• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

Extracts from this document...

Introduction

Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje "Metamorfoze" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita" M.Bulgakovo romanas "Meistras ir Margarita", kaip ir F.Kafkos apysaka "Metamorfoze", yra fantastinis kurinys. Kafkos apysakoje pagrindinis herojus viena ryta netiketai virsta vabalu, o Bulgakovo romane Dievas ir velnias veikia �emeje. Taciau, mano manymu, i� �iu dvieju kuriniu "Metamorfoze" vis delto yra arciau realybes: virtes vabalu, Gregoras ir toliau nori elgtis kaip visavertis visuomenes bei �eimos narys. Visa fantastika apysakoje pasibaigia po jo metamorfozes - nebera jokiu burtu ar stebuklu, kurie atitrauktu skaitytoja nuo kasdienybes, i�skyrus laipiojima lubomis, bet �is rei�kinys yra normalus, atsi�velgiant i tai, jog Gregoras yra vabalas. "Meistre ir Margaritoje" viskas kitaip - magijos, stebuklu ir tiesiog neiprastu rei�kiniu, tokiu kaip Margaritos skrydis vir� miesto, apsi�ergus �luota, rasite beveik kiekviename puslapyje. Taciau, �velgiant placiau, visi �ie fantastikos elementai ra�ytojams leid�ia parodyti daug svarbesnius dalykus. F.Kafka "Metamorfoze" pavadino sapnu, atskleid�ianciu tiesa. Viena sauleta pavasario ryta Gregoras atmerkia akis ir supranta, kad jau nebera toks, kaip anksciau: "<...> Zamza suprato, kad jis guli savo lovoje, pavirtes baisiu vabzd�iu". Jo �eima �i metamorfoze be galo nustebino ir i�gasdino. Nei Gregoro sesuo, nei mama, nei tevas negalejo su tuo susitaikyti, tad Gregoras buvo u�darytas savo kambaryje. �ia metamorfoze autorius parode lyg ir spraga Gregoro ir jo �eimos santykiuose. ...read more.

Middle

Taciau tai yra tik Gregoro bandymas apgauti pati save - tevas ir motina triuse namuose, o ir sesuo u�darbi parne�davo menka. Sprend�iant i� to, kad �eima po Gregoro virtimo vabalu jo negalejo pakesti, bijojo, juo �lyk�tejosi, galima pasakyti, kad jokiu ypatingai �iltu santykiu tarp �eimos nariu i� tikruju nebuvo - tai buvo tik Gregoro iliuzija. Jis ja susikure tam, kad turetu pateisinima savo aukai. Taigi sesuo, mama ir tevas lyg ir parazitavo �alia Gregoro (juos galima pavadinti vabalais - i� vidaus tokiais pat, kokiu Gregoras Zamza tapo i�oreje). Tai, kas ivyksta tarp �iu �moniu, ju santykiu, emociju ir po�iuriu pokyciai irgi yra metamorfoze. Jie lyg pasikeite vaidmenimis - i� prad�iu �eima parazitavo Gregorui pa�oneje, veliau ta pati dare Gregoras. Skirtumas buvo tik tas, kad pirmuoju atveju didesniu gincu nekildavo - Gregoras dirbo, �eima gyveno ir neblogai sutare tarpusavy, �od�iu, visiems atrode, jog taip ir turi buti. Bet kai Gregoras staiga pradejo nebegaut pinigu, kai nebegalejo padeti tevams ir net atvirk�ciai - juo paciu reikejo rupintis, tada jis pradedamas vadinti na�ta. Sesuo pirma prabyla apie pokycius ju �eimoje: "<...> mums reikia juo atsikratyti. Mes padareme viska, ka galejome; mes rupinomes juo, kentem ji, musu, man atrodo, tikrai nera kuo kaltinti." Visi to norejo; artimieji norejo pagaliau i�sivaduoti nuo papildomo "galvos skausmo", o Gregoras norejo i�sivaduoti nuo saves paties. ...read more.

