• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

Extracts from this document...

Introduction

Skriftlig uppgift filosofi 1. F�r mig finns det m�nga olika definitioner av ordet kunskap. Jag brukar dela upp det hela i 3 tre kategorier av kunskap god kunskap, ond kunskap och nyttig kunskap. N�r jag sj�lv talar om kunskap s� brukar det inte l�ta s� filosofiskt men jag ska f�rklara vad jag definierar med kunskap. Om man sl�r upp kunskap i en ordlista st�r det " kunskap kunskapen kunskaper subst. vetande, l�rdom" Om jag f�r reda p� att en person tycker illa om mig s� �r det en sorts kunskap och det kallar jag ond kunskap. Det �r kunskap som inte �r rolig att veta eller inte g�r dig gladare. Sedan kan jag f� reda p� att en person gillar mig det �r god kunskap enligt mig. Det finns ocks� en tredje kategori kunskap s� kallad nyttig kunskap. Ett exempel p� nyttig kunskap �r n�got som �r viktigt att veta i samh�llet t.ex. allm�nbildning eller n�got man l�r sig i skolan som hj�lper en i framtiden. Jag tycker inte man kan s�ga att kunskap �r gott eller inte gott eftersom det finns olika typer av kunskap. Det g�r helt enkelt inte att generalisera ett s�nt stort �mne som kunskap. ...read more.

Middle

Jag tror att han menar att r�tt kunskap �r viktig allts� den logiska kunskapen men det finns m�nga olika typer av kunskap och n�gra av dem �r bristf�lliga s� det g�ller att hitta de r�tta kunskaperna. En Sofist var en v�ldigt vis och en man som hade mycket kunskap enligt dem sj�lva. Det var ett yrke de undervisade andra mot betalning. S� om man ser p� deras yrke s� ser man ganska snabbt att de tycker att kunskap �r gott. Om kunskap inte skulle varit viktigt och god s� hade ju ingen betalat f�r deras kunskap. Jag tror att Sofisternas kunskap handlade mera om politisk kunskap s� som samh�llet skulle styras och s� som ledarna ville att man skulle t�nka p� den tiden. 2. Sj�lv s� tror jag att kunskap �r m�jlig. N�r jag ser nya saker och h�r m�nga nya saker s� f�r jag mer och mer kunskap. Eftersom jag sj�lv kan v�lja n�r jag vill �ka min kunskap eller vilken sorts kunskap jag vill ha. Kunskap �r en sak som man har s� stor valfri m�jlighet om som man sj�lv kan st�nga av eller ha. Med denna stora valm�jlighet man har om kunskap s� m�ste den vara m�jlig eftersom den �r okonturnerlig och man v�ljer sj�lv n�r man vill ha det. ...read more.

Conclusion

Det �r m�nga som fr�gar sig: Hur kan de st�tta n�gon som f�rtrycker folket ? Det beror p� att irakierna tror att s� som de lever �r verkligheten eftersom de inte har sett n�got annat. Sammanfattningsvis s� kan verkligenheten och kunskapen variera s� jag vill inte generalisera och s�ga s� �r kunskap och s� �r verkligheten det bror p� hur man lever och n�r man lever! Av: Patrik Arnesson - Costeau Skriftlig uppgift filosofi Du ska besvara b�da fr�gorna nedan. Ditt svar ska vara max 1 A4/fr�ga. T�nk p� att i ditt svar ha en tydlig faktagrund och en analys. Det �r viktigt att du funderar sj�lv kring de olika teorierna. 1. I Matrix finns en nyckelscen d�r Neo f�r v�lja mellan ett r�tt och ett bl�tt piller. Den fr�ga man d� m�ste st�lla sig �r om kunskap �r n�got gott? Vad tror du att Platon och Sokrates skulle ha svarat p� den fr�gan? Vad tror du att antikens sofister skulle ha svarat? Vad tycker du? 2. Diskutera om kunskap �verhuvudtaget �r m�jlig, och i s�fall hur. Inl�mning: torsdag 10/4 kl. 16.00 i mitt fack. INTE via mejl eller p� skrivbord! Lycka till! /Anna-Maria Litteratur som kan vara bra att l�sa �r: Thomas Nagel: Hur vet vi n�gonting? Lars Mouwitz: Filosofi, s. 17-35, 83-89, 107-108 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  ch�u � Th�i B�nh Duong San Miguel hay c�ng nghe bia tuoi ti�n phong "di truoc mot buoc" d�u phai nhuong ch� dung cho Heineken. Thang loi n�i ti�p th�nh c�ng. Tu nhung doanh nh�n d�n nguoi b�nh d�n ng�y ng�y buoc ch�n v�o qu�n nhau cung chi goi Tiger v� Heineken.

 2. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Volando palydovai yra trys: i�daigininkas Begemotas, keistasis "vertejas" Korovjevas-Fagotas ir �iaurusis Azazelas. Visi �ie velniai sveciuojasi Maskvoje ir ju atvykimo prie�astys skaitytojui yra neai�kios - teatro Varjete darbuotojams, pavyzd�iui, jie sako, kad atvyko surengti juodosios magijos seanso, o Berliozui ir Benamiui Volandas papasakoja, jog atva�iavo tyrineti Herberto Avrilakiecio rankra�ciu.

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Menulis pakeite ir jo veida. Dingo atgrasi �lyk�cioji iltis, �vairumas pasirode esas netikras. Abi Azazelo akys buvo vienodos, tu�cios ir juodos, o veidas i�bales ir �altas. Dabar Azazelas atgavo savo tikraja i�vaizda, tai buvo dykumu demonas, demonas �udikas." Begemotas - tai juodas katinas-vilkolakis, megstamiausias velnio juokdarys, turbut, pats �avingiausias ir isimintiniausias svitos narys.

 2. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  Rydberg har �ven varit den utanf�rst�ende observat�ren vid vissa tillf�llen; det �r d� han har utel�mnat alla detaljer.

 1. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  �verlag f�rmedlar denna f�rsta strof �ven en f�rh�llandevis positiv bild av vintern och k�lden. I kontrast mot den visuella bild av vintern som framst�lls i diktens f�rsta strof finner vi en bild av vintern som pr�glas av ljudets fr�nvaro i den andra strofen.

 2. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  Analitine i�rai�ka: dq=du+dl; q1-2=u2-u1+l dq=du+pdv; q1-2=u2-u1+?�1 pdv. Formuluote: kunui suteikta �iluma naudojama kuno vidinei energijai didinti it i�oriniam darbui atlikti. du=dq-dl vidine energija dideja kunui tiekiant �iluma ir ma�eja kunui atliekant i�orini darba. I-os ru�ies am�inas variklis yra negalimas. 9.Entropija. T-s diagrama. ds=dq/T; dq/T - nepriklauso nuo proceso pobud�io, ds-entropija.

 1. Svenska. Svenskan behver inte hen! Att man ska anvnda hen istllet fr han/hon ...

  Barnen kommer ju att växa upp någon gång, och då kommer de inse att alla inte är byggda på samma sätt. Förhoppningsvis så kommer ju alla pojkar inte att krypa under en sten och fortsätta säga att ”Män är mer värda än kvinnor”, utan istället inse att alla är värda lika mycket, oavsett kön, var man kommer från, etc.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  While ABC News certainly could not provide that to everyone, we told them that we could tell their stories and spread the word about what they needed.”. Her kan man virkelig se at der er intet tilbage efter jordskælvet. Alt er væk.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work