• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dutch. In De Aanslag door Harry Mulisch worden talrijke contrasten gelegd tussen veel voorkomende motieven.

Extracts from this document...

Introduction

De Aanslag Door Harry Mulisch In 'De Aanslag' door Harry Mulisch worden talrijke contrasten gelegd tussen veel voorkomende motieven. E�n van de meest opvallende tegenstrijdige leidmotieven is het licht - duisternis motief. Hiermee probeert Harry Mulisch het goede en het kwade in de roman te weergeven. De monoloog, die gehouden wordt door Truus Coster, laat dit duidelijk blijken. Het achterliggende gedachte dat zij klaarblijkelijk wil maken, is dat de fascisten uit pure kwaadheid bestaan en zij (de tegenstanders, opstanders) zijn de goeierikken en zijn zelfs bijna zuiver. Door middel van dictie en onderliggende contrasten, is Harry Mulisch erin geslaagd om een beeld van twee strijdende groepen te weergeven in dit kleine monoloog. ...read more.

Middle

Om het goed te praten wordt er beweert dat 'ze haten in de naam van het licht' en worden de fascisten zwaarder "bestraft" door te suggereren dat ze blijkbaar haten in de naam van duisternis, wat dus inhoudt dat ze volkomen slecht zijn. Er is een duidelijke tensie tussen de twee groepen, de tegenstanders van de fascisten proberen er alles aan te doen om goed te zijn, maar om te bereiken wat zij denken dat recht zal doen opkomen, moeten zij alsnog een beetje van het kwade in zich opnemen. 'Wij moeten eerst onszelf een beetje kapotmaken eer we hen kapot kunnen maken'. Er is niet alleen een strijd om de macht in een land, maar er is ook een strijd om te bewijzen welk van de twee groepen gelijk hebben en dus de goeierikken zijn. ...read more.

Conclusion

'Het enige is, dat wij moeten oppassen dat we niet te veel in ze veranderen, dat we onszelf niet teveel kapot maken, want dan zullen ze het uiteindelijk toch nog gewonnen hebben'. Deze citaat laat blijken dat de opstanders het doel altijd voor ogen moeten hebben, willen zij winnen. Mulisch heeft met een simpel monoloog, een hele strijd tussen twee groepen weten te beschrijven. Het licht is volgens hem het goede, en de duisternis is het kwade. De fascisten zijn de duisternis en het verzet is het licht die de wereld (in elk geval Nederland) moet bestralen. Maar ook wordt hier het leidmotief schuldvraag weergegeven, het verzet (Truus Coster, in dit geval) geeft de fascisten de schuld voor al 't ellende, dit zorgt er ook voor dat Anton de Duitsers (en NSB'ers) schuldig verklaart op de aanslag op zijn familie. Licht en duisternis worden prachtig beschreven als liefde en haat. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. War Biedermann Schuldig?

  Biedermann fragt die beiden, was in den F�ssern sei, und obwohl sie "Benzin"1 sagen, will Biedermann die Wahrheit nicht glauben, auch als er weiss, dass sie wirklich Benzin in den F�ssern haben.

 2. Extended Essay: Harry Potter vs King Arthur

  stated that "neither can live while the other survives," meaning that when Voldemort returned to conquer the world Harry would be the only one capable of saving everyone...again. No pressure Harry. His destiny was chosen for him, but then again isn't every protagonist's destiny chosen for them in a sense?

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  schitterend gebrek Boeken lezen vind ik persoonlijk erg leuk, vooral als ik een spannende of interesante boek heb om te lezen kan ik niet stoppen totdat ik het uit heb gelezen. Helaas kan ik niet altijd leuke boeken vinden. Een boek moet meteen op de eerste bladzijde mijn aandacht trekken en een geweldige begin van het verhaal vertellen.

 2. A review on the Dutch school system

  You do not have the back knowledge which other children do have. Most of the time this back knowledge, which is very simple but very extensive and takes a lot of time to master, is very important for the basic of a college.

 1. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Pieter is ook een collega van Kader. Hij heeft op een dag een bevrucht slang bij zich. Op Pieter zijn verjaardag komt Kader even langs, hij blijkt bovendien de enige te zijn. Kader herinnert zich dat er in zijn land ook vele slangen zijn.

 2. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  Zowel de landbouwsector als de dienstverlening zijn in Zuid-Afrika goed ontwikkeld en tot op zekere hoogte geldt dit ook voor de Zuid-Afrikaanse industrie. In zijn algemeenheid is er dan ook sprake van een redelijk modern economisch systeem. Omdat het land vanwege het apartheidsregime jarenlang internationaal ge�soleerd was, was het economisch

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work