• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Det moderne gennebrud + svag analyse af Den sidste balkjole

Extracts from this document...

Introduction

Anders Stærmose Randers HF & VUC Kursist 18640 Det moderne gennembrud ________________ ”Det moderne gennembrud” startede i 1870, hvor man forlod ”Romantikken”, som var en periode der havde eksisteret længe. I ”Romantikken” var man vant til at historier, noveller, digte osv. havde en lykkelig slutning og at alt var godt, faktisk beskrev litteraturen fra den tid et drømmesamfund, men alt dette blev som sagt ændret i 1870. Det er et spændende emne og derfor vil der blive set på de ændringer, der skete i litteraturen, samt hvilke ændringer, der skete i vores samfund i den periode, hvor vi havde Det moderne gennembrud. ...read more.

Middle

Den revolution skulle, ifølge Georg, ændre litteraturen på den måde, at man ikke længere skulle skrive omkring lykke og idyl, men derimod begynde at skrive omkring de problemer, der var i samfundet, forskel mellem manden og hans hustru og hvilke rettigheder de hver især havde, religion, sex, dermed sagt, at han vil have, at man igennem litteraturen kunne komme problemerne i samfundet til livs og gøre oprør mod de gamle traditioner. Før i tiden havde man jo ikke turde gøre noget for at få problemerne løst. Man havde jo ikke rigtigt hørt nogen historier fra Romantikken, der handlede om en person, som havde det rigtigt skidt, f.eks. ...read more.

Conclusion

Samtidig med, at ”Det moderne gennembrud” skulle debattere problemer og videnskabeligt bevise ting, blev begrebet ”Realisme” født. I ”Realismen” er det vigtigt, at forfatteren ikke selv kommer med moraler og analysere, men i stedet er neutral på den måde, at læseren selv kan komme en konklusion. Det er en meget god måde at skildre virkeligheden på, fordi at forfatteren gengiver, hvad der sker og ikke skjuler noget. Så man kan konkludere, at ”Det moderne gennembrud” formede litteraturen til det som den er i dag. At man faktisk kan skrive om alt hvad, man har lyst til og at man ikke behøver at skjule noget eller få læser til at læse mellem linjerne for at forstå budskabet. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  en "revolution", de fire var; Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring og S�ren Kragh-Jakobsen. De her fire m�nd f�lte en trang til at �ndre p� filmverden', de f�lte at de blev n�dt til at modarbejde visse tendenser i den moderne film alder.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  Den koreanske konfutsianismen skiller seg i sv�rt liten grad fra den kinesiske, som kanskje har noe med at de som i hovedsak l�rte bort de konfutsianistiske tankene hadde f�tt sin utdannelse i utlandet. I dag utgj�r selve religionen konfutsianisme en sv�rt liten prosent av det totale religionsgrunnlaget i landet, om

 1. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  Da Nora i f�rste akt forklarer Fru Linde under hvilke omst�ndigheder, hun vil afsl�re sin hemmelighed for Torvald, siger hun; Jo - engang kanske - om mange �r, n�r jeg ikke l�ngere er s� smuk som nu. [...] N�r Torvald ikke l�ngere synes s� godt om mig som nu; n�r

 2. World lit.: Den Unge Werthers Lidelser

  Kun i naturen f�ler Werther sig fri og uh�mmet4. Werthers karakter er st�rkt dynamisk, idet han �ndrer sig gradvist igennem romanens handling. Fra at have v�ret den mest omsorgsfulde og livselskende person, udvikler han sig til en ensom, desperat og hadfyldt mand. Hans br�ndende k�rlighed vender sig st�dt til en gennemborende ulykke og jalousi overfor Albert.

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  Parlamentet (nationalf�rsamlingen) best�r av senaten och representanthuset. Nigerias makroekonomiska situation har inte utvecklats p� ett s�tt som den nuvarande administrationen under ledning av president Obasanjo hade hoppats. En alltf�r expansiv finanspolitik har skapat en stigande inflation och en deprecierande v�xelkurs.

 2. Romeo et juliette analyse d'une tragdie

  premier chapitre; il s'agit d'avant que son amant ait tu� son mari et apr�s ce meurtre dont elle a �t� complice. Tout le r�cit tourne autour du meurtre, et le texte tourne en spirales autour de cet �v�nement qui a profond�ment marqu� la vie d'�lisabeth.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Den ”stolte nation”. Den enkelte dansker er kun en lille brik i et ædelt rige, samlet under gud. Med venligheden, håbet og modet er danskerne simpelthen Danmark. I det moderne gennembrud bliver individet et menneske i industrisamfundet med maskiner og ny teknologi.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  ”Åååh, hvor er jeg dog glad fordi, du kom og hentede mig!” Manden svarede ikke. Celloen havde tit tænkt over, hvorfor mennesker aldrig svarede, når man sagde nået til dem. ”Mon det var, fordi de ikke kunne høre noget eller bare fordi, de var rigtig sure?” Tænkte celloen.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work