• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and profitable year.

Extracts from this document...

Introduction

1. Má»i thứ lại bắt Äầu khi nÄm má»i Äang Äến. Chúc bạn nÄm má»i Äầy hạnh phúc và những tháng Äầy triá»n vá»ng và hạnh phúc nhất. Everything starts a new with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the bring test promise. 2. Hy vá»ng tấm thiá»p này sẽ chuyá»n Äến những lá»i chúc chân thành của tôi Äến vá»i bạn. Bạn sẽ tràn Äầy hạnh phúc trong tÆ°Æ¡ng lai. Hoping this card bring your my sincere greetings. You will be blessed through the coming year in fullest measure. 3. Anh là huấn luyá»n viên em yêu quý nhất. Em gá»­i anh lá»i chúc mừng nhân ngày “Lá» Tình Nhân”. You one my favorite instructor. I send you a Valentine greeting. 4. Chúc bạn nÄm má»i vui vẻ và phát tài. Have a happy and profitable year. 5. Gá»­i Äến bạn những lá»i chúc hạnh phúc trong ngày lá» Giáng Sinh và nÄm má»i. Bringing your good wishes of happiness this Christmas and on the coming year. 6. Má»i viá»c lại bắt Äầu tá»t Äẹp. Chúc bạn thành công trong nÄm má»i. Những lá»i chúc chân thành của tôi Äến vá»i cuá»c sá»ng huy hoàng của bạn. This is another good beginning. May you be richly blessed with a successfully new year? May my sincere blessing surround splendid travel of your life? 7. Ná»ng nhiá»t chúc mừng thành công lá»n của bạn là Äã hoàn thành khoá nghiên cứu sinh và Äạt Äược bằng Thạc SÄ©. Hearty felicitations on you’re completing the post-graduate course acquiring the degree of Master of Sense. 8. Chúng tôi chúc mừng hai bạn nhân ngày Äính hôn của các bạn. Hy vá»ng rằng các bạn Äạt Äược những gì hằng mong muá»n trong cuá»c sá»ng chung. Best wishes from us both on your engagement. We hope you will have everything you wish for in life together. ...read more.

Middle

Tôi và gia Äình tôi xin gá»­i lá»i chúc tá»t Äẹp Äến gia Äình bạn. Cầu mong gia Äình bạn khá»e mạnh trong mùa nghÄ© lá». Và mong má»i nÄm tình thân của chúng ta càng gắn bó. Dear, A Merry Christmas and a happy New Year to you! Allow me to offer you Season’s Greeting on the advent of what will surely be bring and prosperous New Year, I trust that you and your family are enjoying this holiday Season in excellent health. My family, who are well and happy, join me my good wishes. May every year unite our hearts more closely? 30. Mẹ yêu dấu, Con xin gá»i những lá»i chúc tá»t Äẹp nhân sinh nhật của mẹ. Con Æ°á»c gì mình có thá» có mặt á» Äấy chia vui cùng mẹ nhÆ°ng con không thá». Con gá»i cùng món qùa nhá» này là tình yêu và lòng thành kính mến của con. Con hy vá»ng mẹ sẽ thích món qùa Äó. hãy giữ gìn sức khoẻ. Con trai của mẹ. Dear Mom, Warm wishes on your birthday, I wish that I could be there to celebrate it with you, but that is impossible. I send along my love and affection. I’m also sending a little gift. I hope you like it. Take care! Your son. 31. Cuá»c hứa hôn của cháu là má»t tin trong Äại! Cô và chú lẩm cẩm này xin gá»i Äến cho cả hai cháu những lá»i chúc tá»t Äẹp nhất. Chúc cho cả hai cháu Äược hÆ°á»ng má»i hạnh phúc và thành Äạt trong cuá»c sá»ng chung Äôi. What great news about your engagement! Best wishes to you both from a doting aunt and uncle. May you enjoy every happiness and success in your life together? 32. Xin chúc mừng hai bạn nhân lá» ká»· niá»m hai mÆ°Æ¡i lÄm nÄm ngày hai bạn kết hôn. ...read more.

