• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ymson Shirley Valentine.

Extracts from this document...

Introduction

Ymson Shirley Valentine Ydw i'n gwneud y peth cywir? Does dim arian o gwbl gennif, dim dillad oni bai am y rhai'n sydd ar fy nghefn. Wel mae gen i ddillad ond erbyn hyn mi fyddent ar yr awyren yn ol i Brydain. Dyna ble dylen i fod, nid yn sefyll yma ar fy mhen fy hun. Pam ddylai ddim gwneud hyn. Dim ond gwasanaeth i bobl oeddwn. Doedd neb byth yn dangos unrhyw diolchgarwch ataf. Oni bai am wal y gegin, rwy'n colli'r wal yna tin gwybod. Dim ond bloody gwasanaeth oeddwn im blant yn enwedig Karen. Y funud cerddodd hi trwy'r drws gofynion neu "abuse" oedd yr unig bethau a ddaeth allan oi cheg hi. Byth unrhyw diolch dim ond " Mam gwna baned o Horlicks i fi a darn o dost". ...read more.

Middle

Na allai ddim gredu, bydd e yn coli fi, yn �l pob tebyg ni fydd wedi deall fy mod i wedi mynd i ffwrdd. A fydd Karen a Brian y beio fi. Beth os na fydden nhw byth yn siarad a fi byth eto. Well, stwffio nhw. Dydyn nhw byth wedi gwneud rhywbeth neis i fi na dweud gair neis. Ta beth mae nhw'n hyn nawr, dydyn nhw ddim angen mami o gwmpas rhagor. Os oedd yr hen brifathrawes yno dwi'n gwybod fod genni hi rywbeth i ddweud a fydd yn gwneud i mi deimlo fel morgrug. "What was man's most important invention?" Rwy'n cofio yn gwbl glir y dydd yno. Yr atebion dwl ddaeth pobl allan gyda fel "sputnik,automatic washing machine." Rwy'n cofio, ar �l i'r brithathrawes rhoi fy llaw lawr, fi oedd yr unig berson oedd yn gallu roi yr ateb cywir iddi, a synhwyrol. ...read more.

Conclusion

International Prostitute. Pwy a wyr? Dyna hen ddigon am y gorffennol, well i mi ddechrau meddwl am y dyfodol, a meddwl yn galed. Wel yn gyntaf mae'r heulwen, y m�r,y dynion, tywod, dynion, y bwyd tropical fel squid, pysgod fresh. Ydw dwi'n gwneud y peth iawn. Yr unig beth dwi'n adael ar �l yw Jane. Gweiddith hi nerth ei phen bach yn y ciw yn y maes awyrennau arnaf i i ddod n�l. Dydw i ddim yn gwybod pam na af i yn �l, na chwaith pan gerddais i ffwrdd. Tybed ble fyddwn yn aros, sut fyddwn i'n byw. Tybed a ydy Costas yn gwybod rhywun a fydd yn rhoi gwely i mi am wythnos neu ddwy, jest digon o amser i mi gael swydd, a digon o arian i dalu rent rhywle, ac i brynu bwyd. Wel dynna ni, 'Point Of No Return'. Nid Shirley Valentine o Gymru, ond nawr Shirley Valentine in Corfu. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  ystafelloedd wahanol, ond mae rhieni Llinos ddim yn becso pryd ne ble maen nhw'n mynd i cysgu. Dyw mam Sharon ddim yn becso beth mae Sharon yn ei wneud. Mae llencyndod yn chwarae rhan fawr yn yr rhaglen. Oherwydd maen nhw'n dangos problemau tyfu i fyny.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Dwi'n gwybod sut ti'n teimlo, was, gwybod yn iawn..' Mae o'n codi ei law arno i ddod draw, jest i ddweud ei fod yn dallt, i gydymdeimlo. Mae'r hogyn bach yn sgipio ato'n ddigon hapus, yn edrych ymlaen i gael sylw mae'n siwr.

 1. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  Pythefnos yn ddiweddarach fe agorais fy llygaid, a theimlais boen yn saethu trwy fy nghorff i. Mewn rhyw ffordd fe welais siap fy nhad yn sefyll wrth ymyl y gwely. Wedyn clywais llais mam yn galw fy enw. "Oh Lowri!!

 2. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Ydy hi'n afresymol fod Iddewon yn pryderi am pwy mae unigolion yn a crefydd yn priodi? Os mae hyn yn parhau ni fydd Iddewiaeth ar �l. Roedd yn Iddew uniongred hyd yn oed wedi mynd mor bell i ddweud fod "intermarriage is accomplishing what Hitler could not: the destruction of the Jewish people."

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae'r gyd o'r dystiolaeth yma yn cefnogi ei gilydd yn y ffordd maen nhw'n dangos sut mae'r trais y terfysgoedd wedi cynyddu a mynd yn fwy difrifol. Mae'r ffaith roeddynt wedi llofruddio rhywun yn dangos bod y terfysgoedd Rebecca wedi gwaethygu gormod.

 2. Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

  lai llinell syth ond eto mae hyn yn dirbynu ar y tymheredd ac os ydy e yn cael effaith ar y canlyniadau. Offer Pac pwer 2-12 volt Gwifrau crocodeil (x6) Ampmedr Voltmedr Gwifren haearn 100cm o hyd (fel y gwrthydd)

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work