• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dutch. In De Aanslag door Harry Mulisch worden talrijke contrasten gelegd tussen veel voorkomende motieven.

Extracts from this document...

Introduction

De Aanslag Door Harry Mulisch In 'De Aanslag' door Harry Mulisch worden talrijke contrasten gelegd tussen veel voorkomende motieven. E�n van de meest opvallende tegenstrijdige leidmotieven is het licht - duisternis motief. Hiermee probeert Harry Mulisch het goede en het kwade in de roman te weergeven. De monoloog, die gehouden wordt door Truus Coster, laat dit duidelijk blijken. Het achterliggende gedachte dat zij klaarblijkelijk wil maken, is dat de fascisten uit pure kwaadheid bestaan en zij (de tegenstanders, opstanders) zijn de goeierikken en zijn zelfs bijna zuiver. Door middel van dictie en onderliggende contrasten, is Harry Mulisch erin geslaagd om een beeld van twee strijdende groepen te weergeven in dit kleine monoloog. ...read more.

Middle

Om het goed te praten wordt er beweert dat 'ze haten in de naam van het licht' en worden de fascisten zwaarder "bestraft" door te suggereren dat ze blijkbaar haten in de naam van duisternis, wat dus inhoudt dat ze volkomen slecht zijn. Er is een duidelijke tensie tussen de twee groepen, de tegenstanders van de fascisten proberen er alles aan te doen om goed te zijn, maar om te bereiken wat zij denken dat recht zal doen opkomen, moeten zij alsnog een beetje van het kwade in zich opnemen. 'Wij moeten eerst onszelf een beetje kapotmaken eer we hen kapot kunnen maken'. Er is niet alleen een strijd om de macht in een land, maar er is ook een strijd om te bewijzen welk van de twee groepen gelijk hebben en dus de goeierikken zijn. ...read more.

Conclusion

'Het enige is, dat wij moeten oppassen dat we niet te veel in ze veranderen, dat we onszelf niet teveel kapot maken, want dan zullen ze het uiteindelijk toch nog gewonnen hebben'. Deze citaat laat blijken dat de opstanders het doel altijd voor ogen moeten hebben, willen zij winnen. Mulisch heeft met een simpel monoloog, een hele strijd tussen twee groepen weten te beschrijven. Het licht is volgens hem het goede, en de duisternis is het kwade. De fascisten zijn de duisternis en het verzet is het licht die de wereld (in elk geval Nederland) moet bestralen. Maar ook wordt hier het leidmotief schuldvraag weergegeven, het verzet (Truus Coster, in dit geval) geeft de fascisten de schuld voor al 't ellende, dit zorgt er ook voor dat Anton de Duitsers (en NSB'ers) schuldig verklaart op de aanslag op zijn familie. Licht en duisternis worden prachtig beschreven als liefde en haat. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. War Biedermann Schuldig?

  Biedermann, der einem wie blind vorkommt wegen der Schmeicheleien, gibt Schmitz, was er will, ohne Diskussionen oder irgendwelche Aussagen. Als sich das Theaterst�ck entfaltet, kommt Eisenring, ein weiterer Brandstifter, auch ins Haus, indem Schmitz ihn heimlich reinl�sst. Bevor Biederman etwas dagegen unternehmen kann, lagern die zwei Pyromanen auf seinem Dachboden Benzinf�ssern.

 2. Extended Essay: Harry Potter vs King Arthur

  The magician Merlin, who is living life backwards was already aware of who Arthur was going to be when he urged Uther Pendragon to give him his first born child in exchange for his help to lay with the Duke of Cornwall's wife, Lady Igraine.

 1. A review on the Dutch school system

  Both sectors as profiles prepare you for a career. In a way these reduce the choice of careers. If you made a wrong choice, it is not easy to change sectors/profiles. Often you have to start all over again because you missed out on a specific subject in your previous profile.

 2. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Hij gaat wat met haar om. Zij wil in het opvanghuis blijven wonen maar ze moet verhuizen omdat ze plaats moet maken voor andere asielzoekers. Ze verhuist maar een paar weken later staat ze weer in het opvangcentrum. Ze pest het meisje dat in 'haar' kamer zit eruit, en wil daarna zelfmoord plegen door uit het raam springen.

 1. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  De exploratie en export van mijnbouwproducten werd extra gestimuleerd. Er werd een omvangrijk militair-industrieel complex opgebouwd en veel werd ge�nvesteerd in productiefaciliteiten voor synthetische brandstoffen. Voor de agrarische sector heeft dit beleid relatief weinig consequenties gehad omdat Zuid-Afrika al vele jaren landbouwproducten exporteert. Een negatief effect van dit beleid is geweest dat grote delen van de industrie uiterst ineffici�nt

 2. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Vooral een schitterend gebrek heeft mij heel erg geraakt, omdat Lucia zichzelf opofferde uit liefde voor Giacomo Casanova. De gedachten van Lucia werden zo goed beschreven dat ik voelde wat zij voelde. Ik moest zelfs huilen toen Lucia Giacomo moest opgeven en alles moest achter laten wat vertrouwd voor haar was.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work