• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Yn yr aseiniad yma byddaf yn mynd i son am y ddwy theori heneiddio a set ydynt nhwn wahanol ac yn debygol a beth sydd yn bositif a negatif.

Extracts from this document...

Introduction

P4) Yn yr aseiniad yma byddaf yn mynd i son am y ddwy theori heneiddio a set ydynt nhw'n wahanol ac yn debygol a beth sydd yn bositif a negatif. Theori dadymafael Mae ymrwymiad yw golygu bod yn ymglymedig gyda pobl o'r gwaithgareddau. Mae dadymafael yn olygu tynnu yn ol oddi wrth ymglymiad. Yn 1961 mae ddau awdur or enw Cumming a Henry wedi rhoi o flaen y theori dadymafael a fydd pobl yn tynnu yn ol o'r ymdlymiad cymdeithasol yn natyriol gyda pobl eraill pan fyddyn nhw'n dod o hyd I oedran hyn. ...read more.

Middle

Mae pobl hynaf yn dadymafael oherwydd llai o iechyd corfforol a cholli cyfleoedd cymdeithasol. Mae'r ddamcaniaeth ymddieithrio yn awgrymu bod colli cysylltiad � phobl eraill yn ganlyniad anochel o ddirywiad biolegol a bod yn ymddieithrio oddi wrth bobl eraill yn ymateb naturiol a phriodol. Ond mae ychydig o dystiolaeth ystadegol i awgrymu bod hwn yn rheol gyffredinol i bawb. Dadlodd hefyd be bydd pobl hyn yn dod ardraws lleihad yn y cysylltiad cymdeithasol pan bydd nhw'n tyfu yn oedrannus ac bydd nhw'n dod i bod yn unigolyn ac bydd nhw'n ddim yn canol bwyntio ar bawb arall. ...read more.

Conclusion

Yn 1966 ddalodd Bromley, bod angen pobl hyn i ymddieithrio ond bod angen iddynt aros yn weithredol er mwyn atal ymddieithrio rhag mynd yn rhy bell. Hefyd, dywedodd nad oedd yn ddigonol i ddarparu cyfleusterau ar gyfer pobl oedrannus. Maen nhw angen cael fwy o addysg i ddylanwada i adael eu hymddygiad difater ac arferiad penodedig. Mae'n bwysig bod angen i aros actif a chadw diddordeb yn fywyd ac i fwynhau'r cwmni o bobl eraill. Mae rho ormod o ddadymafael yn gallu dod o hyd i lonyddwch a choll o sgiliau meddyliol a corfforol. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Mae angen edrych ar bob un person sydd yn siarad gyda chysylltiad llygaid effeithiol ac yn dangos bod rydym yn gwrando ac yn ganol bwyntio ar beth sydd yn cael eu trafod.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  angen therapyddion iaith neu symbolau ac arwyddion i helpu a bydd hyn yn gwario fwy o amser. Hefyd bydd y claf yn meindio mas problemau clyw neu weledol pan fydd y neges yn cael eu trosglwyddo a bydd hun yn gallu effeithio Mr Donelly yn emosiynol iawn.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae ei iaith yn llawn rhegfeudd gyda llawer o ddefnydd o eiriau saesneg a bratiaith. Tafodiaeth ogleddol ydyw. 'Pam fod rhaid i betha' fod mor uffernol i boring. Y 'rhen jo?'. Mae llawer o gymreigio geiriau yn digwydd yn y stori hon hefyd fel, 'Y bont relwe', 'Bar med' Mi

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  rhyddhau ei ail sengl "It's Not Unusual" a oedd yn sengl fawr, yn gyntaf roedd yn arddangosfa i artist arall ond fe wnaeth Tom penderfynnu iddo fynd i'r charts fe wnaeth e fynd i rhif 1. Rhwng 1965 ac 1968 creuodd Tom mwy o senglau fel "Dellilah", "I'll Never Fall in Love Again" ac "Funny Familiar Forgotten Feelings".

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Roedd yr holl ardal yng Ngorllewin Cymru fel bom-amserol. Mae darn arall o bapur newydd 'The Times' yn s�n am y nifer o toll-byrth yn y gorllewin Cymru ym 1843. Mae'n o'n dweud ei bod tollbyrth pob tair milltir. " fel rheol nid oes unrhyw ffordd yn fwy na 3

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Mae ffynhonnell b5,sef: "ysbryd y cyhoedd yn Coventry", yn cytuno ac yn anghytuno a ffynhonnell B4.Mae'n anghytuno oherwydd mae'n ddweud: "Roedd sioc y bomio yn waeth yn Coventry nag yr oedd yn Nwyrain Llundain",ond yn ffynhonnell B4 mae'n ddweud: "Lladdwyd dros 60,000 o bobl o ganlyniad I'r bomio.Roedd dros hanner y rhain yn byw yn Llundain."

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Dywedir hefyd fod y teledu wedi chwarae rhan fawr yn difetha y cymraeg a chymreictod. Roedd y teledu yn cael ei rheoli gan un grwp o bobl, a barn pobl Llundain am y byd a welir ar y teledu. Gwasanaeth teledu Saesneg oedd yn fygythiad difrifol i'r Gymraeg a Chymreictod.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd y Kaiser yn llwyddiannus, roedd dinistrio'r llongau masnach yn sicrhau nad oedd ddigon o fwyd I bawn ymMhrydain. Mae'r ffynhonnell yn ddefnyddiol gan ei fod ni'n gweld y broblemau oedd yn bodoli yn Nghymru yn 1918. Doedd dim byd gan y bobl i wneud i wella'r sefyllfa.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work