• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Fretagets image kommer att frbttras i och med att det kommer att det kommer att mrkas att man hnger med i utvecklingen.

Extracts from this document...

Introduction

F�retagets image kommer att f�rb�ttras i och med att det kommer att det kommer att m�rkas att man h�nger med i utvecklingen. Utbildning av personal kommer att ske, vilket inneb�r att eventuella problem med organisationers produkter, tj�nster eller id�er kommer att minimeras. �ven juridiska aspekter s�som t.ex. lagstiftning om bl.a. vad som f�r kopieras och ej g�s igenom. Digitaliseringen medf�r att det blir billigare och enklare f�r alla i och med t.ex. konvergens. Nu f�r text, ljud, bild etc. samma format. Om vi inte �verg�r till det digitala systemet s� skulle det �ven inneb�ra en viss form av isolering, i och med att det mesta digitaliseras i form av kablage, apparater etc. Johan Winlund informat�r TV4 Digitaliserat olika omr�den med projekt d�r anst�llda har varit delaktiga och sagt hur dom vill ha det innan man genomf�rt det praktiskt. T.ex. ...read more.

Middle

Ingen av dessa informat�rer sitter i ledningen. Digitalisering Digitalisering och konvergens utg�r de stora tekniska utvecklingstendenserna inom TV-omr�det. Nedan f�ljer en utf�rligare beskrivning av f�rdelarna med den digitala tekniken (j�mf�rt med den analoga) med avseende p� TV-s�ndningar. Fler kanaler f�r plats p� samma utrymme Digitala s�ndningar tar mindre plats �n analoga s�ndningar. Det inneb�r att det med digital teknik f�r plats fler kanaler i etern. Anledningen till att digitala s�ndningar kr�ver mindre utrymme �r att den digitala tekniken anv�nder ett givet utrymme p� ett mer effektivt s�tt. Den information som s�nds komprimeras b�ttre. Informationsm�ngden som s�nds minskas utan att TV-tittaren uppfattar n�gon f�rs�mring i kvaliteten. M�jlighet till ett f�r�nderligt antal kanaler Det finns m�jlighet att p�verka antalet s�nda programtj�nster p� ett givet utrymme. Antalet programtj�nster kan variera �ver tid. Under en timme kan det exempelvis s�ndas fyra pro-gramtj�nster, medan det under n�sta timme s�nds sex programtj�nster. ...read more.

Conclusion

En mindre energi�tg�ng kostar givetvis mindre pengar. Det blir s�ledes billigare att s�nda en programtj�nst digitalt �n en programtj�nst analogt. Interaktivitet Det finns m�nga fler m�jligheter till interaktivitet med digital teknik. Detta beror till stor del p� att det �r enklare att skicka data digitalt och att det finns en inbyggd processor och ett modem i den digital-TV-box som konsumenten kommer att ha f�r att titta p� digital-TV. �kade mottagningsm�jligheter i markn�tet Digitala s�ndningar �ver markn�tet kommer i en del fall att kunna tas emot med en enkel inomhusantenn. Det inneb�r att TV-konsumenten kan ta med sig sin flyttbara antenn och sin digital-TV-box, exempelvis till sommarstugan. D�r kan konsumenten ta emot de digitala s�ndningarna utan att beh�va s�tta upp en takantenn. F�ruts�ttningen �r naturligtvis att sommarst�llet ligger inom ett omr�de som n�s av de digitala marks�ndningarna. St�rre utbud och �kad segmentering Vid digital �verf�ring komprimeras informationen. Distributionssystemen f�r d�rmed �kad �verf�ringskapacitet och kan �verf�ra mer information per given tidsenhet och tillg�nglig bandbredd. D�rmed kan fler TV-programtj�nster (kanaler) s�ndas i s�v�l kabel- som markn�t och �ver satellit. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Themes in Dom Casmurro

  At first Bento explains that his strategy for praying was to say, "the first [prayers], the next were put off as they piled up, they were eventually forgotten, (41). Even though Bento claims to forget them, he quickly contradicts himself.

 2. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  �ven om de har flyttat bort fr�n sina heml�nder till ett "sn�llare" land s� �r det ju fortfarande m�nnen som styr de fr�n hemmet. De har ju inte bara Koranen som en helig skrift utan �ven som lagbok. Avslutning Jag personligen kan inte f�rst� att man som kvinna kan vara anh�ngare till varelse judendomen, islam eller kristendomen.

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  Dessa faktorer f�ranledde nyligen IMF att avst� fr�n att f�rl�nga det s.k. "stand-by-avtalet" med Nigeria. F�r att motverka utvecklingen har centralbanken bl.a. h�jt r�ntorna. Regeringens alltf�r gener�sa finanspolitik orsakas framf�rallt av att president Obasanjo och hans administration �r angel�gen om att �stadkomma det ekonomiska merv�rde som av befolkningen f�rv�ntas av ett demokratiskt styrelseskick.

 2. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  Para ello presento informaci�n relevante de c�mo la inform�tica teorica llev� a la inteligencia artificial y presento el marco interdisciplinario y los hechos hist�ricos en la Inform�tica que llevaron al establecimiento de la Inteligencia Artificial a partir de los a�os 60, en contraste con la corriente Cibern�tica.

 1. bMany women regardless of nationality or age contain negative body image and if they ...

  Also, the average woman in North America spend 2.5 years of her life washing, styling, cutting, coloring, cramping, and straitening her hair at home or in salon. (120 Wolf, 1991) We become prisoner of perfect body without even realizing it.

 2. Motif investigation in Dom Casmurro

  Bentinho's thoughts are taken over by malice over the fact the horseman traveled in the afternoon. Machado's mention of the "afternoon" becomes significant considering the twilight happens then: a moment where darkness takes over light.

 1. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  Daiktai, rei?kiniai ir id?jos sudaro vientis? visum? vadinam? s?vokomis. Yra daiktas ar rei?kinys - yra jo id?ja ir ?ie du komponentai jungiasi ? s?vok?, atsispindin?i? ?mogaus prote. Aristotelis bando suderinti materializm? ir idealizm?. Jo m?nymu tiek idealieji, tiek materialieji b?ties pradai yra lygiaver?iai ir tarsi susipyn?. Ta?iau ir Aristotelio kuriamas pasaulio modelis yra artimesnis idealistinei koncepcijai.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  har en ipad.[4] Nu hvor de intet har begynder de at gå til Den Dominikanske Republik og andre steder for at søge hjælp og tigge. De bliver nød til at forlade deres hjem, da der intet er tilbage, andet end ruiner.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work