• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Fretagets image kommer att frbttras i och med att det kommer att det kommer att mrkas att man hnger med i utvecklingen.

Extracts from this document...

Introduction

F�retagets image kommer att f�rb�ttras i och med att det kommer att det kommer att m�rkas att man h�nger med i utvecklingen. Utbildning av personal kommer att ske, vilket inneb�r att eventuella problem med organisationers produkter, tj�nster eller id�er kommer att minimeras. �ven juridiska aspekter s�som t.ex. lagstiftning om bl.a. vad som f�r kopieras och ej g�s igenom. Digitaliseringen medf�r att det blir billigare och enklare f�r alla i och med t.ex. konvergens. Nu f�r text, ljud, bild etc. samma format. Om vi inte �verg�r till det digitala systemet s� skulle det �ven inneb�ra en viss form av isolering, i och med att det mesta digitaliseras i form av kablage, apparater etc. Johan Winlund informat�r TV4 Digitaliserat olika omr�den med projekt d�r anst�llda har varit delaktiga och sagt hur dom vill ha det innan man genomf�rt det praktiskt. T.ex. ...read more.

Middle

Ingen av dessa informat�rer sitter i ledningen. Digitalisering Digitalisering och konvergens utg�r de stora tekniska utvecklingstendenserna inom TV-omr�det. Nedan f�ljer en utf�rligare beskrivning av f�rdelarna med den digitala tekniken (j�mf�rt med den analoga) med avseende p� TV-s�ndningar. Fler kanaler f�r plats p� samma utrymme Digitala s�ndningar tar mindre plats �n analoga s�ndningar. Det inneb�r att det med digital teknik f�r plats fler kanaler i etern. Anledningen till att digitala s�ndningar kr�ver mindre utrymme �r att den digitala tekniken anv�nder ett givet utrymme p� ett mer effektivt s�tt. Den information som s�nds komprimeras b�ttre. Informationsm�ngden som s�nds minskas utan att TV-tittaren uppfattar n�gon f�rs�mring i kvaliteten. M�jlighet till ett f�r�nderligt antal kanaler Det finns m�jlighet att p�verka antalet s�nda programtj�nster p� ett givet utrymme. Antalet programtj�nster kan variera �ver tid. Under en timme kan det exempelvis s�ndas fyra pro-gramtj�nster, medan det under n�sta timme s�nds sex programtj�nster. ...read more.

Conclusion

En mindre energi�tg�ng kostar givetvis mindre pengar. Det blir s�ledes billigare att s�nda en programtj�nst digitalt �n en programtj�nst analogt. Interaktivitet Det finns m�nga fler m�jligheter till interaktivitet med digital teknik. Detta beror till stor del p� att det �r enklare att skicka data digitalt och att det finns en inbyggd processor och ett modem i den digital-TV-box som konsumenten kommer att ha f�r att titta p� digital-TV. �kade mottagningsm�jligheter i markn�tet Digitala s�ndningar �ver markn�tet kommer i en del fall att kunna tas emot med en enkel inomhusantenn. Det inneb�r att TV-konsumenten kan ta med sig sin flyttbara antenn och sin digital-TV-box, exempelvis till sommarstugan. D�r kan konsumenten ta emot de digitala s�ndningarna utan att beh�va s�tta upp en takantenn. F�ruts�ttningen �r naturligtvis att sommarst�llet ligger inom ett omr�de som n�s av de digitala marks�ndningarna. St�rre utbud och �kad segmentering Vid digital �verf�ring komprimeras informationen. Distributionssystemen f�r d�rmed �kad �verf�ringskapacitet och kan �verf�ra mer information per given tidsenhet och tillg�nglig bandbredd. D�rmed kan fler TV-programtj�nster (kanaler) s�ndas i s�v�l kabel- som markn�t och �ver satellit. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  �ven om de har flyttat bort fr�n sina heml�nder till ett "sn�llare" land s� �r det ju fortfarande m�nnen som styr de fr�n hemmet. De har ju inte bara Koranen som en helig skrift utan �ven som lagbok. Avslutning Jag personligen kan inte f�rst� att man som kvinna kan vara anh�ngare till varelse judendomen, islam eller kristendomen.

 2. bMany women regardless of nationality or age contain negative body image and if they ...

  So how do we not have negative body image? It seems so hard to just let go and be free. Women's biggest concern and biggest interest is beauty. There are lots of ways to keep you healthy, but free of pressure, and stay beautiful but still have positive body image.

 1. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Det blir alltid n�got annat ljus p� bordet eller n�gon annan dimension beroende p� varifr�n man kollar p� bordet. Man kan heller aldrig rikta �gonen p� samma sett f�r att f� exakt samma kunskap om hur ett bord ser ut.

 2. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  Para ello presento informaci�n relevante de c�mo la inform�tica teorica llev� a la inteligencia artificial y presento el marco interdisciplinario y los hechos hist�ricos en la Inform�tica que llevaron al establecimiento de la Inteligencia Artificial a partir de los a�os 60, en contraste con la corriente Cibern�tica.

 1. Motif investigation in Dom Casmurro

  Bentinho's thoughts are taken over by malice over the fact the horseman traveled in the afternoon. Machado's mention of the "afternoon" becomes significant considering the twilight happens then: a moment where darkness takes over light.

 2. Themes in Dom Casmurro

  not carry conviction to Bento since God and him were equal, making suffering for God unnecessary.

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  F�ljden av detta beroende �r att hela ekonomin st�r och faller med utvecklingen av oljepriset. * Enligt V�rldsbankens uppgifter �r just Niger-deltat det omr�de som �r minst utvecklat i form av moderna faciliteter och social infrastruktur. * Den spekulationsartade ekonomi som f�ljer perioder med h�g aktivitet inom oljeindustrin s�tter fingret

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Gnidningszonen i dette jordskælv var omkring 65 km lang med en gennemsnitlig tilbagelagt gnidning på 1,8 meter.[15] Skade omfang 1. Desuden er havneanlæggene ødelagt, sådan at hjælp ikke kan føres ind i landet ad den vej. 2. Jordskælvet ramte i det mest befolkede område i landet.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work