• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Globln Oteplovn

Extracts from this document...

Introduction

Glob�ln� oteplov�n� (chybej�c� stavebn� pr�ce v��e) Glob�ln� oteplov�n� je zv��en� teploty Zeme kvuli fosiln�ch paliv, prumysl, zemedelstv� a procesy zpusoben� lidsk�, pr�rodn� a dal��ch plynu. To m� za n�sledek zv��en� evakuace sklen�kov�ch plynu. "Short-slunecn� z�ren� ponor� do atmosf�ry Zeme a ohr�v� jej� povrch, zat�mco dlouho-infracerven� z�ren� vys�lan� zemsk�m povrchem je absorbov�no, a pak re-emitovan� stopov� plyny." (2) Klimatick�ch zmen v na�� zemi je atmosf�ra v dusledku nahromaden� sklen�kov�ch plynu. Sklen�kov� plyny mohou nastat prirozene, stejne jako v dusledku lidsk� cinnosti. Sklen�kov� plyny jsou oxid uhlicit�, metan a oxid dusn�. "Oxid uhlicit� se uvolnuje do atmosf�ry, kde se spaluj� pevn� odpady, fosiln� paliva a drevo." ...read more.

Middle

Jeho vliv na klima mu�e nepr�znive ovlivnit lidi. R�ny jsou pripisov�ny glob�ln�mu oteplov�n�. Zv��en� teploty mu�e zpusobit del�� �ivotn� cyklus nemoci nebo ��ren� jejich agenty. "Glob�ln� oteplov�n� povede k v�ce sr�ek, co� umo�nuje infekcn� choroby, kter� maj� b�t l�pe smluvne a ��ren�." (2) Vliv cloveka na glob�ln� oteplov�n� zdrav� nemus� b�t ihned zji�tena. Pt�ci jsou druhy, kter� budou m�t dopad na zmenu klimatu. Glob�ln� oteplov�n� by mohlo v�st k pt�ku hled�n� trvalej�� domu v severn�ch oblastech severn� polokoule. Ekosyst�my ryb bude ovlivneno glob�ln�m oteplov�n�m v mnoha ruzn�mi zpusoby. Chemick�ho slo�en� vody by mohly b�t zmeneny. Ryby mohou migrovat do ruzn�ch oblast�. Ostatn� zv�rata by mohly b�t posti�eny v dusledku zmen klimatu a prostred�. ...read more.

Conclusion

Doprava, audit energie v dom�cnostech, n�kup pohonn�ch hmot-efektivn�ch aut a sn�en� elektrick� energie spotrebovan� v dom�c� jsou zpusoby, jak zabr�nit glob�ln�mu oteplov�n�. Vl�da mu�e hr�t velmi v�znamnou roli v prevenci glob�ln�ho oteplov�n�. Org�ny st�tn� spr�vy mohou pomoci t�m, �e podstoup� z�kony na sn�en� emis� z tov�ren. Mohou tak� tvorit smlouvu s ostatn�mi zememi, aby pr�vne z�vazn� limity pro emise tepla zachycov�n� plynu. Budoucnost emis� �kod z�vis� na nekolika faktorech, vcetne, ale nejen demografie, ekonomie, techniky, politiky a institucion�ln� v�voj. Predpovedi budoucnosti to nevypad� dobre pro tuto planetu, pokud se nic neudel�. "Bez pomoci pro kontrolu emis� politik, jsou hladiny oxidu uhlicit�ho predpokl�d� se 30-150% vy���, ne� dne�n� �rovn� v roce 2100." (3) Na�e obnoviteln�ch zdroju bude velmi omezen�. D�ky spolupr�ci ze strany obcanu, dal�� v�voj vedy, a vl�da, mu�e lidstvo pomalu efekt glob�ln�ho oteplov�n�. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Summer Solstice, Batticaloa, Sri Lanka

  This might again probably mean that the governments never used to take proper care of the soldiers. It was such a bad condition that in that situation even water which most of us take for granted was a big thing for them.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Nam thuong c� th�i quen u�ng bia theo nh�m v� u�ng tai qu�n. Th�ng k� cua t� chuc Euromonotior cho th�y, nam 2007, san luong bia ti�u thu qua k�nh hien dai dat 378,6 trieu l�t. C�c loai h�nh ph�n ph�i cua Heineken kh� da dang v� r�t d� mua,

 1. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  Przeciez "gdyby ja stracil, jego przyszlosc zawarlaby sie w dw�ch slowach: smierc i pieklo", dalsze istnienie byloby meczarnia. Ale najgorsze sie stalo i Cathy zmarla: wyklinal wszystkich, nie jadl, wl�czyl sie po cmentarzu. Nawet odkopal jej gr�b, aby zaledwie ujrzec jej twarz. Rozpaczal az do smierci, lecz w r�znych nastrojach.

 2. Rzecz o tym jak to w jednym ze swych wierszy poeta Przyboś się przeliczył

  A trzecia pr�be rozpoczyna od zauwazenia "ciezacego u n�g" poczucia niewypowiedzialnosci, niemoznosci nazwania, zywiacej sie sama soba i przez to w sobie wzbierajaca, nie po to jednak, aby jakos tam wybuchnac, raczej po to, by dotknac, namacalnie przekonac sie o istnieniu swych granic.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work