• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol a chymdeithasol.

Extracts from this document...

Introduction

Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol a chymdeithasol Yn ystod y chwedegau yng Nghymru, roedd Cymru wedi newid yn esgybol yn cymdeithasol, diwyllianol ac gwleidyddol. Yr oedd yr 960au 15 mlynedd ar ol Yr Ail Rhyfel Byd ac yn ystod yr 1950au yr oedd Prydain ac Cymru o fewn dirwasgiad gan fod dinasyddionmawr fel Abertawe, Caerdydd a Lerpwl wedi cael ei fomio yn ystod y Blitz ac felly roedd amodau byw yn wael. Hefyd yn yr 1950au roedd pobl Cymru yn fynd i'r Eisteddfodau i cadw ei ysbryd i fynnu ac gwneud ei fywydau yn fwy hapus, ac stopio pobl meddwl am ei bywydau wael ac ei thlodi. Yn ystod y 1960au waneth bywydau pobl newid am y well gan fod adloniant yn wella ac amodau byw yn wella. Roedd adloniant wedi wella trwy datblygiad y teledu a'i rhaglenni, byd y ffilmiau gyda James Bond, llyfrau ac comics ac hefyd y cerddoriaeth newydd a'r ffasiwn newydd yr 60au a oedd yna llawer o wahaniaeth o'r 1950au. Roedd byd y teledu yn wella trwy gydol y 1960au oherwydd y rhaglenni newydd sebon a cartwn. Yr rhaglenni newydd yn yr 1960au oedd Coronation Street (1960), The Magic Roundabout (1965), Cartwns Hanna Barbera gyda'r Flintstones, The Jetsons, Huckleberry Hound, Deputy Dawg ac Yogi Bear. Hefyd yr oedd rhaglenni fel Thunderbirds (1965), Star Trek (1966) ac hefyd Captain Scarlet + Sesame Street (1967). ...read more.

Middle

Un o'r damweiniau mwyaf enwog yw'r Trychineb Aberfan ac nid y weithwyr yr oedd wedi cael ei anafu. Ar y 20/10/1966 roedd o wedi bod yn bwrw glaw yn ddrwm iawn yn pentref bach yn Merthyr Tydfil sef Aberfan nid oedd unrhyw un yn gwybod gall glaw y dydd yma lladd cynhedlaeth o pobl. Ond ar 9:15am dydd Gwener, 21ain o Hydref, 1966 roedd 'slag heap' ar ben y mynydd o'r mwyngladd glo agos wedi dechrau llithro lawr y mynydd yn cyflymu ac yn cyflymu wth mynd wnaeth difetha ffarm yn lladd pawb arno. Yn Ysgol Gynradd Pantglas roedd y plant just wedi canu y can "All Things Bright and Beautiful" yn yr neuadd. Roedd pobl dim ond yn gallu gweld o fewn 50yds ni welodd neb y llithriad on d clywodd pawb y swn "It was a tremendous rumbling sound and all the school went dead. You could hear a pin drop. Everyone just froze in their seats. I just managed to get up and I reached the end of my desk when the sound got louder and nearer, until I could see the black out of the window. I can't remember any more but I woke up to find that a horrible nightmare had just begun in front of my eyes" Wnaeth y llithriad o slag llyncu yr ysgol ac tua 20 o tai yn y pentref cyn stopio. Wnaeth 144 pobl yn Trychineb Aberfan: 116 ohonynt plant ysgol cynradd. ...read more.

