• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dvrgen - ett personportrtt

Extracts from this document...

Introduction

Elin Bj�rn IB1A Svenska HL Tingvallagymnasiet 06.05.22 Dv�rgen - ett personportr�tt "Jag �r 26 tum l�ng, v�lv�xt, med de r�tta kroppsproportionerna, m�jligen �r huvudet n�got f�r stort. H�ret �r inte svart som de andras utan r�daktigt, mycket str�vt och mycket t�tt, bak�tstruket fr�n tinningarna och fr�n den breda fast�n inte s�rskilt h�ga pannan." S� b�rjar P�r Lagerkvist sin ber�ttelse om en dv�rg vid ett hov i en typisk italiensk ren�ssansmilj� n�gong�ng i b�rjan av 1500-talet. Romanen �r skriven i jag-form som Dv�rgens egna dagboksanteckningar d�r alla h�ndelser i det lilla fursted�met blandas med hans enga tankar och �sikter. Hela ber�ttelsen �r sedd ur Dv�rgens perspektiv, precis som att l�saren m�ter och l�r k�nna alla andra karakt�rer genom honom. Dv�rgen ser sig sj�lv som mycket sj�lvmedveten, sensiblare och mer mottaglig �n andra. Han s�ger sig besitta en ur�ldrig visdom med vilken han kan se genom andra m�nniskor och f�rst� deras t�nkar och avsikter b�ttre �n de sj�lva. �ven om Dv�rgen ser p� allt och alla med hat och f�rakt bidrar Lagerkvists ber�ttarteknik med ett �kat f�rst�ende f�r hur Dv�rgen t�nker och �ven till att l�saren l�r k�nna huvudkarakt�ren b�ttre. ...read more.

Middle

Han har samtidigt en stark bild av hur ett ideal ska se ut, ett ideal han inte delar n�gra som helst s�rdrag med. Under hela sitt liv har Dv�rgen varit n�gon annans redskap och aldrig tilldelats n�gon form av h�ngivenhet eller riktig sympati. Alla former av k�nslor andra skulle anse som positiva, som de av h�ngivenhet, f�rknippar han med svaghet och betraktar dem med f�rakt. Svaghet i allm�nhet framkallar f�rakt hos honom, varesig den �r fysisk eller psykisk. I sj�lva verket �r han k�nslig p� m�nga punkter vilket g�r att hans hum�r g�r upp och ner. Samtidigt vill han alltid ha full kontroll �ver sina k�nslor och det �r just hans k�nslor och agerande som st�r i fokus genom hela ber�ttelsen. Ett starkt drag �r att Dv�rgen alltid h�ller en viss distans till sina medm�nniskor, �ven om han s�ger sig sj�lv vara den som vet mest om dem sl�pper han ingen n�ra inp�. Vanligen beskrivs romanens bikarakt�rer med en f�raktfull och negativ ton. ...read more.

Conclusion

Han blir mycket uppr�rd d� furstinnans fr�mste �lskare, don Riccardo, tar henne om br�sten och man kan d� fr�ga sig om det finns andra k�nslor han hyser f�r henne som han bara inte l�rt sig att identifiera eller helt enkelt v�grar att k�nna sig vid. Dv�rgen kan ocks� ses som en personifiering av allt det hat och all den ondska m�nniskan b�r inom sig. Ondska �r det han f�rst�r sig p� och under hela sitt liv livn�rt sig av. Han p�st�r att den skr�ck han tycks framkalla hos m�nniskor egentligen kommer innifr�n dem sj�lva. Det �r m�nskligheten som format honom och gett honom en ond natur och samma vanskapta varelse finns n�gonstans i oss alla. Det �r han som f�r utf�ra de onda handlingar fursten inte klarar av, f�rgifta furstens fiender, och det �r han som f�r ta konsekvenserna, som furstens onda sida. Som ett verktyg f�r m�nniskans ondska vet Dv�rgen att den f�ngelseh�la han satts i inte kommer f�rbli hans hem f�r alltid. Fursten beh�ver sin dv�rg och m�nniskan kan aldrig bli kvitt sin ondska �ven om den f�r sitta fastkedjad ett tag till n�gon sl�pper l�s den. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  De positiva saldon i bytesbalansen som observerades under 2000 och 2001 f�rv�ntas �verg� i underskott under b�de 2002 och 2003. Betalningsbalansen f�r �r 2000 p�verkades i positiv riktning av �verskottet i bytesbalansen, vilket i sin tur har sp�dde p� centralbankens reserver i utl�ndsk valuta.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  khu vuc ��ng �u chi�m 38% t�ng kh�i luong bia v� 20% cua loi nhuan hoat dong BEIA.Chu tich khu vuc mi�n Trung v� ��ng �u se duoc Nico Nusmeier (hien Gi�m d�c di�u h�nh Tap do�n Zywiec, Ba Lan)

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  skal leve enn hvordan man skal tenke=> heller dagligdagse fordeler enn �ndelige. Dette er selvf�lgelig av unntak fra munkene som legger vekt p� de fire sannhetene og �ndelig vekst(gjennom disse)). S�rkoreansk kristendom: Kristendommens historie i Korea er relativt kort, men religionen er allikevel en av de som st�r sterkest i

 2. Passage of Time in HOS and OHYS

  The most evident form of change in both the texts is one which is brought about by new scientific technologies. However, the masses remain largely ignorant of such changes. In 'the house of the Spirits', Esteban Trueba is immensely interested in the latest techniques and hopes to modernize Tres Marias with them.

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  "Tikra ple�iko marmuze!" - pamane Margarita". Svarbiausia Azazelo paskirtis romane susijusi su prievarta - butent jis i�meta i Jalta Stiopa Lichodejeva, i�varo i� 50-tojo buto Berliozo dedule, revolveriu nu�auna Barona Maigeli. Nuotykiams pasibaigus, �is "krites angelas" pasirodo skaitytojui visai kitokiu pavidalu: "Paciame pakra�tyje, tviskedamas plieno �arvais, skrido Azazelas.

 2. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  B�da var zigenare och Singoalla var Assims stora f�r�lskelse. Men n�r Singoalla valde att viga sitt liv �t Erland, valde Assim att f�rbli Singoallas tj�nare. Assims personlighet skiljer sig fr�n Erlands. Han �r v�ldsam och vill allt som oftast l�sa alla dispyter med br�k. Assim �r 11 �r �ldre �n Erland (s.

 1. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  Att en del av folket vågade stå upp för vad de tyckte. Och om ingen gör något så kommer det ju inte ske några förändringar, så jag tror att det var en bra sak att göra även fast det inte fick ett slut på kriget så snart som man kanske hade velat.

 2. The Other Slipper - retelling the story of Cinderella.

  ?Hi.? She said. They got married a few months after in an intimate event and the mysterious woman brought home her two coddled daughters to stay at the mansion. Cinderella?s face dropped. It was like her beloved childhood, unicorns and rainbows, were swiped away into a black and white Annie exposition.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work