• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

Extracts from this document...

Introduction

Diktanalys av Gustaf Fr�dings Vinternatt I Gustaf Fr�dings naturdikt Vinternatt fr�n diktsamlingen Gitarr och dragharmonika (1891) m�lar f�rfattaren upp en uttrycksfull bild av en kall vinternatt och denna skildring innefattar ett livligt visuellt plan som st�r i kontrast till en bild av tystnad och en total avsaknad av ljud . Dikten best�r av fem sexradiga strofer som �ven innefattar rimfl�tan "aabccb". Diktens f�rsta strof inleds med meningen "l�t oss sakta, l�t oss dock betrakta skogens vita slott" som anv�nds f�r att bygga upp st�mningen i dikten. Det vaggande "o" och "�-ljudet" som ses i orden "l�t", "dock" och "slott" �r ett s�tt f�r f�rfattaren att expressivt m�la upp en bild av den sovande naturen som avstannat d� vintern med sin k�ld r�der och ligger som ett t�cke �ver naturen. Den vaggande och fallande rytmen st�rks �ven i den anaforiska upprepningen av "l�t oss" som innefattar b�de "o" och "�-ljud" vilket tillsammans med det �vergripande rimm�nstret "aabccb" skapar en k�nsla av s�mn och lugn. Den visuellt talande bilden av vintern och sn�n blir p�taglig d� Fr�ding skildrar sn�n som "skogens vita slott" eller "golvens marmorstenar" d�r orden "vita" och "marmorstenar" frambringar en f�rnimmelse av renhet. ...read more.

Middle

Sommaren personifieras i dessa rader och f�rfattaren beskriver hur sommaren "sover" under sn�n som bildat en "alkov" eller en urholkning som till�ter oss att se sommaren. Det hotfulla i denna bild och det som g�r att dikten f�r en allt m�rkare ton �r s�ttet sommaren framst�lls d�r ordvalet "frusna" och "lik" leder till associationer med d�den. Den negativa tonen som blir alltmer p�taglig i dikten f�rst�rks och ges fullt uttryck i diktens tredje strof. Strofen inleds likt den f�rsta med ett vaggande och lugnande ljud som i detta fall �r "l-ljudet" i ord som "iskristaller" eller "l�gret". Lugnet bryts sedan och en till synes hotfull och olycksb�dande bild framst�lls i s�ttet iskristallerna st�der "l�gret, d�r den d�da sig till vila lagt". Den fortsatta personifieringen av sommaren som h�r inte n�mns vid namn utan refereras till "den d�da", och allitterationen av det h�rda "d-ljudet" anv�nds f�r att tillsammans med ordvalet "d�da" st�rka den hotfulla atmosf�ren i dikten. Samtidigt som dikten blir allt m�rkare finner vi �ven att den rena och "vita" bilden av sn�n kvarst�r d� "vita s�ngomh�ngen sv�va �ver s�ngen". ...read more.

Conclusion

Den hotfulla bilden st�rks �ven d� f�rfattaren framst�ller de "dunkla skuggor" som sakta glider �ver sn�n. Ordvalet "sakta" i f�rg�ende citat har h�r en prolongerande och n�stan f�revigande effekt d� det dystra och m�rka skuggorna och vinterns kyla inte tycks f�rsvinna f�r att l�mna v�g f�r v�ren och s�ledes avslutas dikten mycket m�rkt. Sammanfattningsvis utg�r Gustaf Fr�dings Vinternatt ett mycket expressivt och vackert stycke lyrik. F�rfattaren skildrar uttrycksfullt hur vintern och dess k�ld l�mnar ett stort vitt t�cke av sn� efter sig och hur sommaren som personifieras �r frusen under detta t�cken. Det visuella planet st�lls sedan emot ett plan av absolut tystnad som �sk�dligg�rs i dikten och f�ljaktligen st�rks d�dsymboliken. Gustaf Fr�ding - Vinternatt L�t oss �ka sakta, l�t oss dock betrakta skogens vita slott, golvens marmorstenar, vita valv av grenar, som till himlen n�tt. Ej ett sn�stoft r�res, under valven h�res ingen vinds musik, sn�n har rett alkover, och d�rinne sover sommarns frusna lik. Iskristaller st�da l�gret, d�r den d�da sig till vila lagt, vita s�ngomh�ngen sv�va �ver s�ngen, enar h�lla vakt. Och metalliskt kalla m�nestr�lar falla ned i �de sal, och fr�n alla kanter gnistra diamanter i o�ndligt tal. Stj�rnorna med sorgens silver smycka borgens genombrutna tak, dunkla skuggor glida sakta genom vida skymtande gemak. Gabriel Iliesiu - IB2 Diktanalys Swedish A1 HL Vinternatt 2003-11-13 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Kärlekssynen i Doktor Glas.

