• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hndskriften er dd. Computer er sprd

Extracts from this document...

Introduction

Håndskriften er død. Computer er sprød Flere og flere elever skifter blyanten ud med tasteturet i dag, og den digitale verden bliver mere en del af undervisningen, hvor det for 15 år siden, slet ikke hørte til i skolen. Flere mener, at elever skal blive introduceret til den digitale verden allerede fra starten af folkeskolen. Men skal håndskriften så forsvinde helt? Skal de personlige håndskrevende breve erstattes af elektroniske emails? Antallet af sendte breve falder med 10 % hvert år. ...read more.

Middle

Klasse, hvor efter computeren så bliver den næste introduktion, hvor eleverne også lærer at finde undervisningsinformation gennem internettet og lærer hvordan man aflevere lektier elektronisk, kigge på skole skema og diskutere med andre elever fra klassen om diverse emner. “Jeg mener stadig, børn skal lære at skrive i hånden, for det lærer dem både noget om bogstaver og formgivning, men de skal også lære tasteturet og iPad’en at kende, og det skal skolen hjælpe dem med. Hvis du ser sms-kulturen, er den befængt med forkortelser og grammatiske fejl, og der skal skolen forstå at koble det digitale med fagligheden, så de digitale værktøjer kan være med til løfte læringen” siger Merete Riisager, der er uddannet i digital pædagogik. ...read more.

Conclusion

Grammatikken finder selvfølgelig sted, når der skal skrives sætninger og rettes stavefejl, da maskinen er inddraget med stavekontrol. Når de færdige produkter (bøger, tegninger, små videoer osv.) præsenteres, fås gode ideer og eleverne lærer af hinanden ved bl.a. at se på måder at lave layout på, hvilket har haft positivt virkning på de elever der har deltaget i forsøget. Men Christine Antorini som er undervisningsminister mener således: “Eleverne skal selvfølgelig have udviklet deres digitale færdigheder, men det er vigtigt, at vi samtidig holder fast i håndskriften, for det er en kompetence, vi alle skal kunne beherske” Skal håndskriften kvittes helt eller er der stadig også plads til de gamle traditioner? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  Du med din statistik!"(s. 129-130). Udover dette skiller religion ogs� de to ad. Faber er pr�get af samtidens v�rdisammenbrud og hans holdninger peger mod nihilismen, hvorimod Hanna er j�de og tror p� Gud7; "[...] du skulle takke din Gud!" (s.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  Samt at man skal tjene og vise respekt for sine foreldre og besteforeldre(det kan v�re viktig og merke seg at dette med forfedre dyrking etc. (i Kina og dermed i Korea ogs�) var noe som var tilrettelagt for b�ndene og arbeiderne, siden de l� (sosialt)

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  con la posibilidad de demostraciones de longitud infinita, sin tener ning�n criterio para poder parar. Por lo tanto, se conoc�a ya el l�mite de lo contable antes de que se construyeran los primeros ordenadores. Posteriormente, se comprob� que cualquier formalizaci�n de la aritm�tica distinta de la l�gica ten�a el mismo l�mite: la paradoja.

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Jeg vil i denne her opgave g�re rede for begrebet Dogme 95 og sammenligne det med film som er produceret med friere rammer(almindelig film production). Derefter vil jeg vurdere hvilken m�de er bedst for at udtrykke sig p� inden for det kontroversielle emne, incest.

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  (A) F�raren saknar k�rkort. (B) Tr�tthet eller sjukdom. (C) F�raren k�r spritp�verkad. 22. Du k�r rakt fram p� en vinterv�g som bilden till h�ger visar. Vad skall Du i f�rsta hand koncentrera dig p� i denna situation? (A) Kurvan. (B) Korsningen. (C) V�glaget. 23. Du k�r p� en landsv�g i 90 km/h.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Men nu kom der flere kontorfolk, der gik rundt med dokumentmapper og næsten udelukkende arbejde med papirer. Dette blev set som et lidt mere eksklusivt job, og man fik bedre løn end på en fabrik. Set på perioden med en lidt mere abstrakt måde, så kan man vel godt sige, at klasserne stadigvæk betyder noget i mellemkrigstiden.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Stillehavspladen støder op til den Nordamerikanske Plade og bevæger sig henholdsvis mod nord og syd med en hastighed på 3 cm om året. San Andreas-forkastningen langs Californiens kyst er et tydeligt eksempel på en sådan transform forkastning. Analyse af tekst Præsentation af tekst 1.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Lige som når folk giver ting til guderne.” svarede te koppen overbevisende. Buen nåede ikke at høre, hvad tekoppen svarede, før buen fik øje på celloen. De stod bare der, og kiggede på hinanden. Ligesom kærlighed ved første blik. Buen kravlede over til celloen og strøg sig op ad celloen.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work