• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dvrgen - ett personportrtt

Extracts from this document...

Introduction

Elin Bj�rn IB1A Svenska HL Tingvallagymnasiet 06.05.22 Dv�rgen - ett personportr�tt "Jag �r 26 tum l�ng, v�lv�xt, med de r�tta kroppsproportionerna, m�jligen �r huvudet n�got f�r stort. H�ret �r inte svart som de andras utan r�daktigt, mycket str�vt och mycket t�tt, bak�tstruket fr�n tinningarna och fr�n den breda fast�n inte s�rskilt h�ga pannan." S� b�rjar P�r Lagerkvist sin ber�ttelse om en dv�rg vid ett hov i en typisk italiensk ren�ssansmilj� n�gong�ng i b�rjan av 1500-talet. Romanen �r skriven i jag-form som Dv�rgens egna dagboksanteckningar d�r alla h�ndelser i det lilla fursted�met blandas med hans enga tankar och �sikter. Hela ber�ttelsen �r sedd ur Dv�rgens perspektiv, precis som att l�saren m�ter och l�r k�nna alla andra karakt�rer genom honom. Dv�rgen ser sig sj�lv som mycket sj�lvmedveten, sensiblare och mer mottaglig �n andra. Han s�ger sig besitta en ur�ldrig visdom med vilken han kan se genom andra m�nniskor och f�rst� deras t�nkar och avsikter b�ttre �n de sj�lva. �ven om Dv�rgen ser p� allt och alla med hat och f�rakt bidrar Lagerkvists ber�ttarteknik med ett �kat f�rst�ende f�r hur Dv�rgen t�nker och �ven till att l�saren l�r k�nna huvudkarakt�ren b�ttre. ...read more.

Middle

Han har samtidigt en stark bild av hur ett ideal ska se ut, ett ideal han inte delar n�gra som helst s�rdrag med. Under hela sitt liv har Dv�rgen varit n�gon annans redskap och aldrig tilldelats n�gon form av h�ngivenhet eller riktig sympati. Alla former av k�nslor andra skulle anse som positiva, som de av h�ngivenhet, f�rknippar han med svaghet och betraktar dem med f�rakt. Svaghet i allm�nhet framkallar f�rakt hos honom, varesig den �r fysisk eller psykisk. I sj�lva verket �r han k�nslig p� m�nga punkter vilket g�r att hans hum�r g�r upp och ner. Samtidigt vill han alltid ha full kontroll �ver sina k�nslor och det �r just hans k�nslor och agerande som st�r i fokus genom hela ber�ttelsen. Ett starkt drag �r att Dv�rgen alltid h�ller en viss distans till sina medm�nniskor, �ven om han s�ger sig sj�lv vara den som vet mest om dem sl�pper han ingen n�ra inp�. Vanligen beskrivs romanens bikarakt�rer med en f�raktfull och negativ ton. ...read more.

Conclusion

Han blir mycket uppr�rd d� furstinnans fr�mste �lskare, don Riccardo, tar henne om br�sten och man kan d� fr�ga sig om det finns andra k�nslor han hyser f�r henne som han bara inte l�rt sig att identifiera eller helt enkelt v�grar att k�nna sig vid. Dv�rgen kan ocks� ses som en personifiering av allt det hat och all den ondska m�nniskan b�r inom sig. Ondska �r det han f�rst�r sig p� och under hela sitt liv livn�rt sig av. Han p�st�r att den skr�ck han tycks framkalla hos m�nniskor egentligen kommer innifr�n dem sj�lva. Det �r m�nskligheten som format honom och gett honom en ond natur och samma vanskapta varelse finns n�gonstans i oss alla. Det �r han som f�r utf�ra de onda handlingar fursten inte klarar av, f�rgifta furstens fiender, och det �r han som f�r ta konsekvenserna, som furstens onda sida. Som ett verktyg f�r m�nniskans ondska vet Dv�rgen att den f�ngelseh�la han satts i inte kommer f�rbli hans hem f�r alltid. Fursten beh�ver sin dv�rg och m�nniskan kan aldrig bli kvitt sin ondska �ven om den f�r sitta fastkedjad ett tag till n�gon sl�pper l�s den. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Gi� bia b�n trong si�u thi hien tai cao hon b�n ngo�i ca chuc ng�n d�ng/th�ng.Bia Heineken b�n tai c�c dai l� bia nuoc ngot l� 315.000 d�ng/th�ng (si�u thi b�n 329.000 d�ng/th�ng), Tiger 220.000 d�ng/th�ng (si�u thi b�n 224.000 d�ng/th�ng).

 2. Passage of Time in HOS and OHYS

  Pedro Garc�a dispels the hacienda's ant plague just by talking to the insects, rather than using scientific techniques, which have all failed. These changes slowly lead to a struggle between classes, as lower classes claim that wealth is not equally distributed.

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  �aliu akiu gra�uole Hela laisvai jauciasi keliaudama oru, kas suteikia jai ir ragani�ko �avesio. Jos vieninteles nera paskutinio skryd�io scenoje. Tikriausiai, Bulgakovas tycia jos nebemini, kaip ma�iausios svitos nares, kuri visose scenose atlikdavo pagalbininkes vaidmeni: ir Varjete teatre, ir 50-tajame bute, ir Did�iojoje puotoje pas velnia.

 2. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  och de tycker verkligen inte om varandra. En av de f� g�nger som Assim blir glad n�r det g�ller Erland, �r n�r Singoalla ber honom att d�da Erland. Det visar vilket f�rh�llande de tv� m�nnen hade till varandra. En annan karakt�r �r Sorgbarn.

 1. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  F�rutom denna lugnande effekt innefattar upprepningen av det dubbla "l-ljudet" i ord som "metalliskt", "kalla" eller "falla" en klingande effekt som bidrar till att st�rka bilden av k�ld som framst�lls i denna sinnes analogi. Fr�ding �verg�r sedan efter framst�llningen av m�nskenets kyla och den metalliska kylan att beskriva k�lden i sn�n.

 2. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  �gon, han blir r�dd och f�rst�r inte vad han ser detta �r inte den riktiga v�rlden f�r honom. Han springer tillbaka till sina kompisar och ber�ttar vad han har sett men de tror inte p� honom, eftersom de tror att de lever i den riktiga v�rlden.

 1. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  Lisa visste inte vad hon skulle ha p� sig, se ut, eller hur hon skulle ta sig till festen. Hon hade ju aldrig g�tt p� fest innan. Hon stod och t�nkte febrilt �ver hur hon skulle f� tag p� kl�der.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Hvordan kunne jordskælvet været undgået? Allerede i år 2008, havde 2 forskere, Eric Calais and Paul Mann, fremlagt en rapport om at brudzonen mellem Haiti og Den Dominikanske Republik dannede en seismisk risiko, denne trussel burde de nok have taget mere til sig og derved kunne de måske have været mere forbedret eller have flygtet.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work