Conclusion

"�monija megsta pinigus, nesvarbu i� ko jie padaryti - i� odos, i� popieriaus, i� aukso ar bronzos. Na lengvabud�iai... ka darysi..." Na, ai�ku, yra ir kitu atveju, kai velniui ar jo palydovams tenka atskleisti �moniu tikraji "a�". �tai, pavyzd�iui, Nikanoras Ivanovicius, po to kai jis paima ky�i, Volando yra i�vadinamas "lupikautoju ir sukciumi", o apie Stiopa Lichodejeva, Korovjovas-Fagotas papasakoja tokiu dalyku, kuriu niekas nebutu pasiry�es i�vardinti garsiai: "<...> apskritai jie paskutiniu metu krecia baisias kiaulystes, naudodamiesi padetimi kimba prie moteru, ne velnio neveikia, o ka gali veikti, jei visi�kai nesigaudo apie reikalus, kurie jiems pavesti. Vir�ininkams akis muilina!". Abu autoriai protestavo prie� kasdienybe, banaluma ir rutina. Kafka mane, kad �ie trys dalykai u�go�ia �mogaus gerasias savybes - meile, rupestinguma, atsakomybes jausma. Lieka tik iprastas fiziniu poreikiu tenkinimas, materialumas, savanaudi�kumas. Bulgakovas teige, kad kasdienybe yra pra�utis, su kuria negalima taikstytis - sukures Volanda, jis kovoja su rutina ir �monemis, kurie, taip pat, kaip ir Zamza, pavirto primityviais gyviais. Nedidelis skirtumas tarp �iu kuriniu yra tai, kad Kafka "Metamorfozeje" nagrineja tik �eimos tarpusavio santykius, o Bulgakovas imasi narplioti viso miesto socialines santvarkos. Ra�ytojai, naudodami savo kuriniuose fantastikos elementus, nuima kaukes nuo �moniu veidu, parodo tikraja ju mastysena ir verte; autoriai tiek "Metamorfozeje", tiek "Meistre ir Margaritoje" atskleid�ia, kad tradicine morale i�stumia egoizmas, i�naudojimas ir prievarta. 1310 �od�iu 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Mykoliuko-Mykolo paveikslas Juozo Tomo-Vai&amp;amp;thorn;ganto apysakoje &amp;quot;D&amp;amp;euml;d&amp;amp;euml;s ir d&amp;amp;euml;dien&amp;amp;euml;s&amp;quot;

  Taciau Mykoliukas ?ypsosi, nors ir "visai ne ?iam pasauliui". Butent ta ?ypsena ir i?rei?kia Mykoliuko susitaikyma su gyvenimo jam u�versta na?ta, kuria jis ne?a nesiskusdamas. Tai pagrindine Mykoliuko charakterio savybe, didele dalimi nulemusi jo gyvenima. Pabre�iamas ypatingas veikejo ry?ys su gamta. Kitiems neregima bendravimo su kitu pasauliu buda ry?kiausiai atskleid�ia paprastute Mykoliuko smuiku cirpinama melodija: " Lygiai taip pat (...)

 2. Kod&amp;amp;euml;l Bulgakovui romane &amp;quot;Meistras ir Margarita&amp;quot; reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Tamsos jegos sukelia daug neramumu Maskvoje - ne be reikalo ra�ytojas sukure Volandui jo svita, kurios pagalba Bulgakovas veda satyrine-humoristine Maskvos kasdieniniu rei�kiniu ap�valga. Cia galima prisiminti ir Varjete direktoriaus, Stiopos Lichodejevo, kelione i Jalta, ir ky�ininko Nikanoro Ivanoviciaus rubliu virtima valiuta, ir susidorojima su Berliozo dedule, kuris norejo gauti suneno buta, ir Varenuchos tapima vampyru.

 1. M. Bulgakovo dialogas su J. V. G&amp;amp;euml;te.

  tokios j?gos, kuri nor?dama vien blogo gera daro. Galima teigti, kad, Bulgakovo manymu, g?ris ir blogis, ?viesa ir tamsa yra tarpusavyje susij?. ?i? savo mint? jis pagrind?ia ??tono klausimu Leviui Matui: ,,K? gi veikt? tavasis g?ris, jei neb?t? blogio, ir kaip atrodyt?

 2. Filosofijos objektas, strukt&amp;amp;ucirc;ra ir metodas.

  Pirmasis filosofinio pa?inimo kalusimas - pasaulio ?vairov?s ir vienov?s problema. Pasteb?ta, kad ?mogaus aplinkoje vyrauja ?vairios formos, bet tuo pa?iu yra ka?kokia bendra jungtis, kurios d?ka galima kalb?ti apie pasaul? apskritai. Imta ie?koti vienijan?io pagrindo, kuris buvo suvokiamas kaip pirmin?, bazin? med?iaga, i? kurios kyla visos kitos ?vairios formos.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work