• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Fretagets image kommer att frbttras i och med att det kommer att det kommer att mrkas att man hnger med i utvecklingen.

Extracts from this document...

Introduction

Företagets image kommer att förbättras i och med att det kommer att det kommer att märkas att man hänger med i utvecklingen. Utbildning av personal kommer att ske, vilket innebär att eventuella problem med organisationers produkter, tjänster eller idéer kommer att minimeras. Även juridiska aspekter såsom t.ex. lagstiftning om bl.a. vad som får kopieras och ej gås igenom. Digitaliseringen medför att det blir billigare och enklare för alla i och med t.ex. konvergens. Nu får text, ljud, bild etc. samma format. Om vi inte övergår till det digitala systemet så skulle det även innebära en viss form av isolering, i och med att det mesta digitaliseras i form av kablage, apparater etc. Johan Winlund informatör TV4 Digitaliserat olika områden med projekt där anställda har varit delaktiga och sagt hur dom vill ha det innan man genomfört det praktiskt. T.ex. ...read more.

Middle

Ingen av dessa informatörer sitter i ledningen. Digitalisering Digitalisering och konvergens utgör de stora tekniska utvecklingstendenserna inom TV-området. Nedan följer en utförligare beskrivning av fördelarna med den digitala tekniken (jämfört med den analoga) med avseende på TV-sändningar. Fler kanaler får plats på samma utrymme Digitala sändningar tar mindre plats än analoga sändningar. Det innebär att det med digital teknik får plats fler kanaler i etern. Anledningen till att digitala sändningar kräver mindre utrymme är att den digitala tekniken använder ett givet utrymme på ett mer effektivt sätt. Den information som sänds komprimeras bättre. Informationsmängden som sänds minskas utan att TV-tittaren uppfattar någon försämring i kvaliteten. Möjlighet till ett föränderligt antal kanaler Det finns möjlighet att påverka antalet sända programtjänster på ett givet utrymme. Antalet programtjänster kan variera över tid. Under en timme kan det exempelvis sändas fyra pro-gramtjänster, medan det under nästa timme sänds sex programtjänster. ...read more.

Conclusion

En mindre energiåtgång kostar givetvis mindre pengar. Det blir således billigare att sända en programtjänst digitalt än en programtjänst analogt. Interaktivitet Det finns många fler möjligheter till interaktivitet med digital teknik. Detta beror till stor del på att det är enklare att skicka data digitalt och att det finns en inbyggd processor och ett modem i den digital-TV-box som konsumenten kommer att ha för att titta på digital-TV. Ökade mottagningsmöjligheter i marknätet Digitala sändningar över marknätet kommer i en del fall att kunna tas emot med en enkel inomhusantenn. Det innebär att TV-konsumenten kan ta med sig sin flyttbara antenn och sin digital-TV-box, exempelvis till sommarstugan. Där kan konsumenten ta emot de digitala sändningarna utan att behöva sätta upp en takantenn. Förutsättningen är naturligtvis att sommarstället ligger inom ett område som nås av de digitala marksändningarna. Större utbud och ökad segmentering Vid digital överföring komprimeras informationen. Distributionssystemen får därmed ökad överföringskapacitet och kan överföra mer information per given tidsenhet och tillgänglig bandbredd. Därmed kan fler TV-programtjänster (kanaler) sändas i såväl kabel- som marknät och över satellit. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. bMany women regardless of nationality or age contain negative body image and if they ...

  Appreciating the people around you will help you appreciate yourself. Secondly, another way to avoiding having negative body image is to question Media's messages. (What Do You See When You Look in the Mirror?, Thomas F. Cash, Ph.D., Bantam Books, New York, 1995.)

 2. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  Även om de har flyttat bort från sina hemländer till ett "snällare" land så är det ju fortfarande männen som styr de från hemmet. De har ju inte bara Koranen som en helig skrift utan även som lagbok. Avslutning Jag personligen kan inte förstå att man som kvinna kan vara anhängare till varelse judendomen, islam eller kristendomen.

 1. Themes in Dom Casmurro

  Bento's inability to express his faith through other means further accentuates his overly material personality, which limits him to offer his true devotion. Santiago's failure to properly express his feelings leads to a juxtaposition, which illustrates the inner conflict within Bentinho.

 2. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  Para ello presento informaci�n relevante de c�mo la inform�tica teorica llev� a la inteligencia artificial y presento el marco interdisciplinario y los hechos hist�ricos en la Inform�tica que llevaron al establecimiento de la Inteligencia Artificial a partir de los a�os 60, en contraste con la corriente Cibern�tica.

 1. Motif investigation in Dom Casmurro

  Bentinho's thoughts are taken over by malice over the fact the horseman traveled in the afternoon. Machado's mention of the "afternoon" becomes significant considering the twilight happens then: a moment where darkness takes over light.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  Ett underskott av 8,9% av BNP 1999 åtföljdes av ett minus om 2,9% av BNP år 2000. *ppp=purchasing power parity. Handels-, bytes- och betalningsbalans Ekonomisk statistik Utrikeshandel (mrd USD) 1998 1999 2000 2001 2002 Export 10,1 11,9 20,4 17,6 16,6 Import 9,2 10,5 12,4 12,6 13,7 Handelsbalans -0,9 1,4 8,0

 1. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Jag sammanfattar det som att man inte ska ha för bra självförtroende. Nu citerar jag från texten: Sofies Värld "Den som vet vad som är gott, kommer också att göra det goda, sa han". Så citerar de Sokrates. Men för att veta vad som är gott så måste man ha kunskap.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Stillehavspladen støder op til den Nordamerikanske Plade og bevæger sig henholdsvis mod nord og syd med en hastighed på 3 cm om året. San Andreas-forkastningen langs Californiens kyst er et tydeligt eksempel på en sådan transform forkastning. Analyse af tekst Præsentation af tekst 1.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work