• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Yng Ngorffennaf

Extracts from this document...

Introduction

Yng Ngorffennaf, 1940 dechreuodd Llu awyr yr Almaen ymosod a bomio ar orsafau radar Prydain a ffatriau awyrennau. Trwy gydol y tair mis nesaf, fe wnaeth y Llu awyr Brenhinol colli 792 awyren ac roedd dros 500 peilot wedi marw. Yr oedd y cyfnod hon yn cael ei alw'n "Battle of Britain". Ar y 7fed o Fedi, 1940, newidodd Llu awyr yr Almaen ei strategaeth a dechreuodd i ganolbwyntio ar fomio Llundain. Ar y ddydd cyntaf o'r Blitz, bu farw 430 dinesydd, roedd 1,600 wedi'u hanafu'n llym. Dychwelodd yr Almaenwyr y dydd nesaf gan ladd 412 mwy o dinesyddion. Rhwng Medi 1940 a Mai 1941, wnaeth y 'Lufftwaffe' gwneud 127 cyrch nos, graddfa-mawr. ...read more.

Middle

Yr oedd hi'n cael cyfweliad yn 1987 ynglun ei phrofiadau: "If you were out and a bombing raid took place you would make for the nearest shelter. The tube stations were considered to be very safe. I did not like using them myself. The stench was unbearable. The smell was so bad I don't know how people did not die from suffocation. So many bodies and no fresh air coming in. People would go to the tube stations long before it got dark because they wanted to make sure that they reserved their space. There were a lot of arguments amongst people over that. We did not have an Anderson shelter so we used to hide under the stairs. ...read more.

Conclusion

Mae'r ffynhonnel hon yn defnyddiol ac yn dibynadwy oherwydd rydym yn cael gwybodaeth o lygad-dyst a oedd yn byw yn ystod y cyfnod penodol hyn. Ar uchafbwynt y 'Battle of Britain', dechreuodd y 'Lufftwaffe' cyrchoedd golau dydd ar Lundain sef y Blitz. Erbyn diwedd y rhyfel, prin oedd dim dinas neu tref ym Mhrydain heb gael ei fomio. Dechreuodd i gyrchoedd bod yn ffyrnig eto yn 1944 a 1945 pan wnaeth V1 bomiau hedfan ddi-peilot a rocedi V2 brawychu Llundain a'r De. Yn enwog, yr oedd y V1's yn cael ei alw yn 'Doodlebugs'. Yn y ffynhonnell nesaf gwelwn menyw sydd wedi gwneud defnydd dda o to ei lloches Anderson gan blannu a thyfu llysiau yn y pridd: ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Awst y 15fed, 2001 Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd cartref yng Nghymru a Lloegr? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  gydol y stori ac yn bwysig iawn, mae unigwrydd yn themau sydd yn gysylltiedig gyda'r stori hon hefyd. Ond nid yw'r themau cyfrinachau yn dod yn amlwg tan y diwedd un, pan mae'r tro ar y diwedd. Mae hyn yn effeithiol iawn gan ei fod yn gwneud y stori yn ddiddorol iawn ac yn wahanol.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  cyflogwyr llawer o elw.Iddyn nhw y cyflogwyr yw'r gelyn.Roedd llawer o straeon wedi dod allan o Lerpwl yn son am ddiogi y gweithwyr.Gellir dweud bod nifer fawr o'r straeon yma yn tarddu o'r cyflogwyr,sydd eisiau sicrhau bod y gweithwyr yn cael eu portreu mewn golau negyddol.Mae'r gwrthdaro cymdeithasol a nedweddodd

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Daeth awyrenau'n rhan hanfodol i'r rhyfel ar ol "Brwydr Prydain". Ar ol hyn newidodd Hitler ei dactegau i bomio lleffydd fel porthladdoedd neu ffatrioedd yn lle awyrennau arall. Wnaeth hyn i lladd pobl a'g i tanseilio moral. Bu cyfnod erchyll o bomio rhwng 7fed o Medi i'r 2ai o Dachwedd,

 2. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  mwgwd nwy, brwsh dannedd a chrib a.y.y.b. Mae'r ffynhonnell yn ddibynadwy oherwydd ei fod yn ffurfiol ac yn dangos bod y llywodraeth wedi ceisio paratoi'r wlad yn drylwyr. Fel arfer ymgilwyr oedd plant ysgol, mamau a phlant ifanc, menywod feichiog, athrawon a phobl dall ac anabl.

 1. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  Y prif ddadl yw, � yw system yr Iddewon, o dderbyn plant yn eu harddegau yn oedolion, yn ymarferol ac yn berthnasol i gymuned ym Mhrydain? Credaf yn gryf taw deunaw mlwydd oed yw'r oedran y dylid ystyried unhryw un yn oedolyn cyfreithiol.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

  Roedd y menywod yn barod I weithio, roeddent eisiau chwarae rhan yn y Rhyfel. Roedd y mudiad y Suffragettes yn barod I anghofio am ei cweryl gyda'r llywodraeth ac i cyd-weithio,'Mae milwaith fwy o ddyletswydd ar y Suffragettes i ymladd y Kaiser nag i ymladd y llywodraeth sy'n gwrthwynebu ein

 1. Hanes-Gwaith Cwrs.

  (b)Er bod ystadegau yn ffeithiau pedant nid ydynt yn ddibynadwy, fedrith ystadegaeth gael ei gynnal yn unrhywle, gellid gofyn deg person mewn ardal Ceidwadwyr, fel Mayfair yn Llundain, neu gellid gofyn deg person ar ystad dlawd yn Llundain, byddai canlyniadau y ddwy ystadegaeth yn hollol wahanol.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  'laidback' ac yn ysmygu cyffuriau roedd hyd yn oed rhai yn cysgu yn gardd blaen J.R.R Tolkien i dangos eu parch ato. Yn ystod yr 1960au roedd cerddoriaeth yn rhan bwysig i chymdeithas pobl Prydain ac Cymru fel ei bandiau enwog The Beatles ac The Rolling Stones.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work