• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ymson Shirley Valentine.

Extracts from this document...

Introduction

Ymson Shirley Valentine Ydw i'n gwneud y peth cywir? Does dim arian o gwbl gennif, dim dillad oni bai am y rhai'n sydd ar fy nghefn. Wel mae gen i ddillad ond erbyn hyn mi fyddent ar yr awyren yn ol i Brydain. Dyna ble dylen i fod, nid yn sefyll yma ar fy mhen fy hun. Pam ddylai ddim gwneud hyn. Dim ond gwasanaeth i bobl oeddwn. Doedd neb byth yn dangos unrhyw diolchgarwch ataf. Oni bai am wal y gegin, rwy'n colli'r wal yna tin gwybod. Dim ond bloody gwasanaeth oeddwn im blant yn enwedig Karen. Y funud cerddodd hi trwy'r drws gofynion neu "abuse" oedd yr unig bethau a ddaeth allan oi cheg hi. Byth unrhyw diolch dim ond " Mam gwna baned o Horlicks i fi a darn o dost". ...read more.

Middle

Na allai ddim gredu, bydd e yn coli fi, yn �l pob tebyg ni fydd wedi deall fy mod i wedi mynd i ffwrdd. A fydd Karen a Brian y beio fi. Beth os na fydden nhw byth yn siarad a fi byth eto. Well, stwffio nhw. Dydyn nhw byth wedi gwneud rhywbeth neis i fi na dweud gair neis. Ta beth mae nhw'n hyn nawr, dydyn nhw ddim angen mami o gwmpas rhagor. Os oedd yr hen brifathrawes yno dwi'n gwybod fod genni hi rywbeth i ddweud a fydd yn gwneud i mi deimlo fel morgrug. "What was man's most important invention?" Rwy'n cofio yn gwbl glir y dydd yno. Yr atebion dwl ddaeth pobl allan gyda fel "sputnik,automatic washing machine." Rwy'n cofio, ar �l i'r brithathrawes rhoi fy llaw lawr, fi oedd yr unig berson oedd yn gallu roi yr ateb cywir iddi, a synhwyrol. ...read more.

Conclusion

International Prostitute. Pwy a wyr? Dyna hen ddigon am y gorffennol, well i mi ddechrau meddwl am y dyfodol, a meddwl yn galed. Wel yn gyntaf mae'r heulwen, y m�r,y dynion, tywod, dynion, y bwyd tropical fel squid, pysgod fresh. Ydw dwi'n gwneud y peth iawn. Yr unig beth dwi'n adael ar �l yw Jane. Gweiddith hi nerth ei phen bach yn y ciw yn y maes awyrennau arnaf i i ddod n�l. Dydw i ddim yn gwybod pam na af i yn �l, na chwaith pan gerddais i ffwrdd. Tybed ble fyddwn yn aros, sut fyddwn i'n byw. Tybed a ydy Costas yn gwybod rhywun a fydd yn rhoi gwely i mi am wythnos neu ddwy, jest digon o amser i mi gael swydd, a digon o arian i dalu rent rhywle, ac i brynu bwyd. Wel dynna ni, 'Point Of No Return'. Nid Shirley Valentine o Gymru, ond nawr Shirley Valentine in Corfu. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Nid ydym yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, ac mae'r tro ar y diwedd yn effeithiol a dramatig iawn. Rydwi'n hoffi'r ffordd mae'r awdur wedi clymu'r dechrau ar diwedd gyda'i gilydd, yn fy marn i mae'n effeithiol iawn.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ond ar y llaw arall galai'r cynffonwyr fod yn gorddweud rhai pethau er mwyn cael cymorth gan y milwyr. Felly ni allwn ddibynu'n llwyr ar y ffynhonell hon. Cafodd fynhonel C4 ei ysgrifennu gan A.A. Ruck, def prif gwnstabl Sir Gaernarfon.

 1. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Ydy hi'n afresymol fod Iddewon yn pryderi am pwy mae unigolion yn a crefydd yn priodi? Os mae hyn yn parhau ni fydd Iddewiaeth ar �l. Roedd yn Iddew uniongred hyd yn oed wedi mynd mor bell i ddweud fod "intermarriage is accomplishing what Hitler could not: the destruction of the Jewish people."

 2. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  Rhaid taw bownsar newydd oedd e am nad oedd yn fy nghredu i. "ID?" fe ofynodd. Fe siglais fy mhen yn araf o ochr i ochr am fod dim byd gen i.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae hyn yn adlewyrchiad o'r lefelau o drais a welwyd. Rydym yn gwybod fod trais wedi bodoli yng Ngorllewin Cymru cyn 1893, ond wedyn fe waethygodd yn ystod y terfysgoedd Rebecca. Mae'r adroddiad gan y lluoedd cwnstabliaid yn ddefnyddiol oherwydd ei fod yn amlinellu fod mwy o weithgaredd trwy geffyl pren.

 2. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  Mae enw hefo hi ond mae'n byw byw lan i'r enw hynny 'Sharon Slag.' Mae ei mam yn alcoholig felly does dim cefnogaeth adref, er ei bod hi'n ddisgybl poblogaidd yn yr ysgol. Mae cymeriad Sharon yn marw yn y nofel.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work