• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Yng Ngorffennaf

Extracts from this document...

Introduction

Yng Ngorffennaf, 1940 dechreuodd Llu awyr yr Almaen ymosod a bomio ar orsafau radar Prydain a ffatriau awyrennau. Trwy gydol y tair mis nesaf, fe wnaeth y Llu awyr Brenhinol colli 792 awyren ac roedd dros 500 peilot wedi marw. Yr oedd y cyfnod hon yn cael ei alw'n "Battle of Britain". Ar y 7fed o Fedi, 1940, newidodd Llu awyr yr Almaen ei strategaeth a dechreuodd i ganolbwyntio ar fomio Llundain. Ar y ddydd cyntaf o'r Blitz, bu farw 430 dinesydd, roedd 1,600 wedi'u hanafu'n llym. Dychwelodd yr Almaenwyr y dydd nesaf gan ladd 412 mwy o dinesyddion. Rhwng Medi 1940 a Mai 1941, wnaeth y 'Lufftwaffe' gwneud 127 cyrch nos, graddfa-mawr. ...read more.

Middle

Yr oedd hi'n cael cyfweliad yn 1987 ynglun ei phrofiadau: "If you were out and a bombing raid took place you would make for the nearest shelter. The tube stations were considered to be very safe. I did not like using them myself. The stench was unbearable. The smell was so bad I don't know how people did not die from suffocation. So many bodies and no fresh air coming in. People would go to the tube stations long before it got dark because they wanted to make sure that they reserved their space. There were a lot of arguments amongst people over that. We did not have an Anderson shelter so we used to hide under the stairs. ...read more.

Conclusion

Mae'r ffynhonnel hon yn defnyddiol ac yn dibynadwy oherwydd rydym yn cael gwybodaeth o lygad-dyst a oedd yn byw yn ystod y cyfnod penodol hyn. Ar uchafbwynt y 'Battle of Britain', dechreuodd y 'Lufftwaffe' cyrchoedd golau dydd ar Lundain sef y Blitz. Erbyn diwedd y rhyfel, prin oedd dim dinas neu tref ym Mhrydain heb gael ei fomio. Dechreuodd i gyrchoedd bod yn ffyrnig eto yn 1944 a 1945 pan wnaeth V1 bomiau hedfan ddi-peilot a rocedi V2 brawychu Llundain a'r De. Yn enwog, yr oedd y V1's yn cael ei alw yn 'Doodlebugs'. Yn y ffynhonnell nesaf gwelwn menyw sydd wedi gwneud defnydd dda o to ei lloches Anderson gan blannu a thyfu llysiau yn y pridd: ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Awst y 15fed, 2001 Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd cartref yng Nghymru a Lloegr? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Hanes-Gwaith Cwrs.

  lyriciau yn dangos nad oedd yr ifanc yn gwerthfawrogi gormesiad yr oedolion 'I can't get no satisfaction'. Mae'r holl luniau eraill yn profi hyn hefyd. Mae ffynhonnell A6, sef ystadegau, yn fy marn i dydy e ddim yn ddibynadwy, nid ydych yn gwybod pwy a ofynwyd, nag faint, nid ydynt yn ganlyniadau Censws felly nid ydyn yn ddibynadwy.

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Wrth gwrs mae gen i hawl dweud bod mam yn siarad drwy ei thin gan ei bod yn fam i mi, does gan fy merch ddim hawl o gwbl gan na nain iddi yw hi. Dwi wedi cael digon o drio plesio pawb, dydi o ddim yn gweithio dim mwy

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  cyflogwyr llawer o elw.Iddyn nhw y cyflogwyr yw'r gelyn.Roedd llawer o straeon wedi dod allan o Lerpwl yn son am ddiogi y gweithwyr.Gellir dweud bod nifer fawr o'r straeon yma yn tarddu o'r cyflogwyr,sydd eisiau sicrhau bod y gweithwyr yn cael eu portreu mewn golau negyddol.Mae'r gwrthdaro cymdeithasol a nedweddodd

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Weithiau fyddai neb yn gweld Jini am wythnosau bwygilydd'. Er yn bur anaml yr a'i Jini Blackburn-Jones yn bell o'i chartref, gwelodd Mr a Mrs Edwards, Jini un tro ar ei gwyliau yn ffrainc. Roedd hi'n cerdded tuag atynt gyda'i chi.

 1. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  Maent i gyd yn hapus wrth gwenu a felly wrth rhoi hyn allan roedd y llywodraeth yn trio dangos i'r rhieni bod eu plant yn well bant wedi gael eu ymgilo. Mae hyn yn ddefnyddiol i weld y math o bropaganda roedd y llywodraeth yn defnyddio achos bod e'n wreiddiol

 2. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  Dywedodd yr erthygl bod pamffledi wedi cael eu dosbarthu o amgylch y tai ac yn dweud, "We must prepare in good time against the possibility of war, however remote that possibility may be," sy'n dangos paratoadau cynnar y llywodraeth. Awdur y ffynhonnell yw Keith Macdonald.

 1. Y chwedegau yng Nghymru.

  byd, doedd plant y trefi bychan Cymru ddim yn unig, yn gwybod dim am y newidiadau ym myd cerddoriaeth a masnach y byd. Roedd pobl ifanc Cymru y nawr medru fod yn ddarn �r symudiad byd-eang tuag at ryddid. Roedd plant yn gwylio'r teledu talu am setiau radio a siarad

 2. RHYFEL a’r ymosodiad a’r Irac.

  Ym mis Tachwedd 2002, aethon nhw n�l. Roedd Prydain ac America yn credu bod Irac wedi bod yn creu ac yn cuddio arfau dros y blynyddoedd arfau allai ladd miloedd o bobl - ac maen nhwn teimlo o hyd bod hyn wedi bod yn ddigon o reswm dros fentro i ryfel.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work