• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ymson Shirley Valentine.

Extracts from this document...

Introduction

Ymson Shirley Valentine Ydw i'n gwneud y peth cywir? Does dim arian o gwbl gennif, dim dillad oni bai am y rhai'n sydd ar fy nghefn. Wel mae gen i ddillad ond erbyn hyn mi fyddent ar yr awyren yn ol i Brydain. Dyna ble dylen i fod, nid yn sefyll yma ar fy mhen fy hun. Pam ddylai ddim gwneud hyn. Dim ond gwasanaeth i bobl oeddwn. Doedd neb byth yn dangos unrhyw diolchgarwch ataf. Oni bai am wal y gegin, rwy'n colli'r wal yna tin gwybod. Dim ond bloody gwasanaeth oeddwn im blant yn enwedig Karen. Y funud cerddodd hi trwy'r drws gofynion neu "abuse" oedd yr unig bethau a ddaeth allan oi cheg hi. Byth unrhyw diolch dim ond " Mam gwna baned o Horlicks i fi a darn o dost". ...read more.

Middle

Na allai ddim gredu, bydd e yn coli fi, yn �l pob tebyg ni fydd wedi deall fy mod i wedi mynd i ffwrdd. A fydd Karen a Brian y beio fi. Beth os na fydden nhw byth yn siarad a fi byth eto. Well, stwffio nhw. Dydyn nhw byth wedi gwneud rhywbeth neis i fi na dweud gair neis. Ta beth mae nhw'n hyn nawr, dydyn nhw ddim angen mami o gwmpas rhagor. Os oedd yr hen brifathrawes yno dwi'n gwybod fod genni hi rywbeth i ddweud a fydd yn gwneud i mi deimlo fel morgrug. "What was man's most important invention?" Rwy'n cofio yn gwbl glir y dydd yno. Yr atebion dwl ddaeth pobl allan gyda fel "sputnik,automatic washing machine." Rwy'n cofio, ar �l i'r brithathrawes rhoi fy llaw lawr, fi oedd yr unig berson oedd yn gallu roi yr ateb cywir iddi, a synhwyrol. ...read more.

Conclusion

International Prostitute. Pwy a wyr? Dyna hen ddigon am y gorffennol, well i mi ddechrau meddwl am y dyfodol, a meddwl yn galed. Wel yn gyntaf mae'r heulwen, y m�r,y dynion, tywod, dynion, y bwyd tropical fel squid, pysgod fresh. Ydw dwi'n gwneud y peth iawn. Yr unig beth dwi'n adael ar �l yw Jane. Gweiddith hi nerth ei phen bach yn y ciw yn y maes awyrennau arnaf i i ddod n�l. Dydw i ddim yn gwybod pam na af i yn �l, na chwaith pan gerddais i ffwrdd. Tybed ble fyddwn yn aros, sut fyddwn i'n byw. Tybed a ydy Costas yn gwybod rhywun a fydd yn rhoi gwely i mi am wythnos neu ddwy, jest digon o amser i mi gael swydd, a digon o arian i dalu rent rhywle, ac i brynu bwyd. Wel dynna ni, 'Point Of No Return'. Nid Shirley Valentine o Gymru, ond nawr Shirley Valentine in Corfu. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Brawddegau byr sydd yn y darn ar y cyfan, mae hyn yn effeithiol i gyfleu pa mor ddiflas yw'r ddynes ac ei bywyd. 'Dydd sadwrn. Mae hi newydd godi'n hwyr. Aiff i nol y papur newydd oddi ar y mat o flaen drws y fflat.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Mae'r gweithwyr nawr yn cael rhybydd cyn cael cosb. Hefyd mae'n caniatau i'r gweithwyr gael hanner diwrnod o wyliau ar y dydd Mawrth olaf bob mis. Mae rhai gweithwyr yn dod yn ol ar ol hyn, Credaf fod y ffynhonell C3 yn effeithiol iawn gan ein bod ni'n cael y streic o ochr y cynffonwyr sydd angen cymorth y llywodraeth.

 1. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Er fod hyn yn safbwynt eithafol, mae'n dangos pwysigrwydd priodas Iddewig i Iddewon. Efyllai y safbwynt pwysicaf i ystyried yw safbwynt y gwr neu'r gwraig. Mae ganddyn nhw'r hawl i briodi pwy mae nhw eisiau, pwy ydyn ni i gwestiynu pwy mae rhywun arall yn priodi.

 2. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  Rhaid taw bownsar newydd oedd e am nad oedd yn fy nghredu i. "ID?" fe ofynodd. Fe siglais fy mhen yn araf o ochr i ochr am fod dim byd gen i.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae'r ddwy ffynhonnell yma yn ddibynnol oherwydd ei bod yn ei gefnogi eu gilydd. Rydym hefyd yn gallu gweld o'r adroddiad Daniel Williams ei bod trais yn erbyn pobl yn cael ei wneud. Nid oedd llawer o barch gan y werin pobl tuag at yr awdurdodau oherwydd nid roeddynt yn cael ei drin yn deg.

 2. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  Mae cymeriad Sharon yn marw yn y nofel. Er mae'n datblygu yn y gyfres deledu, felly ma nhw'n cadw'r cymeriad. Trwy'r gyfres mae Sharon yn cael llawer o broblemau fel Bernard yn ei churo, mae'n feichiog ond yn colli'r babi. Mae ffrind gorau arall Rhys o'r enw Ifs hefyd yn fachgen dosbarth cannol. Mae ei dad yn ddoctor.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work