Conclusion

Cynhaliwyd protest yn ystod y seremoni agoriadol swyddogol lle roedd Arglwydd Faer Lerpwl yn bresennol. Yn bresennol hefyd mewn lifrau milwrol yr oedd Byddin Rhyddid Cymru. Dechreuwyd ymgyrch recriwtio gan Fyddin Rhyddid Cymru yn 1963, ond protest Tryweryn oedd yr achlysur cyntaf iddynt ymddangos yn gwrthdystio. Rhyddhawyd lluniau o'r aelodau yn ymarfer gydag arfau yn diweddarach ond nid oedd tystiolaeth eu bod yn gweithredu'n dreisiol. Yn 1969 arestiwyd yr arweinwyr a dedfydwyd chwech ohonynt, yn cynnwys yr arweinydd Julian Cayo Evans, i bymtheg mis yn carchar. Wnaeth yr arwisgiad o Charles Windsor i wneud yn Tywysog Cymru newid Cymru yn gwleidyddol. Fe cafodd Charles Windsor ei arwisgo ar y 1af o Gorffennaf 1969 yn Castell Caernarfon. Wrth penglinio i'r Brenhines wnaeth Charles Windsor derbyn cleddyf, sy'n cynrychioli fod yn barod i amddifyn ei wlad, modrwy, i dangos ei cyfrifoldeb, ac gwialen, sy'n cynrychioli symbol o'i llywodraeth. Fe cafodd y 'Letters Patent' ei darllen yn Cymraeg ac yn Saesneg. Roedd yr FWA (Free Wales Army), a oedd yn cael ei dilyn gan Julian Cayo Evans. Wnaeth o dilyn y pobl yn milwrol: roeddent yn cario fanner y Ddraig Coch ac yn gwisgo capiau gyda phig, ond ar yr 1sf o Gorffenaf 1969 (sef arwysgiad Charles) cafodd 6 aelod o'r FWA ei ddal ac cael ei rhoi o flae llys o dan yr "Public Order Act". Ar ol treial yn para 53 diwrnod, cafodd Cayo ac ei ail yn 'command' cael ei cyheddo ac rhaid mynd i'r carchar am 15 mis. Wnaeth Cayo farw yn 57mlwydd oed ar Mawrth 1995. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore ...

  Roedd yn llefaru yn glir ac yn uchel. Newidodd ton ei llais mewn gwahanol olygfeydd. Pan oedd yn gweiddi roedd ei lais yn mynd yn uwch ac yn uwch. Roedd ganddo llais bachgen yn ei harddegau sydd heb dorri. Roedd yn gwisgo dillad ysgol ac yn y nos dillad cyffredin fel mae plant yn arfer gwisgo.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  ni bod y teulu yma wedi byw'n tlawd iawn,ond er hyn dydy'r ffynhonnell ddim yn cyfeirio at Brydain I gyd. Y mae fynhonnel A2,sef N.Lowe yn cyfeirio mwy at brofiadau pobl Prydain.Y mae'n dangos I ni bod Brydain yn dlawd yn y cyfnod hyn,ond dydy Prydain I gyd ddim mor

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  I wella sefyllfa mae Mai angen i promptio'r person i wneud yn siwr bod nhw'n deall gan ddweud "ie" neu nodio pen i dangos bod rwy'n ac mae pawb arall yn gwrando. Mae angen trio promptio heb dorri ardraws y cyfathrebiad.

 2. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  a dydy'r arbrawf yn ddim yn paratoi hydoddiant safonol. O wneud yr arbrawf darganfod bod yna nwy carbon deuocsid yn cael eu rhyddhau swigod ac yn troi yn wyn. Roedd hefyd gwaddod gwyn yn ffurfio ar dop o'r profdiwb. Doedd dim ots faint o waddod yn cael eu ffurfio, ddim

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Manteision yw bod y staff wedi cael eu hyfforddi i ddelio'r gyda sefyllfa ac yn gallu gwneud I Billy teimlo'n well a chwarae gyda fo i roi eu meddyliad ar rywbeth arall. Hefyd mae'r fam Billy ddim ond mynd i body n amser penodol a bydd Billy yn dibynnu ar

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  Wnes I promptio'r siarad gan dwued (ye, hmm huh) ac wedi dangos canolbwyntied. Wnes I siarad gan sefyll a defnyddio dwylo er mwyn dangos arwyddion iaith, iaith y corff i gyfathrebu oherwydd wnes i wneud y cyfathrebiad yn fwy diddorol.

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Storm a fydd yn syfyrdanu?r bobl o?m hamgylch ond rwy?n gwybod ei bod yn dod. Bydd y gwynt yn rhuo a?r glaw yn curo, y dail yn dawnsio a?r afon yn rhuthro, a ni all ddim ei rwystro am mai natur ydyw.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  ddechrau, yna gyda symbolau wedi eu cydbwyso ag yna gyda lluniau o?r molecylau; Glwcos + Ocsigen ? Carbon Deuocsid + Dwr (+ egni) C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O (+ egni) Wedi?r adweithiad gemegol hyn, mae?r cynnyrchion gwastraff, sef y nwy carbon deuocsid a?r anwedd dwr, yn cael eu

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work