• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Yng Ngorffennaf

Extracts from this document...

Introduction

Yng Ngorffennaf, 1940 dechreuodd Llu awyr yr Almaen ymosod a bomio ar orsafau radar Prydain a ffatriau awyrennau. Trwy gydol y tair mis nesaf, fe wnaeth y Llu awyr Brenhinol colli 792 awyren ac roedd dros 500 peilot wedi marw. Yr oedd y cyfnod hon yn cael ei alw'n "Battle of Britain". Ar y 7fed o Fedi, 1940, newidodd Llu awyr yr Almaen ei strategaeth a dechreuodd i ganolbwyntio ar fomio Llundain. Ar y ddydd cyntaf o'r Blitz, bu farw 430 dinesydd, roedd 1,600 wedi'u hanafu'n llym. Dychwelodd yr Almaenwyr y dydd nesaf gan ladd 412 mwy o dinesyddion. Rhwng Medi 1940 a Mai 1941, wnaeth y 'Lufftwaffe' gwneud 127 cyrch nos, graddfa-mawr. ...read more.

Middle

Yr oedd hi'n cael cyfweliad yn 1987 ynglun ei phrofiadau: "If you were out and a bombing raid took place you would make for the nearest shelter. The tube stations were considered to be very safe. I did not like using them myself. The stench was unbearable. The smell was so bad I don't know how people did not die from suffocation. So many bodies and no fresh air coming in. People would go to the tube stations long before it got dark because they wanted to make sure that they reserved their space. There were a lot of arguments amongst people over that. We did not have an Anderson shelter so we used to hide under the stairs. ...read more.

Conclusion

Mae'r ffynhonnel hon yn defnyddiol ac yn dibynadwy oherwydd rydym yn cael gwybodaeth o lygad-dyst a oedd yn byw yn ystod y cyfnod penodol hyn. Ar uchafbwynt y 'Battle of Britain', dechreuodd y 'Lufftwaffe' cyrchoedd golau dydd ar Lundain sef y Blitz. Erbyn diwedd y rhyfel, prin oedd dim dinas neu tref ym Mhrydain heb gael ei fomio. Dechreuodd i gyrchoedd bod yn ffyrnig eto yn 1944 a 1945 pan wnaeth V1 bomiau hedfan ddi-peilot a rocedi V2 brawychu Llundain a'r De. Yn enwog, yr oedd y V1's yn cael ei alw yn 'Doodlebugs'. Yn y ffynhonnell nesaf gwelwn menyw sydd wedi gwneud defnydd dda o to ei lloches Anderson gan blannu a thyfu llysiau yn y pridd: ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Awst y 15fed, 2001 Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd cartref yng Nghymru a Lloegr? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y chwedegau yng Nghymru.

  Yng Nghymru sbardin arall y gweddnewidiad yma 'Tryweryn', lle foddwyd dyffryn er mwyn cyflenwi dwr i fobl Lerpwl. Mae ffynhonnell B1, sef erthygl o'r 'Western Mail' ar yr 17ed o Fedi 1956, yn awgrymu mai nid yn uniongyrchol oherwydd y cynlluniau ar gyfer boddi Tryweryn oedd wedi poeni y Cymry, ond agwedd y bobl oedd am wneud e, e.e.

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Neu hyd yn oed ysgrifennu cerdyn gyda neges barod ac enw o danodd fel y buasai pawb arall yn ei gwneud. Rhywbeth i drafod ydi o, ddim rhywbeth i sgwennu ar ddarn o bapur a dyna fo. Ni welodd hi lawer ar wraig Emrys yn y blynyddoedd ola' ma' felly

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Roedd hi'n cerdded tuag atynt gyda'i chi. Ond pan gyfarchodd Mrs Edwards Jini, cerddodd y fenyw i ffwrdd gan ddweud rhywbeth yn ffraneg. Wrth gwrs, dywedodd pawb fod Mr a Mrs Edwards wedi gwneud cam-syniad, a'u bod nhw wedi gweld rhywun eithaf tebyg i Jini, ond nid hi.

 2. "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd ...

  ac yn swyddogol ond efallai nad yw e'n ddefnyddiol i ffeindio'r wir profiad y plant achos efallai roeddynt wedi eu gorfodi i wenu ac ymddwyn yn hapus jest i roi neges positif i'r rhieni. Mae'r ffynhonnell yma, (1c) hefyd yn ddefnyddiol i weld y math o neges roedd rhieni yn cael gael gan y llywodraeth.

 1. Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

  Dywedodd yr erthygl bod pamffledi wedi cael eu dosbarthu o amgylch y tai ac yn dweud, "We must prepare in good time against the possibility of war, however remote that possibility may be," sy'n dangos paratoadau cynnar y llywodraeth. Awdur y ffynhonnell yw Keith Macdonald.

 2. Hanes-Gwaith Cwrs.

  Heblaw ei fod yn ystadegaeth gwlad llawn, yn cynnwys pawb, neu bawb or grwp pobl benodol ni fedrwch ddibynnu y sicr arno.

 1. RHYFEL a’r ymosodiad a’r Irac.

  Ym mis Tachwedd 2002, aethon nhw n�l. Roedd Prydain ac America yn credu bod Irac wedi bod yn creu ac yn cuddio arfau dros y blynyddoedd arfau allai ladd miloedd o bobl - ac maen nhwn teimlo o hyd bod hyn wedi bod yn ddigon o reswm dros fentro i ryfel.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Fe ddaeth y Beatles i Caerdydd yn y 60au ar y 07/11/64 ac ar y 12/12/65. Roedd y Beatles wedi newid cerddoriaeth am byth ac hefyd roeddent yn wneud ffilmiau fel ei ffilm cyntaf "A Hard Day's Night ar y 06/07/1964, Help!

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work