• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dutch. In De Aanslag door Harry Mulisch worden talrijke contrasten gelegd tussen veel voorkomende motieven.

Extracts from this document...

Introduction

De Aanslag Door Harry Mulisch In 'De Aanslag' door Harry Mulisch worden talrijke contrasten gelegd tussen veel voorkomende motieven. E�n van de meest opvallende tegenstrijdige leidmotieven is het licht - duisternis motief. Hiermee probeert Harry Mulisch het goede en het kwade in de roman te weergeven. De monoloog, die gehouden wordt door Truus Coster, laat dit duidelijk blijken. Het achterliggende gedachte dat zij klaarblijkelijk wil maken, is dat de fascisten uit pure kwaadheid bestaan en zij (de tegenstanders, opstanders) zijn de goeierikken en zijn zelfs bijna zuiver. Door middel van dictie en onderliggende contrasten, is Harry Mulisch erin geslaagd om een beeld van twee strijdende groepen te weergeven in dit kleine monoloog. ...read more.

Middle

Om het goed te praten wordt er beweert dat 'ze haten in de naam van het licht' en worden de fascisten zwaarder "bestraft" door te suggereren dat ze blijkbaar haten in de naam van duisternis, wat dus inhoudt dat ze volkomen slecht zijn. Er is een duidelijke tensie tussen de twee groepen, de tegenstanders van de fascisten proberen er alles aan te doen om goed te zijn, maar om te bereiken wat zij denken dat recht zal doen opkomen, moeten zij alsnog een beetje van het kwade in zich opnemen. 'Wij moeten eerst onszelf een beetje kapotmaken eer we hen kapot kunnen maken'. Er is niet alleen een strijd om de macht in een land, maar er is ook een strijd om te bewijzen welk van de twee groepen gelijk hebben en dus de goeierikken zijn. ...read more.

Conclusion

'Het enige is, dat wij moeten oppassen dat we niet te veel in ze veranderen, dat we onszelf niet teveel kapot maken, want dan zullen ze het uiteindelijk toch nog gewonnen hebben'. Deze citaat laat blijken dat de opstanders het doel altijd voor ogen moeten hebben, willen zij winnen. Mulisch heeft met een simpel monoloog, een hele strijd tussen twee groepen weten te beschrijven. Het licht is volgens hem het goede, en de duisternis is het kwade. De fascisten zijn de duisternis en het verzet is het licht die de wereld (in elk geval Nederland) moet bestralen. Maar ook wordt hier het leidmotief schuldvraag weergegeven, het verzet (Truus Coster, in dit geval) geeft de fascisten de schuld voor al 't ellende, dit zorgt er ook voor dat Anton de Duitsers (en NSB'ers) schuldig verklaart op de aanslag op zijn familie. Licht en duisternis worden prachtig beschreven als liefde en haat. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Extended Essay: Harry Potter vs King Arthur

  Had it not been for his request to receive Arthur, Uther would never have given him over and perhaps Arthur would never have become King. Furthermore, Merlin was the one who placed the sword in the stone and prophesied that whoever pulls it out would become King.

 2. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  * Hoe overleef ik mezelf * Hoe overleef ik de brugklas * Hoe overleef ik mijn eerst zoen * Paniek * Spijt * Kappen * Afblijven * Radeloos * Lover of loser * Moederkruid * De kroongetuige * Ik ook van jou * En het vergeten zo lang * Een

 1. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Hij gaat wat met haar om. Zij wil in het opvanghuis blijven wonen maar ze moet verhuizen omdat ze plaats moet maken voor andere asielzoekers. Ze verhuist maar een paar weken later staat ze weer in het opvangcentrum. Ze pest het meisje dat in 'haar' kamer zit eruit, en wil daarna zelfmoord plegen door uit het raam springen.

 2. A review on the Dutch school system

  They base this choice on results you have achieved earlier and the effort you have shown. However you can change levels if school made a wrong decision or you are showing better results. This level transfer is rather easy. Within this tiered-system you have directions which a child should prepare on a future career.

 1. War Biedermann Schuldig?

  Biedermann, der einem wie blind vorkommt wegen der Schmeicheleien, gibt Schmitz, was er will, ohne Diskussionen oder irgendwelche Aussagen. Als sich das Theaterst�ck entfaltet, kommt Eisenring, ein weiterer Brandstifter, auch ins Haus, indem Schmitz ihn heimlich reinl�sst. Bevor Biederman etwas dagegen unternehmen kann, lagern die zwei Pyromanen auf seinem Dachboden Benzinf�ssern.

 2. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  beleid - vooral sinds het midden van de jaren zeventig - gericht op een zo hoog mogelijke graad van zelfvoorziening. Zuid-Afrika bestond uit machtige blanke conglomeraten. De effecten hiervan zijn het meest ingrijpend geweest op de ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse industrie. De exploratie en export van mijnbouwproducten werd extra gestimuleerd.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work