• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

Extracts from this document...

Introduction

Den h�r sagan handlar om G�s-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i G�teborg. Alla dessa tjejer �r syskon och har v�xt upp den st�rsta delen av sin uppv�xt utan deras biologiska f�r�ldrar. Deras f�r�ldrar var en mycket f�rm�gen familj och en dag n�r deras f�r�ldrar skulle till USA s� kraschade deras flygplan. Systrarna s�rjde tragedin v�ldigt mycket och deras moster fick ta �ver v�rdnaden om dem. G�s-Lena �r en mycket vacker flicka med gott sj�lvf�rtroende, Lena �r den �ldsta systern. Kokai-Kajsa �r lika vacker och bed�rande, hon �r mellansystern. Tillslut s� har vi Pluggis-Lisa som �r den yngsta systern och inte lika vacker enligt sina systrar och mostern. Det enda Lisa kan �r att plugga vilket inte hennes moster bryr sig om. Mariana �r deras moster och styvmoder, det enda hon t�nker p� �r pengar och status i det rika samh�llet. Hon rangordnar sina styvbarn efter hur vackra de �r. Systrarnas biologiska f�r�ldrar �lskade alla sina barn lika mycket. Lisa �lskade sina f�r�ldrar och de ber�mde henne f�r hennes framg�ngar i skolan och hennes intelligents. Ibland kunde man n�stan tro att de �lskade Lisa mer �n de andra 2 systrarna. ...read more.

Middle

Erik ber�ttade att han hade f�tt IG p� ett matte prov och f�r att f� vara kvar p� skolan var han tvungen att klara omprovet dagen efter. Lisa hade alltid f�tt bra resultat p� skrivningarna i skolan och var snillet i klassen. Utan att t�nka sig f�r s� fr�gade hon om Erik ville ha hj�lp med provet. Sekunden efter s� t�nkte hon �ver vad hon hade sagt, hon f�rstod inte att hon v�gade g� fram till honom. Svetten b�rjade rinna medan hon v�ntade p� ett svar hon hoppades p� ett ja men tvivlade p� det. Lisa h�rde hur Erik b�rjade harkla sig och k�nde hur svaret gick fr�n st�mbanden ut fr�n munnen och hon h�rde ett ja i sin djupaste lycka. De best�mde att han skulle komma hem till henne efter skolan. Hon sprang hem lycklig och v�ntade p� Erik med darrande kropp. Till slut kom Erik. Kajsa �ppnade d�rren och hon blev v�ldigt f�rv�nad och trodde att det var till henne Erik hade kommit. Men Erik sa att det inte var Kajsa han skulle tr�ffa. D� sprang den �ldsta systern ner och fr�gade om det var henne han vill samtala med. ...read more.

Conclusion

Efter n�gra minuter hade expediten sytt ihop en kl�nning med en ljuvlig s�ng som sv�vade ut i toner fr�n hans mun. I sin nya kl�nning sprang Lisa upp till huset och blaskade p� lite smink i ansiktet. Lisa hade aldrig sminkat sig eller kl�tt upp sig innan men nu s�g hon hur vacker hon egentligen var. Hon tog sin icke flotta flakmoppe till festen och travade in p� sina h�gklackade skor. Hela f�rsamlingen stod i k� f�r att prata med den nyinflyttade Erik. D� kom Lisa in och hela f�rsamlingen kollade mot Lisa n�r hon traskade fram rakt mot Erik och han m�tte henne med en k�rleksfull blick. Inga av de andra g�sterna f�rstod vem Lisa var och b�rjade sm�prata och viska bakom ryggen p� henne. K�rleken var obeskrivlig och b�da f�rstod hur mycket de gillade varandra. Det s�g ut p� dem som de hade k�nt varandra m�nga �r innan denna kv�ll. Erik sv�ngde sina armar �ver Lisa och kysste henne i en lugn och metodisk kyss. Systrarna stod bakom Erik och Lisa s�g hur de tillsammans himlade med �gonen och sk�mdes �ver deras betende mot deras vackra syster. Detta �ngrade systrarna i resten av deras liv. Resten kan ni ! Patrik Arnesson 1b ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ...

  Om jag j�mf�r denna novell med "Hungerspelen" som jag l�ser p� fritiden s� �r skillnaderna stora, t.ex. spr�ket l�ter enormt gammalt och �r sv�rt att f�rst� ifall man �r lite yngre och l�ser "Ett halvt ark papper" j�mf�rt med "Hungerspelen" som �r skriven i nutid och anv�nder ett spr�k som

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  dam nhan. + Ch�u My: Nam 2004, khu vuc ch�u My chi�m 13% kh�i luong bia v� 21% cua loi nhuan BEIA di�u h�nh. T�ng gi�m d�c cho c�c khu vuc Ch�u My se duoc Massimo von Wunster (hien tai l� Gi�m d�c, Heineken Italia)

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  s� pr�vde japanerne og fjerne den koreanske kulturen(de m�tte bla tilbe den japanske keiseren og fikk i en periode ikke lov � bruke koreansk spr�k) s� ble kristendommen i stor grad et symbol p� koreansk nasjonalisme fordi de kjempet mot denne fremmedgj�ringen av koreansk kultur(de nektet bla.

 2. World lit.: Den Unge Werthers Lidelser

  87, den 27. december, linje 23). Samfundet rummer simpelthen ikke plads for store og f�lsomme personligheder som Werthers, men kun for de passende og afd�mpede, s�som Albert; "At blive misforst�et er jo uundg�eligt for s�dan nogle som os" (s. 14, den 17. maj, linje 25). Kun i naturen f�ler Werther sig fri og uh�mmet4.

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  och de tycker verkligen inte om varandra. En av de f� g�nger som Assim blir glad n�r det g�ller Erland, �r n�r Singoalla ber honom att d�da Erland. Det visar vilket f�rh�llande de tv� m�nnen hade till varandra. En annan karakt�r �r Sorgbarn.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  0,4 �verg�ngen till demokrati 1999, efter 16 �rs ekonomiskt vanstyre under ledning av en brutal milit�rmakt, �ppnade en m�jlighet till att utveckla landet, Regeringen har f�rt en alltf�r expansiv finanspolitik, vilket resulterat i ett budgetunderskott vid samtliga ekonomiska bokslut sedan den nuvarande administrationens tilltr�de.

 1. : Phn tch bi th cnh ngy h ca Nguyn Tri.

  Hay tiếng ve kêu “dắng dá»i” nhÆ° tiếng Äàn bá»ng vang lên trong “lầu tá»ch dÆ°Æ¡ng” báo hiá»u chấm dứt ngày hè á» vùng quê. Tất cả những âm thanh ấy hòa lẫn vào nhau tạo nên bức tranh âm thanh sinh Äá»ng, náo nhiá»t, nó là hÆ¡i hÆ°á»ng của cuá»c sá»ng lao Äá»ng cần cù, chân chất.

 2. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  På en hemsida (http://www.olofpalme.org/ingangar/tema/vietnam/) kan man läsa om Sveriges engagemang i kriget. Sverige tillhörde ett av de länder som starkast motsatte sig den Amerikanska krigsföringen, och spelade en unik roll som blev internationellt känt. Olof Palme som var statsminister i Sverige år 1969-1976 var en stark motståndare till kriget.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work