• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

Extracts from this document...

Introduction

Skriftlig uppgift filosofi 1. F�r mig finns det m�nga olika definitioner av ordet kunskap. Jag brukar dela upp det hela i 3 tre kategorier av kunskap god kunskap, ond kunskap och nyttig kunskap. N�r jag sj�lv talar om kunskap s� brukar det inte l�ta s� filosofiskt men jag ska f�rklara vad jag definierar med kunskap. Om man sl�r upp kunskap i en ordlista st�r det " kunskap kunskapen kunskaper subst. vetande, l�rdom" Om jag f�r reda p� att en person tycker illa om mig s� �r det en sorts kunskap och det kallar jag ond kunskap. Det �r kunskap som inte �r rolig att veta eller inte g�r dig gladare. Sedan kan jag f� reda p� att en person gillar mig det �r god kunskap enligt mig. Det finns ocks� en tredje kategori kunskap s� kallad nyttig kunskap. Ett exempel p� nyttig kunskap �r n�got som �r viktigt att veta i samh�llet t.ex. allm�nbildning eller n�got man l�r sig i skolan som hj�lper en i framtiden. Jag tycker inte man kan s�ga att kunskap �r gott eller inte gott eftersom det finns olika typer av kunskap. Det g�r helt enkelt inte att generalisera ett s�nt stort �mne som kunskap. ...read more.

Middle

Jag tror att han menar att r�tt kunskap �r viktig allts� den logiska kunskapen men det finns m�nga olika typer av kunskap och n�gra av dem �r bristf�lliga s� det g�ller att hitta de r�tta kunskaperna. En Sofist var en v�ldigt vis och en man som hade mycket kunskap enligt dem sj�lva. Det var ett yrke de undervisade andra mot betalning. S� om man ser p� deras yrke s� ser man ganska snabbt att de tycker att kunskap �r gott. Om kunskap inte skulle varit viktigt och god s� hade ju ingen betalat f�r deras kunskap. Jag tror att Sofisternas kunskap handlade mera om politisk kunskap s� som samh�llet skulle styras och s� som ledarna ville att man skulle t�nka p� den tiden. 2. Sj�lv s� tror jag att kunskap �r m�jlig. N�r jag ser nya saker och h�r m�nga nya saker s� f�r jag mer och mer kunskap. Eftersom jag sj�lv kan v�lja n�r jag vill �ka min kunskap eller vilken sorts kunskap jag vill ha. Kunskap �r en sak som man har s� stor valfri m�jlighet om som man sj�lv kan st�nga av eller ha. Med denna stora valm�jlighet man har om kunskap s� m�ste den vara m�jlig eftersom den �r okonturnerlig och man v�ljer sj�lv n�r man vill ha det. ...read more.

Conclusion

Det �r m�nga som fr�gar sig: Hur kan de st�tta n�gon som f�rtrycker folket ? Det beror p� att irakierna tror att s� som de lever �r verkligheten eftersom de inte har sett n�got annat. Sammanfattningsvis s� kan verkligenheten och kunskapen variera s� jag vill inte generalisera och s�ga s� �r kunskap och s� �r verkligheten det bror p� hur man lever och n�r man lever! Av: Patrik Arnesson - Costeau Skriftlig uppgift filosofi Du ska besvara b�da fr�gorna nedan. Ditt svar ska vara max 1 A4/fr�ga. T�nk p� att i ditt svar ha en tydlig faktagrund och en analys. Det �r viktigt att du funderar sj�lv kring de olika teorierna. 1. I Matrix finns en nyckelscen d�r Neo f�r v�lja mellan ett r�tt och ett bl�tt piller. Den fr�ga man d� m�ste st�lla sig �r om kunskap �r n�got gott? Vad tror du att Platon och Sokrates skulle ha svarat p� den fr�gan? Vad tror du att antikens sofister skulle ha svarat? Vad tycker du? 2. Diskutera om kunskap �verhuvudtaget �r m�jlig, och i s�fall hur. Inl�mning: torsdag 10/4 kl. 16.00 i mitt fack. INTE via mejl eller p� skrivbord! Lycka till! /Anna-Maria Litteratur som kan vara bra att l�sa �r: Thomas Nagel: Hur vet vi n�gonting? Lars Mouwitz: Filosofi, s. 17-35, 83-89, 107-108 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Heineken d� kh�ng ngung quang b� cho thuong hieu cua m�nh v� d�nh bat c�c d�i thu canh tranh v� g�y su ch� � manh cua kh�ch h�ng v� mot thuong hieu bia manh h�ng d�u cua th� gioi. * Hoat dong cong d�ng ( Public Relations)

 2. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Objektyviai ivertinti padeti, ivesti tvarka ir trupuciuka ibauginti nusikaltusius gali tik pa�alinis stebetojas, nedalyvaujantis tu �moniu kasdieniniame gyvenime. �iam vaidmeniui autorius i�sirinko Volanda ir jo svita. Velnias kartu su palydovais naudoja savo galias tam, kad pamokytu maskviecius, parodytu blogasias ju savybes, kuriu nesimato kasdienybeje.

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Tasai, kuris buvo katinu, linksminusiu tamsos kunigaik�ti, dabar virto liesuciu jaunikaiciu, demonu pa�u, geriausiu visu laiku juokdariu." Hela, paskutinioji i� Volando svitos, yra moteris-vampyre. Jos varda Bulgakovas surado Efrono ir Brokhauso enciklopedijos straipsnyje "Magija", kur buvo minima, kad �iuo vardu vadino anksciau laiko mirusias merginas, po mirties tapusias vampyremis.

 2. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  �verlag f�rmedlar denna f�rsta strof �ven en f�rh�llandevis positiv bild av vintern och k�lden. I kontrast mot den visuella bild av vintern som framst�lls i diktens f�rsta strof finner vi en bild av vintern som pr�glas av ljudets fr�nvaro i den andra strofen.

 1. Ostatnie przemylenia Jeszui Ha Nocri

  byl przekonany o tym, iz zaszla jakas pomylka i sprawa aresztowania oraz wydawania wyroku smierci nie dotyczy jego, niewinnego wl�czegi. Jeszua nie jest swiadomy, ze jako indywiduum jest zagrozeniem dla tak uporzadkowanego i kontrolowanego systemu spolecznego jak ten w Jeruszalaim.

 2. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  Analitine i�rai�ka: dq=du+dl; q1-2=u2-u1+l dq=du+pdv; q1-2=u2-u1+?�1 pdv. Formuluote: kunui suteikta �iluma naudojama kuno vidinei energijai didinti it i�oriniam darbui atlikti. du=dq-dl vidine energija dideja kunui tiekiant �iluma ir ma�eja kunui atliekant i�orini darba. I-os ru�ies am�inas variklis yra negalimas. 9.Entropija. T-s diagrama. ds=dq/T; dq/T - nepriklauso nuo proceso pobud�io, ds-entropija.

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  * Nigeria �r fortfarande en sv�rhanterlig marknad men det �r helt klart att en befolkning om �ver 120 miljoner �r liktydigt med stora aff�rsm�jligheter Svagheter i produktions faktorn * I detta resonemang �terfinns den nigerianska ekonomins grundl�ggande strukturfel - Beroendet av oljesektorn som svarar f�r omkring 95% av landets exportinkomster.

 2. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  Amerikanerna använde flitigt bomber med kemiska stridsmedel som napalmbomberna. Till en början var all bombning riktad mot FNL, men när man insåg att det inte skulle gå att besegra gerillan på det viset började man skära av alla deras försörjningsleder till Nordvietnam.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work