• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hersenschimmen/Gewiste Sporen comparison

Extracts from this document...

Introduction

Ik ga mijn presentatie houden over Hersenschimmen van Bernlef en Gewiste Sporen van Annelies Nolet. Van deze boeken zal ik het thema, Dementie, vergelijken. Ik heb mijn vergelijking in drie onderdelen verdeeld. Ten eerste Hoe komt de dementie tot uiting in het boek en ook zal ik kijken hoe de dementie is ontstaan. Hoe de dementie tot uiting komt in de boeken zal ik met de volgende ziektebeelden vergelijken: * Verlies van korte termijngeheugen, meestal de eerste aanduiding van dementie. * Verlies van lange termijngeheugen * eenvoudige taken, die men vroeger makkelijk aankon, niet meer kunnen uitvoeren, zoals koken, talen spreken, dingen repareren, etc. * in een bekende omgeving de weg kwijtraken, of gedesori�nteerd raken; * de persoonlijke hygi�ne verwaarlozen, zoals aantrekken van schone kleren, douchen; * beslissingen die men vroeger zelf nam aan anderen overlaten, bijvoorbeeld wat er in de supermarkt gekocht moet worden, of waarheen men nu moet gaan. 1 Hoe komt de dementie tot uiting In hersenschimmen is het verlies van korte termijngeheugen van Maarten heel duidelijk. Gelijk op het begin vergeet hij bijvoorbeeld een hele zondagochtend en hij ziet een boek op tafel liggen en weet niet meer dat hij die aan het lezen is. ...read more.

Middle

Ze ziet haar kinderen soms aan voor haar broers en zussen en kan ook niet meer herinneren hoe oud haar kinderen zijn. Een gedeelte van het lange termijngeheugen blijft echter wel heel goed en dat zijn de traumatische flashbacks naar het sanatorium toen ze 9 a 10 jaar oud was. Dit citaat illustreert mooi dat voor Maarten eenvoudige taken ook steeds lastiger worden. "Ik probeer te lezen in het boek dat ik in mijn handen houd maar de woorden willen geen zinnen vormen. Het is alsof ik plotseling het Engels niet meer beheerst, terwijl ik toch de afgelopen vijftien jaar praktisch tweetalig geworden ben." Zo heeft hij dus ineens moeite met Engels spreken en wanneer hij 's nachts een keer wil piano spelen kent hij de stukken van Mozart niet meer uit zijn hoofd die hij eerst wel kende. Als hij dan het notenschrift heeft gevonden merkt hij dat hij geen noten meer kan lezen. Ook bij Pleun merk je dat de eenvoudige taken niet meer zo eenvoudig gaan. Ze moet bijvoorbeeld als ex-Frans lerares een woordenboek erbij pakken, omdat ze enkele toch wel makkelijke Franse woorden niet meer weet. ...read more.

Conclusion

Pleun laat zuster Nel echter ook haar hond uitlaten. In de inrichting wordt ook alles voor haar geregeld. 2 In Hersenschimmen is de dementie waarschijnlijk ontstaan na zijn pensioen. De symptomen die ik net al noemde namelijk dat eerst je korte termijngeheugen verdwijnt en daarna je lange termijngeheugen verdwijnt lijken op die van Alzheimer. Alzheimer komt vaak voor bij hoogopgeleiden na hun pensioen, omdat ze van veel hersenactiviteit ineens overgaan naar weinig hersenactiviteit. Maarten werkte bij het IMCO (Intergevernmental Maritime Consultative Organisation) waar hij zich op laatst bezig hield met het vaststellen van de vangstquota. Hij was dus veel met cijfertjes bezig en die plotselinge omslag naar niets doen heeft waarschijnlijk Alzheimer veroorzaakt. Bij Gewiste Sporen ligt het probleem mogelijk ergens anders. Het leven van Pleun Prins is getekend door 2 traumatische gebeurtenissen. Het ongeluk van haar zoon Thijs, waarbij hij een hersenbeschadiging opliep en haar verblijf in het sanatorium, toen ze op 9 jarige leeftijd tuberculose of in de volksmond ook wel de tering kreeg. Maar ook bij haar zijn er symptomen van Alzheimer zichtbaar, hoewel minder duidelijk dan in hersenschimmen. Ook Pleun is net als Maarten in hersenschimmen gestopt met werken. Tot aan het ongeluk van Thijs was zij lerares Frans wat nou ook niet echt een simpele baan is dus ook dat zou mogelijk Alzheimer verklaren. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  De exploratie en export van mijnbouwproducten werd extra gestimuleerd. Er werd een omvangrijk militair-industrieel complex opgebouwd en veel werd ge�nvesteerd in productiefaciliteiten voor synthetische brandstoffen. Voor de agrarische sector heeft dit beleid relatief weinig consequenties gehad omdat Zuid-Afrika al vele jaren landbouwproducten exporteert. Een negatief effect van dit beleid is geweest dat grote delen van de industrie uiterst ineffici�nt

 2. A Comparison between An African Sermon and Roman Fever-

  The "Rwandan dimension" that is brought into the story subtly gives the readers facts about the Rwandan genocide. Leonard's story was a twist that was inspired by the Rwandan catastrophe. Galgut vividly described the setting to give us a clear image of what happened to help us imagine the situation.

 1. Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van So You Think You ...

  Veel kleurtjes en glitters etc. Er zat geen boodschap in de show. Ze hebben tijdens de talentenjacht allemaal verschillende dansen aangeleerd, en die dansten ze nu allemaal nog een keer. Je had dus alles eigenlijk al een keer gezien, maar op tv zie je het toch beter dus eigenlijk kon ik het toen beter interpreteren dan deze keer.

 2. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  En hoe ouder ik werd hoe meer boeken ik las die pasten bij mijn leeftijd. Mijn top drie favoriete boeken zijn: 1. Een schitterend gebrek (Arthur Japin) 2. Lover of Loser (Carry Slee) 3. Moederkruid (Carry Slee) Al deze boeken hebben als thema liefde, en alle drie de boeken hebben mij diep geraakt en ontroerd.

 1. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Jolanda vertelt hem haar geheim. Zij is verliefd op Bert maar hij is een getrouwd man. Toch waagt zij haar kans door te vragen aan Kader of hij in haar kamer wil slapen zodat zij een nacht samen met Bert kan doorbrengen... Verhaal 4 "Nachtmerrie" Dit verhaal gaat dan terug over "de trekvogel".

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Zuid-Korea was niet voorbereid op een aanval en aanvankelijk boekte het Noord-Koreaanse leger grote successen. Daarop besloot de Verenigde Naties het zuidelijk schiereiland te steunen. Ze zonden troepen om het zuiden terug te veroveren. In de periode die daarop volgde ontstond een bloederige oorlog waarin successen en tegenslagen voor beide landen elkaar afwisselden.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work