• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma's.

Extracts from this document...

Introduction

Klanteninformatie veilig? De stelling van deze week is; Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma's. Mijn rol in deze stelling is de consument. Consumenten spelen een belangrijke rol in de loyaliteitsprogramma's van bedrijven. Zij zijn namelijk de doelgroep waar de bedrijven 'customer loyalty' proberen te cre�ren. Consumenten vinden dit doorgaans fijn omdat ze kunnen profiteren van de voordelen van de loyaliteitsprogramma's. Maar toch is hier een risico aan verbonden; Wat als de vertrouwelijke informatie van de consumenten wordt misbruikt als deze in verkeerde handen valt? Bedrijven die loyaliteitsprogramma's gebruiken zijn vooral klantgeori�nteerde ondernemingen in branches waar de consumenten regelmatig producten kopen en het voor bedrijven moeilijk is hun producten te onderscheiden met het productassortiment. ...read more.

Middle

Naast al de voordelen van de loyaliteitsprogramma's zitten ook een aantal nadelen. Een van die nadelen is dat ondernemingen ook misbruik kunnen maken van de informatie. Zij kunnen door middel van de klanteninformatie ook het koopgedrag van de consumenten manipuleren. Zo is er in 2003 een boete aan ING uitgedeeld voor het schenden van de privacywet. De bank had misbruik gemaakt van klanteninformatie om klanten aan te zetten haar eigen financi�le producten af te nemen en om geschillen mee uit te vechten tegen de bank, en verzekeringsagenten en makelaars (standaard, 2003). Een ander nadeel van de loyaliteitsprogramma's is dat er een kans is dat de klanteninformatie wordt verloren door bedrijven en in verkeerde handen valt. Bijvoorbeeld door hackers, die deze informatie verkrijgen van bedrijven. Zij kunnen misbruik maken van deze informatie omdat het veel persoonlijke informatie bevat van adres tot creditkaartgegevens. ...read more.

Conclusion

Daarom zou de consument alleen moeten meedoen aan loyaliteitsprogramma's als die genoeg aanbiedingen en kortingen krijgt op de nodige producten, waardoor er geld wordt gespaard in het dagelijks leven in ruil voor vertrouwelijke informatie van de consument. Als consument profiteer je veel van de voordelen van loyaliteitsprogramma's. Hier staat tegenover dat je vertrouwelijke informatie moet verschaffen aan ondernemingen. Dit brengt de volgende risico's met je mee: er wordt misbruik gemaakt van de informatie en de informatie valt in handen van derden als zij het bedrijf weten te hacken. Hoewel er risico's zijn verbonden aan het loyaliteitsprogramma, zijn die risico's toch redelijk klein omdat het tegen de wet is. Daarom wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen, waardoor de consument voor de stelling is dat het een bedrijf is toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma's'. Bronnen: http://drie.moaweb.nl:8080/MOA/kenniscentrum/jaarboeken/archief-jaarboeken-moa/2006/jaarboek-2006-03.pdf http://www.econ.kuleuven.be/tem/jaargangen/2001-2010/2006/TEM%202006-2/TEM_2006-2_03_Leenheer.pdf http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DST04112003_064 http://www.nu.nl/games/2501521/sony-waarschuwt-diefstal-privegegevens.html ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  As she stands broken in front of the magistrate, she cannot believe that God and the Law had betrayed her. She can do nothing but accept her fate, and the fact that Benjamin is now with his rightful parents. She says I quote: "There was nothing to be done, all had been agreed".

 2. Meer betalen dan nodig is? Consumenten betalen een prijs voor een product ...

  Dit is een voorbeeld van mensen die misbruik maken van de immateri�le waarde van een product, de espresso apparaten zijn namelijk allemaal identiek aan elkaar, maar de een wordt duurder verkocht dan de ander.

 1. Consumer needs. Als producent ben ik van mening dat je door middel van ...

  Een ander voorbeeld hiervan is de teleshop op tv. Doordat een consument makkelijk te beinvloeden is zullen producenten en marketeers hier op inspelen. Dit gebeurt ook in het dagelijks leven. Dagelijks ondervindt men honderden verschillende reclames voor van alles, dit is deels ook een proces van behoeftes cre�eren.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  �i�u n�y th� hien qua viec Heineken xe bu�t duoc trang bi voi mot thanh tham si�u thi v� c�c su kien tr�n khap d�t nuoc d� cung c�p c�c x�t nghiem huong vi.C�c li�n doanh b�o c�o cho th�y rang 68% cua nhung nguoi tham gia v�o viec thu

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  laten gaan". Het blijkt dat de drie personages grote dromen hadden die in duigen zijn gevallen. Ze hebben niet bereikt wat ze wilden, dus leven ze in teleurstelling. "Ze staarden... t/m... plan geboren". Op de manier waarop ze met elkaar praten geeft het indruk alsof er geen leven meer in hun lichaam rust.

 2. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Jolanda vertelt hem haar geheim. Zij is verliefd op Bert maar hij is een getrouwd man. Toch waagt zij haar kans door te vragen aan Kader of hij in haar kamer wil slapen zodat zij een nacht samen met Bert kan doorbrengen... Verhaal 4 "Nachtmerrie" Dit verhaal gaat dan terug over "de trekvogel".

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  kunde se ud som om man flagede for fattigdommen.” Herfra er der ingen vej tilbage. Det usagte er blevet sagt. Selve konflikten består jo i, at værkejeren kan betale sine arbejdere som han vil. Han er ligeglad med om deres børn skriger af sult, og at konerne ængsteligt håber på

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Allereerst behandel ik de relaties tussen Noord en Zuid tijdens de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953. Vervolgens de relaties tussen de twee landen vanaf de wapenstilstand tot de aanval op het schip Cheonan in maart 2010 en daarna vanaf daar tot de aanval op Yeonpyeong.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work