• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Yn yr arbrawf yma, rydw i yn mynd i edrych os yw hyd gwifren yn effeithio ar gwrthiant y wifren.

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith Cwrs Ffiseg 20/01/03 Ymchwiliad Gwrthiant Gwifren Cyflwyniad: ~ Yn yr arbrawf yma, rydw i yn mynd i edrych os yw hyd gwifren yn effeithio ar gwrthiant y wifren. Rhagdybiaeth: ~ Yn fy marn i, mi fydd gwrthiant y wifren yn cynyddu wrth i`r wifren fynd yn fwy, rwyf yn credu hyn oherwydd fod y wifren wedi ei wneud o atomau bach, gyda bondiau agos a chryf rhyngddyn`t. Cerrynt yw llif o wefr sy`n pasio o`r positif i`r negatif wrth i`r trydan cael ei roi ymlaen, ond mewn gwifren mae`r atomau gyda gwfr negatif felly maen`t yn cael ei atynnu at y positif. Felly yn fy marn i, wrth i`r wifren fynd yn fwy mae yna mwy o atomau yn y wifren i`r cerrynt fynd trwydd felly mae angen mwy o gwrthiant arno, ac mae llai o wrthiant mewn gwifren llai oherwydd fod llai o folecylau yn y wifren i`r cerrynt fynd trwyddo. ...read more.

Middle

Hefyd i wneud yn siwr fod y canlyniadau yn ddibynadwy, rhaid ail-adrodd y broses tair gwith, y ffordd orau o gwneud hyn yw gwneud yr arbrawf y tro cyntaf, yna`r ail dro a`r trydydd, yna fydd y canlyniaday yn newid, a fydd unrhyw cangymeriad yn cael ei weld yn hawdd. ~ Rhaid gwneud yn siwr fod yr arbrawf yn un teg drwy cadw yr offer yr run fath a pheidio a newid ddim yn yr arbrawf heblaw am hyd y wifren. Canlyniadau: ~ Foltedd Cerrynt Gwrthiant Hyd (cm) 1 (V) 2 (V) 3 (V) Cyf (V) 1 (A) 2 (A) 3 (A) Cyf (A) (?) 20 0.80 0.81 0.79 0.80 0.49 0.53 0.53 0.52 1.54 40 0.90 0.94 0.95 0.93 0.32 0.33 0.33 0.33 2.81 60 1.09 1.09 1.16 1.17 0.31 0.36 0.34 0.34 3.41 80 1.22 1.22 1.21 1.21 0.24 0.24 0.25 0.24 5.04 100 1.33 1.33 1.32 1.33 0.24 0.20 0.21 0.22 6.04 ...read more.

Conclusion

Mae fy rhagdybiaeth yn gywir oherwydd rwyf wedi dweud fod y hiraf mae`r wifren y fwyaf yw`r gwrthiant, mae hyn yn cael ei brofi yn fy nghanlyniadau ar fy ngraff lle mae`r gwrthiant yn cynyddu wrth i`r hyd gynyddu. Felly mae hyd y wifren yn effeithio a`r ei wthiant oherwydd fod llawer mwy o folecylau ynddo i`r cerrynt fyd drwyddo. Gwrthusiad. Os fuaswn yn gwneud yr arbrawf yma eto mi fuaswn yn darllen y canlyniadau llawer mwy cyflym a troi y cyflenwad pwer i ffwrdd mor fuan a phosib fel fod y wifren ddim yn poethi ac yn ymharu ar fy nghanlyniadau, hefyd fuaswn yn gwneud yn siwr fy mod yn mesur y wifren yn perffaith a cymryd fy amser wrth ei fesur fel fod dim cangymeriadau yn cael ei wneud, a fod fy nghanlyniadau yn perffaith. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Sut y gallai ddweud wrthyf mewn capel ei bod yn feichiog?!, Dynna'r lle olaf y buaswn eisiau gwybod am hynny. Hulpan wirion ydi hi, mynd yn feichiog ar ´┐Żl bod allan yn yfed un noson. Gobeithio na dychmygu hyn yr ydw i.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ffrind cogio-bach ydi Jo, mae'r bachgen yn treulio amser gyda Jo gan nad oes unrhywun arall yn fodlon bod yn ffrindiau gydag ef. Tra mae e allan gyda Jo, mae o'n ei weld o. Bachgen bach tua tair mlwydd oed yn trio tynnu sylw ei fam yn y ciw yn

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Roedd ychwarelwyr angen yr arian i hlepu dalu rent ac i brynu bwyd. Ysgrifennodd awdur ffynhonell B3 (ii) lythyr i'w gyd weithwyr yn erfyn arnynt i gefnogi cor chwarelwyr Beshesda. Mae'n dweud fod yr Arglwydd Penrhyn yn 'Obstinate feudal relic', golygir hyn fod yr Arglwydd Penrhyn yn styfnig.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Gellir dweud nad yw'n defnyddiol achos nid oes unrhyw son am person neu rhan o llywodraeth yn cefnogi hyn a dweud bod o'n wir. Roedd propaganda yn cael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd yn y rhyfel byd cyntaf. Roedd propaganda i ddechrau yn hybu pawb i gefnogi'r rhyfel, y dynion

 1. Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

  y weler isod :- o Cell o Amedr o Foltmedr o Gwrthydd newidol o Gwifrau o Clips Crocodeile (defnyddiai I cysylltu'r gwifrau) o Gwifren 80cm (Y gwrthydd) o Swits Dull- Byddaf yn setio lan y cylched fel gwelir isod gyda'r foltmedr yn baralel I'r gwrthydd a defnyddio'r clips crocodile I gysylltu'r gwifren I'r cylched.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Yn 1965 wnaeth Cymru newid yn diwyliannol gan fod pentref Capel Chelyn a Chwn Treweryn, Y Bala, Meirionnydd er mwyn cyflenwi dwr i ddinas Lerpwl. Boddwyd tua 800erw o dir, ac hefyd yr ysgol, y llyfrgell, y capel a'r fynwent er mwyn creu cronfa ddwr Llyn Celyn.

 1. Adroddiad prac fy nghrwp.

  yn unig yr oedd dim top du ganddi- symbol eu fod lliw croen Eleri yn wahanol i lliw croen y cymeriadau eraill. Doedd dim berthynas gyda'r cymeriadau, yr unig beth ac oedd yn debyg roedd eu bod nhw i gyd wedi marw ac yn mynd i'r un ysgol.

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  0.1 0.1 10.4 10.8 10.6 10.6 Dyma canlyniadau grwp arall a oedd yn defnyddio 2V V I R V1 V2 V3 Vc I1 I2 I3 Ic R1 R2 R3 Rc 2.02 2.09 2.06 2.05 0.19 0.2 0.19 0.19 10.6 10.5 10.8 10.7 Dyma canlyniadau grwp arall a oedd yn defnyddio

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work