• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Fretagets image kommer att frbttras i och med att det kommer att det kommer att mrkas att man hnger med i utvecklingen.

Extracts from this document...

Introduction

Företagets image kommer att förbättras i och med att det kommer att det kommer att märkas att man hänger med i utvecklingen. Utbildning av personal kommer att ske, vilket innebär att eventuella problem med organisationers produkter, tjänster eller idéer kommer att minimeras. Även juridiska aspekter såsom t.ex. lagstiftning om bl.a. vad som får kopieras och ej gås igenom. Digitaliseringen medför att det blir billigare och enklare för alla i och med t.ex. konvergens. Nu får text, ljud, bild etc. samma format. Om vi inte övergår till det digitala systemet så skulle det även innebära en viss form av isolering, i och med att det mesta digitaliseras i form av kablage, apparater etc. Johan Winlund informatör TV4 Digitaliserat olika områden med projekt där anställda har varit delaktiga och sagt hur dom vill ha det innan man genomfört det praktiskt. T.ex. ...read more.

Middle

Ingen av dessa informatörer sitter i ledningen. Digitalisering Digitalisering och konvergens utgör de stora tekniska utvecklingstendenserna inom TV-området. Nedan följer en utförligare beskrivning av fördelarna med den digitala tekniken (jämfört med den analoga) med avseende på TV-sändningar. Fler kanaler får plats på samma utrymme Digitala sändningar tar mindre plats än analoga sändningar. Det innebär att det med digital teknik får plats fler kanaler i etern. Anledningen till att digitala sändningar kräver mindre utrymme är att den digitala tekniken använder ett givet utrymme på ett mer effektivt sätt. Den information som sänds komprimeras bättre. Informationsmängden som sänds minskas utan att TV-tittaren uppfattar någon försämring i kvaliteten. Möjlighet till ett föränderligt antal kanaler Det finns möjlighet att påverka antalet sända programtjänster på ett givet utrymme. Antalet programtjänster kan variera över tid. Under en timme kan det exempelvis sändas fyra pro-gramtjänster, medan det under nästa timme sänds sex programtjänster. ...read more.

Conclusion

En mindre energiåtgång kostar givetvis mindre pengar. Det blir således billigare att sända en programtjänst digitalt än en programtjänst analogt. Interaktivitet Det finns många fler möjligheter till interaktivitet med digital teknik. Detta beror till stor del på att det är enklare att skicka data digitalt och att det finns en inbyggd processor och ett modem i den digital-TV-box som konsumenten kommer att ha för att titta på digital-TV. Ökade mottagningsmöjligheter i marknätet Digitala sändningar över marknätet kommer i en del fall att kunna tas emot med en enkel inomhusantenn. Det innebär att TV-konsumenten kan ta med sig sin flyttbara antenn och sin digital-TV-box, exempelvis till sommarstugan. Där kan konsumenten ta emot de digitala sändningarna utan att behöva sätta upp en takantenn. Förutsättningen är naturligtvis att sommarstället ligger inom ett område som nås av de digitala marksändningarna. Större utbud och ökad segmentering Vid digital överföring komprimeras informationen. Distributionssystemen får därmed ökad överföringskapacitet och kan överföra mer information per given tidsenhet och tillgänglig bandbredd. Därmed kan fler TV-programtjänster (kanaler) sändas i såväl kabel- som marknät och över satellit. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. bMany women regardless of nationality or age contain negative body image and if they ...

  But they don't even realize how severe their worrying has become. It has become severe to the point where they lose their identity. If you as a woman do not stop having unhealthy body image, it will lead to very unhappy life.

 2. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  El marco interdisciplinario en que nace la Informática: Cibernética vs. Intel El positivismo del s. XIX configuró la Ciencia como corrientemente, basada en la observación de los hechos, elaborando modelos formales predictoriales de los fenómenos y contrastables con la realidad, estableciendo leyes que superen las explicaciones sobrenaturales o abstractas.

 1. I både Euripides’ Medea

  även omedvetet symboliken på sin sida som en hjälpande faktor att bli fri från den allmänna kvinnorollen som bräcklig och svag. Med sin häpnadsväckande sorti i en drakvagn, vilken understryker hennes styrka och rörelsefrihet, lämnar hon Korinth och Jason precis som de båda en gång lämnade Kolchis i Argonauternas "stolta

 2. Motif investigation in Dom Casmurro

  However, once other people admire her arms, Bentinho becomes "embarrassed and annoyed" (183). The alteration of his contemplative to irritated tone towards Capitu's arms as illustrated by the diction "embarrassed and annoyed" reflects Bentinho's insecurity and a manifestation of jealousy.

 1. Themes in Dom Casmurro

  not carry conviction to Bento since God and him were equal, making suffering for God unnecessary.

 2. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  Kvinnorna i arabvärlden har ju också ideal att leva upp till och jag tror att alla ideal är lika krävande. De muslimska kvinnorna är ju mer förtryckta än de i kristendomen eller judendomen i och med att de bor i ett samhälle som är helt mansdominerat.

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  De positiva saldon i bytesbalansen som observerades under 2000 och 2001 förväntas övergå i underskott under både 2002 och 2003. Betalningsbalansen för år 2000 påverkades i positiv riktning av överskottet i bytesbalansen, vilket i sin tur har spädde på centralbankens reserver i utländsk valuta.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  While ABC News certainly could not provide that to everyone, we told them that we could tell their stories and spread the word about what they needed.â. Her kan man virkelig se at der er intet tilbage efter jordskælvet. Alt er væk.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work