• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma's.

Extracts from this document...

Introduction

Klanteninformatie veilig? De stelling van deze week is; Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma's. Mijn rol in deze stelling is de consument. Consumenten spelen een belangrijke rol in de loyaliteitsprogramma's van bedrijven. Zij zijn namelijk de doelgroep waar de bedrijven 'customer loyalty' proberen te cre�ren. Consumenten vinden dit doorgaans fijn omdat ze kunnen profiteren van de voordelen van de loyaliteitsprogramma's. Maar toch is hier een risico aan verbonden; Wat als de vertrouwelijke informatie van de consumenten wordt misbruikt als deze in verkeerde handen valt? Bedrijven die loyaliteitsprogramma's gebruiken zijn vooral klantgeori�nteerde ondernemingen in branches waar de consumenten regelmatig producten kopen en het voor bedrijven moeilijk is hun producten te onderscheiden met het productassortiment. ...read more.

Middle

Naast al de voordelen van de loyaliteitsprogramma's zitten ook een aantal nadelen. Een van die nadelen is dat ondernemingen ook misbruik kunnen maken van de informatie. Zij kunnen door middel van de klanteninformatie ook het koopgedrag van de consumenten manipuleren. Zo is er in 2003 een boete aan ING uitgedeeld voor het schenden van de privacywet. De bank had misbruik gemaakt van klanteninformatie om klanten aan te zetten haar eigen financi�le producten af te nemen en om geschillen mee uit te vechten tegen de bank, en verzekeringsagenten en makelaars (standaard, 2003). Een ander nadeel van de loyaliteitsprogramma's is dat er een kans is dat de klanteninformatie wordt verloren door bedrijven en in verkeerde handen valt. Bijvoorbeeld door hackers, die deze informatie verkrijgen van bedrijven. Zij kunnen misbruik maken van deze informatie omdat het veel persoonlijke informatie bevat van adres tot creditkaartgegevens. ...read more.

Conclusion

Daarom zou de consument alleen moeten meedoen aan loyaliteitsprogramma's als die genoeg aanbiedingen en kortingen krijgt op de nodige producten, waardoor er geld wordt gespaard in het dagelijks leven in ruil voor vertrouwelijke informatie van de consument. Als consument profiteer je veel van de voordelen van loyaliteitsprogramma's. Hier staat tegenover dat je vertrouwelijke informatie moet verschaffen aan ondernemingen. Dit brengt de volgende risico's met je mee: er wordt misbruik gemaakt van de informatie en de informatie valt in handen van derden als zij het bedrijf weten te hacken. Hoewel er risico's zijn verbonden aan het loyaliteitsprogramma, zijn die risico's toch redelijk klein omdat het tegen de wet is. Daarom wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen, waardoor de consument voor de stelling is dat het een bedrijf is toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma's'. Bronnen: http://drie.moaweb.nl:8080/MOA/kenniscentrum/jaarboeken/archief-jaarboeken-moa/2006/jaarboek-2006-03.pdf http://www.econ.kuleuven.be/tem/jaargangen/2001-2010/2006/TEM%202006-2/TEM_2006-2_03_Leenheer.pdf http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DST04112003_064 http://www.nu.nl/games/2501521/sony-waarschuwt-diefstal-privegegevens.html ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  Although Benjamin and Fiela are separated Fiela still shows strong character as she insists on seeing the magistrate about her ordeal.

 2. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  Zuid-Afrika is de grootste producent van goud, platinum, chroom en andere metalen van de wereld! Er werken zo'n 600.000 mensen in de mijnindustrie. Om de bevolkingstoename bij te houden, zal het GDP jaarlijks met 3.5% toe moeten nemen. Om de levensstandaard te verhogen moet daarom het GDP jaarlijks met nog meer dan 3.5% moeten stijgen.

 1. Consumer needs. Als producent ben ik van mening dat je door middel van ...

  Een ander voorbeeld hiervan is de teleshop op tv. Doordat een consument makkelijk te beinvloeden is zullen producenten en marketeers hier op inspelen. Dit gebeurt ook in het dagelijks leven. Dagelijks ondervindt men honderden verschillende reclames voor van alles, dit is deels ook een proces van behoeftes cre�eren.

 2. Meer betalen dan nodig is? Consumenten betalen een prijs voor een product ...

  Dit is een voorbeeld van mensen die misbruik maken van de immateri�le waarde van een product, de espresso apparaten zijn namelijk allemaal identiek aan elkaar, maar de een wordt duurder verkocht dan de ander.

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Ik had dit vooral met de boeken van Carry Slee, dat is waarschijnlijk ook wel de reden waarom de boeken in mijn boekenlijst vooral geschreven zijn door haar. Ik hoop meer boeken te vinden van verschillende schrijvers die mij net zo kunnen vermaken.

 2. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Dit boodschap laat hem verward achter. Twee dagen later ontvangt hij effectief iets, het is een envelop en daarin ligt een brief van zijn vader met een sleutel erbij. De sleutel behoort tot een ander huis die gevestigd ligt in het noorden van het land.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  kunde se ud som om man flagede for fattigdommen.” Herfra er der ingen vej tilbage. Det usagte er blevet sagt. Selve konflikten består jo i, at værkejeren kan betale sine arbejdere som han vil. Han er ligeglad med om deres børn skriger af sult, og at konerne ængsteligt håber på

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Wat er precies is gebeurd, wat de gevolgen waren en welke rol andere landen daarin hadden. Dit is dan ook mijn doelstelling: meer over deze onderwerpen te weten komen. Door gebruik te maken van informatie uit verschillende bronnen zoals kranten en bronnen van het internet in zowel het Nederlands als

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work