• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hndskriften er dd. Computer er sprd

Extracts from this document...

Introduction

Håndskriften er død. Computer er sprød Flere og flere elever skifter blyanten ud med tasteturet i dag, og den digitale verden bliver mere en del af undervisningen, hvor det for 15 år siden, slet ikke hørte til i skolen. Flere mener, at elever skal blive introduceret til den digitale verden allerede fra starten af folkeskolen. Men skal håndskriften så forsvinde helt? Skal de personlige håndskrevende breve erstattes af elektroniske emails? Antallet af sendte breve falder med 10 % hvert år. ...read more.

Middle

Klasse, hvor efter computeren så bliver den næste introduktion, hvor eleverne også lærer at finde undervisningsinformation gennem internettet og lærer hvordan man aflevere lektier elektronisk, kigge på skole skema og diskutere med andre elever fra klassen om diverse emner. “Jeg mener stadig, børn skal lære at skrive i hånden, for det lærer dem både noget om bogstaver og formgivning, men de skal også lære tasteturet og iPad’en at kende, og det skal skolen hjælpe dem med. Hvis du ser sms-kulturen, er den befængt med forkortelser og grammatiske fejl, og der skal skolen forstå at koble det digitale med fagligheden, så de digitale værktøjer kan være med til løfte læringen” siger Merete Riisager, der er uddannet i digital pædagogik. ...read more.

Conclusion

Grammatikken finder selvfølgelig sted, når der skal skrives sætninger og rettes stavefejl, da maskinen er inddraget med stavekontrol. Når de færdige produkter (bøger, tegninger, små videoer osv.) præsenteres, fås gode ideer og eleverne lærer af hinanden ved bl.a. at se på måder at lave layout på, hvilket har haft positivt virkning på de elever der har deltaget i forsøget. Men Christine Antorini som er undervisningsminister mener således: “Eleverne skal selvfølgelig have udviklet deres digitale færdigheder, men det er vigtigt, at vi samtidig holder fast i håndskriften, for det er en kompetence, vi alle skal kunne beherske” Skal håndskriften kvittes helt eller er der stadig også plads til de gamle traditioner? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Filmens optagelse p� en dogme er ikke s� langvarigt, da filmen skal foreg� her og nu! Man har desuden heller ikke k�mpe rampelys der kan forstyrrer skuespillernes pr�station. Man m� ikke have ekstra belysning. Det hele handler om manuscriptet/historien, den skal pr�senteres p� bedste vis.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  og til slutt forholdet mellom venner. (konfutsianismen kan i en viss grad sammenlignes med buddhisme/hinduisme(ogs� i liten grad j�dedom=> samme grunnlag for fri vilje), i fks. Nirvana og Moksha=> dukkah, alts� kilden til ulykken og ondskapen er uvitenhet, mangelen p� innsikt.

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  entradas en un conjunto de salidas mediante la especificaci�n de un conjunto finito de estados y de una funci�n que permite la transici�n de un estado a otro al detectar una entrada. Recordemos que los aut�matas son modelos de computaci�n simb�lica inspirados en la din�mica neuronal asimilables a sistemas din�micos en los que el espacio de estados es finito.

 2. I både Euripides’ Medea

  F�r Medea som "Jasons vilja [...] f�ljt i allt"8 f�rst�rs snart den �ktenskapliga idyllen som hon skapat mellan sig sj�lv och sin make n�r "gl�md blir gammal k�rlek f�r en ny".9 Han som �r far till hennes barn och en g�ng svurit henne sin k�rlek beslutar sig f�r att ta

 1. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  I stykkets begyndelse fremst�r Nora, efter datidens f�r-moderne normer, som en idealhustru. Hendes opfattelse af samfundet med dets love og regler er umoden, n�sten barnlig, og har intet grundlag i virkeligheden. Men trods at Nora kan fremst� som naiv og barnlig er hun dog ikke helt uvidende.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Egentlig er han født ind i arbejderklassen, men han føler sig ikke hjemme dér, og drømmer om et liv hos de fine og fornemme. I mislykkede forsøg på at sprænge rammerne begår han selvmord. Herman Bangs pointe var, at et menneske var for tæt forbundet til sin klasse, at man ikke bare kunne forlade den uden videre.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Det tyder på at jordskælvet var forårsaget af bevægelser i den nordlige forgrening, som indtil da havde ligget stille i 250 år, hvor den har oplagret spænding. 3. Denne spænding skulle før eller siden lettes, enten ved et stort jordskælv eller en serie af mindre jordskælv.[14] 4.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  ”Åååh, hvor er jeg dog glad fordi, du kom og hentede mig!” Manden svarede ikke. Celloen havde tit tænkt over, hvorfor mennesker aldrig svarede, når man sagde nået til dem. ”Mon det var, fordi de ikke kunne høre noget eller bare fordi, de var rigtig sure?” Tænkte celloen.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work