• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Globln Oteplovn

Extracts from this document...

Introduction

Glob�ln� oteplov�n� (chybej�c� stavebn� pr�ce v��e) Glob�ln� oteplov�n� je zv��en� teploty Zeme kvuli fosiln�ch paliv, prumysl, zemedelstv� a procesy zpusoben� lidsk�, pr�rodn� a dal��ch plynu. To m� za n�sledek zv��en� evakuace sklen�kov�ch plynu. "Short-slunecn� z�ren� ponor� do atmosf�ry Zeme a ohr�v� jej� povrch, zat�mco dlouho-infracerven� z�ren� vys�lan� zemsk�m povrchem je absorbov�no, a pak re-emitovan� stopov� plyny." (2) Klimatick�ch zmen v na�� zemi je atmosf�ra v dusledku nahromaden� sklen�kov�ch plynu. Sklen�kov� plyny mohou nastat prirozene, stejne jako v dusledku lidsk� cinnosti. Sklen�kov� plyny jsou oxid uhlicit�, metan a oxid dusn�. "Oxid uhlicit� se uvolnuje do atmosf�ry, kde se spaluj� pevn� odpady, fosiln� paliva a drevo." ...read more.

Middle

Jeho vliv na klima mu�e nepr�znive ovlivnit lidi. R�ny jsou pripisov�ny glob�ln�mu oteplov�n�. Zv��en� teploty mu�e zpusobit del�� �ivotn� cyklus nemoci nebo ��ren� jejich agenty. "Glob�ln� oteplov�n� povede k v�ce sr�ek, co� umo�nuje infekcn� choroby, kter� maj� b�t l�pe smluvne a ��ren�." (2) Vliv cloveka na glob�ln� oteplov�n� zdrav� nemus� b�t ihned zji�tena. Pt�ci jsou druhy, kter� budou m�t dopad na zmenu klimatu. Glob�ln� oteplov�n� by mohlo v�st k pt�ku hled�n� trvalej�� domu v severn�ch oblastech severn� polokoule. Ekosyst�my ryb bude ovlivneno glob�ln�m oteplov�n�m v mnoha ruzn�mi zpusoby. Chemick�ho slo�en� vody by mohly b�t zmeneny. Ryby mohou migrovat do ruzn�ch oblast�. Ostatn� zv�rata by mohly b�t posti�eny v dusledku zmen klimatu a prostred�. ...read more.

Conclusion

Doprava, audit energie v dom�cnostech, n�kup pohonn�ch hmot-efektivn�ch aut a sn�en� elektrick� energie spotrebovan� v dom�c� jsou zpusoby, jak zabr�nit glob�ln�mu oteplov�n�. Vl�da mu�e hr�t velmi v�znamnou roli v prevenci glob�ln�ho oteplov�n�. Org�ny st�tn� spr�vy mohou pomoci t�m, �e podstoup� z�kony na sn�en� emis� z tov�ren. Mohou tak� tvorit smlouvu s ostatn�mi zememi, aby pr�vne z�vazn� limity pro emise tepla zachycov�n� plynu. Budoucnost emis� �kod z�vis� na nekolika faktorech, vcetne, ale nejen demografie, ekonomie, techniky, politiky a institucion�ln� v�voj. Predpovedi budoucnosti to nevypad� dobre pro tuto planetu, pokud se nic neudel�. "Bez pomoci pro kontrolu emis� politik, jsou hladiny oxidu uhlicit�ho predpokl�d� se 30-150% vy���, ne� dne�n� �rovn� v roce 2100." (3) Na�e obnoviteln�ch zdroju bude velmi omezen�. D�ky spolupr�ci ze strany obcanu, dal�� v�voj vedy, a vl�da, mu�e lidstvo pomalu efekt glob�ln�ho oteplov�n�. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  ngay d� l� mot loai bia n�i ti�ng duoc d�ng trong chai hay lon c� m�u xanh l� c�y v� kh�ng th� l�n v�o d�u duoc. Tai Anh mot nuoc ph�t tri�n ti�n ti�n,thi truong bia l� mot thi truong voi gi� canh tranh cao v� thi truong d� duoc

 2. Summer Solstice, Batticaloa, Sri Lanka

  In addition to this, this word even allows the writer to set a melancholic and sad atmosphere for the poem. This in turn helps him bring about the soldier's feeling in a more powerful manner. The poet's critical tone towards wars can easily be made out when he later on uses the word, 'erasure'.

 1. Rzecz o tym jak to w jednym ze swych wierszy poeta Przyboś się przeliczył

  Dotkniecie nie jest jednak r�wnoznaczne (niestety) z poruszeniem; poeta Przybos co najwyzej sam sie poruszyl rozmiarami "kamienia" niewypowiedzialnosci (kt�ry, mozna powiedziec, tak sie rozr�sl, ze az sie stal niewidzialny) i to do tego stopnia, ze az zaczal plawic sie w owej metafizycznej przestrzeni, z kt�rej - zdawalo sie - chcial wykroczyc.

 2. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  Chcial pokazac, jak on cierpial za kazdym razem, gdy jej serce "wyjezdzalo" naprzeciw Lintonowi. "Dlaczego zdradzilas wlasne serce, Cathy? [...] Kochalas mnie, wiec jakim prawem mnie porzucilas? Bo do Clintona pociagnal cie tylko lichy kaprys. Dlatego, ze nie mogla nas rozdzielic [...] zadna sila boska czy szatanska, tys to uczynila z wlasnej woli" pytal.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work