• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

Extracts from this document...

Introduction

Diktanalys av Gustaf Fr�dings Vinternatt I Gustaf Fr�dings naturdikt Vinternatt fr�n diktsamlingen Gitarr och dragharmonika (1891) m�lar f�rfattaren upp en uttrycksfull bild av en kall vinternatt och denna skildring innefattar ett livligt visuellt plan som st�r i kontrast till en bild av tystnad och en total avsaknad av ljud . Dikten best�r av fem sexradiga strofer som �ven innefattar rimfl�tan "aabccb". Diktens f�rsta strof inleds med meningen "l�t oss sakta, l�t oss dock betrakta skogens vita slott" som anv�nds f�r att bygga upp st�mningen i dikten. Det vaggande "o" och "�-ljudet" som ses i orden "l�t", "dock" och "slott" �r ett s�tt f�r f�rfattaren att expressivt m�la upp en bild av den sovande naturen som avstannat d� vintern med sin k�ld r�der och ligger som ett t�cke �ver naturen. Den vaggande och fallande rytmen st�rks �ven i den anaforiska upprepningen av "l�t oss" som innefattar b�de "o" och "�-ljud" vilket tillsammans med det �vergripande rimm�nstret "aabccb" skapar en k�nsla av s�mn och lugn. Den visuellt talande bilden av vintern och sn�n blir p�taglig d� Fr�ding skildrar sn�n som "skogens vita slott" eller "golvens marmorstenar" d�r orden "vita" och "marmorstenar" frambringar en f�rnimmelse av renhet. ...read more.

Middle

Sommaren personifieras i dessa rader och f�rfattaren beskriver hur sommaren "sover" under sn�n som bildat en "alkov" eller en urholkning som till�ter oss att se sommaren. Det hotfulla i denna bild och det som g�r att dikten f�r en allt m�rkare ton �r s�ttet sommaren framst�lls d�r ordvalet "frusna" och "lik" leder till associationer med d�den. Den negativa tonen som blir alltmer p�taglig i dikten f�rst�rks och ges fullt uttryck i diktens tredje strof. Strofen inleds likt den f�rsta med ett vaggande och lugnande ljud som i detta fall �r "l-ljudet" i ord som "iskristaller" eller "l�gret". Lugnet bryts sedan och en till synes hotfull och olycksb�dande bild framst�lls i s�ttet iskristallerna st�der "l�gret, d�r den d�da sig till vila lagt". Den fortsatta personifieringen av sommaren som h�r inte n�mns vid namn utan refereras till "den d�da", och allitterationen av det h�rda "d-ljudet" anv�nds f�r att tillsammans med ordvalet "d�da" st�rka den hotfulla atmosf�ren i dikten. Samtidigt som dikten blir allt m�rkare finner vi �ven att den rena och "vita" bilden av sn�n kvarst�r d� "vita s�ngomh�ngen sv�va �ver s�ngen". ...read more.

Conclusion

Den hotfulla bilden st�rks �ven d� f�rfattaren framst�ller de "dunkla skuggor" som sakta glider �ver sn�n. Ordvalet "sakta" i f�rg�ende citat har h�r en prolongerande och n�stan f�revigande effekt d� det dystra och m�rka skuggorna och vinterns kyla inte tycks f�rsvinna f�r att l�mna v�g f�r v�ren och s�ledes avslutas dikten mycket m�rkt. Sammanfattningsvis utg�r Gustaf Fr�dings Vinternatt ett mycket expressivt och vackert stycke lyrik. F�rfattaren skildrar uttrycksfullt hur vintern och dess k�ld l�mnar ett stort vitt t�cke av sn� efter sig och hur sommaren som personifieras �r frusen under detta t�cken. Det visuella planet st�lls sedan emot ett plan av absolut tystnad som �sk�dligg�rs i dikten och f�ljaktligen st�rks d�dsymboliken. Gustaf Fr�ding - Vinternatt L�t oss �ka sakta, l�t oss dock betrakta skogens vita slott, golvens marmorstenar, vita valv av grenar, som till himlen n�tt. Ej ett sn�stoft r�res, under valven h�res ingen vinds musik, sn�n har rett alkover, och d�rinne sover sommarns frusna lik. Iskristaller st�da l�gret, d�r den d�da sig till vila lagt, vita s�ngomh�ngen sv�va �ver s�ngen, enar h�lla vakt. Och metalliskt kalla m�nestr�lar falla ned i �de sal, och fr�n alla kanter gnistra diamanter i o�ndligt tal. Stj�rnorna med sorgens silver smycka borgens genombrutna tak, dunkla skuggor glida sakta genom vida skymtande gemak. Gabriel Iliesiu - IB2 Diktanalys Swedish A1 HL Vinternatt 2003-11-13 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  M�i khu vuc se duoc l�nh dao boi mot T�ng gi�m d�c khu vuc nguoi se b�o c�o cho Marc Bolland, trong vai tr� moi cua Gi�m ��c �i�u H�nh. C�ng voi di�u n�y, C�ng ty se tang cuong tr�ch nhiem chuc nang cua n� bang c�ch tao 'Nh�m Gi�m

 2. Doktor Glas- Hjalmar Sderberg

  Det �r otrolig hur en bok som skrevs f�r �ver 100 �r sedan fortfarande kan vara s� pass aktuell, en av de stora anledningarna till att denna boken fortfarande lever kvar anser jag �r f�r att handlingen i denna boken �r s� pass modern, f�r de flesta b�cker f�r 100

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  og det legges stadig til nye elementer, men NB. disse ses p� som en forlengelse av det gamle ikke en erstatning), dagliglivet(ogs� her s� ligner den koreanske buddhismen(og her er det vel kanskje et st�rre s�rtrekk) p� hinduismen ved at for folk flest legges det st�rre vekt p� hvordan man

 2. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  La construcci�n de las primeras computadoras abri� un sin f�n de posibilidades para la formalizaci�n a todas las ciencias, pero sobre todo a las ciencias humanas. La ling��stica encontr� en el ordenador un medio adecuado para estudiar las propiedades formales de la lengua, entendida como la estructura com�n seguida por

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  ”Lige børn leger bedst” – de forskellige grupper i samfundet blandede sig helst ikke med hinanden. Individet var stadigvæk afhængigt af et fællesskab i form af mennesker der havde nogenlunde samme beskæftigelse og økonomi som én selv. Ungdomsoprøret i 60’erne begyndte allerede lidt at tage form i slutningen af 50’erne.

 2. Unga rkare i Sverige

  Det finns studier som har visat tydliga samband mellan rökning och cancer i luftvägarna, lungorna, livmoderhalsen. Men inte bara cancer, utan även hjärtinfarkt, magsår, diabetes och problem vid graviditeten. (FHI, Fimpa nu! Bli rök-och snusfri, 2010, Statens folkhälsoinstitut, 2010)

 1. Training - Swedish. Att trna och gymma r viktigt fr vr hlsa.

  Kroppen behöver också kolhydrater för att musklerna använder sig av kolhydrater som bränsle och utan kolhydrater har inte musklerna lika mycket energi.

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  arm with a truly happy day bringing fulfillment of your favorite hope your brightest promise. 24. Hãy Äá» những lá»i chúc sâu lắng của tôi luôn á» bên cạnh cuá»c sá»ng tuyá»t vá»i của bạn. Tôi hy vá»ng trong nÄm tá»i bạn luôn khá»e mạnh và thuận buá»m xuôi gió trong công viá»c.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work