• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Yn yr arbrawf yma, rydw i yn mynd i edrych os yw hyd gwifren yn effeithio ar gwrthiant y wifren.

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith Cwrs Ffiseg 20/01/03 Ymchwiliad Gwrthiant Gwifren Cyflwyniad: ~ Yn yr arbrawf yma, rydw i yn mynd i edrych os yw hyd gwifren yn effeithio ar gwrthiant y wifren. Rhagdybiaeth: ~ Yn fy marn i, mi fydd gwrthiant y wifren yn cynyddu wrth i`r wifren fynd yn fwy, rwyf yn credu hyn oherwydd fod y wifren wedi ei wneud o atomau bach, gyda bondiau agos a chryf rhyngddyn`t. Cerrynt yw llif o wefr sy`n pasio o`r positif i`r negatif wrth i`r trydan cael ei roi ymlaen, ond mewn gwifren mae`r atomau gyda gwfr negatif felly maen`t yn cael ei atynnu at y positif. Felly yn fy marn i, wrth i`r wifren fynd yn fwy mae yna mwy o atomau yn y wifren i`r cerrynt fynd trwydd felly mae angen mwy o gwrthiant arno, ac mae llai o wrthiant mewn gwifren llai oherwydd fod llai o folecylau yn y wifren i`r cerrynt fynd trwyddo. ...read more.

Middle

Hefyd i wneud yn siwr fod y canlyniadau yn ddibynadwy, rhaid ail-adrodd y broses tair gwith, y ffordd orau o gwneud hyn yw gwneud yr arbrawf y tro cyntaf, yna`r ail dro a`r trydydd, yna fydd y canlyniaday yn newid, a fydd unrhyw cangymeriad yn cael ei weld yn hawdd. ~ Rhaid gwneud yn siwr fod yr arbrawf yn un teg drwy cadw yr offer yr run fath a pheidio a newid ddim yn yr arbrawf heblaw am hyd y wifren. Canlyniadau: ~ Foltedd Cerrynt Gwrthiant Hyd (cm) 1 (V) 2 (V) 3 (V) Cyf (V) 1 (A) 2 (A) 3 (A) Cyf (A) (?) 20 0.80 0.81 0.79 0.80 0.49 0.53 0.53 0.52 1.54 40 0.90 0.94 0.95 0.93 0.32 0.33 0.33 0.33 2.81 60 1.09 1.09 1.16 1.17 0.31 0.36 0.34 0.34 3.41 80 1.22 1.22 1.21 1.21 0.24 0.24 0.25 0.24 5.04 100 1.33 1.33 1.32 1.33 0.24 0.20 0.21 0.22 6.04 ...read more.

Conclusion

Mae fy rhagdybiaeth yn gywir oherwydd rwyf wedi dweud fod y hiraf mae`r wifren y fwyaf yw`r gwrthiant, mae hyn yn cael ei brofi yn fy nghanlyniadau ar fy ngraff lle mae`r gwrthiant yn cynyddu wrth i`r hyd gynyddu. Felly mae hyd y wifren yn effeithio a`r ei wthiant oherwydd fod llawer mwy o folecylau ynddo i`r cerrynt fyd drwyddo. Gwrthusiad. Os fuaswn yn gwneud yr arbrawf yma eto mi fuaswn yn darllen y canlyniadau llawer mwy cyflym a troi y cyflenwad pwer i ffwrdd mor fuan a phosib fel fod y wifren ddim yn poethi ac yn ymharu ar fy nghanlyniadau, hefyd fuaswn yn gwneud yn siwr fy mod yn mesur y wifren yn perffaith a cymryd fy amser wrth ei fesur fel fod dim cangymeriadau yn cael ei wneud, a fod fy nghanlyniadau yn perffaith. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Dydw I ddim eisiau iddi droi allan fel dwi a mam wedi, yn unig heb wyr.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  y siop, ond mae hi'n rhu brysur yn siarad hefo'r ddynes drws nesa'. Mae'r bachgen yn gwybod yn iawn sut mae e'n teimlo, yn gwybod sut deimlad ydi o i gael ei anwybyddu. 'Dwi'n gwybod sut ti'n teimlo, was, gwybod yn iawn..'

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Yma maent yn son amdanyn nhw yn cael eu dilyn gan y streicwyr gyda bobl yn taflu cerrig arnynt, eu hanfau, au dychryn. Mae'r ffynhonell hon yn dangos i ni pa mor anobeithiol oedd sefyllfa'r cynffonwyr ac sut roeddent yn cael eu trin.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  i fynd allan a ymladd a'r menywod i'w adael nhw fynd ac i helpu cynhyrchu nwyddau fel arfau. Roedd posteri fel yn y ffynhonnell (4a) yn trio hybu ysbryd y pobl i guro'r Almaen, roedd rhain yn apelio at bobl angerddol dros y wlad.

 1. Hanes-Gwaith Cwrs.

  y chwedegau, roedd protest cyntaf 'Cymdeithas yr Iaith' ar f�nt 'Tre-fechan' yn Aberystwyth yn 1963, lle ataliwyd ceir rhag croesi, hwn oedd y briffordd rhwng De a Gogledd Cymru ar y pryd, a phrif wyth�en trafnidiaeth a chyfathrebu y dref, yn amlwg cafodd hyn effaith fawr ar gweithredaeth y dref,

 2. Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

  y weler isod :- o Cell o Amedr o Foltmedr o Gwrthydd newidol o Gwifrau o Clips Crocodeile (defnyddiai I cysylltu'r gwifrau) o Gwifren 80cm (Y gwrthydd) o Swits Dull- Byddaf yn setio lan y cylched fel gwelir isod gyda'r foltmedr yn baralel I'r gwrthydd a defnyddio'r clips crocodile I gysylltu'r gwifren I'r cylched.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  45 J. W. Evans 4 Caefadog a Choedymynach 52.5 D. Roberts 5 Gelli Uchaf 51.5 Gth Evans 6 Gwerndelwau 46 J. Rowlands 7 Hafodwen 8.5 J. A. Jones 8 Ty Nant 2 R. E. Jones 9 Craigyronw, Weirglodd Ddu, Moelfyrn a Chaerwernog 80.5 M.

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  0.1 0.1 10.4 10.8 10.6 10.6 Dyma canlyniadau grwp arall a oedd yn defnyddio 2V V I R V1 V2 V3 Vc I1 I2 I3 Ic R1 R2 R3 Rc 2.02 2.09 2.06 2.05 0.19 0.2 0.19 0.19 10.6 10.5 10.8 10.7 Dyma canlyniadau grwp arall a oedd yn defnyddio

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work