• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Det moderne gennebrud + svag analyse af Den sidste balkjole

Extracts from this document...

Introduction

Anders Stærmose Randers HF & VUC Kursist 18640 Det moderne gennembrud ________________ ”Det moderne gennembrud” startede i 1870, hvor man forlod ”Romantikken”, som var en periode der havde eksisteret længe. I ”Romantikken” var man vant til at historier, noveller, digte osv. havde en lykkelig slutning og at alt var godt, faktisk beskrev litteraturen fra den tid et drømmesamfund, men alt dette blev som sagt ændret i 1870. Det er et spændende emne og derfor vil der blive set på de ændringer, der skete i litteraturen, samt hvilke ændringer, der skete i vores samfund i den periode, hvor vi havde Det moderne gennembrud. ...read more.

Middle

Den revolution skulle, ifølge Georg, ændre litteraturen på den måde, at man ikke længere skulle skrive omkring lykke og idyl, men derimod begynde at skrive omkring de problemer, der var i samfundet, forskel mellem manden og hans hustru og hvilke rettigheder de hver især havde, religion, sex, dermed sagt, at han vil have, at man igennem litteraturen kunne komme problemerne i samfundet til livs og gøre oprør mod de gamle traditioner. Før i tiden havde man jo ikke turde gøre noget for at få problemerne løst. Man havde jo ikke rigtigt hørt nogen historier fra Romantikken, der handlede om en person, som havde det rigtigt skidt, f.eks. ...read more.

Conclusion

Samtidig med, at ”Det moderne gennembrud” skulle debattere problemer og videnskabeligt bevise ting, blev begrebet ”Realisme” født. I ”Realismen” er det vigtigt, at forfatteren ikke selv kommer med moraler og analysere, men i stedet er neutral på den måde, at læseren selv kan komme en konklusion. Det er en meget god måde at skildre virkeligheden på, fordi at forfatteren gengiver, hvad der sker og ikke skjuler noget. Så man kan konkludere, at ”Det moderne gennembrud” formede litteraturen til det som den er i dag. At man faktisk kan skrive om alt hvad, man har lyst til og at man ikke behøver at skjule noget eller få læser til at læse mellem linjerne for at forstå budskabet. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  f�rst over hele 1000 �r senere, med innf�rningen av Neokonfutsianismen, som er en konfutsianisme med sterkere "innslag" av guder samt at det er en retning med en del p�virkning fra buddhismen(da i hovedsak zen). Spesielt i forhold til dette med innholdet i sjelen og forholdet mellom individ og kosmos(se buddhisme).

 2. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  Da Nora i f�rste akt forklarer Fru Linde under hvilke omst�ndigheder, hun vil afsl�re sin hemmelighed for Torvald, siger hun; Jo - engang kanske - om mange �r, n�r jeg ikke l�ngere er s� smuk som nu. [...] N�r Torvald ikke l�ngere synes s� godt om mig som nu; n�r

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Jeg har desv�rre aldrig f�et muligheden for at g� specifikt ind og g�re rede og analysere to af mine ynglings film. Begge film handler om incest, og derfor har filmene haft meget omtale i aviser og lignende; som kan hj�lpe mig i min analyse.

 2. World lit.: Den Unge Werthers Lidelser

  Kun i naturen f�ler Werther sig fri og uh�mmet4. Werthers karakter er st�rkt dynamisk, idet han �ndrer sig gradvist igennem romanens handling. Fra at have v�ret den mest omsorgsfulde og livselskende person, udvikler han sig til en ensom, desperat og hadfyldt mand. Hans br�ndende k�rlighed vender sig st�dt til en gennemborende ulykke og jalousi overfor Albert.

 1. Romeo et juliette analyse d'une tragdie

  premier chapitre; il s'agit d'avant que son amant ait tu� son mari et apr�s ce meurtre dont elle a �t� complice. Tout le r�cit tourne autour du meurtre, et le texte tourne en spirales autour de cet �v�nement qui a profond�ment marqu� la vie d'�lisabeth.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Gud og religion bliver lagt lidt i baggrunden, mens personer som Darwin, Nietzsche og Freud bliver fremhævet på bedste vis. Menneskets rettigheder bliver, ligesom i oplysningstiden, en mærkesag for mange mennesket, også ting som kvinders stemmeret og bedre forhold for den voksende arbejderklasse.

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Lige som når folk giver ting til guderne.” svarede te koppen overbevisende. Buen nåede ikke at høre, hvad tekoppen svarede, før buen fik øje på celloen. De stod bare der, og kiggede på hinanden. Ligesom kærlighed ved første blik. Buen kravlede over til celloen og strøg sig op ad celloen.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  havde sit epicenter nær Léogâne 25 km fraHaitis hovedstad og største by, Port-au-Prince. 1. Jordskælvet skyldes en transform forskydning langs brudlinjen mellem den nordamerikanske og den caribiske plade. 1. Jordskælvet opstod inde i landet d. 12. januar 2010, omkring 25 km vestsydvest fra Port-au-Prince på en 13 km dybde kl 16:53 UTC-5.[9] 2.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work