• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Yn yr arbrawf yma, rydw i yn mynd i edrych os yw hyd gwifren yn effeithio ar gwrthiant y wifren.

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith Cwrs Ffiseg 20/01/03 Ymchwiliad Gwrthiant Gwifren Cyflwyniad: ~ Yn yr arbrawf yma, rydw i yn mynd i edrych os yw hyd gwifren yn effeithio ar gwrthiant y wifren. Rhagdybiaeth: ~ Yn fy marn i, mi fydd gwrthiant y wifren yn cynyddu wrth i`r wifren fynd yn fwy, rwyf yn credu hyn oherwydd fod y wifren wedi ei wneud o atomau bach, gyda bondiau agos a chryf rhyngddyn`t. Cerrynt yw llif o wefr sy`n pasio o`r positif i`r negatif wrth i`r trydan cael ei roi ymlaen, ond mewn gwifren mae`r atomau gyda gwfr negatif felly maen`t yn cael ei atynnu at y positif. Felly yn fy marn i, wrth i`r wifren fynd yn fwy mae yna mwy o atomau yn y wifren i`r cerrynt fynd trwydd felly mae angen mwy o gwrthiant arno, ac mae llai o wrthiant mewn gwifren llai oherwydd fod llai o folecylau yn y wifren i`r cerrynt fynd trwyddo. ...read more.

Middle

Hefyd i wneud yn siwr fod y canlyniadau yn ddibynadwy, rhaid ail-adrodd y broses tair gwith, y ffordd orau o gwneud hyn yw gwneud yr arbrawf y tro cyntaf, yna`r ail dro a`r trydydd, yna fydd y canlyniaday yn newid, a fydd unrhyw cangymeriad yn cael ei weld yn hawdd. ~ Rhaid gwneud yn siwr fod yr arbrawf yn un teg drwy cadw yr offer yr run fath a pheidio a newid ddim yn yr arbrawf heblaw am hyd y wifren. Canlyniadau: ~ Foltedd Cerrynt Gwrthiant Hyd (cm) 1 (V) 2 (V) 3 (V) Cyf (V) 1 (A) 2 (A) 3 (A) Cyf (A) (?) 20 0.80 0.81 0.79 0.80 0.49 0.53 0.53 0.52 1.54 40 0.90 0.94 0.95 0.93 0.32 0.33 0.33 0.33 2.81 60 1.09 1.09 1.16 1.17 0.31 0.36 0.34 0.34 3.41 80 1.22 1.22 1.21 1.21 0.24 0.24 0.25 0.24 5.04 100 1.33 1.33 1.32 1.33 0.24 0.20 0.21 0.22 6.04 ...read more.

Conclusion

Mae fy rhagdybiaeth yn gywir oherwydd rwyf wedi dweud fod y hiraf mae`r wifren y fwyaf yw`r gwrthiant, mae hyn yn cael ei brofi yn fy nghanlyniadau ar fy ngraff lle mae`r gwrthiant yn cynyddu wrth i`r hyd gynyddu. Felly mae hyd y wifren yn effeithio a`r ei wthiant oherwydd fod llawer mwy o folecylau ynddo i`r cerrynt fyd drwyddo. Gwrthusiad. Os fuaswn yn gwneud yr arbrawf yma eto mi fuaswn yn darllen y canlyniadau llawer mwy cyflym a troi y cyflenwad pwer i ffwrdd mor fuan a phosib fel fod y wifren ddim yn poethi ac yn ymharu ar fy nghanlyniadau, hefyd fuaswn yn gwneud yn siwr fy mod yn mesur y wifren yn perffaith a cymryd fy amser wrth ei fesur fel fod dim cangymeriadau yn cael ei wneud, a fod fy nghanlyniadau yn perffaith. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae hyn yn effeithiol iawn gan ei fod yn gwneud i ni feddwl ac ystyried beth ddigwyddodd go iawn. Mae'r tro annisgwyl i'r stori yn effeithiol gan ei fod yn chwarae ar ei'n hemosiynau.. Agoriad uniongyrchol sydd i'r stori fer hon ac rydym yn cael darlun cryf a clir iawn o fywyd yr hogyn bach yn syth ar ddechrae'r stori.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Gan fod W.J. Parry yn aeold o'r undeb, mae eisiau parahu gyda'r streic a dim eisiau i bobl fynd yn ol i'r gwaith. Nid yw eisiau gweld diwedd i'r streic, 'Rhaid peidio a gostwng y faner yn awr'. Mae'n ceisio herio'r gweithwyr i aros yn y streic, felly mae'n amlwg ei fod am ddweud pethau drwg am yr Argwlydd Penrhyn.

 1. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  Yn fy marn i, erbyn deunaw, mae'r mwyafrif helaeth wedi cael yr amser sydd angen i eiddfedu yn emosiynol ac yn gorfforol yn llawn, ac meant wedi cael digon o amser i gamu o'u plentyndod i'r byd mawr real. Os yw'r llywodraeth yn ystyried person deunaw yn oedolyn, dylsau pob dinesydd dderbyn hyn, a chydymffurfio a'r deddfau gwlad.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd hyn yn rhoi fwy o hyder i'r fenywod ac roedd ei dyfodol yn edrych i fod yn un bositif. 'Fe fyddai wedi body n gwbl amhosibl I ni ymladd Rhyfel llwyddiannus hebsgilisu, brwdfrydedd o gwaith dyfal merched y wlad hon', David Lloyd George 1918.

 1. Hanes-Gwaith Cwrs.

  Dengys llun 'A4 iii' chwyldro arall a ddigwyddodd, roedd yr ifanc yn dod yn ymwybodol o iechyd y ddaear, roeddent yn gwisgo dillad llifog, daeth bwydlysyddiaeth yn boblogaidd ac ymunwyd yn llawer o brotestiadau. Rhai cofiadwy yng Nghymru oedd protestiadau 'Cymdeithas yr Iaith', a chafodd ei sefydlu yn gynnar yn

 2. Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

  y weler isod :- o Cell o Amedr o Foltmedr o Gwrthydd newidol o Gwifrau o Clips Crocodeile (defnyddiai I cysylltu'r gwifrau) o Gwifren 80cm (Y gwrthydd) o Swits Dull- Byddaf yn setio lan y cylched fel gwelir isod gyda'r foltmedr yn baralel I'r gwrthydd a defnyddio'r clips crocodile I gysylltu'r gwifren I'r cylched.

 1. Gwrthiant mewn Gwifren

  0.1 0.1 10.4 10.8 10.6 10.6 Dyma canlyniadau grwp arall a oedd yn defnyddio 2V V I R V1 V2 V3 Vc I1 I2 I3 Ic R1 R2 R3 Rc 2.02 2.09 2.06 2.05 0.19 0.2 0.19 0.19 10.6 10.5 10.8 10.7 Dyma canlyniadau grwp arall a oedd yn defnyddio

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ond ydy prydferthwch ac angerdd yn ddigon? Yn ddigon i gyfiawnhau troi fy nghefn ar fy nheulu ac ar draddodiad. Yn ddigon i golli urddas ac anrhydedd? Neithiwr eisteddais wrth fwrdd Llew Llaw Gyffes, yn yfed ei win a bwyta ei fwyd ac yna cysgais gyda?i wraig. Dylwn deimlo cywilydd!

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work