i ddarganfod rhai ffeithiau. Doedd dim pawb yn cymryd cyffuriau, ymuno a'r mudiad yr hipis, neu addoli caneuwyr roc a roll. Nid oedd pob agwedd wedi newid, nid oedd pob person wedi newid, ond fe neidodd rhai pethau'n ddramatig iawn. Yn Ogystal a'r newidiadau cymdeithasol a ddigwyddoddd yng Nghymru yn y chwechdegau, fe ddigwyddodd llawer o ddigwyddiadau i achosi newidiadau gwleidyddol: boddiad Cwn Tryweryn yw un esiampl. Canlyniad y ddigwyddiad o foddi cwm tryweryn oedd protest. Adeiladodd llawer o gasineb, a ddaeth cariad at cenedligrwydd yn arf beryglus iawn. Hanes cwm tryweryn oedd fod y dinas diwidiannol Lerpwl wedi dewis Cwm Tryweryn fel lleoliad ar gyfer adeiladu cronfa dwr. Nid y ffaith fod y lleoliad yng Nghymru oedd problem pob protestwr, ond y ffaith fod Lerpwl wedi "anghofio" gofyn os oeddent yn cael caniatad i foddi'r cwm. Fe gododd llawer iawn o wrthwynebiad yn erbyn dewisiad cyngor lerpwl, ond bwriad Lerpwl oedd i gael cyflenwad ychwanegol o ddwr i fwydo'r diwydiant cyfoes a oedd yna. Ymladdodd llawer yn erbyn hyn oherwydd dywedir y Western Mail fod gan Tryweryn y potensial i ddenu diwydiant eu hyn yn y dyfodol. Hefyd, roedd 'ne ddigon o ddwr i'w gael yng nghronfeudd fel Derwenwater, Grasmere, Windermere a Haweswater. Os fu lerpwl yn cael ei ffordd buasai 8000 o fywydau "livestock" yn cael eu trywannu, fforestri yn cael eu diwygio a tiroedd ffermio yn cael eu golli. Fedrwn ymddiried yn y ffeithiau yma oherwydd fe ddaethon nhw o erthygl Western Mail o 1956. ...read more.

Conclusion

Yn y flwyddyn ddiweddarol pasiwyd y "Welsh Language Act", sef adroddiad Hughes-Parry yn dweud fod statws y Gymraeg cyfreithiol yn bwysig iawn, a ddylai unrhywbeth sydd wedi ei wneud neu'i ysgrifennu yn y Gymraeg cael yr un rheolau cyfreithiol cael yr un grym os fydd ef wedi ei ysgrifennu yn saesneg. Ond, ysgrifennwyd John Davies fod y gefnogaeth i Blaid Cymru ar drai erbyn diwedd y chwechdegau. Dywedwyd hefyd fod Cledwyn Hughes o'r ysgrifenyddiaeth yn 1968 a phenodwyd George Thomas yn ei le, felly yn rhoi awgrym fod y llywodraeth wedi rhoi'r gorau i gymodi a chenedlaetholdeb. Felly, ar y cyfan, mae John Davies yn dweud wrthom ni yn ffynhonnell C9 fod y bobl wedi cael budduoliaethau, ond unwaith roedd y buddugoliaethau yna wedi setlo, a'r pobl yn arferi efo'r ffyrdd newydd, roedd y cefnogaeth wedi marw i lawr. Dangosir yr holl wybodaeth yma fod newidiadau mawr wedi digwedd i agwedd yr iaith yng Nghymru, ond ni newidiodd ymhob man. Dim ond son am Aberystwyth a Sir Caerfyrddin sydd yma, dyw'r wybodaeth ddim yn uniaethu efo Cymru i gyd. Cymerwn fod newidiadau mawr cymdeithasol a gwleidyddol wedi digwydd yng Nhymru, ond cymerwn hefyd fod dim pob agwedd cymdeithasol a gwleidyddol wedi newid. Mae rhai or newidiadau dal i fodoli heddiw, mae Plaid Cymru ddal i fod yn barti cryf a mae ganddo llawer iawn o gefnogwyr, ac mae rhai o ieuenctid Cymru yn parhau i wrthryfela yn erbyn traddodiadau eu rhieni, a rhai ohonynt yn gwneud hyn trwy gwrando ar gerddoriaeth dylanwadol. Mae'n rhaid i ni dderbyn y ffaith fod ddim popeth yn newid, mae rhai arferion yma i aros. Leah Khalil 11 Dafydd Mr Thomas Hanes TGAU Ysgol Gyfun Rhydfelen 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore ...

  Roedd hi'n dweud celwyddau wrtho am ei thad, yn dweud ei bod e'n ei bwrw hi er mwyn iddo ef gredu bod hi'n mynd trwy'r un peth a fe.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  ffynhonnell A1.Mae N.Lowe yn siarad am nifer o ardaloedd ym Mhrydain tra fod A1 ag A3 yn son am Gymru yn unig. Y mae ffynhonnell A1,sef tlodi yn ne Cymru yn dangos I ni nad oedd un ardal yng Nghymru wedi'u paratoi'n dda ar gyfer rhyfel.Cyfeiria'r ffynhonnell at profiad Mrs

 1. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  ond os roedd yr arbrawf yn gweithio neu beidio, oherwydd roedd yr arbrawf ddim yn hydoddiant safonol a doedd dim angen maint cywir. Wnes i wneud dau fath sef ionau carbonad ac ionau sylffad. I gadw manwl gywirdeb defnyddia'r maint cywir ar y sbatwla a defnyddio'r offer yn gywir pob tro E.E.

 2. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Gofyn cwestiynau ar sut ydy'r diet cytbwys, elyrgedd, bwydydd ddim yn hoffi neu ddiet arbennig e.e. ddim bwyta cig, caws neu laeth, i wneud yn siwr mae eu hanghenion yn cael eu cwrdd. Gall aelodau o staff cynnig paned o de tra bod yr aelodau o'r teulu yn aros yn

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  Os oedd yr ymddygiad oedd yn ei'n genynnau bydd pawb yn yr un peth, Mae anthropolegwyr yn dangos bod pobl yn ymddwyn yn wahanol yn gymdeithasau gwahanol. Mae pawb yn feddwl gwahanol fathau o'r ddadl oherwydd ydym ni ddim yn gwybod beth sydd yn fwy effeithiol oherwydd y ffordd rydym yn edrych neu'r ffordd rydym yn ymddwyn.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Nid wyf yn cerdded ymysg fy mrodyr a chwiorydd fel y mae ef a Gwydion, na, cerdded ymysg estroniaid ydwyf. Nid oes dim yn perthyn i mi. Unig yn y byd fydda i o hyd. Yn alltud ar y tir rwy?n cerdded arno.

 1. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  wedi?i anadlu i fewn a?i drosglwyddo i?r gell eto drwy sawl proses o drylediad er creu nwy carbon deuocsid, dwr ag egni ? yr egni sydd yn rhaid ei gael er cynnal systemau hanfodol y corff. Mae?r wybodaeth yma felly yn rhoi yr hafaliadau isod ? ar ffurf geiriau i

 2. Welsh poems - THEMA : CYMRU A CHYMREICTOD

  Dywedir yn y trydydd pennill ein bod wedi “sefyll ar erchwyn y dibyn” am saith canrif, h.y. ein bod ni mewn perygl o golli ein hiaith, ein hunaniaeth a’n diwylliant. Mae hi mor oer o gwmpas y garreg goffa nes bod y gynulleidfa â’u “traed bron fferru’n eu hunfan”.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work