Fretagets image kommer att frbttras i och med att det kommer att det kommer att mrkas att man hnger med i utvecklingen.

Extracts from this essay...

Introduction

Företagets image kommer att förbättras i och med att det kommer att det kommer att märkas att man hänger med i utvecklingen. Utbildning av personal kommer att ske, vilket innebär att eventuella problem med organisationers produkter, tjänster eller idéer kommer att minimeras. Även juridiska aspekter såsom t.ex. lagstiftning om bl.a. vad som får kopieras och ej gås igenom. Digitaliseringen medför att det blir billigare och enklare för alla i och med t.ex. konvergens. Nu får text, ljud, bild etc. samma format. Om vi inte övergår till det digitala systemet så skulle det även innebära en viss form av isolering, i och med att det mesta digitaliseras i form av kablage, apparater etc. Johan Winlund informatör TV4 Digitaliserat olika områden med projekt där anställda har varit delaktiga och sagt hur dom vill ha det innan man genomfört det praktiskt. T.ex.

Middle

Ingen av dessa informatörer sitter i ledningen. Digitalisering Digitalisering och konvergens utgör de stora tekniska utvecklingstendenserna inom TV-området. Nedan följer en utförligare beskrivning av fördelarna med den digitala tekniken (jämfört med den analoga) med avseende på TV-sändningar. Fler kanaler får plats på samma utrymme Digitala sändningar tar mindre plats än analoga sändningar. Det innebär att det med digital teknik får plats fler kanaler i etern. Anledningen till att digitala sändningar kräver mindre utrymme är att den digitala tekniken använder ett givet utrymme på ett mer effektivt sätt. Den information som sänds komprimeras bättre. Informationsmängden som sänds minskas utan att TV-tittaren uppfattar någon försämring i kvaliteten. Möjlighet till ett föränderligt antal kanaler Det finns möjlighet att påverka antalet sända programtjänster på ett givet utrymme. Antalet programtjänster kan variera över tid. Under en timme kan det exempelvis sändas fyra pro-gramtjänster, medan det under nästa timme sänds sex programtjänster.

Conclusion

En mindre energiåtgång kostar givetvis mindre pengar. Det blir således billigare att sända en programtjänst digitalt än en programtjänst analogt. Interaktivitet Det finns många fler möjligheter till interaktivitet med digital teknik. Detta beror till stor del på att det är enklare att skicka data digitalt och att det finns en inbyggd processor och ett modem i den digital-TV-box som konsumenten kommer att ha för att titta på digital-TV. Ökade mottagningsmöjligheter i marknätet Digitala sändningar över marknätet kommer i en del fall att kunna tas emot med en enkel inomhusantenn. Det innebär att TV-konsumenten kan ta med sig sin flyttbara antenn och sin digital-TV-box, exempelvis till sommarstugan. Där kan konsumenten ta emot de digitala sändningarna utan att behöva sätta upp en takantenn. Förutsättningen är naturligtvis att sommarstället ligger inom ett område som nås av de digitala marksändningarna. Större utbud och ökad segmentering Vid digital överföring komprimeras informationen. Distributionssystemen får därmed ökad överföringskapacitet och kan överföra mer information per given tidsenhet och tillgänglig bandbredd. Därmed kan fler TV-programtjänster (kanaler) sändas i såväl kabel- som marknät och över satellit.

The above preview is unformatted text

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • Over 150,000 essays available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Over 180,000 student essays
 • Every subject and level covered
 • Thousands of essays marked by teachers
 • Over 180,000 essays
  written by students
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to write
  your own great essays

Marked by a teacher

This essay has been marked by one of our great teachers. You can read the full teachers notes when you download the essay.

Peer reviewed

This essay has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review on the essay page.

Peer reviewed

This essay has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review under the essay preview on this page.