• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dvrgen - ett personportrtt

Extracts from this document...

Introduction

Elin Bj�rn IB1A Svenska HL Tingvallagymnasiet 06.05.22 Dv�rgen - ett personportr�tt "Jag �r 26 tum l�ng, v�lv�xt, med de r�tta kroppsproportionerna, m�jligen �r huvudet n�got f�r stort. H�ret �r inte svart som de andras utan r�daktigt, mycket str�vt och mycket t�tt, bak�tstruket fr�n tinningarna och fr�n den breda fast�n inte s�rskilt h�ga pannan." S� b�rjar P�r Lagerkvist sin ber�ttelse om en dv�rg vid ett hov i en typisk italiensk ren�ssansmilj� n�gong�ng i b�rjan av 1500-talet. Romanen �r skriven i jag-form som Dv�rgens egna dagboksanteckningar d�r alla h�ndelser i det lilla fursted�met blandas med hans enga tankar och �sikter. Hela ber�ttelsen �r sedd ur Dv�rgens perspektiv, precis som att l�saren m�ter och l�r k�nna alla andra karakt�rer genom honom. Dv�rgen ser sig sj�lv som mycket sj�lvmedveten, sensiblare och mer mottaglig �n andra. Han s�ger sig besitta en ur�ldrig visdom med vilken han kan se genom andra m�nniskor och f�rst� deras t�nkar och avsikter b�ttre �n de sj�lva. �ven om Dv�rgen ser p� allt och alla med hat och f�rakt bidrar Lagerkvists ber�ttarteknik med ett �kat f�rst�ende f�r hur Dv�rgen t�nker och �ven till att l�saren l�r k�nna huvudkarakt�ren b�ttre. ...read more.

Middle

Han har samtidigt en stark bild av hur ett ideal ska se ut, ett ideal han inte delar n�gra som helst s�rdrag med. Under hela sitt liv har Dv�rgen varit n�gon annans redskap och aldrig tilldelats n�gon form av h�ngivenhet eller riktig sympati. Alla former av k�nslor andra skulle anse som positiva, som de av h�ngivenhet, f�rknippar han med svaghet och betraktar dem med f�rakt. Svaghet i allm�nhet framkallar f�rakt hos honom, varesig den �r fysisk eller psykisk. I sj�lva verket �r han k�nslig p� m�nga punkter vilket g�r att hans hum�r g�r upp och ner. Samtidigt vill han alltid ha full kontroll �ver sina k�nslor och det �r just hans k�nslor och agerande som st�r i fokus genom hela ber�ttelsen. Ett starkt drag �r att Dv�rgen alltid h�ller en viss distans till sina medm�nniskor, �ven om han s�ger sig sj�lv vara den som vet mest om dem sl�pper han ingen n�ra inp�. Vanligen beskrivs romanens bikarakt�rer med en f�raktfull och negativ ton. ...read more.

Conclusion

Han blir mycket uppr�rd d� furstinnans fr�mste �lskare, don Riccardo, tar henne om br�sten och man kan d� fr�ga sig om det finns andra k�nslor han hyser f�r henne som han bara inte l�rt sig att identifiera eller helt enkelt v�grar att k�nna sig vid. Dv�rgen kan ocks� ses som en personifiering av allt det hat och all den ondska m�nniskan b�r inom sig. Ondska �r det han f�rst�r sig p� och under hela sitt liv livn�rt sig av. Han p�st�r att den skr�ck han tycks framkalla hos m�nniskor egentligen kommer innifr�n dem sj�lva. Det �r m�nskligheten som format honom och gett honom en ond natur och samma vanskapta varelse finns n�gonstans i oss alla. Det �r han som f�r utf�ra de onda handlingar fursten inte klarar av, f�rgifta furstens fiender, och det �r han som f�r ta konsekvenserna, som furstens onda sida. Som ett verktyg f�r m�nniskans ondska vet Dv�rgen att den f�ngelseh�la han satts i inte kommer f�rbli hans hem f�r alltid. Fursten beh�ver sin dv�rg och m�nniskan kan aldrig bli kvitt sin ondska �ven om den f�r sitta fastkedjad ett tag till n�gon sl�pper l�s den. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Nhung n�t dac sac n�y d� g�p ph�n mang lai th�nh c�ng cho Heineken ca v� mat x� hoi l�n kinh doanh. Chuong II: CHI�N LUOC MARKETING MIX CUA C�NG TY HEINEKEN 1. MARKETING MIX CUA HEINEKEN TAI THI TRUONG VIET NAM: 1.1.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  Det er flere andre versjoner av denne myten, bla. en der Tangun skal ha v�rt f�dt av en jomfru, og grunnet visse �penbare likheter i denne historien og den kristne tro, har troen i en viss grad blitt brukt for � misjonere og forklare kristendommen i Korea. I likehet med resten av �st-Asia s� er de tradisjonelle religionene ikke

 1. Passage of Time in HOS and OHYS

  The most evident form of change in both the texts is one which is brought about by new scientific technologies. However, the masses remain largely ignorant of such changes. In 'the house of the Spirits', Esteban Trueba is immensely interested in the latest techniques and hopes to modernize Tres Marias with them.

 2. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Menulis pakeite ir jo veida. Dingo atgrasi �lyk�cioji iltis, �vairumas pasirode esas netikras. Abi Azazelo akys buvo vienodos, tu�cios ir juodos, o veidas i�bales ir �altas. Dabar Azazelas atgavo savo tikraja i�vaizda, tai buvo dykumu demonas, demonas �udikas." Begemotas - tai juodas katinas-vilkolakis, megstamiausias velnio juokdarys, turbut, pats �avingiausias ir isimintiniausias svitos narys.

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  B�da var zigenare och Singoalla var Assims stora f�r�lskelse. Men n�r Singoalla valde att viga sitt liv �t Erland, valde Assim att f�rbli Singoallas tj�nare. Assims personlighet skiljer sig fr�n Erlands. Han �r v�ldsam och vill allt som oftast l�sa alla dispyter med br�k. Assim �r 11 �r �ldre �n Erland (s.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  * Nigeria �r fortfarande en sv�rhanterlig marknad men det �r helt klart att en befolkning om �ver 120 miljoner �r liktydigt med stora aff�rsm�jligheter Svagheter i produktions faktorn * I detta resonemang �terfinns den nigerianska ekonomins grundl�ggande strukturfel - Beroendet av oljesektorn som svarar f�r omkring 95% av landets exportinkomster.

 1. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  pasaulio ir m?stomojo pasaulio d?sniai nesutampa, yra net prie?ingi. B?ties skirstymas ? nelygiavertes sritis (fiz. ir metafiz.), m?stymu suvokiamo gryn?j? esmi? pasaulio i?skyrimas i? fizin?s realyb?s yra tipinis senov?s graik? ir visos klasikin?s filosofijos m?stymo modelis. 4. Klasikin? antikos filosofija - Platonas ir Aristotelis.

 2. The Other Slipper - retelling the story of Cinderella.

  Her stepmother was no exception; she was very unkind with a soul that seemed as if it was out to get her. What scared Cinderella the most were her stepmother?s pitch-black flashing eyes that reappeared to feature in her recurring nightmares.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work