• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dvrgen - ett personportrtt

Extracts from this document...

Introduction

Elin Bj�rn IB1A Svenska HL Tingvallagymnasiet 06.05.22 Dv�rgen - ett personportr�tt "Jag �r 26 tum l�ng, v�lv�xt, med de r�tta kroppsproportionerna, m�jligen �r huvudet n�got f�r stort. H�ret �r inte svart som de andras utan r�daktigt, mycket str�vt och mycket t�tt, bak�tstruket fr�n tinningarna och fr�n den breda fast�n inte s�rskilt h�ga pannan." S� b�rjar P�r Lagerkvist sin ber�ttelse om en dv�rg vid ett hov i en typisk italiensk ren�ssansmilj� n�gong�ng i b�rjan av 1500-talet. Romanen �r skriven i jag-form som Dv�rgens egna dagboksanteckningar d�r alla h�ndelser i det lilla fursted�met blandas med hans enga tankar och �sikter. Hela ber�ttelsen �r sedd ur Dv�rgens perspektiv, precis som att l�saren m�ter och l�r k�nna alla andra karakt�rer genom honom. Dv�rgen ser sig sj�lv som mycket sj�lvmedveten, sensiblare och mer mottaglig �n andra. Han s�ger sig besitta en ur�ldrig visdom med vilken han kan se genom andra m�nniskor och f�rst� deras t�nkar och avsikter b�ttre �n de sj�lva. �ven om Dv�rgen ser p� allt och alla med hat och f�rakt bidrar Lagerkvists ber�ttarteknik med ett �kat f�rst�ende f�r hur Dv�rgen t�nker och �ven till att l�saren l�r k�nna huvudkarakt�ren b�ttre. ...read more.

Middle

Han har samtidigt en stark bild av hur ett ideal ska se ut, ett ideal han inte delar n�gra som helst s�rdrag med. Under hela sitt liv har Dv�rgen varit n�gon annans redskap och aldrig tilldelats n�gon form av h�ngivenhet eller riktig sympati. Alla former av k�nslor andra skulle anse som positiva, som de av h�ngivenhet, f�rknippar han med svaghet och betraktar dem med f�rakt. Svaghet i allm�nhet framkallar f�rakt hos honom, varesig den �r fysisk eller psykisk. I sj�lva verket �r han k�nslig p� m�nga punkter vilket g�r att hans hum�r g�r upp och ner. Samtidigt vill han alltid ha full kontroll �ver sina k�nslor och det �r just hans k�nslor och agerande som st�r i fokus genom hela ber�ttelsen. Ett starkt drag �r att Dv�rgen alltid h�ller en viss distans till sina medm�nniskor, �ven om han s�ger sig sj�lv vara den som vet mest om dem sl�pper han ingen n�ra inp�. Vanligen beskrivs romanens bikarakt�rer med en f�raktfull och negativ ton. ...read more.

Conclusion

Han blir mycket uppr�rd d� furstinnans fr�mste �lskare, don Riccardo, tar henne om br�sten och man kan d� fr�ga sig om det finns andra k�nslor han hyser f�r henne som han bara inte l�rt sig att identifiera eller helt enkelt v�grar att k�nna sig vid. Dv�rgen kan ocks� ses som en personifiering av allt det hat och all den ondska m�nniskan b�r inom sig. Ondska �r det han f�rst�r sig p� och under hela sitt liv livn�rt sig av. Han p�st�r att den skr�ck han tycks framkalla hos m�nniskor egentligen kommer innifr�n dem sj�lva. Det �r m�nskligheten som format honom och gett honom en ond natur och samma vanskapta varelse finns n�gonstans i oss alla. Det �r han som f�r utf�ra de onda handlingar fursten inte klarar av, f�rgifta furstens fiender, och det �r han som f�r ta konsekvenserna, som furstens onda sida. Som ett verktyg f�r m�nniskans ondska vet Dv�rgen att den f�ngelseh�la han satts i inte kommer f�rbli hans hem f�r alltid. Fursten beh�ver sin dv�rg och m�nniskan kan aldrig bli kvitt sin ondska �ven om den f�r sitta fastkedjad ett tag till n�gon sl�pper l�s den. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Voi mot n�n kinh t� Viet Nam ng�y c�ng ph�t tri�n, doi s�ng ng�y c�ng n�ng cao th� ch�ng ta c� th� tin tuong v� su tang truong s� luong cua c�c doanh nh�n th�nh dat trong tuong lai, tin tuong s� kh�ch h�ng ti�m nang trong ph�n kh�c n�y ng�y c�ng tang .

 2. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  och de tycker verkligen inte om varandra. En av de f� g�nger som Assim blir glad n�r det g�ller Erland, �r n�r Singoalla ber honom att d�da Erland. Det visar vilket f�rh�llande de tv� m�nnen hade till varandra. En annan karakt�r �r Sorgbarn.

 1. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  Detta g�rs mycket utrycksfullt d� f�rfattaren liknar sn�flingorna vid "diamanter" och sn�t�ckets storlek ser vi �ven d� Fr�ding beskriver att dessa diamanter finns �verallt, "fr�n alla kanter" och i "o�ndligt antal". Kylan i skildringen av sn�n kommer till fullt uttryck i den onomatopoetiska framst�llningen av s�ttet diamanterna "gnistrar" och detta ger ytterliggare emfas �t den starka k�lden som beskrivs.

 2. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  Med stadiga steg gick hon mot expediten och visade upp sitt bankkort som var ett mycket fint kort. Expediten �ndrade genast uppfattning om den icke s� v�lkl�dda flickan. Hon ber�ttade var hon skulle. Han f�rstod precis vilka kl�der hon skulle ha p� sig och tog fram m�ttband och b�rjade mumla p� en visa.

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  p� ett grundl�ggande strukturfel i ekonomin som orsakar �terkommande problem f�r landet * Nigerias har i dagsl�get allm�nt sett en mycket d�lig infrastruktur. * Korruptionen i samband med hanteringen av importerat gods �r h�g. Den of�rtullade kvantiteten importerat gods reducerar statens int�kter och f�rs�mrar f�ruts�ttningarna f�r den inhemska industrin vilket i f�rl�ngningen uppges vara en delf�rklaring till nairans depreciering.

 2. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Det som �r konstigt �r att om jag s�ger mig att ha kunskap om hur ett bord ser ut s� betyder inte det att det �r den "r�tta" kunskapen f�r den r�tta kunskapen finns aldrig. Jag kan aldrig ensam se ett bord p� samma sett som en annan person.

 1. The Other Slipper - retelling the story of Cinderella.

  Age is only a title and death will only delay it, nothing more. I love you forever more and will always be there for you? His thoughts went on for minutes until he realized the woman had come over and slid at the opposing seat of his booth.

 2. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  Jag tycker också att de tar upp många viktiga hädelser. Mycket berättas om att olika länder försöker att stoppa kriget på olika sätt, men inte så mycket om varför de gjorde det. Så man fick läsa lite mellan raderna. Jag tänker ge en liten inblick i hur ett land har försökt att få stopp på kriget, och det är Sverige.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work