• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Gustave Flaubertin Madame Bovary ve Charlotte Brontenin Jane Eyre adlı eserlerinde dnemlerinin alt sınıflarının beklentilerini ve hedeflerini rneklemek iin onlara tketime ynelik bakış a&#305

Extracts from this document...

Introduction

Sedef Kunter 000755-032 WL 1 Idealler ve Materyalizm Insanlar yasadiklari toplumlarda �esitli sosyal siniflara ayrilirlar. �zelikle kapitalist toplumlarda �st sinifin zengin ve sosyal yasami diger siniflarin ilgi odagi olur. Gustave Flaubert'in "Madame Bovary" ve Charlotte Bronte'nin "Jane Eyre" adli eserlerinde d�nemlerinin alt siniflarinin beklentilerini ve hedeflerini �rneklemek i�in onlara t�ketime y�nelik bakis a�ilari y�klemislerdir. Insanlarin yetisme bi�imleri onlarin maddiyata bakislarini etkiler; maddiyat, karakterlerin ideallerinin �n�ne ge�er, insanlarin materyalist d�zene verdikleri tepki onlarin sosyal siniflarini belirler. Insanoglu ana-babasini se�emedigi gibi kendi benligini bulana kadar yetisecegi ortami da se�emez. Insanlarin yetisme bi�imleri onlarin maddiyata bakislarini etkiler. Charlotte Bronte'nin "Jane Eyre" adli romaninin anlatici kahramani, Jane, k��k yaslarda anne ve babasini kaybetmistir. Akrabalarinin yanina siginmak zorunda kaldiginda sadece iki yasinda bir �ocuktur. Maddiyatin insan hayatindaki �nemini de bu yasta �grenmek zorunda kalmistir. �z dayisinin evinde, onun �l�m�nden sonra, ailenin diger fertlerinden sicak bir ilgi g�remeyen Jane, kendisinden sadece bir ka� yas b�y�k olan kuzeni John Reed'in her anlamda siddetine ve hakaretlerine maruz kalir. Bir keresinde evin kitapligindan aldigi bir kitabi okumakta olan Jane, John Reed'in "Bizim kitaplarimizi ellemeye hakkin yok senin. Meteliksiz durumdasin sen... Elimize bakiyorsun, annem �yle diyor. Bes paran yokmus d�nyada. Baban para mara birakmamis sana. Aslinda sokaga �ikip dilenmen gerekirmis ama Sedef Kunter 000755-032 bizim gibi kibar aile �ocuklariyla bir arada oturuyor, bizimle yemek yiyorsun. ...read more.

Middle

Bazilarinin yasamini s�rd�rebilmeleri i�in bazilarinin da romantik hayallerini ger�eklestirebilmesi i�in paraya ihtiya�lari vardir. Onlarin yetisme bi�imleri maddiyata bakis a�ilarinda etkili olmustur. Para Jane i�in bir ihtiya�, Emma i�inse l�ks, yasamin olmazsa olmazidir. Insanlarin yetisme bi�imleri tipki "Jane Eyre" ve "Madame Bovary" romanlarindaki ana karakterler �zerinde g�r�ld�g� gibi kendi hayatlarinin idaresinde �nemli bir rol oynar. Maddiyat karakterlerin �n�ne ge�er. "Daha �telere kadar g�rebilmek i�in nasil can atiyordum!"(J.E., s.111) diyen Jane, ger�ek kosullarin buna el veremeyecegi ge�eginin de farkindadir; ekonomik olarak ger�ek�i hesaplar yapmak zorundadir. Bunun i�in de "Tanrim! Diye bagirdim... Yeni bir k�lelik bagisla bana." c�mleleriyle is bulmak konusunda ilahi bir yardim ister. Maddi konular Jane'in d�nyayi gezip g�rme ideallerinin �n�nde ciddi bir engeldir. Emma ise Italyan tarzinda yapilmis bir satoda verilen baloya davet edildiginde sira sira oturan kadinlarin g�rkemli sikligi karsisinda kendi maddi imkanlarinin kisitliligi y�z�nden ideal elbiseye, takiya kavusamamistir. "Emma tipki sahneye ilk defa �ikan bir aktris gibi tuvaletini �zene bezene yapti..." (M.B., s.86) c�mlesinde Emma'nin kendi ger�egini fark Sedef Kunter 000755-032 edemedigi ve kendisini baloda diger kadinlarla g�rsel anlamda ayni kabul ettigi g�r�l�r. Isimleri niteleyen sifatlar da Emma'nin diger zengin kadinlar gibi olma istegini g�sterirken Emma'nin "y�nl� elbiseye" sahip olmasi maddiyatla ilgili bir ger�ektir ve b�yle bir ger�ek de ideal tanimaz. ...read more.

