• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hndskriften er dd. Computer er sprd

Extracts from this document...

Introduction

Håndskriften er død. Computer er sprød Flere og flere elever skifter blyanten ud med tasteturet i dag, og den digitale verden bliver mere en del af undervisningen, hvor det for 15 år siden, slet ikke hørte til i skolen. Flere mener, at elever skal blive introduceret til den digitale verden allerede fra starten af folkeskolen. Men skal håndskriften så forsvinde helt? Skal de personlige håndskrevende breve erstattes af elektroniske emails? Antallet af sendte breve falder med 10 % hvert år. ...read more.

Middle

Klasse, hvor efter computeren så bliver den næste introduktion, hvor eleverne også lærer at finde undervisningsinformation gennem internettet og lærer hvordan man aflevere lektier elektronisk, kigge på skole skema og diskutere med andre elever fra klassen om diverse emner. “Jeg mener stadig, børn skal lære at skrive i hånden, for det lærer dem både noget om bogstaver og formgivning, men de skal også lære tasteturet og iPad’en at kende, og det skal skolen hjælpe dem med. Hvis du ser sms-kulturen, er den befængt med forkortelser og grammatiske fejl, og der skal skolen forstå at koble det digitale med fagligheden, så de digitale værktøjer kan være med til løfte læringen” siger Merete Riisager, der er uddannet i digital pædagogik. ...read more.

Conclusion

Grammatikken finder selvfølgelig sted, når der skal skrives sætninger og rettes stavefejl, da maskinen er inddraget med stavekontrol. Når de færdige produkter (bøger, tegninger, små videoer osv.) præsenteres, fås gode ideer og eleverne lærer af hinanden ved bl.a. at se på måder at lave layout på, hvilket har haft positivt virkning på de elever der har deltaget i forsøget. Men Christine Antorini som er undervisningsminister mener således: “Eleverne skal selvfølgelig have udviklet deres digitale færdigheder, men det er vigtigt, at vi samtidig holder fast i håndskriften, for det er en kompetence, vi alle skal kunne beherske” Skal håndskriften kvittes helt eller er der stadig også plads til de gamle traditioner? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Filmens optagelse p� en dogme er ikke s� langvarigt, da filmen skal foreg� her og nu! Man har desuden heller ikke k�mpe rampelys der kan forstyrrer skuespillernes pr�station. Man m� ikke have ekstra belysning. Det hele handler om manuscriptet/historien, den skal pr�senteres p� bedste vis.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  Samt at man skal tjene og vise respekt for sine foreldre og besteforeldre(det kan v�re viktig og merke seg at dette med forfedre dyrking etc. (i Kina og dermed i Korea ogs�) var noe som var tilrettelagt for b�ndene og arbeiderne, siden de l� (sosialt)

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  con la posibilidad de demostraciones de longitud infinita, sin tener ning�n criterio para poder parar. Por lo tanto, se conoc�a ya el l�mite de lo contable antes de que se construyeran los primeros ordenadores. Posteriormente, se comprob� que cualquier formalizaci�n de la aritm�tica distinta de la l�gica ten�a el mismo l�mite: la paradoja.

 2. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  I stykkets begyndelse fremst�r Nora, efter datidens f�r-moderne normer, som en idealhustru. Hendes opfattelse af samfundet med dets love og regler er umoden, n�sten barnlig, og har intet grundlag i virkeligheden. Men trods at Nora kan fremst� som naiv og barnlig er hun dog ikke helt uvidende.

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  (A) F�raren saknar k�rkort. (B) Tr�tthet eller sjukdom. (C) F�raren k�r spritp�verkad. 22. Du k�r rakt fram p� en vinterv�g som bilden till h�ger visar. Vad skall Du i f�rsta hand koncentrera dig p� i denna situation? (A) Kurvan. (B) Korsningen. (C) V�glaget. 23. Du k�r p� en landsv�g i 90 km/h.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  De politiske, sociale og økonomistiske forskelligheder var simpelthen for store. Set i lyset af historien ”Melodien der blev væk” af Kjell Abell, så kan man måske ikke rigtig sige, at individet var afhængigt af et fællesskab som sådan. Men det var i denne periode at det især var arbejdet, der definerede et menneske.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Hospitaler og klinikker er overbelastede og har ikke tilstrækkelige forsyninger med medicin. 6. Politi og hærstyrker findes ikke længere, og plyndringer, mord og gadekampe foregår åbenlyst. Transforme pladegrænser Hvor plader bevæger sig forbi hinanden. Pladerne mases ikke sammen og glider ikke ned under hinanden, men der kan udløses meget voldsomme jordskælv.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Der kom den flotteste, blideste musik ud af celloen. Alle i containeren faldt fuldstændig i staver. De havde aldrig hørt noget så smukt. Ligesom de var i gang med at spille den flotteste musik, gik dørene op med at brag og en dreng stak nysgerrigt næsen ind.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work