• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

Extracts from this document...

Introduction

Den h�r sagan handlar om G�s-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i G�teborg. Alla dessa tjejer �r syskon och har v�xt upp den st�rsta delen av sin uppv�xt utan deras biologiska f�r�ldrar. Deras f�r�ldrar var en mycket f�rm�gen familj och en dag n�r deras f�r�ldrar skulle till USA s� kraschade deras flygplan. Systrarna s�rjde tragedin v�ldigt mycket och deras moster fick ta �ver v�rdnaden om dem. G�s-Lena �r en mycket vacker flicka med gott sj�lvf�rtroende, Lena �r den �ldsta systern. Kokai-Kajsa �r lika vacker och bed�rande, hon �r mellansystern. Tillslut s� har vi Pluggis-Lisa som �r den yngsta systern och inte lika vacker enligt sina systrar och mostern. Det enda Lisa kan �r att plugga vilket inte hennes moster bryr sig om. Mariana �r deras moster och styvmoder, det enda hon t�nker p� �r pengar och status i det rika samh�llet. Hon rangordnar sina styvbarn efter hur vackra de �r. Systrarnas biologiska f�r�ldrar �lskade alla sina barn lika mycket. Lisa �lskade sina f�r�ldrar och de ber�mde henne f�r hennes framg�ngar i skolan och hennes intelligents. Ibland kunde man n�stan tro att de �lskade Lisa mer �n de andra 2 systrarna. ...read more.

Middle

Erik ber�ttade att han hade f�tt IG p� ett matte prov och f�r att f� vara kvar p� skolan var han tvungen att klara omprovet dagen efter. Lisa hade alltid f�tt bra resultat p� skrivningarna i skolan och var snillet i klassen. Utan att t�nka sig f�r s� fr�gade hon om Erik ville ha hj�lp med provet. Sekunden efter s� t�nkte hon �ver vad hon hade sagt, hon f�rstod inte att hon v�gade g� fram till honom. Svetten b�rjade rinna medan hon v�ntade p� ett svar hon hoppades p� ett ja men tvivlade p� det. Lisa h�rde hur Erik b�rjade harkla sig och k�nde hur svaret gick fr�n st�mbanden ut fr�n munnen och hon h�rde ett ja i sin djupaste lycka. De best�mde att han skulle komma hem till henne efter skolan. Hon sprang hem lycklig och v�ntade p� Erik med darrande kropp. Till slut kom Erik. Kajsa �ppnade d�rren och hon blev v�ldigt f�rv�nad och trodde att det var till henne Erik hade kommit. Men Erik sa att det inte var Kajsa han skulle tr�ffa. D� sprang den �ldsta systern ner och fr�gade om det var henne han vill samtala med. ...read more.

Conclusion

Efter n�gra minuter hade expediten sytt ihop en kl�nning med en ljuvlig s�ng som sv�vade ut i toner fr�n hans mun. I sin nya kl�nning sprang Lisa upp till huset och blaskade p� lite smink i ansiktet. Lisa hade aldrig sminkat sig eller kl�tt upp sig innan men nu s�g hon hur vacker hon egentligen var. Hon tog sin icke flotta flakmoppe till festen och travade in p� sina h�gklackade skor. Hela f�rsamlingen stod i k� f�r att prata med den nyinflyttade Erik. D� kom Lisa in och hela f�rsamlingen kollade mot Lisa n�r hon traskade fram rakt mot Erik och han m�tte henne med en k�rleksfull blick. Inga av de andra g�sterna f�rstod vem Lisa var och b�rjade sm�prata och viska bakom ryggen p� henne. K�rleken var obeskrivlig och b�da f�rstod hur mycket de gillade varandra. Det s�g ut p� dem som de hade k�nt varandra m�nga �r innan denna kv�ll. Erik sv�ngde sina armar �ver Lisa och kysste henne i en lugn och metodisk kyss. Systrarna stod bakom Erik och Lisa s�g hur de tillsammans himlade med �gonen och sk�mdes �ver deras betende mot deras vackra syster. Detta �ngrade systrarna i resten av deras liv. Resten kan ni ! Patrik Arnesson 1b ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ...

  Om jag j�mf�r denna novell med "Hungerspelen" som jag l�ser p� fritiden s� �r skillnaderna stora, t.ex. spr�ket l�ter enormt gammalt och �r sv�rt att f�rst� ifall man �r lite yngre och l�ser "Ett halvt ark papper" j�mf�rt med "Hungerspelen" som �r skriven i nutid och anv�nder ett spr�k som

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  ki mang d�n cho bia Heineken mot huong vi dac trung doc d�o. + Tiger dinh vi san ph�m d�nh cho t�ng lop trung luu cua th� thi, nh�n hieu nam t�nh l� bia giai kh�t cua nguoi d�n �ng ban linh sau mot ng�y l�m viec.

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  og det sies(gitt at verdens�nden bor i alle mennesker) at disse har evnen til � innvirke p� menneskers liv. 2. Jeg og normen: Dette er den sansen for kosmisk normen som koreanerne m� tilpasse seg etter. Denne l�ren opptrer kun i historier, og mennesket selv m� tolke.

 2. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  En annan karakt�r �r Sorgbarn. Han kommer in v�ldigt sent i romanen och jag tycker att hans personlighet liknar Erlands. Det har s�kert Rydberg t�nkt p� medvetet eftersom Sorgbarn �r son till Erland M�nesk�ld. S�ngen �r ett tecken p� att de har n�got gemensamt. F�rutom s�ngen tycker jag att Sorgbarns upptr�dande �r v�ldigt likt Erlands.

 1. World lit.: Den Unge Werthers Lidelser

  Han behersker samfundets krav, men oplever sin tilv�relse i det borgerlige samfund som et f�ngsel hvor han ingen mulighed har for at udfolde sig. Han trives ikke under de borgerlige forhold og kalder dem "fatale" (s. 87, den 27. december, linje 23).

 2. : Phn tch bi th cnh ngy h ca Nguyn Tri.

  Tác giả ngá»i “hóng mát” trong cảnh “ngày trÆ°á»ng”. “Ngày trÆ°á»ng” là ngày dài. Äây là cảm giác vá» thá»i gian của ngÆ°á»i sá»ng trong cảnh nhàn rá»i, thấy ngày dÆ°á»ng nhÆ° dài ra. Vá»i con ngÆ°á»i bận rá»n, luôn muá»n cá»ng hiến nhÆ° Nguyá»n Trãi thì cảm giác ấy càng thá» hiá»n rõ hÆ¡n hết.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  har en ipad.[4] Nu hvor de intet har begynder de at gå til Den Dominikanske Republik og andre steder for at søge hjælp og tigge. De bliver nød til at forlade deres hjem, da der intet er tilbage, andet end ruiner.

 2. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  Den enda orsaken jag hittar är att Vietnam ville bli kommunistiskt och att USA antog att resten av Asien skulle falla in på banor. Detta tycker jag är fel, för hur skulle vi reagera om Spanien kom till oss och stoppade ett av våra politiska val för att vi ville ha en socialdemokratisk statsminister istället för en moderat.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work