• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hndskriften er dd. Computer er sprd

Extracts from this document...

Introduction

Håndskriften er død. Computer er sprød Flere og flere elever skifter blyanten ud med tasteturet i dag, og den digitale verden bliver mere en del af undervisningen, hvor det for 15 år siden, slet ikke hørte til i skolen. Flere mener, at elever skal blive introduceret til den digitale verden allerede fra starten af folkeskolen. Men skal håndskriften så forsvinde helt? Skal de personlige håndskrevende breve erstattes af elektroniske emails? Antallet af sendte breve falder med 10 % hvert år. ...read more.

Middle

Klasse, hvor efter computeren så bliver den næste introduktion, hvor eleverne også lærer at finde undervisningsinformation gennem internettet og lærer hvordan man aflevere lektier elektronisk, kigge på skole skema og diskutere med andre elever fra klassen om diverse emner. “Jeg mener stadig, børn skal lære at skrive i hånden, for det lærer dem både noget om bogstaver og formgivning, men de skal også lære tasteturet og iPad’en at kende, og det skal skolen hjælpe dem med. Hvis du ser sms-kulturen, er den befængt med forkortelser og grammatiske fejl, og der skal skolen forstå at koble det digitale med fagligheden, så de digitale værktøjer kan være med til løfte læringen” siger Merete Riisager, der er uddannet i digital pædagogik. ...read more.

Conclusion

Grammatikken finder selvfølgelig sted, når der skal skrives sætninger og rettes stavefejl, da maskinen er inddraget med stavekontrol. Når de færdige produkter (bøger, tegninger, små videoer osv.) præsenteres, fås gode ideer og eleverne lærer af hinanden ved bl.a. at se på måder at lave layout på, hvilket har haft positivt virkning på de elever der har deltaget i forsøget. Men Christine Antorini som er undervisningsminister mener således: “Eleverne skal selvfølgelig have udviklet deres digitale færdigheder, men det er vigtigt, at vi samtidig holder fast i håndskriften, for det er en kompetence, vi alle skal kunne beherske” Skal håndskriften kvittes helt eller er der stadig også plads til de gamle traditioner? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Filmens optagelse p� en dogme er ikke s� langvarigt, da filmen skal foreg� her og nu! Man har desuden heller ikke k�mpe rampelys der kan forstyrrer skuespillernes pr�station. Man m� ikke have ekstra belysning. Det hele handler om manuscriptet/historien, den skal pr�senteres p� bedste vis.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  f�rst over hele 1000 �r senere, med innf�rningen av Neokonfutsianismen, som er en konfutsianisme med sterkere "innslag" av guder samt at det er en retning med en del p�virkning fra buddhismen(da i hovedsak zen). Spesielt i forhold til dette med innholdet i sjelen og forholdet mellom individ og kosmos(se buddhisme).

 1. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  Dette viser, at Nora m�ske slet ikke er s� naiv, som hun udgiver sig for at v�re5. Da Noras hemmelighed i stykkets slutning bliver afsl�ret, reagerer Torvald langt fra overens med Noras forventninger. Nora troede, at Torvald ville p�tage sig ansvaret for hendes handlinger for at beskytte hende, men i

 2. I både Euripides’ Medea

  F�r Medea som "Jasons vilja [...] f�ljt i allt"8 f�rst�rs snart den �ktenskapliga idyllen som hon skapat mellan sig sj�lv och sin make n�r "gl�md blir gammal k�rlek f�r en ny".9 Han som �r far till hennes barn och en g�ng svurit henne sin k�rlek beslutar sig f�r att ta

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  La construcci�n de las primeras computadoras abri� un sin f�n de posibilidades para la formalizaci�n a todas las ciencias, pero sobre todo a las ciencias humanas. La ling��stica encontr� en el ordenador un medio adecuado para estudiar las propiedades formales de la lengua, entendida como la estructura com�n seguida por

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  I melodien der blev væk dropper hovedpersonen sin drøm om et mere spændende liv, på grund af udsigten til at avancere i hans nuværende job. Han er en del af den nye gruppe arbejdende, der blev skabt i den tid – tidligere havde der mest været fabriksarbejdere og lign.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  havde sit epicenter nær Léogâne 25 km fraHaitis hovedstad og største by, Port-au-Prince. 1. Jordskælvet skyldes en transform forskydning langs brudlinjen mellem den nordamerikanske og den caribiske plade. 1. Jordskælvet opstod inde i landet d. 12. januar 2010, omkring 25 km vestsydvest fra Port-au-Prince på en 13 km dybde kl 16:53 UTC-5.[9] 2.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Det var skridt! ”Jeg vidste I ville komme!” råbte celloen. Det samme råbte guitaren, som stod nogle metre fra celloen. Manden tog guitaren i armen, og gik hen mod trappen. Han kiggede lige tilbage på celloen, og gik så hen mod den og tog fat i den.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work