• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Den gamle och havet

Free essay example:

Den gamle och havet

Ernest Hemingway

Ernest Hemingway föddes den 21 juli 1899 i Chicago, USA och avled den 2 juli 1961.                               Han växte upp i ett protestantiskt medelklasshem med sin mamma Grace Hall, pappa Clarence Hemingway, sina fyra systrar och en broder. Efter två flygplanskrascher där han skadade njurar och lever blev Ernest inlagd på klinik där han led av svåra depressioner och alkoholbesvär, detta ledde till att han inte kunde fortsätta skriva. Efter 39 gångers elchocksbehandling på kliniken, några dagar innan sin 62:a födelsedag begick Ernest självmord, då han var trött på allt lidande och sköt sig själv med sitt jaktgevär i munnen.

image00.png

Den gamle och havet

Den gamle fiskaren Santiago har inte haft någon tur med sitt fiske och har inte fångat någon fisk på flera månader. Han är emellertid övertygad om att otur är på väg att ta slut och ger sig ensam ute med sin lilla båt på havet utanför Kubas kust. Redan första dagen får han en enorm svärdfisk på kroken. Boken handlar om de dygn då fiskaren kämpar mot fisken. Ju längre kampen pågår desto mer ökar fiskarens beundran för och medkänsla med sin motståndare. Tills slut lyckas den gamle uppbåda sina sista krafter och dödar fisken. På väg hem igen äts emellertid svärdfisken upp av hajar, och det enda som återstår till slut är skelettet.

Jag tror budskapet med denna bok är följande;
Santiago har en idé, idén i detta fall är att fånga den största fisken han kan hitta, längre ut på havs. Man skulle kunna se det som vilken idé som helst, men som boken berättar är pojken, som symboliserar de som hjälper och stöttar när man har en idé, inte med honom på denna båttur och kamp mot den stora fisken. Santiago fortsätter ändå sin kamp, med fisken och alla de andra faror ute till havs, han fångar även idén, men på vägen hem finns hajarna och svärdfisken, de symboliserar de som inte tror på hans idé och förstör den.  Detta är en kamp mot samhället, att visa att man vill något. Precis som många andra har visat sina idéer, men ingen står bakom dem, men tillslut inser folk att det i själva verket var en ganska bra idé. Jag själv tror att detta är ett sätt för Hemingway, som tros ha varit homosexuell, att beskriva sin kamp för homosexuellas kamp i samhället.

Hemingway skrev denna bok med något som kallas isbergstekniken eller teorin om utelämnandet, såhär beskrev han sitt sätt att skriva;

- Om en författare känner till tillräckligt om det han skriver, då kan han utelämna delar av detta och då vet han att läsaren, om författaren är ärlig och sann i sin historia, kommer att känna och uppleva det utelämnade som om författaren ändå hade skrivit om det. För trögheten av ett isbergs rörelse består endast till en åttondel av det som är synligt. Men om författaren inte känner till tillräckligt om det han skriver och utelämnar delar av detta då gör han bara tomma hål i sin berättelse.

Det är mycket i denna bok som står mellan raderna, eftersom boken i sig inte säger särskilt mycket till läsaren.

Slutsatsen med detta är då i mina ögon;

Man kan inte genomföra stora idéer om man inte har någon bakom sig och har personer som jobbar emot sig. Santiago genomförde sin idé, som krossades. Då såg de andra att det var möjligt. Genom sitt misslyckande banade han vägen för andras lycka.

Av: Felicia Fogelholm, Pasteur

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

(?)
Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Related International Baccalaureate Languages Skills and Knowledge Essays

See our best essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  Som tidligere sagt s� er koreansk buddhisme en underart av mahayana buddhisme, n�rt beslektet seo(lignende zen) buddhismen, men skiller seg fra andre retninger ved at den pr�ver � l�se det den ser ikke stemmer i mahayana buddhismen. Dette er grunnet at de tidligste buddhistene i Korea mente at den buddhismen

 2. Analysis of 40 line estract of A Sea Change by Ernest Hemingway

  Thus she is hinting that Phil and her have done many things, that are not very dissimilar to a lesbian affair; this hints to the fact that they both might have had other affairs besides their relationship, but they are ignoring it.

 1. World lit.: Den Unge Werthers Lidelser

  Werthers fortr�ngte had til Albert slippes l�s, og tanken om at myrde ham luftes endda for en stund. Lotte repr�senterer alt det, Werther har dr�mt om, men er, p� grund af sin forpligtigelse overfor Albert som hans hustru, udenfor Werthers r�kkevidde.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  Denna positiva faktor �r dock troligtvis inte best�ende. Minskad efterfr�gan p� olja i sp�ren av nedg�ngen i v�rldskonjunkturen kommer fram�ver att ha en negativ inverkan p� handelsbalansen och d�rmed p� b�de bytes- och betalningsbalanserna. Regeringen f�rs�ker �ven p�verka handelsbalansen med medel som verkar fr�mmande f�r en f�respr�kare av en v�rldshandel utan tulltariffer och andra handelshinder.

 1. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  Skiriasi ir t? id?j? tobulumo laipsnis. Vis? auk??iausia ir pagr. id?ja - g?ris. Aristotelis atmeta Platono mint?, kad id?jos gali egzistuoti atskirai nuo daikt?. Pasak Aristotelio, yra ir material?s daiktai, ir id?jos, bet jie neegzistuoja kaip atskiri vienetai. Daiktai, rei?kiniai ir id?jos sudaro vientis? visum? vadinam? s?vokomis.

 2. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  N�r hon var yngre s� hade hon v�ldigt bra sj�lvf�rtroende men familjemedlemmarna hade dragit ner p� det och hon ans�g sig sj�lv som ful och �cklig. En dag n�r Lisa satt och studerade i skolan s� kom en ny kille till klassen.

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  14. Vad �r sant betr�ffande en m�nniskas moralutveckling? (A) Moral utvecklas under �ren genom kunskap och insikt. (B) Moral p�verkar inte beteendet i trafiken. (C) Moral �r medf�tt och kan inte p�verkas. 15. Vid k�rning med f�r h�g fart p� landsv�g p�verkas f�rarens seende. Vilket p�st�ende �r r�tt? (A)

 2. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  Katoliker och ortodoxakristna ber till Maria Jesus mor vid s�rskilda h�gtider. Men �ven hon �r en f�rebild f�r kvinnans traditionella passiva roll i en mansdominerad v�rld. Islam; Muhammed ville skapa en ekonomisk trygghet f�r kvinnan (f�r att hon �r f�r d�lig att ta vara p� sig sj�lv?)

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work