• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

binh giai tuong ve huu

Extracts from this document...

Introduction

�� b�i: B�nh giang doan tr�ch ngan trong truyen "Tuong v� huu" cua Nguy�n Huy Thiep. Nguy�n Huy Thiep l� mot c�y b�t t�i hoa, l� mot nh� van c� nhi�u truyen vi�t v� nhi�u d� t�i kh�c nhau. Truyen cua �ng duoc vi�t bang nhung loi van moc mac v� don gian, song lai c� r�t nhi�u tri�t l� v� cuoc s�ng, x� hoi v� con nguoi mang t�nh nh�n van s�u sac. Truyen ngan "Tuong v� huu" l� mot trong nhung truyen v� x� hoi Viet Nam duong dai hay nh�t m� �ng tung vi�t. Nh�n vat "thi�u tuong Nguy�n Thu�n" d� cho ch�ng ta nhan ra duoc mot su that cua x� hoi.Trong doan tr�ch l� qu�ng thoi gian �ng moi nghi huu v� tro v� qu� do�n tu voi gia d�nh. T�c ph�m "Tuong v� huu" c� mot chu d� kh� kh�c so voi nhung t�c ph�m van hoc kh�c cua nh� van Nguy�n Huy Thiep. C�u chuyen v� mot �ng tuong d� nghi huu quay tro v� lai l�ng qu� xua nhung �ng v�n kh�ng tho�t ra khoi c�i v�ng tr�n ch�nh tri, rac r�i gia d�nh v� mac cam cua ch�nh ban th�n �ng. ...read more.

Middle

V� ph�a canh kh�ch �ng Thu�n l� mot con nguoi qu� mong tuong. �ng d�u c� hi�u duoc d�u rang �ng d� v� huu. �ng b�y gio l� mot thuong d�n kh�ng c�n l� tuong oai phong vi�t lenh l� c� nguoi nghe. Cho d� vi tuong c� n�i kh� t�m, �ng th�y m�nh v� dung, nhung cuoc s�ng doi thuong kh�ng cho �ng co hoi d� l�m quen lai tu d�u. Anh Thu�n (Cung l� t�c gia thuat lai trong truyen) - con trai duy nh�t cua �ng Thu�n. Trong th�m t�m anh r�t bi�t on v� m�n phuc cha anh. V� nguoi cha c� c�ng cho d�t nuoc m� anh moi duoc an hoc d�n noi d�n ch�n. Nh� anh cung thuoc loai kh� gia trong l�ng. Th� nhung anh cung c� nhi�u kh� t�m kh� n�i ra. Tuy anh c� an hoc nhung chuyen kinh t� cua gia d�nh d�u do vo anh nam giu. �i�u n�y cung khi�n anh tro th�nh mot nguoi ch�ng nhu nhuoc. �oc c�u chuyen ta c� th� hi�u duoc rang anh r�t mu�n cha anh duoc tha thoi, y�n vui tu�i gi� voi con ...read more.

Conclusion

Th� nhung c�u n�i cua Thuy gi�ng nhu l� ch� bai m�n qu� d� "Ca nh� d�ng phuc th� th�nh doanh trai". Sau d� l� nhung loi mia mai c� � tr�u troc �ng. "b� l� tuong, v� nh� b� v�n l� tuong". T�m tai Thuy l� mot nh�n vat kh� phuc tap. �oan tr�ch tuy ngan nhung d� th� hien duoc r�t nhi�u t�ch c�nh cua nh�n vat trong d�. Nguoi doc c� th� hi�u ra rang tung nh�n vat trong tuyen d�u c� r�t nhi�u kh� t�m, nhung d�ng thoi trong d� ho cung r�t mong tuong v� mot di�u g� d� kh�ng c� that. C� th� n�i Nguy�n Huy Thiep l� mot nh� van r�t c� �c s�ng tao, l� mot c�y vi�t mu�n d�ng loi van ti�ng n�i cua m�nh d� c� gang thay d�i c�i hien thuc cua x� hoi. Cung ch�nh v� di�u d� truyen ngan "Tuong v� huu" l� mot t�c ph�m c� � nghia r�t s�u sac. N� di v�o trong l�ng nguoi doc d� d�nh mot h�i chu�ng canh b�o v� c�i hien thuc cua x� hoi, phai bi�t l�n ti�ng v� ph� ph�n d� cho x� hoi lu�n trong sach. ?? ?? ?? ?? Nguy�n Van Doanh Vietnamese ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  ��n nam 1988, nh� m�y ngung hoat dong v� tu d� tro th�nh Heineken Experience, mot trong nhung dia di�m du lich r�t thu h�t tai H� Lan. Nam 1975, nh� m�y moi tai Zoeterwoude , H� Lan di v�o hoat dong.

