• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Doktor Glas- Hjalmar Sderberg

Extracts from this document...

Introduction

Doktor Glas- Hjalmar S�derberg 1905 var �ret d� Hjalmar S�derberg gav ut romanen som p� senare tid skulle klassas som en av Sveriges fr�msta romaner genom tiderna, Doktor Glas. Boken, med just doktor Glas som huvudrollsinnehavare utspelar sig i Stockholm i b�rjan p� 1900-talet. Det �r en v�ldigt speciell bok, f�r trots att boken endast inneh�ller 169 sidor s� tog det sig sin tid att ta sig igenom den, dels f�r att den �r skriven p� gammal svenska, vilket f�r mig n�stan liknar poesi, men ocks� f�r att den f�r mestadels �r skriven ur dagboksform, ur doktor Glas perspektiv. Som jag tidigare n�mnde handlar boken om doktor Glas, som �r ensam man i 30-�rs �ldern och precis som man h�r p� hans namn s� �r han doktor. En dag kommer pastor Gregorius fru Helga, p� ett bes�k p� doktor Glas praktik med ett minst sagt annorlunda bekymmer. Hennes man, den v�lk�nda pastor Gregorius f�rgriper sig p� henne och hon vill nu att doktor Glas ska intala hennes man att hon �r sjuk och b�r avst� fr�n all sexuellkontakt. ...read more.

Middle

Dessa tabletter g�ra att man faller ner och d�r p� �gonblicket. S� av en ren slump st�ter han ihop med pastorn en eftermiddag d� han tar tillf�llet i akt och bjuder pastorn p� en ny "hj�rtmedicin", denna "hj�rtmedicin" var i sj�lva verket cyankaliumtabletterna och precis som tabletterna lovat f�ll pastorn handl�st ihop och dog, orsak? Slaganfall. Allt g�r som det ska, f�rutom att Helga tycks aldrig fatta tycke f�r doktor Glas, vilket egentligen hela boken gick ut p�, att doktor Glas ville gifta sig med Helga. Boken slutade v�ldigt hastigt med att Helgas �lskare hittade en annan kvinna och Helga f�rblev ensam efter sin mans bortg�ng, lika s� blev doktor Glas. Boken, som jag tidigare n�mnde gavs ut 1905, har skapade mycket diskussioner kring doktor Glas handlande, ifall det han gjorde var moraliskt r�tt? Diskussionerna kring denna bok har varit l�nga och man kan knappast s�ga att man har funnit svaret, �n s� l�nge i alla fall. ...read more.

Conclusion

h�r s� tror jag knappt att folk kommer kunna f�rst� vad som st�r skrivet, f�r jag ser en stor skillnad i spr�ket d� och idag. Men trots den skriftliga skillnaden, j�mf�r vad jag �r van vid, tycker jag att "Doktor Glas" lever upp till sitt rykte, som en av Sveriges fr�msta b�cker genom tiderna. F�r det �r faktiskt n�got speciellt med denna boken, trots sina ynka 169 sidor s� rymmer den s� mycket mer, man b�rjar verkligen t�nka n�r man l�ser den och s�tter sig in i Doktor Glas situation, f�r hur hade man sj�lv handskat med detta "problem" som f�rsigg�r? Sj�lv kan jag inte riktigt best�mma mig om jag tycker att doktor Glas handlande var r�tt eller fel, f�r det �r faktiskt en ytterst komplicerad situation som han s�tts i. F�r p� ett s�tt s� r�ddade han Helga genom att d�da pastorn, men samtidigt s� �r det aldrig okej att d�da n�gon annan, oavsett vad. Kanske att doktor Glas kunde l�st problemet p� ett annat s�tt? Men ja, d� hade boken inte varit den samma... ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  C�c hoat dong tai Vuong qu�c Anh d� duoc duoi su mong doi nhu su k�t hop cua suy tho�i kinh t�, thuong mai tr�n suy tho�i, tang thu�, c�m h�t thu�c l� v� bia v�o gi� tri cua c�c bang Anh thuc hien c�c thi truong dac biet kh�

 2. Kärlekssynen i Doktor Glas.

  Trollguldet som i sagosammanhang verkar vackert i m�rkret och som i solljus f�rvandlas till sten, kan �ven antas vara en symbol f�r illusionen om den rena k�rleken. D�rmed antyder Glas att den rena k�rleken �r en dr�m och en illusion som i praktiken inte �verenst�mmer med hans uppfattning.

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  �aliu akiu gra�uole Hela laisvai jauciasi keliaudama oru, kas suteikia jai ir ragani�ko �avesio. Jos vieninteles nera paskutinio skryd�io scenoje. Tikriausiai, Bulgakovas tycia jos nebemini, kaip ma�iausios svitos nares, kuri visose scenose atlikdavo pagalbininkes vaidmeni: ir Varjete teatre, ir 50-tajame bute, ir Did�iojoje puotoje pas velnia.

 2. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  St�mningen i romanen varierar ganska mycket. Till en b�rjan skildrar Rydberg en vacker romans mellan Erland M�nesk�ld och Singoalla. P� sidan 57 skriver Rydberg s� romantiskt som m�jligt f�r att l�saren skall uppfatta st�mningen som dr�mlik, n�stan sagoaktig: "- Nu �r du min man, Erland, och jag �r i allt lydig din vilja.

 1. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  Men han bara skakade p� huvudet. Systrarna s�g p� varandra med vissna �gon. Han sa att det var Lisa han ville tr�ffa. Systrarnas hakor h�ngde n�stan ner i golvet av h�pnad. Erik tog av sig kl�derna och systrarna visade f�rtvivlat v�gen till Lisas rum.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  * Nigeria har under 2002 kontinuerligt h�jt tullarna och inr�ttat icke-tariffera handelshinder i syfte att stimulera inhemsk produktion av exempelvis textilier och jordbruksprodukter * Landet har en expanderande gas sektorn * Nigeria har en extremt kapitalintensiv sektor som det �nnu inte satsat s� mycket p�, mineralsektorn.

 1. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  pasaulio ir m?stomojo pasaulio d?sniai nesutampa, yra net prie?ingi. B?ties skirstymas ? nelygiavertes sritis (fiz. ir metafiz.), m?stymu suvokiamo gryn?j? esmi? pasaulio i?skyrimas i? fizin?s realyb?s yra tipinis senov?s graik? ir visos klasikin?s filosofijos m?stymo modelis. 4. Klasikin? antikos filosofija - Platonas ir Aristotelis.

 2. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  (A) Ca 10%. (B) Ca 25 %. (C) Ca 40% 13. Vilket av f�ljande svarsalternativ st�mmer in p� en mogen f�rare? (A) Man �r noga med att f�lja trafikreglerna till punkt och pricka. (B) Man inser att man har vissa begr�nsningar. (C) Man skyller ofta ifr�n sig p� andra. 14. Vad �r sant betr�ffande en m�nniskas moralutveckling? (A)

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work