  Glas st�ller fr�gan "varf�r v�rt sl�ktes liv bevaras" och varf�r v�r "l�ngtan stillas" genom "ett organ" som vi "flera g�nger om dagen" begagna till "avloppsr�r f�r orenlighet". Nedv�rderandet av den sexuella akten och k�net st�rks d� Glas anv�nder ordet "avlopp" som vanligtvis associeras med smuts och stank i detta sammanhang.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  o (H� Lan, My, T�y Ban Nha, Ph�p, Hy Lap, �, Li�n minh nh�m) v� s�u nh�m khu vuc (Trung ��ng v� Bac Phi, Ch�u Phi can Sahara, Caribbean, Ch�u My Latinh, Ch�u �-Th�i B�nh Duong, Bac-T�y �u). Nam khu vuc di�u h�nh moi se l�: + T�y �u: Nam

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  og baptistene. Det nevnes ikke noen spesielle s�rtrekk innenfor disse, annet enn at foreningen mellom kristendom og konfutsianisme f�rte til en "mildere" form for konfutsianisme. F�r hadde kvinner lite � si, og enkeltmenneskets rettigheter var bestemt ut i fra den sosiale klassen de tilh�rte, noe som n� ble forandret grunnet synet p� at gud har skapt alle i sitt bilde.

 2. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  "H�r s�g man lik, sjuka och d�ende. H�r s�g man stum f�rtvivlan, d�dsfasa, sorg och hj�lpl�shet". Viktor Rydberg �r k�nd f�r sina samh�llskritiska texter, men denna roman skiljer sig fr�n m�ngden. H�r har han valt att helt ber�tta om en k�rlekshistoria och som redan n�mnts �r denna 1300-tals historia omgiven av riddare, slott och andra liknande f�rem�l.

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  La construcci�n de las primeras computadoras abri� un sin f�n de posibilidades para la formalizaci�n a todas las ciencias, pero sobre todo a las ciencias humanas. La ling��stica encontr� en el ordenador un medio adecuado para estudiar las propiedades formales de la lengua, entendida como la estructura com�n seguida por

 2. World lit.: Den Unge Werthers Lidelser

  Werthers tragedie drejer sig dog om mere end blot ulykkelig k�rlighed. De sociale vilk�r, som ikke tillader hans st�rke og rene f�lelser at komme til deres ret, udg�r nemlig tillige en stor del af den unge Werthers sorg3. Af hans egne breve fremg�r det umiddelbart, at Werther er en dygtig ung mand med udsigt til en str�lende karriere.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Men nu kom der flere kontorfolk, der gik rundt med dokumentmapper og næsten udelukkende arbejde med papirer. Dette blev set som et lidt mere eksklusivt job, og man fik bedre løn end på en fabrik. Set på perioden med en lidt mere abstrakt måde, så kan man vel godt sige, at klasserne stadigvæk betyder noget i mellemkrigstiden.

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  hoa này, vì em Äã cùng anh Äi Äến tận cùng thế giá»i. Chúc sinh nhật hạnh phúc. Send you my beautiful blessing that is as sweet as a flower to be your companion till the end of the world.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work