• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Yn yr aseiniad yma byddaf yn mynd i son am y ddwy theori heneiddio a set ydynt nhwn wahanol ac yn debygol a beth sydd yn bositif a negatif.

Extracts from this document...

Introduction

P4) Yn yr aseiniad yma byddaf yn mynd i son am y ddwy theori heneiddio a set ydynt nhw'n wahanol ac yn debygol a beth sydd yn bositif a negatif. Theori dadymafael Mae ymrwymiad yw golygu bod yn ymglymedig gyda pobl o'r gwaithgareddau. Mae dadymafael yn olygu tynnu yn ol oddi wrth ymglymiad. Yn 1961 mae ddau awdur or enw Cumming a Henry wedi rhoi o flaen y theori dadymafael a fydd pobl yn tynnu yn ol o'r ymdlymiad cymdeithasol yn natyriol gyda pobl eraill pan fyddyn nhw'n dod o hyd I oedran hyn. ...read more.

Middle

Mae pobl hynaf yn dadymafael oherwydd llai o iechyd corfforol a cholli cyfleoedd cymdeithasol. Mae'r ddamcaniaeth ymddieithrio yn awgrymu bod colli cysylltiad � phobl eraill yn ganlyniad anochel o ddirywiad biolegol a bod yn ymddieithrio oddi wrth bobl eraill yn ymateb naturiol a phriodol. Ond mae ychydig o dystiolaeth ystadegol i awgrymu bod hwn yn rheol gyffredinol i bawb. Dadlodd hefyd be bydd pobl hyn yn dod ardraws lleihad yn y cysylltiad cymdeithasol pan bydd nhw'n tyfu yn oedrannus ac bydd nhw'n dod i bod yn unigolyn ac bydd nhw'n ddim yn canol bwyntio ar bawb arall. ...read more.

Conclusion

Yn 1966 ddalodd Bromley, bod angen pobl hyn i ymddieithrio ond bod angen iddynt aros yn weithredol er mwyn atal ymddieithrio rhag mynd yn rhy bell. Hefyd, dywedodd nad oedd yn ddigonol i ddarparu cyfleusterau ar gyfer pobl oedrannus. Maen nhw angen cael fwy o addysg i ddylanwada i adael eu hymddygiad difater ac arferiad penodedig. Mae'n bwysig bod angen i aros actif a chadw diddordeb yn fywyd ac i fwynhau'r cwmni o bobl eraill. Mae rho ormod o ddadymafael yn gallu dod o hyd i lonyddwch a choll o sgiliau meddyliol a corfforol. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  Mae angen edrych ar bob un person sydd yn siarad gyda chysylltiad llygaid effeithiol ac yn dangos bod rydym yn gwrando ac yn ganol bwyntio ar beth sydd yn cael eu trafod.

 2. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Gall cymorth technegol helpu'r sefyllfa gan wylio CCTV oherwydd gwylio hyn yn gallu dangos beth sydd wedi digwydd ac os roedd y bag wedi cael eu dwyn neu beidio. Mae dulliau galluogi i gyfathrebu yn anodd oherwydd mae hunain barch Mrs Bernstein yn odyn risg o bobl eraill oherwydd mae

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae'r stori wedi cael ei hysgrifennu yn y person cyntaf. Mae hyn yn effeithiol gan ei bod hi'n galluogi i ni glywed beth mae'r cymeriad yn ei deimlo ac sut mae'n meddwl. Rydym yn gallu mynd yn ddynfach i mewn i'r cymeriad fel hyn ac edrych ar ei ochr ef o'r stori.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Jenkins, mae yn ei feio am y streic ac yn gweld bai arno yn meddwl ei fod yn styfnig iawn. Ond mae'r iaith a ddefnyddir i ddisgrifio'r Arglwydd Penrhyn yn gwneud i mi gwestinynu dibynadwyedd yr ffynhonell eiliadd hon gan nad yw'n edrych ar ddwy ochr y ddadl.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Fe aeth y Beatles i agor siop o'r enw Apple Boutique yn 94 Baker Street, Llundain ar yr 31/1/1968. Hefyd roedd Tom Jones yn bwysig i Cerddoriaeth Cymro yn y 60au ond ar y ddechrau yr oedd o fewn band a oedd yn cael ei alw yn "Tommy Scott and

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Felly oes oedd problem gan y ffermwyr am y ffordd oeddynt yn cael ei drin nid oeddynt yn gallu defnyddio'r llys. Felly roedd y tirfeddianwyr yn gallu trin y ffermwyr fel anifeiliaid ac nid oedd unrhyw beth i stopio nhw'n gwneud hyn.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Mae'n amlwg fod gan yr awdur safbwynt - yn erbyn y saeson - oherwydd mae ef/hi yn beio rhaglennu saesneg am dadfeiliad yr iaith Gymraeg. Mae'r ffynhonell a gymerir y wybodeath yma, A2, yn ddefnyddiol oherwydd fod awdur y llyfr - Gareth Elwyn Jones - wedi ymchwilio'n ddwfn i fewn

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd y Kaiser yn llwyddiannus, roedd dinistrio'r llongau masnach yn sicrhau nad oedd ddigon o fwyd I bawn ymMhrydain. Mae'r ffynhonnell yn ddefnyddiol gan ei fod ni'n gweld y broblemau oedd yn bodoli yn Nghymru yn 1918. Doedd dim byd gan y bobl i wneud i wella'r sefyllfa.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work