Conclusion

Emma'nin ger�ekle baglantisini tamamen kestigini g�steren, bu hayalleri Emma'nin hala bir k�yl� kizi ve es durumundan bir burjuva oldugu ger�egini degistirmez. Emma bu yanilgiya d�ser, sadece bir s�religine sinif atlayabilmistir kendisine g�re. Insanlar maddi g�c� ne i�in istediklerini bilirlerse ve bu g�c� dogru kullanirlarsa mutlu ve basarili olurlar. Jane, paranin efendisi olmayi tercih ederek bu g�c�n hayatina kendi istedigi oranda girmesine izin verir, "Madame Bovary" romaninda ise para, Emma'nin efendisi olarak Emma'nin hayatini mahveden bir zehre don�s�r. Gustave Flaubert'in romantik Emmasi, Charlotte Bronte'nin realist Jane'i yasadiklari d�nemlerin ait olduklari siniflarin t�ketime y�nelik beklentileri ve hedefleri olan �rnek Sedef Kunter 000755-032 kisilerdir. Eserlerin yazarlari, onlara t�ketime ait sinif beklentilerini ve hedeflerini �rneklemek i�in t�ketime y�nelik bakis a�ilari y�klemislerdir. Bu �ncelikler yirmi birinci y�zyilda da ger�ekliklerini koruyup, s�rd�rmektedirler. Eskilerin �nemsedigi soy asaleti, kan asaleti gibi kavramlar "yenilerin" hayatinda hi� birsey ifade etmemektedir. Paranin asaletinin her kapiyi a�tigi, her sinifi esitledigini d�s�nmektedirler. Charlotte Bronte de b�yle d�s�nd�g�nden "Jane Eyre" romaninda Rochester'in fiziksel sakatlanmasindan sonra Jane ile onu birlestirir. D�nyada egemen olan liberalizm ve dolayisiyla kapitalizm var olduk�a kimileri ideallerine maddi kosullarin a�mazlari y�z�nden ulasamayacaklardir. "Jane"lerin ser�veni devam edecektir. Bazilari da parayla asalet, mutluluk satin alabilceklerini sanacaklardir. Tipki Emma gibi onlarin da sonu h�z�nl� olacaktir. Kelime sayisi 1304 KAYNAK�A: Flaubert , Gustave . Madame Bovary . Istanbul: Iletisim Yayinlari, 2008. Bronte, Charlotte. Jane Eyre. Istanbul: Engin Yayincilik, 2004. 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Female morality in A Doll House and Madame Bovary

  She read romantic fictions that provide her with dissatisfaction of her commonplace life, and they leads her to dreams of the extreme perfection of love and wealth, ignoring the beauties that are present in the world around her.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  dam nhan. + Ch�u My: Nam 2004, khu vuc ch�u My chi�m 13% kh�i luong bia v� 21% cua loi nhuan BEIA di�u h�nh. T�ng gi�m d�c cho c�c khu vuc Ch�u My se duoc Massimo von Wunster (hien tai l� Gi�m d�c, Heineken Italia)

 1. World Literature Paper 1: Comparative Essay: "Madame Bovary" and "Like Water for Chocolate"

  Trough observations As Dr John Brown comes back to the ranch, to marry Tita, Pedro is being rude and unpleasant. Perhaps the accident he had suffered had affected his mind. Perhaps his head was full of the smoke his body had given off when it burned and just as burnt

 2. Kral Lear: oyunun en bandan sonuna kadar karmza kan en nemli karakter kral leardr.

  G�n�m�zde teknoloji ve buluslarin etkisiyle 20. Ve 21. Y�zyil arasindaki fark o d�nemde olmadigi i�in b�yle bir farkliliktan s�z etmek m�mk�n degil. Kral lear trajik bir oyun oldugundan dolayi yazar kahramanlarin ve olaylarin �z�c� olmasi a�isindan elinden geleni yapmistir. Zaten William Shakespeare dili ve anlatimi sayesinde d�nyanin en �nl� yazarlarindan biri olmustur.

 1. binh giai tuong ve huu

  C� le v� qu� nho thuong nguoi ch�ng m� b� tro n�n l� l�n. Tuy nh� van Nguy�n Huy Thiep kh�ng h� d� cap nhi�u d�n nguoi me nhung trong nguoi doc c� th� hi�u duoc rang bao nhi�u c�ng lao nu�i duong, gang nang gia d�nh d�u o tr�n lung nguoi d�n b�.

 2. Sabahattin Alinin Kuyucakl Yusuf adl romanndaki toplumun yozlam yapsn aadaki metinden alntlar yaparak deerlendiriniz.

  (sf 28) 2) Sabahattin Ali'nin "Kuyucakli Yusuf" adli kitabindan verilen alintida ger�eklesen olayin ileride ger�eklesecek olan olaylara olan etkisini a�iklayacak bir degerlendirme yazisi yaziniz. "O sirada i�indekileri inen bir salincaga Ali ile Muazzez bindiler. Salincak evvela hafif hafif, sonra gitgide hizlanarak u�maya basladi.

 1. IOP-jane eyre

  This trait is seen to develop through out the book as she becomes more domineering and daring about all her decisions in her life, this is the crucial feature about jane that sets her apart from the ordinary victorian age woman.

 2. Jane Eyre - Through A Critical Lens

  but it is full of youthful vigour, of freshness and originality, of nervous diction and concentrated interest. The incidents are sometimes melo-dramatic, and, it might be added, improbable; but these incidents, though striking, are subordinate to the main purpose of the piece, which is a tale of passion, not of intensity which is most sublime.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work