 2. Da li smo zaista postoji

  Za�to imamo potpunu kontrolu nad na�im osjetilima, te kako doci osjecamo �iv? Ocito je da smo ovdje sada, a ja sam tipkati ovo i da ste citajuci ga, tako da smo definitivno ". Postojati", razlika je onda ne pitate da li smo stvarno ovdje ili ne, ali to je u razumijevanju za�to mi percipiramo stvari nacin na koji radimo.

 1. Gustave Flaubertin Madame Bovary ve Charlotte Brontenin Jane Eyre adlı eserlerinde dnemlerinin alt sınıflarının ...

  (Madame Bovary, s.73) alintisindan da anlasildigi gibi Emma'nin okudugu kitaplar onun Sedef Kunter 000755-032 ger�ekle baglantisini koparmis, onu hayali bir d�nyaya s�r�klemistir. Yasamadigi bir hayati �zlemesi de bundandir. Emma'nin paraya bakis a�isi daha �ok saglayacagi g�rkemi ve zengin bir yasami, edinecegi �evreye ara� olmasidir.

 2. Collection of Creative and Analytical Journal Entries On The Tin Flute By Gabrielle Roy

  the love they felt for each other but rather for a bitter revenge against Jean's abandonment of her. She is rushing into this marriage in search of a new "unknown life and ... to forget what she had been" (TF343).

 1. : Phn tch bi th cnh ngy h ca Nguyn Tri.

  Cảnh vật, thiên nhiên vào cuá»i ngày thật yên vui, thanh bình, nhÆ°ng cuá»c sá»ng thì không dừng lại... Cá» cây, hoa lá, con ngÆ°á»i Äầy sức sá»ng khÆ¡i dậy trong lòng nhà thÆ¡ cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng.

 2. Arabesk ve Arabesk Kltr 1960lardan 1970lere arabesk, zellikle kentlerin marjinalinde ve tarada yaayan alt-gelir ...

  En çok izlenen diziler genelde hep bu tür diziler oldu. Ticaretin her ayaÄında olduÄu gibi televizyonculuk ayaÄında da malesef hep bu kitle kullanıldı. SanayileÅmenin gereÄi olarak bunlar gayet normal olsa da , beraberinde uygulanması gereken politikalar yetersiz kalınca Åehirlerimizde küçük ve orta boyda köylerin birleÅmesi ile oluÅmaya baÅladı.

 1. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  Hãy theo Äuá»i công viá»c tá»t Äẹp của em! Wishing you a Happy Valentine’s Day. Keep up the good work! 19. Trong “Ngày Tình Yêu” này cÅ©ng nhÆ° má»i ngày khác, tất cả những gì tôi có là tinh yêu dành cho em. On this Valentine’s Day, just like every day, all I have is love for you. 20.

 2. Making Vietnamese wines (in Vietnamese)

  Rượu chuá»i ÄÆ¡n giản: * Nguyên liá»u: - Chuá»i má»c: má»t ký - Men rượu: má»t lạng men - Lá» thủy tinh * Cách làm: - Cắt chuá»i tròn dày khoảng má»t phân. - Men bóp má»n rây bá» phần trấu Äi.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work