• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hndskriften er dd. Computer er sprd

Extracts from this document...

Introduction

Håndskriften er død. Computer er sprød Flere og flere elever skifter blyanten ud med tasteturet i dag, og den digitale verden bliver mere en del af undervisningen, hvor det for 15 år siden, slet ikke hørte til i skolen. Flere mener, at elever skal blive introduceret til den digitale verden allerede fra starten af folkeskolen. Men skal håndskriften så forsvinde helt? Skal de personlige håndskrevende breve erstattes af elektroniske emails? Antallet af sendte breve falder med 10 % hvert år. ...read more.

Middle

Klasse, hvor efter computeren så bliver den næste introduktion, hvor eleverne også lærer at finde undervisningsinformation gennem internettet og lærer hvordan man aflevere lektier elektronisk, kigge på skole skema og diskutere med andre elever fra klassen om diverse emner. “Jeg mener stadig, børn skal lære at skrive i hånden, for det lærer dem både noget om bogstaver og formgivning, men de skal også lære tasteturet og iPad’en at kende, og det skal skolen hjælpe dem med. Hvis du ser sms-kulturen, er den befængt med forkortelser og grammatiske fejl, og der skal skolen forstå at koble det digitale med fagligheden, så de digitale værktøjer kan være med til løfte læringen” siger Merete Riisager, der er uddannet i digital pædagogik. ...read more.

Conclusion

Grammatikken finder selvfølgelig sted, når der skal skrives sætninger og rettes stavefejl, da maskinen er inddraget med stavekontrol. Når de færdige produkter (bøger, tegninger, små videoer osv.) præsenteres, fås gode ideer og eleverne lærer af hinanden ved bl.a. at se på måder at lave layout på, hvilket har haft positivt virkning på de elever der har deltaget i forsøget. Men Christine Antorini som er undervisningsminister mener således: “Eleverne skal selvfølgelig have udviklet deres digitale færdigheder, men det er vigtigt, at vi samtidig holder fast i håndskriften, for det er en kompetence, vi alle skal kunne beherske” Skal håndskriften kvittes helt eller er der stadig også plads til de gamle traditioner? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  og til slutt forholdet mellom venner. (konfutsianismen kan i en viss grad sammenlignes med buddhisme/hinduisme(ogs� i liten grad j�dedom=> samme grunnlag for fri vilje), i fks. Nirvana og Moksha=> dukkah, alts� kilden til ulykken og ondskapen er uvitenhet, mangelen p� innsikt.

 2. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  debe a Ludwig von Bertalanffy, bi�logo de profesi�n, y que fue comenzada a formular ya a finales de los a�os 30 (BER75/86). Su pretensi�n era estudiar las caracter�sticas generales de los sistemas, dando especial importancia a aquellos aspectos de la realidad que no eran entonces accesibles a un tratamiento cient�fico

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Dogme 95' Dogme 95' bevis Nu om dage er almindelige film, fyldt med farver og speciel effekter. Skuespillerne bliver sat ind i deres roller ved stor hj�lp af gaderobe, sminke og hvis det ikke klare problemet er der altid ny teknologi der kan �ndre skuespilleren helt.

 2. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  I stykkets begyndelse fremst�r Nora, efter datidens f�r-moderne normer, som en idealhustru. Hendes opfattelse af samfundet med dets love og regler er umoden, n�sten barnlig, og har intet grundlag i virkeligheden. Men trods at Nora kan fremst� som naiv og barnlig er hun dog ikke helt uvidende.

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  (A) F�raren saknar k�rkort. (B) Tr�tthet eller sjukdom. (C) F�raren k�r spritp�verkad. 22. Du k�r rakt fram p� en vinterv�g som bilden till h�ger visar. Vad skall Du i f�rsta hand koncentrera dig p� i denna situation? (A) Kurvan. (B) Korsningen. (C) V�glaget. 23. Du k�r p� en landsv�g i 90 km/h.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Men nu kom der flere kontorfolk, der gik rundt med dokumentmapper og næsten udelukkende arbejde med papirer. Dette blev set som et lidt mere eksklusivt job, og man fik bedre løn end på en fabrik. Set på perioden med en lidt mere abstrakt måde, så kan man vel godt sige, at klasserne stadigvæk betyder noget i mellemkrigstiden.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  har en ipad.[4] Nu hvor de intet har begynder de at gå til Den Dominikanske Republik og andre steder for at søge hjælp og tigge. De bliver nød til at forlade deres hjem, da der intet er tilbage, andet end ruiner.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  De syntes, det var så smukt et stykke musik, celloen og buen tryllet frem sammen. Men celloen kiggede bare ned i jorden. Han ville have buen tilbage! Tingene i containeren anede ikke, hvordan celloen følte lige nu. De klappede og piftede bare videre. Celloen hoppede ud af containeren i frustration.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work