Conclusion

Thanksgiving: You are teachers of us; you give us voice images, thought so that we build to our life. 52. Ngày lành, nÄm má»i, cháu yêu quý! bằng tất cả tấm lòng mình cô chúc cháu Äược tÄng tiến trong tình thÆ°Æ¡ng, trong lẽ phải và nhiá»u sức khá»e. Äó là tài sản quý giá nhất. Nice day, New Year, my dears! By all my heart, I wish you will improve in love, in common sense and more healthy. May be these are most valuable properties. 53. Nhân ngày nhà giáo Viá»t Nam 20-11. Kính chúc thầy cô và gia Äình Äược dá»i dào sức khá»e, hạnh phúc luôn thành Äạt trong cuá»c sá»ng. On occasion of Vietnam Teacher’s Day. Wishing you and your family a good health, happiness and success in your life. 54. Kính chúc cho ông bà má»t ngày lá» tạ Æ¡n vui vẻ. Cháu chá» mong là cháu có mặt á» Äó vá»i hao ông bà. Cháu nhá» rất nhiá»u Äến những thá»i gian hạnh phúc tại nhà của ông bà vào ngày tạ Æ¡n. Cháu gá»i lá»i chào Äến tất cả há» hàng và xin ông bà ôm hôn giúp cháu Äứa cháu gái má»i nhất của cháu. Mong má»i ngÆ°á»i có má»t ngày tuyẽt vá»i. Wishing Grandfather a merry on Thanksgiving Day. I only hope that will be herewith grandfathered. I memory very much about happy time at grandfather’s house on Thanksgiving Day. I send greeting to allmy relatives and hope that Grandfather will embrace and kiss my newest niece. Have a wonderful Day. 55. Nhân dá»p nÄm má»i tôi chúc các ngài gặp Äược nhiá»u sá»± may mắn và hạnh phúc. On occasion of New Year, wishing you happiness and lucky. 56. Nhân dá»p nÄm má»i tôi kính chúc toàn thá» gia Äình bạn má»t nÄm má»i gặp Äược nhiá»u may mắn và hạnh phúc. On occasion of New Year, wishing all your family happiness and lucky. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Chi�n luoc marketing mix cua Heineken: 21 2.2.1. Chi�n luoc san ph�m (Product Strategy) 22 2.2.2. Chi�n luoc dinh gi� (Pricing Strategy) 22 2.2.3.Chi�n luoc ph�n ph�i (Distribution Strategy) 27 2.2.4.Chi�n luoc x�c ti�n (Promotion Strategy) 29 2.3 ��nh gi� k�t qua chi�n luoc Marketing mix cua Heineken tai Anh 32 3.

 2. History research - Early Australian bushrangers. English writing -my region and favourite authors.

  Individual clan groups have knowledge of the different stories which make up this songline. Ceremonies linked with the initiation of young boys will be performed in sequence from one part of Arnhem Land to the next, following the travels of the Wagilag Sisters.

 1. Loss of Hope

  The two major symbols in the House of Bernarda Alba are the colour black and the cane. After the death of her husband, Bernarda refuses to let go of the grip over her daughters. In her domineering way she makes sure religious and social rituals are followed.

 2. IB ENGLISH B ESSAY

  To capture the viewers' attention the ads must be entertaining. Entertaining in the sense that they are funny, thrilling or captivating.

 1. Collection of Creative and Analytical Journal Entries On The Tin Flute By Gabrielle Roy

  Going to the back of this newly commissioned bus, he sat in a corner seat. He liked these new buses; they offered a bright modern contrast to the old, drudgery of New Westminster. The bus quickly shuttled him down to New Westminster Skytrain station.

 2. Historical Vietnam Events

  L� c�i b�ng l� su dung ch�n ngoi nghi. C�n con nuoc phai xu�i di, tr�o d�, xoi m�n hay vun dap!...V� kh�ng bao gio mong mu�n nghi ngung. 2./ N�i l�ng nguoi Me. &a mp;n bsp; L� L� me, b� Muoi nhu c�i b�ng, b�n ch�ng.

 1. Pozzo and Lucky

  These two characters lie motion and powerless among the scattered luggage. The two companions (use different word), one disabled with blindness and the other on the verge of death, are unable to rise off the ground, Pozzo tries to get up but he is unable to ascend without assistance.

 2. : Phn tch bi th cnh ngy h ca Nguyn Tri.

  Äó là tấm lòng Æ°u ái của ông Äá»i vá»i dân vá»i nÆ°á»c, má»t tình yêu cuá»c sá»ng, yêu con ngÆ°á»i: “Dẽ có ngu cầm Äàn má»t tiếng Dân giàu Äủ khắp Äòi phÆ°Æ¡ng” “Ngu cầm”, Äiá»n tích vá» cây Äàn của thá»i vua Nghêu, vua Thuấn, là thá»i Äại

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work