• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ymson Shirley Valentine.

Extracts from this document...

Introduction

Ymson Shirley Valentine Ydw i'n gwneud y peth cywir? Does dim arian o gwbl gennif, dim dillad oni bai am y rhai'n sydd ar fy nghefn. Wel mae gen i ddillad ond erbyn hyn mi fyddent ar yr awyren yn ol i Brydain. Dyna ble dylen i fod, nid yn sefyll yma ar fy mhen fy hun. Pam ddylai ddim gwneud hyn. Dim ond gwasanaeth i bobl oeddwn. Doedd neb byth yn dangos unrhyw diolchgarwch ataf. Oni bai am wal y gegin, rwy'n colli'r wal yna tin gwybod. Dim ond bloody gwasanaeth oeddwn im blant yn enwedig Karen. Y funud cerddodd hi trwy'r drws gofynion neu "abuse" oedd yr unig bethau a ddaeth allan oi cheg hi. Byth unrhyw diolch dim ond " Mam gwna baned o Horlicks i fi a darn o dost". ...read more.

Middle

Na allai ddim gredu, bydd e yn coli fi, yn �l pob tebyg ni fydd wedi deall fy mod i wedi mynd i ffwrdd. A fydd Karen a Brian y beio fi. Beth os na fydden nhw byth yn siarad a fi byth eto. Well, stwffio nhw. Dydyn nhw byth wedi gwneud rhywbeth neis i fi na dweud gair neis. Ta beth mae nhw'n hyn nawr, dydyn nhw ddim angen mami o gwmpas rhagor. Os oedd yr hen brifathrawes yno dwi'n gwybod fod genni hi rywbeth i ddweud a fydd yn gwneud i mi deimlo fel morgrug. "What was man's most important invention?" Rwy'n cofio yn gwbl glir y dydd yno. Yr atebion dwl ddaeth pobl allan gyda fel "sputnik,automatic washing machine." Rwy'n cofio, ar �l i'r brithathrawes rhoi fy llaw lawr, fi oedd yr unig berson oedd yn gallu roi yr ateb cywir iddi, a synhwyrol. ...read more.

Conclusion

International Prostitute. Pwy a wyr? Dyna hen ddigon am y gorffennol, well i mi ddechrau meddwl am y dyfodol, a meddwl yn galed. Wel yn gyntaf mae'r heulwen, y m�r,y dynion, tywod, dynion, y bwyd tropical fel squid, pysgod fresh. Ydw dwi'n gwneud y peth iawn. Yr unig beth dwi'n adael ar �l yw Jane. Gweiddith hi nerth ei phen bach yn y ciw yn y maes awyrennau arnaf i i ddod n�l. Dydw i ddim yn gwybod pam na af i yn �l, na chwaith pan gerddais i ffwrdd. Tybed ble fyddwn yn aros, sut fyddwn i'n byw. Tybed a ydy Costas yn gwybod rhywun a fydd yn rhoi gwely i mi am wythnos neu ddwy, jest digon o amser i mi gael swydd, a digon o arian i dalu rent rhywle, ac i brynu bwyd. Wel dynna ni, 'Point Of No Return'. Nid Shirley Valentine o Gymru, ond nawr Shirley Valentine in Corfu. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Dwi'n gwybod sut ti'n teimlo, was, gwybod yn iawn..' Mae o'n codi ei law arno i ddod draw, jest i ddweud ei fod yn dallt, i gydymdeimlo. Mae'r hogyn bach yn sgipio ato'n ddigon hapus, yn edrych ymlaen i gael sylw mae'n siwr.

 2. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  Pythefnos yn ddiweddarach fe agorais fy llygaid, a theimlais boen yn saethu trwy fy nghorff i. Mewn rhyw ffordd fe welais siap fy nhad yn sefyll wrth ymyl y gwely. Wedyn clywais llais mam yn galw fy enw. "Oh Lowri!!

 1. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  Wedyn ar n�s wener neu sadwrn mae nhw dan bwysau i yfed oherwydd mae pawb arall yn gwneud hynny. Yn 'Pam Fi Duw?' mae mam Sharon yn alcaholig felly mae Sharon yn cael problemau gartref hefyd. Mae rhyw hefyd gallu achosi'r problemau.

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Bydd anghytuno rhwn y gwraig a'r gwr yn torri shalom bayit. Os mae Iddew yn priodi tu allan i'r crefydd efyllai bydd partner yr Iddew yn barnu fod y brit milah yn greulon, ac yn achosi poen dianghenraid i'r babi.

 1. Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

  Pren mesur Mat diogelwch (y diogelur bwrdd rhag tymhereth y gwifren) Ffan batri (i oeri'r gwifren yn ystod yr arbrawf) Dull Yn yr arbrawf yma rydyn ni yn mynd defnyddio'r cylched yma: Yn gyntaf fe fyddwn y n cysylltir holl offer gydai gilydd ac denyddio darn 100cm o hyd o wifren haerarn fel y gwrthydd.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae tystiolaeth sydd yn dod o gyfweliad o'r bwrdd gwarchodwyr Narbeth yn s�n am yr ymosiad gan y bobl yn erbyn yr Wyrcws. Roedd y bobl ac nad oedd gan swydd ac y bobl oedd yn dlawd iawn yn cael gorfodi mynd i'r wyrcws oherwydd y ddeddf diwygio deddf y tlawd.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work