• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hndskriften er dd. Computer er sprd

Extracts from this document...

Introduction

Håndskriften er død. Computer er sprød Flere og flere elever skifter blyanten ud med tasteturet i dag, og den digitale verden bliver mere en del af undervisningen, hvor det for 15 år siden, slet ikke hørte til i skolen. Flere mener, at elever skal blive introduceret til den digitale verden allerede fra starten af folkeskolen. Men skal håndskriften så forsvinde helt? Skal de personlige håndskrevende breve erstattes af elektroniske emails? Antallet af sendte breve falder med 10 % hvert år. ...read more.

Middle

Klasse, hvor efter computeren så bliver den næste introduktion, hvor eleverne også lærer at finde undervisningsinformation gennem internettet og lærer hvordan man aflevere lektier elektronisk, kigge på skole skema og diskutere med andre elever fra klassen om diverse emner. “Jeg mener stadig, børn skal lære at skrive i hånden, for det lærer dem både noget om bogstaver og formgivning, men de skal også lære tasteturet og iPad’en at kende, og det skal skolen hjælpe dem med. Hvis du ser sms-kulturen, er den befængt med forkortelser og grammatiske fejl, og der skal skolen forstå at koble det digitale med fagligheden, så de digitale værktøjer kan være med til løfte læringen” siger Merete Riisager, der er uddannet i digital pædagogik. ...read more.

Conclusion

Grammatikken finder selvfølgelig sted, når der skal skrives sætninger og rettes stavefejl, da maskinen er inddraget med stavekontrol. Når de færdige produkter (bøger, tegninger, små videoer osv.) præsenteres, fås gode ideer og eleverne lærer af hinanden ved bl.a. at se på måder at lave layout på, hvilket har haft positivt virkning på de elever der har deltaget i forsøget. Men Christine Antorini som er undervisningsminister mener således: “Eleverne skal selvfølgelig have udviklet deres digitale færdigheder, men det er vigtigt, at vi samtidig holder fast i håndskriften, for det er en kompetence, vi alle skal kunne beherske” Skal håndskriften kvittes helt eller er der stadig også plads til de gamle traditioner? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  og til slutt forholdet mellom venner. (konfutsianismen kan i en viss grad sammenlignes med buddhisme/hinduisme(ogs� i liten grad j�dedom=> samme grunnlag for fri vilje), i fks. Nirvana og Moksha=> dukkah, alts� kilden til ulykken og ondskapen er uvitenhet, mangelen p� innsikt.

 2. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  I mellemtiden har kvinder nemlig f�et en r�kke nye rettigheder, s�som bedre uddannelsesmuligheder og stemmeret. Homo Faber er en utraditionel dannelsesroman opdelt i 2. stationer, om den 50�rige intellektuelle og teknisk anlagte UNESCO-ingeni�r Walter Faber, der anser virkeligheden for et materiale der kan bearbejdes af fornuften, forudberegnes og derfor kontrolleres.

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  Podemos hablar as� de una estructura americana influida por la psicolog�a conductista, y de una estructura europea, sustentada por las escuelas m�s relevantes: la Psicolog�a Evolutiva de Piaget y la Psicolog�a de la Gestalt. De la Inform�tica Te�rica a la Inteligencia Artificial El "Entscheidungsproblem" propuesto por Hilbert en la l�gica,

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Jeg vil i denne her opgave g�re rede for begrebet Dogme 95 og sammenligne det med film som er produceret med friere rammer(almindelig film production). Derefter vil jeg vurdere hvilken m�de er bedst for at udtrykke sig p� inden for det kontroversielle emne, incest.

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  (A) F�raren saknar k�rkort. (B) Tr�tthet eller sjukdom. (C) F�raren k�r spritp�verkad. 22. Du k�r rakt fram p� en vinterv�g som bilden till h�ger visar. Vad skall Du i f�rsta hand koncentrera dig p� i denna situation? (A) Kurvan. (B) Korsningen. (C) V�glaget. 23. Du k�r p� en landsv�g i 90 km/h.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Men nu kom der flere kontorfolk, der gik rundt med dokumentmapper og næsten udelukkende arbejde med papirer. Dette blev set som et lidt mere eksklusivt job, og man fik bedre løn end på en fabrik. Set på perioden med en lidt mere abstrakt måde, så kan man vel godt sige, at klasserne stadigvæk betyder noget i mellemkrigstiden.

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Celloen hoppede ud af containeren i frustration. Han hoppede efter buen. Han anede ikke i hvilken retning den var blevet ført, han hoppede bare. Han måtte finde buen. Han hoppede op på en lastvogn. Celloen var meget træt. Han faldt i søvn på lastvognen. ”Bang” lød det.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  -Jordskælvet opstod tæt på den nordlige grænse på caribiske tektoniske plade, som bevæger sig østpå med ca 20 mm pr. år i forhold til den Nordamerikanske Plade. 1. Forkastningszonen er delt i to forgreninger på Haiti, en i nord og en i syd.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work