• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Fretagets image kommer att frbttras i och med att det kommer att det kommer att mrkas att man hnger med i utvecklingen.

Extracts from this document...

Introduction

F�retagets image kommer att f�rb�ttras i och med att det kommer att det kommer att m�rkas att man h�nger med i utvecklingen. Utbildning av personal kommer att ske, vilket inneb�r att eventuella problem med organisationers produkter, tj�nster eller id�er kommer att minimeras. �ven juridiska aspekter s�som t.ex. lagstiftning om bl.a. vad som f�r kopieras och ej g�s igenom. Digitaliseringen medf�r att det blir billigare och enklare f�r alla i och med t.ex. konvergens. Nu f�r text, ljud, bild etc. samma format. Om vi inte �verg�r till det digitala systemet s� skulle det �ven inneb�ra en viss form av isolering, i och med att det mesta digitaliseras i form av kablage, apparater etc. Johan Winlund informat�r TV4 Digitaliserat olika omr�den med projekt d�r anst�llda har varit delaktiga och sagt hur dom vill ha det innan man genomf�rt det praktiskt. T.ex. ...read more.

Middle

Ingen av dessa informat�rer sitter i ledningen. Digitalisering Digitalisering och konvergens utg�r de stora tekniska utvecklingstendenserna inom TV-omr�det. Nedan f�ljer en utf�rligare beskrivning av f�rdelarna med den digitala tekniken (j�mf�rt med den analoga) med avseende p� TV-s�ndningar. Fler kanaler f�r plats p� samma utrymme Digitala s�ndningar tar mindre plats �n analoga s�ndningar. Det inneb�r att det med digital teknik f�r plats fler kanaler i etern. Anledningen till att digitala s�ndningar kr�ver mindre utrymme �r att den digitala tekniken anv�nder ett givet utrymme p� ett mer effektivt s�tt. Den information som s�nds komprimeras b�ttre. Informationsm�ngden som s�nds minskas utan att TV-tittaren uppfattar n�gon f�rs�mring i kvaliteten. M�jlighet till ett f�r�nderligt antal kanaler Det finns m�jlighet att p�verka antalet s�nda programtj�nster p� ett givet utrymme. Antalet programtj�nster kan variera �ver tid. Under en timme kan det exempelvis s�ndas fyra pro-gramtj�nster, medan det under n�sta timme s�nds sex programtj�nster. ...read more.

Conclusion

En mindre energi�tg�ng kostar givetvis mindre pengar. Det blir s�ledes billigare att s�nda en programtj�nst digitalt �n en programtj�nst analogt. Interaktivitet Det finns m�nga fler m�jligheter till interaktivitet med digital teknik. Detta beror till stor del p� att det �r enklare att skicka data digitalt och att det finns en inbyggd processor och ett modem i den digital-TV-box som konsumenten kommer att ha f�r att titta p� digital-TV. �kade mottagningsm�jligheter i markn�tet Digitala s�ndningar �ver markn�tet kommer i en del fall att kunna tas emot med en enkel inomhusantenn. Det inneb�r att TV-konsumenten kan ta med sig sin flyttbara antenn och sin digital-TV-box, exempelvis till sommarstugan. D�r kan konsumenten ta emot de digitala s�ndningarna utan att beh�va s�tta upp en takantenn. F�ruts�ttningen �r naturligtvis att sommarst�llet ligger inom ett omr�de som n�s av de digitala marks�ndningarna. St�rre utbud och �kad segmentering Vid digital �verf�ring komprimeras informationen. Distributionssystemen f�r d�rmed �kad �verf�ringskapacitet och kan �verf�ra mer information per given tidsenhet och tillg�nglig bandbredd. D�rmed kan fler TV-programtj�nster (kanaler) s�ndas i s�v�l kabel- som markn�t och �ver satellit. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  Para ello presento informaci�n relevante de c�mo la inform�tica teorica llev� a la inteligencia artificial y presento el marco interdisciplinario y los hechos hist�ricos en la Inform�tica que llevaron al establecimiento de la Inteligencia Artificial a partir de los a�os 60, en contraste con la corriente Cibern�tica.

 2. bMany women regardless of nationality or age contain negative body image and if they ...

  Up to 450,000 Canadian women were affected by Anorexia Nervosa or extreme eating disorder in 2006. (Teen Vogue 2006) Many women if not all, mostly think that worrying a little about their health is not a big deal or a good thing.

 1. Themes in Dom Casmurro

  Bento's inability to express his faith through other means further accentuates his overly material personality, which limits him to offer his true devotion. Santiago's failure to properly express his feelings leads to a juxtaposition, which illustrates the inner conflict within Bentinho.

 2. Motif investigation in Dom Casmurro

  However, once other people admire her arms, Bentinho becomes "embarrassed and annoyed" (183). The alteration of his contemplative to irritated tone towards Capitu's arms as illustrated by the diction "embarrassed and annoyed" reflects Bentinho's insecurity and a manifestation of jealousy.

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  Ett underskott av 8,9% av BNP 1999 �tf�ljdes av ett minus om 2,9% av BNP �r 2000. *ppp=purchasing power parity. Handels-, bytes- och betalningsbalans Ekonomisk statistik Utrikeshandel (mrd USD) 1998 1999 2000 2001 2002 Export 10,1 11,9 20,4 17,6 16,6 Import 9,2 10,5 12,4 12,6 13,7 Handelsbalans -0,9 1,4 8,0

 2. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  Daugiausia apbsoliu?ios dvasios yra ?moguje (prote), ma?iausiai negyvojoje gamtoje. vmogaus kult?rin?s veiklos formos (menas, religija, filosofija) - abs. Dvasios gr??imo ? save kelias. 6. Materija ir id?ja. Ontologija yra filosofijos sritis, nagrin?janti klausimus apie pirminius mus supan?ios tikrov?s pagrindus. Viskas kas egzistuoja, kaip nors rei?kiasi. B?tis kaip visuma irgi rei?kiasi tam tikromis formomis. Tie b?ties rai?kos b?dai yra vad.

 1. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Platon delar ocks� upp kunskap i olika sorters kunskap men han tycker att den perfektaste kunskapen �r matematik f�r den �r logisk.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  That is unacceptable and could have been prevented." [5] Hvis flere bygninger havde været sikret, ville skaderne også have været mindre og færre mennesker ville have været dræbt, da mange omkom på grund af kvæstelser fra bygninger der er landet på dem.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work